12
Sep
Er der § 3-områder eller miljøaftaler på din nye ejendom?

Af teamleder (natur og miljø) Kristian Petersen

Når du overtager en ejendom, hvor du ikke kender driftshistorien, bør du være opmærksom på, hvad der følger med af forpligtelser og driftsmæssige begrænsninger på jorden. Her tænker jeg især på natur beskyttet under Naturbeskyttelseslovens § 3. På § 3-områder er der nogle begrænsninger for, hvad du må – i visse tilfælde også på de omkringliggende arealer.

§ 3-områder kan fx være:

  • Ferske enge
  • Overdrev
  • Strandenge og strandsumpe
  • Heder
  • Søer og vandhuller
  • Vandløb
  • Moser
  • Kær

 

Der gælder specifikke regler for de enkelte § 3-områder, men overordnet set gælder det, at der ikke må foretages ændringer af § 3-områdets tilstand, medmindre kommunen har givet dispensation til det. En ændring kan fx være, hvis arealet drænes, opdyrkes, udgraves, opfyldes, gødskes, sprøjtes eller tilplantes.

Til gengæld må den landbrugsdrift, der var på § 3-området, før det blev omfattet af beskyttelsen, gerne fortsætte – driften må blot ikke intensiveres.

Du står til ansvar for den tidligere ejers overtrædelser
Det kan ikke altid spottes med det blotte øje, om der kan være tale om beskyttet natur – især ikke hvis den tidligere ejer har handlet i strid med beskyttelsen. Hos Patriotisk Selskab har vi bl.a. set flere eksempler på diger, der er blevet nedpløjet, moser, der er blevet drænet, og enge, som er blevet pløjet op. Alt sammen noget, som den nye ejer af ejendommen ikke har været opmærksom på. Alligevel står du som ny ejer til ansvar for eventuelle tidligere overtrædelser på ejendommen.

Det kan også være, hvis der er miljøaftaler på ejendommen, som den tidligere ejer ikke har overholdt. Som ny ejer overtager du aftalen, til den udløber, og skal derfor også være opmærksom på, hvad aftalen forpligter til.

Når du overtager en ejendom, er det altid en god idé at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl, om der er § 3-områder eller miljøaftaler. Kommunen har pligt til at svare dig inden for fire uger.

Opdages det, at reglerne er brudt, vil du blive kontaktet af kommunen vedrørende et tilsynsbesøg. Dette kan munde ud i et påbud – enten om at du søger dispensation til driften på arealet, eller at du sørger for, at der sker en fysisk lovliggørelse. Sidstnævnte kan blive tidskrævende og dyrt.

Hvis ikke du følger påbuddet, kan det i værste fald føre til en politianmeldelse, eller at kommunen selv gennemfører lovliggørelsen på din regning.

Har du genopdyrkningsret på marker ude af drift?
Hvis der er marker på din nye ejendom, hvorpå der er anmeldt genopdyrkningsret, må du genoptage dyrkningen, selvom marken skulle være i en biologisk tilstand, der er beskyttet af § 3. Tidligere var der en frist på 15 år for at genoptage dyrkningen, men den er nu permanent.

Vær dog opmærksom på, at så snart området – eller dele af området – jordbearbejdes, så ophører genopdyrkningsretten på hele området. Det vil sige, at du skal huske at anmelde genopdyrkningsret igen, hvis du bearbejder blot en lille del af området og måske senere braklægger arealet igen.

Natura 2000: Har den tidligere ejer anmeldt driftsændringer?
Hvis din nye ejendom er omfattet af Natura 2000, skal visse driftsændringer meldes til kommunen – også selvom der ikke er tale om § 3-områder. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om den tidligere ejer har husket at gøre det.

Få overblik over beskyttet natur med en miljøscreening
Hos Patriotisk Selskab anbefaler vi, at du får foretaget en miljøscreening, inden du køber en ejendom. Her giver vi dig et overblik over, hvorvidt din kommende ejendom kan rumme de planer, du har – herunder om der er beskyttet natur, der står i vejen for dine drømme.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte mig (Kristian Petersen).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.