03
Feb
100 % succes med Miljøteknologiordningen i 2013

Af miljøkonsulent Kristian Petersen       

Status på ansøgningsrunden 2013 er, at der i Patriotisk Selskabs Miljøafdelingen blev udarbejdet seks ansøgninger inden for Miljøteknologiordningen. Tre ansøgninger var på nye stalde eller staldinventar, to ansøgninger var på tørfodervægge med restriktiv fodring og én ansøgning var på en fotostyret radrenser. Alle seks ansøgninger gik hjem med et samlet tilsagnsbeløb på 3,2 mio. kr.

I 2014 vil der ligeledes være en runde under miljøteknologiordningen, hvorfor man allerede nu bør begynde at overveje, om der skal laves investeringer på bedriften som kunne falde ind under miljøteknologiordningen. Ansøgninger skal omhandle et af følgende punkter:

  • Reduktion af lugtgener og emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning
  • Reduktion af pesticidanvendelsen
  • Reduktion i tab af næringsstoffer ved fodring, omsætning af foderstoffer og brug af husdyrgødning
  • Reduktion af energiforbruget eller reduktion af vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisektoren
  • Etablering af produktionsanlæg til dyrehold som reducerer lugt, emission eller næringsstoffer Ansøgninger forventes at kunne indsendes i perioden 4. august til 3. september 2014.

 

Næste ansøgningsrunde løber 4. august til 3. september 2014, og vi bistår gerne med ansøgningerne.

Kontakt gerne miljøkonsulent Kristian Petersen for yderligere information eller vurdering af projektforslag. Tlf. 6315 5426 eller mail. krp@patriotisk.dk.