23
Aug
Åbne tilskudsordninger: Skov, læhegn, Natura 2000 m.v.

Som en del af den politiske aftale om Naturpakken, der blev vedtaget sammen med Fødevare- og Landbrugspakken, er der kommet nogle tilskudsmuligheder, der har det til fælles, at de skal være med til at styrke biodiversiteten. Der er tilskudsordninger åbne lige nu – læs mere om nogle af dem nedenfor og kontakt teamleder Tine Zimmermann eller seniorkonsulent Kristian Petersen, hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til en ansøgning.

Tilskud til privat urørt skov
Tilskudsordningen er for private skovejere, hvilket kan være personer, selskaber, fonde, foreninger og lignende.

Der kan søges tilskud til ophør af skovdriften på arealer, der har et højt naturindhold eller har potentiale for det, og tilskuddet er således en kompensation for, at der ikke må være nogen forstlig drift, der understøtter træproduktion på arealet. Indgås en aftale, er den varig, og tilskuddet dækker således også tabte fremtidige indtægter på baggrund af nogle standardsatser.

Ordningen er åben frem til den 3. september 2017. Der er afsat 10 mio. kr. til ansøgningsrunden 2017.

Læs mere om tilskudsordningen her

Tilskud til at sikre og forbedre biodiversitet i skov
Denne tilskudsordning er ligeledes for private skovejere, dvs. personer, selskaber, fonde, foreninger eller lignende. Derudover kan kommuner med skov i Natura 2000-områderne søge tilskud.

Der kan bl.a. ydes tilskud til ekstensiv skovdrift, bevaring af træer til naturligt henfald samt skovgræsning, etablering af naturlige vandstandsforhold og rydning af uønsket opvækst, hvis det vurderes, at arealet har naturmæssig gavn af det.

Tilskudsordningen er åben frem til den 3. september 2017. Der er afsat 22 mio. kr. til ansøgningsrunden 2017.

Læs mere om tilskudsordningen her

Tilskud til læhegn og småbeplantninger
Denne tilskudsordning kan søges af private lodsejere, og projekterne prioriteres efter størrelse. Formålet med ordningen er af fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af læhegn og småbeplantninger, og der stilles således krav til kvaliteten af beplantningerne.

Tilskudsordningen er åben frem til den 3. september 2017. Der ydes tilskud til læhegn med 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

Læs mere om tilskudsordningen her

Tilskud til rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000
Denne tilskudsordning er for ejere af Natura 2000-arealer, som er særligt udpeget til rydning eller pleje. Her kan du tjekke, om dit Natura 2000-areal er særligt udpeget.

Via ordningen kan du søge tilskud til de nødvendige udgifter, du har i forbindelse med at gennemføre rydning af tilgroede arealer (fx konsulentbistand og anlægsarbejde) og med at forberede til afgræsning (fx etablering af hegn, drikkevandsforsyning og elforsyning).

Tilskudsordningen er åben frem til den 19. september 2017.

Læs mere om tilskudsordningen her