01
Jul
Ændringer i lejelovgivningen trådt i kraft

Folketinget har vedtaget tre lovforslag om ændringer i lejelovgivningen, som overordnet set har til formål at gøre kortsigtede investeringer i udlejningsboliger mindre attraktive. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2020.

Gennemgribende forbedringer af lejemålet
Der ændres bl.a. væsentligt på dine muligheder for at foretage gennemgribende renovering af private boliglejemål efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Bestemmelsen omhandler muligheden for at fastsætte huslejen i lejemål i større ejendomme efter det lejedes værdi, når lejemålet inden for to år er blevet gennemgribende forbedret for et beløb, der overstiger nærmere fastsatte grænser – hvorved reglerne om omkostningsbestemt husleje kan fraviges.

Ændringerne til § 5, stk. 2 består i følgende grundelementer:

  • Øgede energikrav ved første udlejning efter bestemmelsen i § 5, stk. 2
  • Karensperiode på 5 år ved kontrolskifte i ejerskabet til ejendommen
  • Lejen må fremover ikke overstige det lejedes værdi, hvor lejen hidtil ikke ”væsentligt” har måttet overstige det lejedes værdi
  • Der indføres et krav om, at huslejenævnet skal besigtige lejemålet forud for en gennemgribende forbedring

 

Lejemål, der allerede er gennemgribende forbedret og udlejet efter reglen i § 5, stk. 2 før 1. juli 2020, kan fortsætte efter de tidligere gældende regler – også ved genudlejning.

Forbud mod at tilbyde lejer betaling for opsigelse
Der er blevet indført en bestemmelse i lejeloven, som betyder, at det nu er forbudt at tilbyde din lejer betaling eller anden ydelse for at få ham til at opsige lejemålet. Hvis du overtræder bestemmelsen, risikerer du at blive straffet herfor, samtidig med at lejer kan kræve, at lejeforholdet reetableres.

Bemærk, at forbuddet gælder såvel kontant betaling som enhver anden form for ydelse til lejer, herunder eksempelvis frafald af istandsættelseskravet ved fraflytning.

Pligt til at orientere lejerne om afgørelser
Fremover har du som udlejer pligt til at orientere beboerrepræsentationen eller samtlige lejere i ejendommen om indholdet af endelige afgørelser fra huslejenævn eller domstol, som giver en lejer i ejendommen helt eller delvis medhold.

I den forbindelse er det vigtigt, at du har persondatareglerne for øje og sørger for at anonymisere afgørelserne, inden du udsender dem.

Gebyr for sager i huslejenævnet
Gebyret for sager, hvor lejer får fuldt ud medhold i huslejenævnet, er steget fra 2.180 kr. til 6.000 kr.

Ud over de ændringer, vi allerede har nævnt her i artiklen, er der bl.a. også vedtaget nye bestemmelser til sikring af udveksling af oplysninger mellem Grundejernes Investeringsfond og huslejenævnene, en præciserende bevisregel vedrørende sammenligningslejemål i sager om fastsættelse af det lejedes værdi samt ændringer til andelsboligforeningsloven vedrørende fastsættelse af andelsværdierne og opløsning af andelsboligforeninger.

Spørgsmål
Spørgsmål til de nye regler kan rettes til chefjurist Rikke Gade Trinskjær.