03
Jun
Ændringer i værdiansættelsescirkulæret

Siden 1982 har vi haft et cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning, som har givet tryghed ved fx familiehandler og generationsskifter.

Med cirkulæret kan værdien af en ejendom som hovedregel fastsættes til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 %, hvilket giver næste generation bedre mulighed for at overtage ejendommen.

Men i forbindelse med de kommende nye ejendomsvurderinger er der blevet udsendt et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære, der skal erstatte det fra 1982. Det foreslås bl.a. at ændre plus/minus 15 %-reglen til en plus/minus 20 %-regel. Umiddelbart lyder det tillokkende og som noget, der med fordel kan ventes på. Det er dog ingenlunde sikkert.

Tvivl om ny plus/minus 20 %-regel
For det første skal de 20 % ses i sammenhæng med, at ejendomsvurderingerne måske bliver højere. For det andet følger der en undtagelse med om ”særlige omstændigheder” – det vil sige, at Skattestyrelsen kan se bort fra de plus/minus 20 %, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. Det er en klar stramning i forhold til tidligere.

Herudover har Skattestyrelsen sendt et udkast til et såkaldt styresignal i høring vedrørende spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved ”særlige omstændigheder”. Udkastet lægger dog ikke op til nogen udtømmende opregning eller anden form for afgrænsning af, hvad der kan udgøre ”særlige omstændigheder”. Der vil derfor, ved det enkelte generationsskifte, være stor usikkerhed om, hvorvidt plus/minus 20 %-reglen overhovedet gælder.

I forhold til overdragelser i levende live finder Skattestyrelsen ikke, at Landsskatterettens praksis giver noget egentligt retskrav på at kunne anvende plus/minus 20 %-reglen. Hvis styresignalet ender med at danne baggrund for den endelige, fremtidige praksis, vil det hermed blive meget uforudsigeligt, om plus/minus 20 %-reglen kan anvendes ved generationsskifter.

Der lægges op til, at det ændrede værdiansættelsescirkulære skal træde i kraft den 1. juli 2020, men det er uvist, hvornår styresignalet vil gælde fra.

Alt i alt er der lagt op til et klart brud på den nuværende mulighed for forudberegnelighed ved generationsskifter m.v.

Spørgsmål
Hvis du går med tanker om snart at skulle afslutte et planlagt generationsskifte, gennemføre en ejendomshandel eller lignende, er du velkommen til at kontakte din daglige rådgiver, chefkonsulent Michael Mortensen eller juridisk seniorkonsulent Claus Munk, der kan rådgive dig om dine muligheder her og nu.