19
Nov
Ændringer i randzone-kortet m.v.

Af planteavlskonsulent Jan Nielsen

Hvis du på din ejendom har randzoner, som ikke allerede fremgår af randzonekompensationskortet, opfordres du til at foretage rettelse inden den 6. december 2013, såfremt du skal deltage i næste ansøgningsrunde. For at opnå randzonekompensation skal randzonen nemlig fremgå af randzonekompensationskortet.

Det er lige nu muligt at indsende rettelser til randzonekortet, hvis:

* Der mangler randzoner, og du ønsker at modtage kompensation

* Du går op i, at udpegningen er korrekt på dine arealer

Hvis flere landmænd er lodsejere langs en grøft, skal alle landmænd have anmodet om at få fjernet randzonen i fællesskemaet, før NaturErhvervstyrelsen vil fjerne randzonen på kompensationskortet. Det er muligt at komme med rettelser til randzonekortet til den 6. december 2013. Så tjek dine randzoner! Du kan se randzonekortet her

Manglende randzoner og krydsoverensstemmelse
Der er ikke et særskilt krydsoverensstemmelseskrav for randzoner. Hvis myndigheden mener, der skal være randzone, og denne ikke er udlagt, vil konsekvensen være en bøde, men ikke nedsættelse af støtten.

Der kan dog komme et indirekte krav om støttenedsættelse på baggrund af krydsoverensstemmelsesreglerne, hvis randzonearealet er medtaget i beregningen af bedriftens kvælstofnorm og/eller er medtaget som harmoniareal.

Det betyder, at hvis harmoniareal eller N-kvoten overskrides, fordi randzonen er medtaget, kan der ske støttereduktion. Læs mere på Landbrugsinfo.dk (husk login).

Politianmeldelser i randzonesager
Hvis man ikke reagerer på et bødeforlæg i forbindelse med randzoneloven, kan retten afgøre sagen uden et retsmøde. En dom, afsagt på den måde, kan ikke ankes, og derfor er det vigtigt at forholde sig aktivt, hvis man får et bødeforlæg.

I øjeblikket politianmeldes landmænd under anklage for ikke at overholde randzoneloven. Når politiet har afsluttet sagsbehandlingen, udsendes bødeforlæg, som den enkelte landmand herefter skal tage stilling til. Et bødeforlæg er et tilbud fra politiet om at slippe for en straffesag ved at erkende sin skyld.

Der er flere forskellige handlemuligheder, hvis man har modtaget et bødeforlæg, men det er vigtigt at forholde sig til, hvad man vil gøre ved det. Mulighederne kan kort skitseres som sådan:

1. Betaling af bøden

2. Undladelse af at betale bøden

3. Anmodning om retsmøde

I de her tilfælde, hvor det drejer sig om randzoneloven, er der den særlige omstændighed, at Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug har stævnet staten, blandt andet med påstand om, at den bestemmelse i loven, som bøderne er udstedt efter, skal kendes ugyldig. Dette giver anledning til ekstra overvejelser, når der skal træffes beslutning om, hvad man skal stille op med sit bødeforlæg. Læs mere på Landbrugsinfo.dk (husk login).

For yderligere oplysninger – kontakt planteavlskonsulent Jan Nielsen.