10
Jan
Ændringer i vandplanerne 2015-2021 – høringsfrist 25/1

Miljø- og Fødevarestyrelsen har udsendt en høring om ændringer i bekendtgørelserne for miljømål og indsatsprogrammer for vandplanerne 2015-2021. Ændringerne er reelt en opdateret afgrænsning af vandområderne og resultatet af, at vandrådene tilbage i 2017 indstillede til, at der blev udtaget omkring 1.000 km vandløb af vandplanerne i Danmark. Der var dengang fokus på at udtage små vandløb med et opland på under 10 km2, som derudover også opfyldte en række øvrige kriterier.

Det er Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder mv. og Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, som den opdaterede afgrænsning af vandområderne medfører ændringer i.

Høringssvar
Der kan indgives høringssvar på de ændrede bekendtgørelser indtil den 25. januar 2019.

Et høringssvar kan omhandle de vandløb, der udgår af vandplanerne, men principielt også andre vandløb, som ønskes udtaget. Dog er det et krav, for at man kan udtage et vandløb, at man kan forelægge fyldestgørende dokumentation for, at den nuværende klassificering af vandløbet ikke er retvisende, og at den skal ændres.

For at et vandløb kan tages ud af vandplanerne, skal det være et såkaldt lille vandløb (typologi 1) med et opland på under 10 km2, og vandløbet skal enten være kunstigt, stærkt modificeret eller opfylde krav om lav hældningsgrad, lav slyngningsgrad, dårlig økologisk tilstand m.v.

dette link kan du under Vandråd 2017 se, hvilke vandløb der udgår, og hvilke der fortsat indgår i planperioden.

Det er de vandløb, der kan findes på linket – og ikke andre – som det er muligt at indgive høringssvar på.

Brug for hjælp til høringssvaret? Vi hjælper gerne. Kontakt teamleder Kristian Petersen eller miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.