24
Mar
Afsæt udskudt skat i årsregnskabet

Som virksomhedsejer bør man opgøre og indregne udskudt skat i sit årsregnskab, da det giver et mere retvisende billede af, hvor man står rent økonomisk. Udskudt skat er nemlig en forpligtigelse, der ud i fremtiden kan blive aktuel og dermed skal betales, og som man derfor også bør tage hensyn til. I årsregnskabet optages udskudt skat som en hensættelse under passiver.

Nedenfor kan du læse mere om, hvorfor man bør indregne den udskudte skat i årsregnskabet, og hvordan man beregner den. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jens Kring.

Hvorfor indregne udskudt skat i årsregnskabet?
Der er flere formål med at indregne den udskudte skat i årsregnskabet. Først og fremmest kan virksomhedens ejer se den egenkapital, han har, når alt er gjort op, når skatten er betalt efter realisation af virksomhedens aktiver og gæld til de regnskabsmæssige værdier. Han kan altså se, hvad han har til rådighed til sin pensionstilværelse, privat boligkøb eller til et eventuelt køb af ny virksomhed.

Derudover indgår den udskudte skat også som et led i realkredit- og pengeinstitutters kreditvurdering, når man vil optage lån. Selvom den udskudte skat oftest først kommer til betaling, når al anden gæld er betalt, er den en del af grundlaget for, at man kan vurdere en virksomheds soliditet. Det er derfor bedre, at man som virksomhedsejer selv sørger for at beregne og indarbejde den udskudte skat i årsregnskabet på et korrekt grundlag, end at man lader realkredit- og pengeinstitutter gøre det. Disse har nemlig kun et usikkert grundlag at beregne ud fra.

Hvad er grundlaget for den udskudte skat?
Den udskudte skat skal beregnes af den skattepligtige indkomst, der vil blive aktuel, hvis virksomhedens aktiver og gæld realiseres eller afhændes til regnskabsmæssige værdier på statustidspunktet. Det vil sige skat af skattepligtig ejendomsavance, genvundne skattemæssige afskrivninger på bygninger, fortjeneste ved salg af driftsmidler, forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af varebeholdninger og besætning m.m. Oftest er det skat af ejendomsavance, der er den største post.

Hvis der er skattemæssige underskud til fremførsel, kan skatteværdien heraf modregnes i den udskudte skat beregnet på andre poster.

Indvirkning på skatten af årets resultat
Årets ændring i den udskudte skat indregnes i resultatopgørelsen, så det sammen med den aktuelle og betalte skat bliver en del af skatten af årets regnskabsmæssige resultat. Hermed kommer skatten i resultatopgørelsen i årsregnskabet til at svare til skatten af årets regnskabsmæssige resultat, uanset hvornår skatten udløses og betales.