12
Maj
Temadag om ejerskifte – Sjælland

Vær forberedt – planlæg dit fremtidige ejerskifte med rettidig omhu.
Ingen kender dagen i morgen.

 

– Deltag i vores temadag om ejerskifte

Ejerskiftet er en tidskrævende og kompliceret proces med mange potentielle faldgruber undervejs. Samtidig er det af økonomiske – og ikke mindst personlige – årsager af stor betydning for både sælger og køber, at ejerskiftet gennemføres med succes. Vi inviterer derfor til en temadag om ejerskifte, hvor vores konsulenter vil komme bredt omkring, hvilke økonomiske, skattemæssige og juridiske forhold, køber og sælger skal være opmærksomme på, når det kommer til ejerskiftet.

Hovedpointen, som du allerede nu kan skrive dig bag øret, er, at ejerskiftet skal planlægges i god tid. Ingen kender dagen i morgen! Mød derfor op, og find ud af, hvad du skal være opmærksom på undervejs, og hvor du skal starte og slutte.

Indlægsholdere på temadagen:

• Seniorkonsulent, registreret revisor Christian Damsgaard
• Seniorkonsulent, registreret revisor Kaj Refslund
• Seniorkonsulent, registreret revisor Karsten Sørensen
• Konsulent Eva Damgaard Knudsen
• Udviklingsdirektør Peter Borreby
• Teamleder jura Kristina Rohani
• Juridisk konsulent Kirsten Dühr

Temadagen finder sted torsdag den 12. maj 2016 kl. 9:00 på Oremandsgaard Gods, Oremandsgaard Allé 1, 4720 Præstø på Sydsjælland. Indlæggene slutter cirka klokken 15, hvorefter der vil være mulighed for at netværke med de andre deltagere.

Det koster 800 kr. ekskl. moms at deltage. For dette beløb får du fri forplejning hele dagen. Mødet vil starte med kaffe og boller fra kl. 9.00.

Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet, da der højst er plads til 25 deltagere. Du kan tilmelde dig frem til torsdag den 5. maj.

Passer dagen dig ikke, eller afholdes arrangementet for langt væk? Så deltag i det tilsvarende arrangement torsdag den 26. maj på Hverringe Gods i Kerteminde på Fyn.

 

Program – torsdag den 12. maj kl. 9.30 til ca. 15

 

Godsejer August Hage fra Oremandsgaard Gods: Sådan var mit ejerskifte
Godsejer August Hage overtog i 2015 Oremandsgaard Gods i forbindelse med afslutningen af sin fars dødsbo. Han er fortaler for, at ejerskiftet gennemføres i levende live og vil fortælle om, hvad der kunne have været gjort anderledes i forbindelse med hans egen overtagelse.

Sådan opnås et godt ejerskifte
Ejerskiftet – og hvordan det skal foregå – er en vigtig beslutning for både køber og sælger. Hvordan forbereder parterne sig bedst på et ejerskifte, uanset om det skal foregå inden for familien, med nære medarbejdere eller i fri handel?

Hos Patriotisk Selskab har vi samlet forløbet i tre faser, som sikrer et succesfuldt ejerskifte: Afklaring, forberedelse og selve overdragelsen.

Hvordan kan ejerskiftet konstrueres?
Skal ejerskiftet ske på en gang, eller skal det foregå mere glidende over en periode, og skal overdragelsen ske i personligt eje eller i en anden juridisk konstruktion? Er tiden løbet fra det personlige ejerskab og I/S’er, og hvad er fordelene og ulemperne ved disse i forhold til andre selskabskonstruktioner?

Kan kompetencer også overdrages?
De enkelte generationers syn på driften af virksomheden kan være forskellig. Hvordan sikrer man det bedste grundlag for en konfliktfri overdragelse af virksomheden?
Eksempelvis kan man vælge at etablere et virksomhedsråd, som kan sparre med den nye ejer i forbindelse med overtagelsen.

Værdiansættelse af aktiverne
Ved handel med uafhængige parter vil værdiansættelsen som udgangspunkt blive baseret på den markedsværdi, som parterne kan enes om. Hvis parterne ikke er uafhængige, kan myndighederne tilsidesætte den aftalte værdiansættelse, hvis den ikke er sket på markedsvilkår.
Inden for familiehandel anvendes som udgangspunkt den seneste offentlige ejendomsvurdering med et spænd på +/- 15 % i henhold til værdiansættelsescirkulæret fra 1982. En ny afgørelse fra Højesteret skaber dog usikkerhed om brugen af værdiansættelsescirkulæret, og samtidig er de offentlige ejendomsvurderinger sat på pause. Hvad skal man være opmærksom på i den forbindelse?

Skattemæssige problemstillinger ved køb og salg af ejendomme
Ved køb og salg af ejendomme er der en række skattemæssige problemstillinger, som skal overvejes, herunder om skatterne skal afregnes i forbindelse med overdragelse, eller om en del af beskatningen kan videreføres til den nye ejer mod kompensation.
Er der desuden forskel på beskatningen af ejendomsavance, genvundne afskrivninger og øvrig indkomst?
Hvad er mulighederne og fordelene og ulemperne?

Regler for pantebreveog nedsættelse af gave- og boafgifter
I forbindelse med overdragelse af en ejendom kan det være nødvendigt for sælger at lade pantebreve indgå som en del af berigtigelsen. Der gælder særlige regler om kursfastsættelse, samt for hvordan de enkelte pantebreve skal beskattes og kan placeres i virksomhedsordningen.
Regeringen har indgået et forlig om nedsættelse af gave- og boafgifter – hvad indebærer forliget, og hvordan kan afgifterne minimeres?

Overvejelser om skat og moms før og efter et ejerskifte
Der kan være forskel på købers og sælgers skattemæssige stilling – hvilke?
I forbindelse med moms og skat bør man finde ud af, om der i god tid inden ejerskiftet skal foretages investeringer eller vedligeholdelsesarbejde. Hvad skal man i øvrigt være opmærksom på vedrørende fredede bygninger? Hvordan kan overdragelsestidspunkt optimeres i forhold til jordbeholdninger?

Virksomhedsskatteordningen vs. kapitalafkastordningen
Stramningen af virksomhedsordningen begrænser muligheden for opsparing, men avancer kan beskattes lempeligt under kapitalafkastordningen.

Pension vs. frie midler – Hvornår skal jeg begynde opsparingen?
Skal pengene til den tredje alder tages ud af virksomheden i forbindelse med salget eller ved kapitaliserede ydelser i forbindelse med overdragelsen – eller skal alderdommen derimod sikres med en pensionsopsparing i en tidlig alder?
Hvad er forskellen på henholdsvis indbetaling på pension og frie midler, og hvilken betydning har skatteforholdene for denne beregning?

Forretningsmodel og finansiering
Hvad er kravene til rentabilitet, budgetter og følsomhed? Hvad er din forretningsplan, og hvordan skal ejerskiftet finansieres?