Forfatterarkiv: Charlotte Bogh Poder

Fra ringbind til elektronisk arkiv

Af chefkonsulent Anders Halberg og seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen, Patriotisk Selskab.

Den 1. juli trådte en ny bogføringslov i kraft, som skal sikre, at kravene til bogføring bliver tidssvarende. Hvad betyder det for dig?

De væsentligste ændringer

 • Krav om digital bogføring og opbevaring
 • Krav til beskrivelse af opbevaring og processer mv. for virksomhedens bogføring
 • Definition af regnskabsmateriale
 • Hjemmel til regnskabskontrol for Erhvervsstyrelsen
 • Væsentligt højere bøder for overtrædelse af bogføringsloven

 

Væk med bilag. Det hele bliver elektronisk!
Den eneste del af loven, der ikke gælder allerede nu, er kravene til digital bogføring og opbevaring. Disse krav vil for aktie- og anpartsselskaber blive gældende fra 2023 og for øvrige i 2024. Endelige ikrafttrædelsestidspunkter kan blive ændret.

Der kommer også krav til de digitale bogføringssystemer, som må anvendes. Denne proces er påbegyndt af Erhvervsstyrelsen, og det forventes, at alle i dag kendte bogføringsprogrammer vil blive godkendt – også Ø90.

Den digitale opbevaring af bogføring og bilag kan være på egen server, hos en edb-udbyder eller i skyen. Alle data skal være tilgængelige for virksomheden og myndighederne ved kontrol, og der vil være krav om en passende back-up.

Helt små virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. slipper for kravet om elektronisk bogføring og opbevaring og kan vælge at gemme bilagene i et ringbind som hidtil.

Beskrivelse af bogføringen
Senest ved starten af næste regnskabsår skal alle virksomheder udarbejde en beskrivelse af, hvordan bogføringen gennemføres, hvem der er ansvarlig, hvilket bogføringsprogram, der anvendes, hvorledes arbejdsgangene er tilrettelagt osv. Ligeledes skal der være en beskrivelse af, hvordan bogføring og bilag opbevares og kan genkaldes.

Erhvervsstyrelsen vil i efteråret udsende et hjælpeskema til brug for udarbejdelse af beskrivelsen – og ellers kan du også altid få hjælp hos Patriotisk Selskab. Ikke kun med efterlevelse af de mange lovkrav til virksomheder, der løbende indføres, men også med administrative processer generelt samt med tiltag, der kan være med til at optimere driften af din virksomhed.

Kontakt Anders Halberg eller Palle Offersen, hvis du har brug for hjælp.

Ledelseskursus: Kulturforståelse og internationale medarbejdere

Kender du det, at din udenlandske medarbejder i bedste mening siger ”ja” til en opgave – og at det dernæst viser sig, at han ikke har forstået, hvad du mener?

Der er meget at være opmærksom på, når man har udenlandske medarbejdere ansat. Først og fremmest kan der være en sprogbarriere, men det kan også være, at din medarbejder har et værdisæt, der adskiller sig væsentligt fra det danske.

Sammen med DLBR udbyder vi derfor ledelseskurset ”Kulturforståelse og internationale medarbejdere”. Uddannelsen henvender sig til dig, der har ansvar for medarbejdere i landbruget eller i andre relaterede erhverv.

Hvorfor deltage?
Med uddannelsen får du en forståelse for forskelle mellem de kulturer, dine medarbejdere kommer fra, og du får redskaber til at arbejde med forskellige kulturer på din arbejdsplads. Samtidig kan du udveksle erfaringer med de andre kursister og blive inspireret af, hvordan de håndterer hverdagens udfordringer.

Uddannelsen er specielt målrettet de ledelsesmæssige problemstillinger, der er i landbruget i forbindelse med rekruttering og onboarding af internationale medarbejdere. Du får redskaber til at håndtere forskellige kulturer i den daglige ledelse og samarbejdet på holdet, og du bliver klogere på din egen ledelsesstil, dine potentialer og dine udfordringer.

Bliv bedre til at:

 • Kommunikere på tværs af forskellige kulturer
 • Forberede medarbejdere og kolleger på modtagelsen af nye internationale medarbejdere
 • Tilpasse personalehåndbogen til de nye internationale medarbejdere
 • Håndtere konflikter på tværs af kulturer
 • Sikre medarbejdernes motivation
 • Tilpasse din lederstil

 

Hvor og hvornår?
Uddannelsen varer tre dage – alle dage fra kl. 9.30-14.00 – og kan tages tre forskellige steder i landet:

Nordjylland
Dag 1: 12. oktober
Dag 2: 2. november
Dag 3: 14. november

Syd- og Midtjylland og Fyn
Dag 1: 13. oktober
Dag 2: 3. november
Dag 3: 15. november

Sjælland og øerne
Dag 1: 29. september
Dag 2: 11. oktober
Dag 3: 11. november

Mere info
Du kan læse mere om kurset HER.

Tilmelding
Tilmelding er bindende og skal ske senest 14 dage før kursusstart. Tilmelding skal ske til vores økonomikonsulent Lone Bendixen på lbe@patriotisk.dk eller 6315 5429.

Du er også meget velkommen til at kontakte Lone, hvis du har spørgsmål til kurset.

Mislykkede efterafgrøder pga. vejret og force majeure

På grund af tørke og skybrud har det for mange været en stor udfordring at etablere efterafgrøder i år.

Har vejrforholdene været skyld i, at dine MFO-efterafgrøder eller frivillige målrettede efterafgrøder er mislykkedes?

Så kan du anmode om force majeure hos Landbrugsstyrelsen. Hvis du får anerkendt force majeure på dine MFO-efterafgrøder, vil de tælle med i opfyldelsen af MFO-kravet og danne grundlag for udbetaling af grundbetaling og grøn støtte. Hvis du får anerkendt force majeure på dine målrettede efterafgrøder, vil du få udbetalt fuld støtte.

Bemærk, at du ikke kan anmode om force majeure på pligtige, husdyrefterafgrøder og obligatorisk målrettede efterafgrøder.

Sådan anmoder du om force majeure
Du skal anmode om force majeure senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor du blev bekendt med, at udviklingen i efterafgrøden ikke lever op til kravene.

Her kan du læse mere om, hvordan du anmoder om force majeure.

Du skal bl.a. kunne dokumentere, at vejrforholdene har været usædvanlige og uforudsigelige. Det kan være i form af henvisning til DMI’s tørkeindeks eller nedbørsdata, fotos eller lignende.

Brug for hjælp?
Vores planteavlsafdeling hjælper dig gerne med at vurdere, om det giver mening for dig at anmode om force majeure – og de kan også hjælpe dig med at indsende anmodningen til Landbrugsstyrelsen. Kontakt planteavlskonsulent Frederik Jakob Holm.

Overset en opkrævning fra Forenede Gruppeliv?

Har du overset en opkrævning i e-Boks for din gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv?

Det er desværre sket for flere landmænd på det seneste, som derfor p.t. står uden forsikring.

Derfor har Forenede Gruppeliv besluttet, at medlemmer af Landbrug & Fødevarer i en begrænset periode ekstraordinært kan genindtræde i gruppelivsforsikringen uden afgivelse af nye helbredsoplysninger.

Sådan genopretter du din gruppelivsforsikring
Kontakt Forenede Gruppeliv senest den 1. oktober 2022:

Telefon 39 16 78 00 – tryk 1 (CPR) – tryk 5.

Venter du, vil du blive bedt om at ansøge om indtrædelse i forsikringen på lige vilkår som nye.

Hvis Forenede Gruppeliv modtager besked fra dig til tiden, vil de oprette din forsikring igen og sende et indbetalingskort for 2022. Indbetalingskortet vil blive sendt til dig på samme måde som hidtil via e-Boks. Tilmeld evt. din betaling til Betalingsservice, så du undgår at overse flere opkrævninger.

Hold fast i en god effektivitet

Af økonomikonsulent Lone Bendixen, Patriotisk Selskab

For griseproducenter er det helt normalt at opleve svingende konjunkturer; nogle gange er indtjeningen i griseproduktionen rigtig god og andre gange det modsatte. Alligevel er det en ekstraordinær situation, smågriseproducenterne står i lige nu, især dem der ikke har eget korn eller meget lidt til rådighed.

I 2019 og 2020 var indtjeningen for de fleste større end nogensinde før. Disse jubelår blev desværre afløst af den værste økonomiske krise i mands minde især for smågriseproducenterne.

Hvordan agerer du som griseproducent i disse tider?

Fokusér på det, du kan gøre noget ved
Du bør lægge dit fokus dér, hvor du kan gøre en forskel. Du har ikke indflydelse på afregningspriserne og udviklingen i foderpriser, men du har indflydelse på, hvordan du driver din virksomhed. Der er mange steder, du kan sætte ind, fx på:

Effektiviteten i stalden
Undersøg effektiviseringsmulighederne – er der steder, der kan optimeres?

Foder er den absolut største omkostning – kan spild minimeres? Kan billigere foderblandinger fungere?

Har du slagtegriseproduktion, kan du måske sælge grisene ved en lavere vægt, da de sidste kilo, som grisen vokser, er de mest omkostningstunge.

Fokuser og nedbring sodødeligheden, da den har stor indflydelse på økonomien.

Undlad at spare på indkøb/tillæg af polte. Det sparer likviditet på kort sigt, men forringer kvaliteten af dine avlsdyr og smitter af på produktiviteten senere, hvis du løber søer, som skulle have været slagtet.

Investerings- og vedligeholdelsesplaner
Spar likviditet nu og her og udskyd planlagte investeringer og vedligeholdelsesopgaver, hvis det ikke går ud over effektivitet og økonomi.

En dryssende foderkasse medfører et stort tab nu pga. den meget høje foderpris, så den slags vedligeholdelsesopgaver skal selvfølgelig ikke udskydes.

Handel
Det tager tid løbende at være ajour med, hvornår der skal handles – derfor: tegn medlemskab af AgroMarkets, og brug tiden til at sikre effektiviteten i stalden. AgroMarkets giver dig en god indikation af:

 • Hvornår det er godt at indgå kortere og længere foderkontrakter
 • Hvornår du skal sælge dine afgrøder og købe gødning, udsæd m.v.
 • Hvordan du opnår den bedst mulige finansiering

 

Sørg for at have dine leverandørkontrakter på plads på foder, brændstof el mv. Så ved du, hvilke udgifter du har i vente.

Kontakt til samarbejdspartnere
Det er altid vigtigt at holde dine kreditgivere orienteret om, hvad der sker i din virksomhed – og ekstra vigtigt lige nu. Tag kontakt til din bank, hvis du har brug for mere likviditet – i god tid inden behovet opstår.

Leje af stald
Undersøg rentabiliteten i lejede stalde. Viser det sig, at stalden giver underskud, kan du undersøge mulighederne for at finde en ny løsning og evt. opsige lejen.

Ledelse og medarbejdere
Hvordan du agerer som leder har stor betydning. Glade medarbejdere leverer bare bedre! Find ud af, hvordan dine medarbejdere trives og sæt ind der, hvor du kan øge dine medarbejderes lyst til at blive hos dig.

Det er dyrt at rekruttere og oplære nye medarbejdere, så det er bedre, hvis du kan holde på dem, du har.

Strategien
Det er oplagt at benytte disse krisetider som en anledning til at overveje, hvad der skal ske med din virksomhed på længere sigt.

Er det nuværende økonomiske uvejr noget, du forventer at komme igennem og ride stormen af? Eller er det nu, du skal vælge en anden vej?

Havde du alligevel planer om at stoppe med griseproduktion inden for en kortere årrække? Måske vil det være rettidig omhu at gøre det nu i stedet for? Disse og mange andre overvejelser kan du oplagt gøre dig nu.

Spørgsmål
Hvis du har brug for hjælp til beregninger eller til at sætte retningen for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Lone Bendixen.

Optimér kvælstoftildelingen i vinterrapsen til foråret

Af planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen, Patriotisk Selskab

Hvor meget kvælstof skal du give din vinterraps til foråret?

En unødig høj kvælstoftildeling på en kraftig efterårsudviklet afgrøde giver for meget biomasse, der hindrer fotosyntesen i de nedre skulper og blade.

For at bestemme kvælstofbehovet i foråret, er det essentielt at undersøge og følge afgrødens status i efteråret. Det gøres ved:

 • Biomasseklip i det sene efterår
 • Anvendelse af modelberegninger til at ramme kvælstofbehovet i foråret bedst muligt
 • Kendskab til markens potentiale samt mineraliseringen i jorden

 

På den måde kan du optimere kvælstoftildelingen, så kvælstofoptaget maksimeres i skulper og frø, i stedet for at du gødsker til biomasse og dermed risikerer lejesæd.

Sammenligning af fire gødningsmodeller: Mindre kvælstof påvirker ikke udbyttet
Patriotisk Selskab har gennem 4 år testet fire forskellige gødningsmodeller fra hhv. England, Tyskland, Sverige og Danmark. Alle modeller inddrager afgrødens biomasse, men er ellers forskellige i strategien og de faktorer, som inddrages i modelberegningen.

Det gennemsnitlige udbytte er i vores forsøg ens for de fire modeller (49 hkg/ha). Det er opnået med en gennemsnitlig forårstildeling mellem 90-160 kg N.

Den svenske model har konsekvent behovsbestemt lavere end de andre modeller, uden at det afspejles negativt i udbyttetallene. Når biomassen i det sene efterår er omkring 2,5 – 3 kg, så har en forårstildeling på 75 -130 kg N været tilpas.

Timingen for tildelingen har også effekt. Den engelske model gav i høstår 2022 1,5-2 hkg mere end de andre modeller ved en todeling i foråret med hhv. 51 kg N (24 marts) og 60 kg N (27 april).

Afgrøden skal gerne have optaget det meste kvælstof inden blomstring, og ved forventning om et højt udbytte kan den sidste kvælstof gives ved gul knop. Vinterrapsen kan optage 3 kg N pr. ha pr. dag frem til blomstring, så en splittildeling i foråret er specielt fornuftig ved et stort forårsbehov og højt udbyttepotentiale.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen.

Strenge regler for jord- og stendiger

Er der et jord- eller stendige på din ejendom? Så er det formentlig beskyttet efter museumsloven, hvilket betyder, at du ikke må ændre eller fjerne diget.

Herudover skal du også være opmærksom på, om der HAR været et dige eller er blevet ændret på et dige, før du overtog din ejendom. Ifølge museumsloven er det nemlig den nuværende ejers ansvar at berigtige et ulovligt forhold; det vil i dette tilfælde sige at reetablere et dige, der er fjernet eller ændret i strid med loven.

Hvis kommunen opdager, at et dige på din ejendom er fjernet eller ændret, vil du blive kontaktet vedrørende et tilsynsbesøg, som kan munde ud i et påbud – enten om at du søger dispensation, eller at du sørger for en reetablering.

Sidstnævnte kan blive tidskrævende og dyrt. Og hvis du ikke følger påbuddet, kan det i værste fald føre til en politianmeldelse, eller at kommunen selv reetablerer diget på din regning.

Få foretaget en screening for diger m.m.
Patriotisk Selskab anbefaler derfor: Hvis du påtænker at købe en ejendom eller et areal, så få foretaget en screening for offentlige registreringer som sten- og jorddiger, inden du skriver under på købsaftalen. På den måde kan du på forhånd lave en aftale med sælger om fx reetablering af et dige, hvilket er bedre end at komme tilbage til sælger, efter handlen er indgået.

Vi tilbyder en hurtig screening af de arealer, som du påtænker at købe. Vi kigger på, om der er fortidsminder som sten- og jorddiger, og vi tjekker også, om der er andre forhold, som kan få betydning for dig som fx §3-natur, forurening og boringsnære beskyttelsesområder.

Dispensation kræver god begrundelse
Et dige er en menneskeskabt linjeformet forhøjning af sten, jord eller lignende, som førhen havde til formål at markere administrative ejendomsskel i landskabet.

Hvis du ønsker at lave en ændring på dit dige, skal du som udgangspunkt søge kommunen om dispensation. Du skal fx have en dispensation, hvis du vil trække stød og rødder op på et dige, eller hvis du vil gødske eller bruge bekæmpelsesmidler på diget. Du må heller ikke højtryksspule et stendige uden dispensation.

Reglerne om dispensation bliver administreret meget restriktivt, og det er ikke en god nok begrundelse, at du vil ændre diget pga. en økonomisk eller jordbrugsfaglig interesse.

Dom fra februar 2022, hvor landmanden fik medhold
Hvis der har været et dige på din ejendom, som er blevet nedlagt, skal anklagemyndigheden kunne bevise, at diget har været der. En dom fra Landsretten fra februar 2022 viser, at anklagemyndigheden har svært ved dette, hvis sagen udelukkende baseres på den landsdækkende højdemodel.

Det var Slots- og Kulturstyrelsen, der tiltalte en landmand for ulovligt at have fjernet et beskyttet dige, selvom landmanden påstod, at der aldrig havde været et dige på det pågældende sted. I første omgang blev landmanden dømt til reetablering af diget i Byretten, men da han ankede dommen til Landsretten, fremlagde han en erklæring fra et landinspektørfirma, som sagde, at man ikke udelukkende kan basere sin sag på de landsdækkende højdemodeller. Højdemodellerne kan være meget upræcise, især når der er en tæt bevoksning på strækningen. Et lukket kronedække af træer og buske kan nemlig være med til at give en forskydning i højden på højdemodellen. Landsretten lagde vægt på erklæringen fra landinspektørfirmaet og afgjorde, at der ikke kan have været et dige med de pågældende dimensioner.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, eller skal vi lave en screening af de arealer, du påtænker at købe? Så kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Miljøledelse med din telefon – så nemt kan det gøres

Har du styr på miljøledelsen på din bedrift?

I over et år har det været et krav, at alle IE-husdyrbrug skal have miljøledelse samt vedligeholdelses- og reparationsplaner. Vi kan samle det hele for dig i vores app!

Kontakt miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller Kamilla From-Nielsen, hvis du vil vide mere.

Skræddersyet til dig
Hvis du vælger at leve op til lovgivningen med Patriotisk Selskabs app, vil vi starte med at aftale et intromøde med dig, hvor vi bl.a. hjælper dig med at fastlægge dine miljømål for det kommende år.

Herefter laver vi en skræddersyet profil til dig i appen med dine miljømål. I appen får du:

 • Overblik over dine miljømål.
 • En notifikation, når du skal kontrollere et miljømål. Det kan fx være, at du skal tjekke vandmåleren, at drikkevandshanerne ikke drypper eller at affaldshåndteringen er korrekt – men det afhænger af, hvilke miljømål du har sat. Når du har foretaget kontrollen, kan du tage et billede med appen – fx af vandmåleren – og skrive en kommentar.
 • Flydelagskontrol og kontrol af reparations- og vedligeholdelsesplaner. Her får du også en notifikation, når der er noget, du skal kontrollere.
 • Mulighed for at inddrage dine medarbejdere i kontrollen – måske er det en medarbejder, der skal have en notifikation på sin telefon i stedet for dig?
 • Mulighed for nemt at vise kommunen, at du lever op til lovgivningen, hvis du får et tilsynsbesøg.

 

I forbindelse med indberetningen af din miljøledelse til kommunen trækker Patriotisk Selskab en rapport til dig, som viser, at du har opfyldt kravet om miljøledelse m.m.

Pris
Du kan få ejendomstilpasset miljøledelse i Patriotisk Selskabs app til 500 kr. om måneden pr. site, hvis du er medlem af Patriotisk Selskab. Med i prisen får du et årligt møde med en konsulent fra Patriotisk Selskab, der hjælper dig med at fastsætte miljømål for det kommende år og tilpasse din profil i appen herefter.

Det eneste, du selv skal gøre, er at registrere dine kontroldata i appen.

Nysgerrig?
Er du nysgerrig på vores digitale og simple løsning til at opfylde kravet om miljøledelse m.m.? Så kontakt en af vores miljøkonsulenter og hør mere:

F5-lån har konsekvenser

Af seniorkonsulent Kaj Refslund, Patriotisk Selskab

Overvejer du at omlægge dine realkreditlån?

Renten på de fastforrentede obligationslån er højere, end vi har været vant til længe, og det kan derfor være fristende at vælge et lån med variabel rente. Det er mange ikke trygge ved, og derfor vælger de mellemvejen: Et flekslån/rentetilpasningslån, typisk et F5-lån. Men er det vejen frem?

F1, F3 og F5
Flekslånet låser din rente i 1, 3 eller 5 år (F1, F3 og F5). Herefter fastsættes en ny rente.

Selvom renten på et flekslån er god lige nu, er det ikke et risikofrit valg, for vi kender jo ikke markedet i morgen. Samtidig går du glip af fordelene, som et almindeligt variabelt forrentet lån har, hvis renten bliver lavere i den periode, hvor din rente er låst – hvilket faktisk er sket for dem, der optog et F5-lån for omkring fem år siden.

Den største usikkerhed ved flekslån er dog, at lånet baseres på inkonverterbare obligationer og derfor ikke kan indfris til kurs 100 ligesom et fastforrentet obligationslån eller variabelt forrentet lån. Hvis du vælger at refinansiere et F1-, F3- eller F5-lån, før det udløber, skal lånet indfris til en markedskurs, der ikke har et loft. Det kan blive dyrt i kurstab – og hvad der er sparet på renten, er dermed ikke nødvendigvis vundet, når man kigger på det samlede billede.

Flekslånet kan altså have konsekvenser, som du bør overveje, inden du vælger lån.

De fleste bør vælge fastforrentet eller variabelt forrentet lån
Hvilket lån, der giver mest mening, er selvfølgelig situationsafhængigt, men for mange vil det være bedst at vælge ”den rene vej” med et fastforrentet obligationslån eller et variabelt forrentet lån som fx Cibor6 rente.

Med et fastforrentet obligationslån får du sikkerhed for renten. Med et variabelt forrentet lån får du den fulde fleksibilitet, og du kan omlægge lånet, når du vil, uden at tænke på kurstab.

Hvis du har flere lån, kan du også overveje at lægge lånene i forskellige rentetyper. På den måde opnås en spredning af risikoen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Kaj Refslund.

Spar skat og boost din pension

År 2022 tegner til at blive et rigtig godt år for planteavlerne. Hvad har du tænkt dig at bruge den ekstra indtjening til?

Du kan fx overveje at tage toppen af din indkomst ved at sætte noget af overskuddet ind på en pensionsordning.

Her er det oplagt at bruge 30 %-ordningen, som er en pensionsordning for selvstændige, der driver personligt ejet virksomhed. Med ordningen kan du indbetale og få fradrag for op til 30 % af virksomhedens overskud før renter, når beløbet indskydes på en livsvarig livrente.

På den måde sparer du (noget af) topskatten nu og kan – medmindre du opsparer rigtig meget pension – nøjes med at betale almindelig indkomstskat af pengene, når pensionen bliver udbetalt.

30 %-ordningen
30 %-ordningen er indrettet efter den virkelighed, som gælder for mange selvstændige – nemlig at indtægterne kan svinge fra år til år. Nogle år kan der være mange penge at betale ind på pensionsordningen, og andre år er der ingenting.

Med 30 %-ordningen er der ikke noget krav om en minimumsindbetaling, og du behøver ikke at indbetale til opsparingen hvert år.

Pengene skal senest indsættes den sidste bankdag, inden virksomhedens regnskabsår er omme. Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, vil fristen i 2022 være den 30. december. Men overvej allerede nu, om du vil anvende 30 %-ordningen i år og giv banken besked, så du er sikker på, at banken kan nå at håndtere administrationen.

Basér pensionsindbetalingen på en foreløbig indkomstopgørelse
Du kender selvfølgelig først din virksomheds overskud med sikkerhed, når året er opgjort, og det kan derfor være svært at vide, hvor mange penge du skal sætte ind på 30 %-ordningen. Men du kan få lavet en foreløbig indkomstopgørelse. Og skulle du komme til at indsætte mere end 30 % af overskuddet, gør det ikke noget, for i så fald overføres fradraget for det overskydende beløb bare til næste år.

Andre pensionsordninger
Du kan sagtens indbetale til andre pensionsordninger ved siden af 30 %-ordningen – fx til en ratepension, som også giver fradrag i indbetalingsåret. Du kan i 2022 indbetale 59.200 kr. på ratepensionen.

Ud over de fradragsberettigede indbetalinger, som kan være et godt alternativ til at spare op i virksomhedsordningen, kan du også overveje en aldersopsparing. Her kan du indbetale 54.200 kr. fra og med det 5. hele indkomstår før folkepensionsalderen. Er der længere tid, til at du går på pension, kan du indskyde 5.500 kr. i 2022.

Indbetalingerne på en aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat. Til gengæld skal du heller ikke betale skat af pensionsopsparingen, når den bliver udbetalt, og udbetalingerne modregnes heller ikke i din folkepension.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, eller vil du gerne bestille en foreløbig indkomstopgørelse hos Patriotisk Selskab? Så kontakt din økonomikonsulent eller Bo Sigersted.