Forfatterarkiv: Camilla Holmgaard

Øg afgrødetætheden i problemområder med udsædskort

Af planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen

En benhård konkurrence om ressourcer begynder, når kornafgrøden etableres. En god etablering af kornafgrøden er derfor afgørende for konkurrenceevnen mod ukrudt og dermed for det endelige kerneudbytte – og her kan det være godt givet ud at investere tid i udsædskort.

Vores kornafgrøder har generelt en god konkurrenceevne, som vi bør udnytte til at undertrykke væksten af ukrudtet. Afgrøden trives med et højt plantetal, uden at det betyder udbyttenedgang. Effekten af øget afgrødetæthed er ikke altid stærk nok i sig selv, men det er et godt udgangspunkt for den gode etablering i problemområder.

Derfor har det også vist sig givtigt at øge afgrødetætheden i de områder, hvor afgrøden ellers ofte bliver tynd og møder modgang. Dobbelt udsædsmængde kan være aktuelt, hvis der samtidig er grelle problemer med græsukrudt. I områder, hvor lejesæd erfaringsmæssigt er et problem, vil man derimod ofte nedjustere på udsædsmængden.

Brug vintermånederne på udsædskort
Gradueringen af udsædsmængden kan foregå både med og uden tildelingskort, men har man udstyret til det, vil det være en anbefaling at få genereret nogle tildelingsfiler.

Baggrunden for gradueringen kan være satellitmålinger af biomasse sammenholdt med erfaringer af skiftende bonitet og problemområder i marken. Kvaliteten i udsædskortene højnes, når erfaringer og viden om marken inddrages.

Tiden, som bruges til at skabe et gradueret udsædskort, er godt givet ud, da kortene ofte kan genbruges sæson efter sæson. Ambitionen behøver desuden ikke at være at lave udsædskort til hele bedriften i første omgang.

Her over vinteren kan du med fordel udarbejde udsædskort til nogle af vårbygmarkerne i dette forår eller tilrette eksisterende tildelingskort. Det centrale er, at tildelingskortene skal blive et nyttigt redskab og ikke en byrde.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til, hvilke programmer du kan benytte, eller hvordan du kommer i gang, så kontakt en af vores planteavlskonsulenter.

 

 

InterCount: Nyt økonomistyringsprogram fra 2023

Fra årsskiftet tager vi et nyt økonomistyringsprogram i brug, som vi har været spændte på at introducere. Programmet hedder InterCount og har en intuitiv brugerflade, som gør det let for dig at styre din økonomi og holde overblik.

Med InterCount får du:

 • Alt samlet ét sted. Alle dine økonomifunktioner samles bag ét login
 • Frigivet tid, fordi processerne fra bilagshåndtering over betaling til bogføring er fuldt automatiserede
 • Mulighed for at skræddersy din egen bedste løsning, fordi du frit kan vælge imellem fem moduler

 

Skræddersyet løsning
I InterCount kan du skræddersy den løsning, der passer til netop dine behov inden for bogholderi, økonomistyring og regnskab.

De fem moduler i InterCount er:

 • Digitalt arkiv: Overhold den nye bogføringslov, og arkivér dine bilag med et snuptag
 • Køb, betal og salg: Få styr på betalinger, bilag og fakturaer uden at logge ind i netbanken
 • Bogføring: Gør din bogføring digital, og automatisér alle processer fra start til slut
 • Økonomistyring: Læg budgetter, følg op på dem, og tag styringen over virksomhedens økonomi
 • Regnskab: Sæt strøm til regnskabsfunktionen, og digitalisér virksomhedens økonomi fra A-Z

 

Du kan frit vælge mellem modulerne afhængig af dit konkrete behov. På intercount.dk kan du læse mere om de enkelte moduler.

Afløser Ø90 Online og Summax

Bag InterCount står de danske landbrugsrådgivninger og innovationshuset SEGES Innovation. Programmet afløser Ø90 Online og Summax, der udfases i henholdsvis 2022 og 2025.

Medlemmer, som i dag benytter Ø90 Online, har allerede fået besked pr. mail om overgangen til InterCount.

Spørgsmål
Har du brug for hjælp og vejledning i overgangen fra dit nuværende program til InterCount eller spørgsmål, så kontakt din faste økonomirådgiver fra Patriotisk Selskab, økonomirådgiver Jeanette Kirstine Christensen eller økonomimedarbejder Kirstine Bang Gormsen.

Driftsanalyser 2021/2022

Tid til at kalibrere kompasset

Af chefkonsulent Thomas Skøtt

I årets Driftsanalyser præsenteres for første gang økonomiske data, der er påvirket af konsekvenserne af COVID-19. Helt generelt ser det ikke ud til, at pandemien har haft en væsentlig indvirkning på årets resultater.

Det overordnede billede er, at 2021/2022 blev et økonomisk fornuftigt år for den professionelle jordbruger med historisk høje nettoudbytter inden for planteavl. Resultaterne dækker dog også over store forskydninger inden for de forskellige driftsgrene, men også på de enkelte bedrifter, der alle er påvirket af forskelligrettede effekter og usikkerheder, specielt i andet halvår. Året er derfor også præget af dels konsolidering, men også øget fokus på risikostyring og handelsstrategi på hver enkelt landbrugsbedrift. Et fokus, som kun er blevet intensiveret med Ukrainekonflikten og den efterfølgende voldsomme stigning i inflation og renter.

Hertil kommer, at der politisk er blevet afklaret tre væsentlige rammevilkår for landbruget: Brexit, reformen af EU’s landbrugspolitik (CAP) og den politiske aftale om landbrugets bidrag til den grønne omstilling. Alle forhold, der vil kræve, at hver enkelt bedrift får kalibreret kompasset for at sikre fortsat økonomisk vækst.

Mange bedrifter har i 2021/2022 øget deres fokus på, hvorledes den enkelte kan håndtere økonomisk bæredygtighed og samtidig arbejde med branchekravet om at reducere udslippet af drivhusgasser. Det har i år medført en konkretisering af nye rapporteringskrav inden for miljømæssig bæredygtighed (E), sociale og medarbejdermæssige forhold (S) og god ledelse (G) – et emne, som flere artikler i årets Driftsanalyser vil belyse.

For griseproducenterne er disse år fortsat meget volatile, og i særdeleshed er smågriseproducenterne økonomisk udfordret som følge af flere uheldige begivenheder, der resultererede i et smågrisemarked med for stort udbud. Eksport af grisekød til Kina blev reduceret kraftigt som følge af ASF-udbrud i Polen og Tyskland kombineret med nye dyrevelfærdsregler i Tyskland. Dette medførte noteringsfald for slagtegrise, men den største påvirkning faldt på eksportnoteringen for smågrise. Derfor fortsatte tilbagegangen i nettoudbyttet for denne driftsgren og i særdeleshed for producenter af smågrise.

Planteavlere kan til gengæld se tilbage på et historisk godt 2021/2022, hvilket hovedsagelig kan tilskrives generelt højere afregningspriser, da det samlede høstudbytte i 2021/2022 var lavere end sidste år, men på niveau med femårsgennemsnittet. Efter tørkeåret 2018/2019 har bedrifter med planteavl haft en række rigtigt gode år og kan desuden se frem til endnu et fantastisk år. Prognosen for 2023/2024 viser en forventning, der ligger over tiårsgennemsnittet uagtet kraftigt stigende priser på både direkte og indirekte omkostninger.

Driftsresultaterne for 2021/2022 betyder, at hovedparten af virksomhederne fortsat har haft mulighed for at konsolidere sig på et middel til højt niveau, som kan bidrage til fremtidig udvikling og robusthed. Konsolideringen afspejles desuden i, at bedriftsstørrelsen er øget, hvilket understøtter den langsigtede trend mod store bedrifter.

Gennem de seneste år er der arbejdet på at øge antallet af økologiske virksomhedsanalyser. Det er et område, der har manglet konkrete økonomiske analyser, og i år kan der præsenteres afgrødeanalyser for ti afgrøder målt på både gennemsnit og bedste halvdel. Det er intentionen, at dette område udvides i de kommende år, således at der kan bidrages med økonomisk indsigt inden for økologi.

Vi håber, at den unikke viden, som er opbygget gennem mere end fem årtiers Driftsanalyser og 16 års internationalt samarbejde i Agri Benchmark, vil hjælpe dig med at indstille kompasset, så du kan navigere din virksomhed mod en styrket indtjening. Der kan i årets Driftsanalyser søges konkret inspiration fra det internationale samarbejde både inden for planteavl og griseproduktion.

Hvordan får jeg fat i Driftsanalyser?
Du kan købe Driftsanalyser 2021/2022 hos sekretær Jette Post. Prisen er 250 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke-medlemmer (ekskl. moms og inkl. forsendelse). Alle medlemmer får tilsendt et gratis eksemplar. Hvis du er deltager i Driftsanalyser, får du to eksemplarer.

Som deltager i Driftsanalyser får du igen i år tilsendt dit ejendomsnummer via mail. Har du ikke modtaget dit nummer, hører vi gerne fra dig.

 

Vil du have hjælp til at rekruttere din næste medarbejder?

Patriotisk Selskab har stor erfaring med alle led af rekrutteringsprocessen og hjælper dig gerne med at finde og ansætte din næste medarbejder.

Det kan være omstændigt at finde den helt rigtige medarbejder – men endnu mere krævende kan det blive, hvis du får ansat den forkerte. Derfor assisterer vi dig gerne i rekrutteringsforløbet, så du kan bruge din tid på de dele af virksomhedsledelsen, der optager dig mest.

Vi kan f.eks. hjælpe med:

 • Udarbejdelse og udbredelse af stillingsopslag
 • Kvalificering af ansøgerfeltet
 • Første samtalerunde
 • Præsentation af udvalgte kandidater
 • DISC-profilanalyse
 • Afstemning af vilkår og udarbejdelse af ansættelseskontrakt

 

Rekrutteringsforløbene aftales individuelt og med fokus på den enkelte ejendom og den enkelte ejers behov i processen.

Det er vigtigt for os at præcisere, at vi ikke tilbyder decideret headhunting.

Vi sikrer dig et professionelt forløb til fordel for både dig og din kommende medarbejder. En god begyndelse, hvor forventninger og vilkår er afstemt, er altid et godt udgangspunkt for et godt samarbejde fremadrettet.

Spørgsmål
Hvis du er interesseret i hjælp til at rekruttere din næste medarbejder eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør Christian H. Vesterager.

Betal dit selskabs acontoskat nu, og spar renteudgifter

Forventer du en restskat i dit selskab for indkomståret 2022, bør du overveje en frivillig indbetaling af acontoskat senest den 21. november 2022.

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2022 kan ske frem til 1. februar 2023, men for indbetalinger, der sker efter 21. november 2022 og frem til 1. februar 2023, skal der betales et rentetillæg på 0,8 %.

Restskat, som ikke er betalt senest 1. februar 2023, skal betales senest 20. november 2023. Dertil skal betales et rentetillæg. Rentesatsen offentliggøres først senere på året. Vi forventer, at det sker i december 2022. Rentetillægget for indkomståret 2021 var 4,3 %.

Ved frivillig indbetaling senest den 21. november 2022 vil der blive beregnet en dekort af indbetalingen på 0,1 %.

Forrentning af for meget indbetalt selskabsskat, som først udbetales til november 2023, udgør 0,2 % årligt før skat.

Hvordan indberettes den frivillige restskat eller nedsættelse af acontoskatten?
Frivillig indbetaling af acontoskat foretages sammen med den ordinære acontoskatterate den 21. november 2022 eller i perioden 22. november 2022 til 1. februar 2023 som særskilt indbetaling.

Registrering og indbetaling skal ske på selskabets Skattekonto, som der er adgang til på TastSelv Erhverv. Det gøres således:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Klik på ”Skat for selskaber m.fl.”
 3. Klik på ”Selskabsskat”
 4. Klik på ”Acontoskat”
 5. Klik på ”Indberet/Ændr” ud for den rate, du ønsker at ændre
 6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat
 7. Indbetal beløbet til Skattekontoen

 

Hvis du indbetaler på anden måde, vil beløbet blive anvendt til udligning af eventuelle restancer, og overskydende beløb tilbagebetales til selskabet.

Hvis den ordinære acontoskat overstiger, hvad du forventer at skulle betale for indkomståret 2022, kan du inden den 20. november 2022 reducere 2. rate af ordinær acontoskat via TastSelv Erhverv. Skattestyrelsen kan bede om dokumentation for selskabets forventede indkomst.

Årsopgørelse 2021
Skattestyrelsen har i løbet af oktober 2022 udsendt årsopgørelser for indkomståret 2021 til virksomhedens digitale postkasse eller e-Boks. Det er derfor vigtigt, at du tjekker denne for at undgå rykkergebyr og renter mv. af restskatten.

Spørgsmål
Kontakt din økonomikonsulent for yderligere oplysninger, eller hvis du ønsker hjælp til vurdering af forventet rest- eller overskydende selskabsskat.

Nyt lovkrav til din bogføring gælder fra årsskiftet

Har du fået nedfældet en beskrivelse af dine bogføringsprocedurer?

Vi har fået en ny bogføringslov, som bl.a. indebærer, at de fleste virksomheder fra årsskiftet skal have en nedskrevet beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføringen.

Med undtagelse af små personligt drevne virksomheder med en årlig omsætning på under 300.000 kr. skal alle virksomheder senest 1. januar 2023 have en nedskrevet beskrivelse af bogføringsprocedurerne. Beskrivelsen skal bl.a. omhandle bogføringssystem og kontoplan, væsentligste transaktioner, afstemning af bogføringen samt opbevaring og fremfinding af regnskabsmaterialet. Det skal også angives, hvem der er ansvarlig for procedurerne.

Hjælp til at nedfælde beskrivelsen
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan anvendes af mindre og mellemstore virksomheder. Du kan selv hente den fra styrelsens hjemmeside her og udfylde den.

For mange af vores medlemmer kan korrekt udfyldelse af skabelonen imidlertid være en udfordring. Derfor tilbyder vi at udarbejde beskrivelsen for vores medlemmer til en favorabel pris, hvis du kontakter os inden 1. december 2022. Vi indhenter de relevante oplysninger fra jer ved et telefonisk interview og nedfælder beskrivelsen af jeres procedurer.

Den færdige beskrivelse sendes til jer, så den kan fremlægges, hvis myndighederne anmoder om det.

Vi udarbejder naturligvis også gerne beskrivelsen ved henvendelser efter 1. december – så vil arbejdet blot blive udført til almindelig timepris.

Spørgsmål
Den nye bogføringslov trådte i kraft 1. juli 2022 og indebærer flere krav, som løbende vil blive gældende over de kommende år. Hvis du vil læse mere, har vi beskrevet de væsentligste ændringer i artiklen her.

Ønsker du hjælp til beskrivelsen af dine bogføringsprocedurer, eller har du andre spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anders Halberg eller seniorkonsulent Palle Offersen.

Sidste chance for at søge om tilskud til miljø- og klimatiltag

Af miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen og miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen

Den sidste pulje for miljø- og klimateknologi er netop åbnet for ansøgninger, så hvis du har miljø- og klimatiltag på tegnebrættet, er det nu, du skal have sendt en ansøgning om tilskud afsted. Landbrugsstyrelsen tager imod ansøgninger indtil 10. januar 2023.

Du kan søge om tilskud til projekter, der skal:

 • Fremme dyrevelfærden i farestalde
 • Reducere ammoniakudledningen fra grisestalde, kvægstalde eller fjerkræsstalde
 • Reducere energiforbruget i fjerkræsstalde eller gartnerier
 • Reducere pesticidforbruget i planteavl, kartoffelavl eller gartnerier
 • Reducere næringsstofforbruget i gartnerier

 

Du kan se den fulde liste over tilskudsberettigede teknologier nederst i artiklen. Den rummer teknologier til bl.a. gyllekøling, luftrensning, sprøjtestyring og teltoverdækning.

Hold ansøgningen simpel
Modsat tidligere er der i denne sidste ansøgningsrunde ikke mulighed for at ændre i projektet, når først ansøgningen er indsendt. Derfor anbefaler vi, at du holder din investering så simpel som muligt og sætter dig grundigt ind i, hvad den indebærer. På den måde minimerer du risikoen for at få investeret i noget under realiseringen af projektet, som ikke ligger inden for rammerne af tilsagnet om tilskud.

Vær desuden opmærksom på, at projektet skal være gennemført senest to år efter ansøgningstidspunktet.

Mindstebeløb for projekter
Tilskuddet udgør 40 procent af en på forhånd fastsat standardomkostning for den enkelte teknologi. Det er altså ikke nødvendigt at have indhentet konkrete tilbud på de ønskede tiltag forud for ansøgningen.

For hvert indsatsområde er der i ordningens bekendtgørelse angivet et minimumsbeløb for projektets samlede standardomkostning – enten 100.000, 300.000 eller 500.000 kr. Søger du f.eks. om tilskud til teknologier, der skal reducere pesticidforbruget i din planteavl, skal de i standardomkostninger samlet være prissat til minimum 300.000 kr.

Den fulde liste over tilskudsberettigede teknologier
Vi har pløjet os igennem ordningens endelige teknologiliste for at kunne give dig et overblik. Nedenfor ser du den komplette liste over tilskudsberettigede teknologier. Alle krav og specifikationer finder du i bilag 1 til tilskudsordningens bekendtgørelse her.

Planteavl
Til reduktion af pesticidforbruget:

 • Sprøjtestyring med on/off tildeling eller med både variabel og on/off tildeling
 • Kortlægning og monitorering af ukrudt
 • Båndsprøjtning i rækkeafgrøder
 • Sensorbaseret udstyr til sprøjte
 • Robotbaseret såning og ukrudtsbekæmpelse
 • Lugerobot til ukrudtsbekæmpelse
 • Kornradrenser
 • Radrenser
 • Optrækning og blotlægning af rodukrudt
 • Luftudstyr til sprøjtebom

 

Kartoffelavl
Til reduktion af pesticidforbruget:

 • Mekanisk vækststandsning
 • Aftopning og afbrænding
 • Kartoffelradrenser
 • Ukrudtsrensning og vækststandsning

 

Griseproduktion
Til omstilling til løsgående søer i farestalde:

 • Faresti til løsdrift

 

Til reduktion af ammoniakudledningen:

 • Gyllekøling med linespil eller rørudslusning (slagtegrise samt søer og smågrise)
 • Kemisk luftrenser, enten med to trin, altså en kombination af syre og base, eller ét trin med syreopløsning (slagtegrise, smågrise og diegivende søer samt drægtige søer)
 • Biologisk luftrenser (slagtegrise, smågrise og diegivende søer samt drægtige søer)
 • Punktudsugning med luftrensning (konventionel stald eller intelligent konceptstald for slagtegrise)
 • Teltoverdækning til gyllebeholder
 • Gylleforsuring (slagtegrise)

 

Æg- og fjerkræsproduktion
Til reduktion af ammoniakudledningen:

 • Gødningsbånd (hønse- og opdrætsstalde)
 • Gylletank (hønse- og opdrætsstalde)
 • Teltoverdækning til gyllebeholder

 

Til reduktion af energiforbruget:

 • Lavenergiventilation (opdræts-, hønse- og slagtekyllingestalde)
 • LED-lys (opdræts-, hønse- og slagtekyllingestalde)
 • Opvarmning (fjerkræsstalde)
 • Varmeveksler (opdræts- og slagtekyllingestalde)
 • Gastæt opbevaring af foderemner

 

Kvægproduktion
Til reduktion af ammoniakudledningen:

 • Fasefodring efter mælkemængde eller efter mælkens sammensætning (malkekvæg)
 • Fasefodring med kraftfoder (malkekvæg)
 • Overvågningsremme (malkekvæg)
 • Teltoverdækning til gylletank (malkekvæg og slagtekalve)
 • Udstyr til automatisk udfodring (malkekvæg)
 • Gylleforsuring (malkekvæg og slagtekalve)
 • Gummimåtter til fast drænet gulv (malkekvæg og slagtekalve)

 

Gartneri
Til reduktion af pesticidforbruget:

 • Markise over frugt og bær
 • Tunneler eller plasthus (bær og grøntsager)
 • Lugerobot til ukrudtsbekæmpelse
 • Sensorbaseret udstyr til sprøjte
 • Udstyr til sensorafblænding af dyser på tågesprøjter (frugt, bær og planteskoleplanter)
 • Tunnelsprøjte med recirkulering
 • Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (frugt, bær og planteskoleplanter)
 • Klimastation til varsling af sygdomme og skadedyr (grøntsager, frugt, bær og planteskoleplanter)
 • Kølerum med kontrolleret atmosfære (grøntsager, frugt og bær)
 • CA-lagringskasser (grøntsager, frugt og bær)

 

Til reduktion af energiforbruget:

 • Gardiner til isolering (væksthus)
 • Højisolerende (evt. to- eller flerlags-) dækkemateriale (væksthus)
 • Klimacomputer (væksthus)
 • LED-belysning (væksthus)
 • Elektroniske højtryksnatriumlamper til belysning (væksthus)
 • Varmepumpe til opvarmning (væksthus)

 

Til reduktion af næringsstofforbruget:

 • Gødningsblander og gødningscomputer (grøntsager, krydderurter, bær og potteplanter i væksthus og udplantningsplanter og planteskolekulturer i væksthus eller på containerplads)
 • Gødningsudlægger til såmaskinen

 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til tilskudsordningen eller din ansøgning, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Husk miljøscreeningen, inden du køber et husdyrbrug

Af miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen, Patriotisk Selskab

Har du planer om at købe et husdyrbrug? Så husk at få foretaget en miljøscreening af ejendommen inden køb. Når du først har underskrevet aftalen, er det ærgerligt at opdage, at f.eks. natur, naboer eller lokalplan hindrer dig i at udvikle ejendommen, som du ønsker.

Hvis der er tale om et generationsskifte, bør du ligeledes som kommende ejer få foretaget en miljøscreening tidligt i forløbet, så du ikke lægger planer, der ikke kan føres ud i livet.

Tænk langsigtet

Det er vigtigt at medtænke det lange perspektiv. Selvom ejendommen viser sig lovligt at kunne rumme den produktion, du ønsker her og nu, er det værd at være opmærksom på mulighederne for at udvikle husdyrbruget i fremtiden.

Hvis produktionen allerede går helt til loftet for, hvad der kan lade sig gøre, kan det blive svært eller ligefrem umuligt at finde pladsen til at realisere nye idéer fremover.

Hvad indebærer en miljøscreening?

Hvis du vil have screenet din kommende ejendom, er du meget velkommen til at tage fat i os. Vi kigger bl.a. på:

 • Kommune- og lokalplaner
 • Naturen på og omkring ejendommen
 • Naboer, afstandskrav m.v.
 • Udledning af ammoniak
 • Jord- og stendiger (det kan du i øvrigt læse mere om her)

 

Når vi har screenet ejendommen, får du en oversigt over eventuelle udfordringer. Vi hjælper dig også gerne med at lægge en udvidelsesplan for dit kommende husdyrbrug, som lever op til kravene i lovgivningen.

Spørgsmål

Hvis du er interesseret i at få foretaget en miljøscreening eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Hvad betyder det nye huslejeloft for din udlejning?

Udlejer du boliglejemål, og har du aftalt med lejeren, at lejen reguleres efter nettoprisindekset? Så bør du være opmærksom på det nyligt vedtagne huslejeloft.

Loftet sætter i en periode en grænse for huslejestigning ved aftaler om stigning efter nettoprisindekset, således at der i 2022 og 2023 højest må ske en stigning på 4 procent. Loftet rammer ikke andre reguleringer som eksempelvis skatte- og afgiftsstigninger og forbedringsforhøjelser.

Loven trådte i kraft den 30. september 2022. Reguleringer efter nettopristallet efter denne dato kan foretages som aftalt, men kan maksimalt udgøre 4 procent.

Huslejestigninger før 30. september
Huslejeloftet rammer dog også reguleringer, der er foretaget før 30. september 2022. Her vil loftet få virkning med et varsel svarende til opsigelsesvarslet i lejekontrakten. Har du f.eks. meddelt lejer en stigning på mere end 4 procent i 2022, og er der 3 måneders opsigelsesvarsel i lejeforholdet, vil lejen således skulle nedsættes pr. 1. januar 2023. Her skal reguleringen nedjusteres til lovens maksimum på 4 procent.

Denne regulering er fremadrettet og indebærer altså ikke nogen tilbagebetaling til lejer af det reguleringsbeløb, der allerede er betalt i 2022.

Regulering af depositum og forudbetalt leje
Har du samtidig med en regulering efter nettoprisindekset før 30. september 2022 foretaget en regulering af depositum og forudbetalt leje, og nedsættes huslejen på grund af huslejeloftet, vil lejer have krav på en forholdsvis nedsættelse af depositum og forudbetalt leje – altså en forholdsmæssig tilbagebetaling til lejer.

Spørgsmål
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Kom med i vores nye netværksgruppe om præcisionsjordbrug

Hvert år høster mange planteavlere nye erfaringer med præcisionsjordbrug, som de kan tage med sig videre og bruge til at gøre det endnu bedre de kommende år. Og hvorfor ikke dele erfaringerne med hinanden?

Præcisionsjordbrug rummer mange muligheder for at forbedre både udbytte og økonomi! Derfor inviterer Patriotisk Selskab til en netværksgruppe om præcisionsjordbrug, hvor vi skal inspirere og sparre med hinanden og udvikle vores bedrifter. Hvordan griber andre planteavlere nogle af de udfordringer an, du står med? Hvordan udnytter du potentialet i de nyeste teknologier optimalt?

Afhængig af ønskerne i gruppen kan Patriotisk Selskab byde ind med faglige indlæg om f.eks. gradueret gødskning, præcisionssprøjtning, brug af droner, jordbundsanalyser og -kortlægning med f.eks. EM-38 og de nyeste høstteknologier.

Praktisk info om netværksgruppen
Netværksgruppen er for planteavlere med en vis erfaring med præcisionsjordbrug. Vi starter op i november 2022 med et møde hos Patriotisk Selskab i Odense om planlægningen af 2023, hvor vi sætter mål for den kommende sæson.

Derefter afholdes møderne på skift ved medlemmerne, hvor værten får lov til at vise rundt på sin bedrift. Gruppens medlemmer får selv indflydelse på, hvilke emner der tages op, og til hvert møde vil der være en ”bordet rundt”, hvor medlemmernes egne udfordringer og erfaringer med præcisionsjordbrug drøftes. Det centrale vil være sparring med gruppens øvrige planteavlere, samtidig med at der ved hvert møde vil være faglige punkter på dagsordenen.

Et års medlemskab af netværksgruppen koster 6000 kr. plus moms. Det inkluderer fire heldagsmøder med faglige oplæg. Dagens vært påtager sig udgifterne til forplejning.

Spørgsmål og tilmelding
Der er plads til højest 20 medlemmer i netværksgruppen, så skynd dig at give os en melding, hvis du ønsker at være med. Kontakt planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen, som bliver netværksgruppens facilitator, hvis du har lyst til at høre mere.

Er du helt grøn inden for præcisionsjordbrug?
Har du ingen eller kun begrænset erfaring med præcisionsjordbrug, men ønsker at komme i gang med det? Så tag fat i os alligevel – hvis der er interesse for det, kan vi måske oprette en netværksgruppe for de mindre erfarne også. Tilkendegiv din interesse til planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen eller planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen.