15
Okt
Baltic Pipe er en vigtig kamp for ejendomsretten

Af virksomhedsrådgiver Carsten Hansen, Patriotisk Selskab

Anlæggelsen af Baltic Pipe-gasledningen begynder nu. Hos Patriotisk Selskab kan vi dog fortsat ikke anbefale, at du skriver under på en aftale med Energinet, før Energinet tilbyder en passende erstatning.

Processen, der har været op til anlægsfasen, bekymrer os, idet vi har oplevet, at Energinets vilje til at lytte til lodsejerne har været meget begrænset, og vi har en klar opfattelse af, at de ikke respekterer ejendomsretten.

Erstatningen, der er afsat til hver enkel lodsejer, er ekstremt lav sammenlignet med de samlede udgifter til anlæggelsen. Der er tale om en deklarationserstatning, selvom man kan argumentere for, at du reelt afstår hele dit areal pga. de begrænsninger, gasledningen medfører – både ovenpå, hvor ledningen ligger, og i en zone på 250 meter på hver side.

Erstatningsniveauerne læner sig tydeligvis op ad niveauer i tidligere sager, hvor ”gæsteprincippet” er blevet accepteret, hvilket ikke er tilfældet med Baltic Pipe. Gæsteprincippet betyder, at gasledningen ligger som ”gæst” på din ejendom, og at Energinet skal betale for at flytte den, hvis du eller en kommende ejer på et senere tidspunkt skal bruge arealet til byggeri, skovrejsning, udvinding af råstoffer eller andet, som gasledningen forhindrer.

Du bør derfor bede Energinet skrive ind i aftalen, at gasledningen anlægges i din jord på gæsteprincippet. Alternativt skal erstatningen være højere, svarende til en erstatning for en total arealafståelse.

Baltic Pipe-erstatninger sætter niveauet for tilsvarende projekter i fremtiden
Det har selvfølgelig en økonomisk konsekvens at takke nej til Energinets tilbud. Men da beløbet, du takker nej til, ikke er større, end det er, mener vi hos Patriotisk Selskab, at du – og resten af landbruget – på sigt vinder mere ved at lade være med at skrive under.

Vi går en grøn omstilling i møde. Det betyder endnu flere omfattende projekter som Baltic Pipe med kabler, der skal transportere grøn energi fra landet og ind til byerne – og hermed endnu flere berørte lodsejere.

Vi må forvente, at kommende projekter vil læne sig op ad Baltic Pipe, hvad angår erstatning m.v. – især fordi det formentlig bliver Energinet, der kommer til at stå for mange af projekterne. Hvordan vi agerer nu, er derfor helt afgørende for fremtiden.

Ifølge Grundloven er ejendomsretten ukrænkelig, men i forbindelse med Baltic Pipe – og mange andre tilsvarende projekter – krænkes ejendomsretten alligevel. Det skyldes, at mange af de love, der regulerer det åbne land, har en ekspropriationshjemmel, der underkender Grundloven. Ekspropriationen i Baltic Pipe-projektet er fx blevet vedtaget i henhold til loven om naturgasforsyning, som giver ministeren mulighed for selvstændigt at igangsætte anlægsprojekter udenom Folketinget.

Vi må stå sammen
Det er vigtigt, at vi står sammen om ikke at acceptere nogen begrænsninger af ejendomsretten, som ikke erstattes fuldt ud. Ikke, at det er et spørgsmål om økonomi eller størrelsen af erstatninger: Baltic Pipe er en principsag, der er meget større end Baltic Pipe i sig selv. Der er noget grundlæggende forkert i måden, hvorpå der lovgives i det åbne land.

Som erhverv må vi derfor stå sammen og stå fast over for Energinet, så vores budskab om ejendomsrettens ukrænkelighed og nødvendigheden af lodsejerinddragelse kan trænge igennem – om ikke til Energinet, så til politikerne, som vil bemærke et højt antal af taksationssager i forbindelse med Baltic Pipe. Forhåbentlig kan det føre til mere lodsejerinddragelse og bedre erstatning i kommende projekter.

Står vi ikke sammen, er det en erkendelse af, at ejendomsretten faktisk ikke er ukrænkelig – og stort set alle ministre i de ministerier, som lovgiver om det åbne land, vil fremover kunne gennemføre projekter, der krænker ejendomsretten.

Spørgsmål?
Vi vil løbende informere om Baltic Pipe, og hvordan vi mener, du bør forholde dig, hvis du er berørt af projektet.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at håndtere Energinet? Så kontakt mig endelig (Carsten Hansen).