19
Feb
BNBO: Indgå en frivillig aftale inden udgangen af 2022

Er der en offentlig vandboring på eller nær din ejendom? Og er der i den forbindelse udpeget et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), som vil komme til at påvirke din drift?

Som lodsejer har du ret til fuldstændig erstatning på markedsvilkår for de konkrete økonomiske tab, som de givne restriktioner medfører. Men hvad vil det sige?

Det har du faktisk gode muligheder for selv at være med til at definere. Frem mod udgangen af 2022 skal kommunerne gennemgå alle BNBO’er og vurdere risikoen for udvaskning af pesticider til grundvandet. I den forbindelse har du som lodsejer mulighed for at indgå en frivillig aftale med kommunen og vandværket.

En frivillig aftale er din mulighed for at få kommunen og vandværket til at forholde sig individuelt til din ejendom. Vi anbefaler derfor, at du tager initiativ til at gå i dialog om en frivillig aftale.

Vilkårene i en frivillig aftale kan tilpasses din ejendom
Udgangspunktet for at beregne en erstatning er den værdi, som din jord har efter et påbud om pesticid- og/eller kvælstoffri dyrkning. Der skal med andre ord regnes på værdiforringelsen. Hvilket udbytte vil du kunne opnå på arealet efter påbuddet – i forhold til hvad du ellers ville have kunnet opnå?

Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe hele vejen rundt, både med erstatningsberegningen, forslag til den frivillige aftales indhold og selve forhandlingen med vandværket/kommunen.

For at der kan indgås en frivillig aftale, kræver det, at løsningen er til gavn for alle parter. En frivillig aftale kan i princippet indeholde alt, eksempler kan være:

  • Jordfordeling
  • Lukning af en gammel vandboring, så der ikke skal betales erstatning til dig alligevel
  • Flytning af en boring til et mindre værdifuldt areal i forhold til din drift
  • Placering af boring i en skov frem for på landbrugsjord.

 

Efter 2022 pålægges der et generelt påbud om pesticidfri dyrkning på alle BNBO’er, der ikke er indgået en frivillig aftale omkring. Det vil sige, at du efter 2022 ikke længere har mulighed for at få en skræddersyet løsning til din bedrift. Det er nu, du skal slå til.

Særligt for økologer
Som økolog kan du også indgå en frivillig aftale. En aftale vil få indflydelse på dit økologiske arealtilskud og dit omlægningstilskud. Kontakt vores økologiteam, hvis du har spørgsmål.

Fyraftensmøde om BNBO
Vi har planer om at afholde et fyraftensmøde om BNBO for berørte lodsejere. Der vil blive meldt mere information ud i vores nyhedsbrev. Vi giver dig også gerne personlig besked om fyraftensmødet, når dato og program er fastsat – lad os vide, hvis vi skal huske dig.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.