07
Okt
Cash Crop Conference 2014

Af udviklingsdirektør Peter Borreby

Patriotisk Selskab var repræsenteret ved dette års Cash Crop Conference, som blev afholdt i Iowa, USA, fra 17. august til 23. august. Patriotisk Selskab har været repræsenteret i netværket siden 2007, og netværket vokser fortsat med over 50 deltagere i USA.

Konferencen indeholder dels en gennemgang af de indsamlede resultater fra det meste af verden for 2013, dels en række andre aktuelle temaer. Et fast punkt på konferencen er Global Forum, hvor der indbydes landmænd, rådgivere, firmaer og folk fra universiteterne. Patriotisk Selskab holdt indlæg på Global Forum, hvor teamet var ”Society and policy makers asking for a greener farming. What does that mean for producers?”. Vi fik således mulighed for at orientere om rammevilkårene i Danmark og deltage i en paneldebat med repræsentanter fra England, Australien og USA. Der er ingen tvivl om, at rammevilkårene i Danmark er de strammeste – også målt i forhold til vores europæiske kollegaer.

Med Iowa som vært for konferencen var der naturligt et stort fokus på USA’s produktion af majs og soyabønner, og hvordan prisrelationerne forventes at være de kommende år.

Iowa er den største producent af majs, soyabønner og æg i USA. Det dyrkede areal er ca. 9,9 mio. ha og er steget lidt de seneste år, hvor yderligere arealer er taget i drift igen som følge af de bedre afregningspriser.

Med de nuværende lavere priser på majs er det store spørgsmål, om USA vil øge sin ethanolproduktion. De foreløbige konklusioner var, at det ikke forventes, der vil blive bygget nye anlæg i et korttidsperspektiv. Der er derimod mulighed for at øge produktionen på nogle af de nuværende anlæg. Med et faldende brændstofforbrug i USA og en fast iblanding i benzinen er der således ikke længere behov for forøgelse af produktionen til hjemmemarkedet. Mere interessant er det måske, at Dupont var i færd med at bygge et 2. generationsanlæg til ethanol, som skal baseres på majsstængler. Der dyrkes en del majs efter majs, hvor majsstænglerne er et problem ved den reducerede jordbehandling.

De lavere priser på majs og soyabønner vil derimod kunne føre til en udvidelse af svineproduktionen. Iowa solgte sidste år 45 mio. slagtesvin. En stor del af svineproduktionen er viderefedning af smågrise, hvoraf en del smågrise importeres fra Canada. Mange svineproducenter er typisk kontraktproducenter, hvor de udlejer stald og arbejdskraft til et større firma. Årsagen til dette er, at det er sværere for de mindre producenter at opnå de samme fordele som de større producenter.

Svineproduktionen var dog populær hos mange planteavlere, som drager fordel af gyllen til majsen. En del planteavlere valgte også at sælge en lille lod til firmaer, som bygger svineproduktion. Gyllen modtager de herefter gratis.

Der er regulering på anvendelsen af husdyrgødningen, hvor der er et loft over tilførslen af N og P. Der var således fokus på korrekt udbringning og anvendelsen af gyllen. For handelsgødning er der dog ingen begrænsninger.

Majssåningen starter i slutningen af april og varer ca. indtil den 10. maj. Såtidspunktet er meget vigtigt for et godt udbytte, og der rådes generelt over en stor kapacitet til såning. Høsten starter ca. 15. september og varer indtil slutningen af november. Høsten fortages typisk med mellem 16 og 24 % vand og kan leveres til ethanol med 17 % vand.

Dette års høst forventes at blive stor, selv om der har været haglskader i enkelte områder.

Majs og soyabønner er stort set udelukkende GMO. Der begynder dog at ses mere round-up resistent ukrudt. Hvis det ikke længere er nok at bekæmpe ukrudt med round-up, så vil nogen måske gå væk fra GMO, hvis de alligevel skal anvende andre herbicider og kan få en merpris for GMO-fri afgrøder.

Et andet interessant emne er transportomkostninger af ejendom, når der skal sammenlignes priser på ejendommen og hos slutbrugeren. En del afgrøder transporteres i Nordamerika med tog, hvor der enkelte steder er ved at opstå kapacitetsproblemer og stigende fragtrater. Det skyldes en stigende transport fra industrien samt udvinding af olie og råstoffer. En stor del af transporten i det østlige USA sker dog med pramme ned ad Mississippi til New Orleans, hvor det kan udskibes.

Flodtransporten er meget billig sammenlignet med både lastbil og jernbane. Samtidig er brændstofomkostningen, som udgør en stor del af transportomkostningerne, relativt lav i USA. De lavere fragtomkostninger medfører en relativt høj pris på majs og soyabønner hos de amerikanske landmænd sammenlignet med andre større eksportlande.

De amerikanske landmænd har således haft nogle gode år med høje priser, hvilket også har afspejlet sig i investeringerne. I Iowa er maskinværdien på tre år steget fra ca. 900 $ pr. ha til 1.200 $. Gunstige skatteregler, hvor en stor del af nyinvesteringerne kan afskrives i anskaffelsesåret, er en medvirkende årsag til de store investeringer.

Endelig har de amerikanske landmænd, som en del af deres støtte, en række gunstige forsikringer af såvel udbytte som pris. Det giver de amerikanske landmænd et sikkerhedsnet og er med til at stimulere produktionen.