Kategoriarkiv: Husdyr

Foreløbige resultater 2021/2022

Af driftsøkonom Sarah Lilaa

Hos Patriotisk Selskab har vi nu opgjort de foreløbige resultater til vores Driftsanalyser 2021/2022, der bygger på data fra medlemmerne. Resultaterne for 2021 er overordnet set positive. For planteavlerne ser det meget godt ud pga. de høje afregningspriser, som på den anden side presser omkostningerne op hos griseproducenterne.

Som bekendt er der sket meget, siden høsten blev afsluttet, og regnskabsåret 2021 lukkede.

Se de foreløbige resultater fra 2021/2022 her.

Planteavl: Gennemsnittet klarede sig bedre i 2021 end bedste halvdel i 2020
Høstudbytterne i 2021 var noget lavere end året før, specielt vårafgrøderne, mens vinterafgrøderne, der fik en fin etablering i 2020, præstererede rigtig fint.

Afregningspriserne var gode. På trods af det lidt ringere høstudbytte, trækker de højere afregningspriser i den anden retning og giver nogle langt flottere bruttoudbytter, end vi så i 2020.

Faktisk var bruttoudbytterne så fine, at det gennemsnitlige dækningsbidrag II i 2021 var bedre end det gennemsnitlige dækningsbidrag II for den bedste halvdel i 2020.

Kun spinat er faldet noget igennem, men af erfaring ved vi, at det er en afgrøde, der kan være lidt svingende.

På omkostningssiden så vi i 2021 endnu ikke det helt store spring. Omkostningerne var lidt opadgående i forhold til året før, men slet ikke i en grad, som vi kommer til at se fremadrettet. Gødningspriserne gik opad i efteråret, men de hører til høståret 2022, og derfor ser vi dem ikke i 2021-tallene.

Grisene klarer sig bedre end forventet, men vi ser ind i en usikker fremtid
Bekymringen for resultaterne hos griseproducenterne har været stor, men grisene klarede sig i 2021 bedre end forventet. Særligt slagtegrisene kommer bedre ud end prognosen. Mange har dækket sig af med foderkontrakter og er også blevet kompenseret med corona-støtte.

Fremtiden for griseproducenterne er dog noget usikker med de stigende foderomkostninger.

Corona påvirker ikke resultaterne
Som vi skrev sidste år ved samme tid om 2020-tallene, har corona-nedlukningerne i samfundet ikke påvirket resultaterne, eller i hvert fald kun i ringe grad.

Spørgsmål
Kontakt driftsøkonom Sarah Lilaa.

PRRS-handlingsplanen: L&F holder informationsmøder

Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, afholder tre møder rundt i landet, hvor du som griseproducent kan høre mere om, hvad reduktionsstrategien for PRRS betyder for dig.

Landbrug & Fødevarer giver kaffe, kage og svarer på de spørgsmål, som du ligger inde med.

Datoer for møderne

 • Den 23. maj kl. 19-22 hos Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
 • Den 24. maj kl. 19-22 hos Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 435, Indgang B, 9200 Aalborg SV (ekstra parkering for deltagerne ved Dyrskuepladsen)
 • Den 25. maj kl. 19-22 hos VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø

 

Program for møderne

 • Velkommen og formål med mødet ved Erik Larsen, Formand L&F, Sektor for gris, & Asger Krogsgaard, formand Danske Svineslagterier
 • Baggrund og bekendtgørelse for reduktion af PRRS i Danmark
 • Udrulning af plan for reduktion af PRRS
 • Vision 2050
 • Afrunding og videre proces

 

Alle møder starter kl. 19, men fra kl. 18.30 vil der blive serveret kage og kaffe.

Tilmelding skal ske senest mandag den 16. maj 2022. Tilmeld dig her.

Miljøledelse med din telefon – så nemt kan det gøres

Har du styr på miljøledelsen på din bedrift?

I over et år har det været et krav, at alle IE-husdyrbrug skal have miljøledelse samt vedligeholdelses- og reparationsplaner. Vi kan samle det hele for dig i vores app!

Kontakt miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller Kamilla From-Nielsen, hvis du vil vide mere.

Skræddersyet til dig
Hvis du vælger at leve op til lovgivningen med Patriotisk Selskabs app, vil vi starte med at aftale et intromøde med dig, hvor vi bl.a. hjælper dig med at fastlægge dine miljømål for det kommende år.

Herefter laver vi en skræddersyet profil til dig i appen med dine miljømål. I appen får du:

 • Overblik over dine miljømål.
 • En notifikation, når du skal kontrollere et miljømål. Det kan fx være, at du skal tjekke vandmåleren, at drikkevandshanerne ikke drypper eller at affaldshåndteringen er korrekt – men det afhænger af, hvilke miljømål du har sat. Når du har foretaget kontrollen, kan du tage et billede med appen – fx af vandmåleren – og skrive en kommentar.
 • Flydelagskontrol og kontrol af reparations- og vedligeholdelsesplaner. Her får du også en notifikation, når der er noget, du skal kontrollere.
 • Mulighed for at inddrage dine medarbejdere i kontrollen – måske er det en medarbejder, der skal have en notifikation på sin telefon i stedet for dig?
 • Mulighed for nemt at vise kommunen, at du lever op til lovgivningen, hvis du får et tilsynsbesøg.

 

I forbindelse med indberetningen af din miljøledelse til kommunen trækker Patriotisk Selskab en rapport til dig, som viser, at du har opfyldt kravet om miljøledelse m.m.

Pris
Du kan få ejendomstilpasset miljøledelse i Patriotisk Selskabs app til 500 kr. om måneden pr. site, hvis du er medlem af Patriotisk Selskab. Med i prisen får du et årligt møde med en konsulent fra Patriotisk Selskab, der hjælper dig med at fastsætte miljømål for det kommende år og tilpasse din profil i appen herefter.

Det eneste, du selv skal gøre, er at registrere dine kontroldata i appen.

Nysgerrig?
Er du nysgerrig på vores digitale og simple løsning til at opfylde kravet om miljøledelse m.m.? Så kontakt en af vores miljøkonsulenter og hør mere:

Tilskudsordning til miljø- og klimateknologi forsinket

I maj skulle tilskudsordningen til miljø- og klimateknologi have åbnet. Det er blevet udskudt til slutningen af august, og der kommer til at være åbent for ansøgning frem til oktober.

Om tilskudsordningen – dét ved vi
Bekendtgørelsen for tilskudsordningen er endnu ikke på plads, men vi ved, at der kan søges om 40 % tilskud til en række enkeltstående miljø- og klimateknologier, som har en dokumenteret effekt.

Ordningen henvender sig både til planteavlere, kartoffelavlere, gartnerier, svineproducenter, kvægproducenter og æg-/fjerkræproducenter.

I 2022 er der sat 244 millioner af. Indsatsområderne er at:

 • Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalde
 • Reducere ammoniakudledningen fra svinestalde
 • Reducere ammoniakudledningen fra kvægstalde
 • Reducere ammoniakudledningen fra stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
 • Reducere energiforbruget i stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
 • Reducere pesticidforbruget i planteavl
 • Reducere pesticidforbruget ved vækststandsning af kartofler
 • Reducere pesticidforbruget i gartneri
 • Reducere energiforbruget i gartneri
 • Reducere næringsstofforbruget i gartneri

 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Fejl i husdyrgodkendelse.dk kan give ret til erstatning

Fejl i it-systemet husdyrgodkendelse.dk betyder, at der måske kan være beregnet en forkert ammoniakdeposition i din husdyrgodkendelse – og at du hermed kan få erstatning.

Fejlene har været i systemet siden 2011 og er ifølge Miljøstyrelsen nu rettet.

Fejlene vedrører korrektion for vindretning, hvor husdyrbruget ligger i retningen 345-360 grader fra naturområdet, samt ruhed, dvs. hvor meget ammoniak der afsættes på forskellige typer overflader.

Hvornår kan du få erstatning?
Miljøstyrelsen har i et notat anført, at det må afgøres konkret fra sag til sag, om der er erstatningskrav. De tager hverken afstand fra erstatningsmuligheden eller erkender noget ansvar.

Du kan have krav på erstatning, uanset om du har modtaget en afgørelse, der er for lempelig eller for restriktiv.

I sager med for lempelige afgørelser kan erstatningskravet komme til at bestå i omkostningerne til nedrivning som følge af udledningen af for meget ammoniak, samt til det fremtidige indtægtstab efter nedrivningen. Dog er et påbud om nedrivning ifølge Miljøstyrelsen ikke særlig sandsynligt, da Miljøstyrelsen er en såkaldt begunstigende forvaltningsakt, som du som ansøger helt berettiget har haft tillid til og indrettet dig efter.

I sager med for restriktive afgørelser kan erstatningskravet komme til at bestå af indtægtstabet i den periode, hvor en bygning kunne have været i drift – forudsat at den uden fejlen nu vil kunne opføres.

Undgå at dit erstatningskrav forældes
Hvis du tror, du kan have krav på erstatning, skal du lige nu forsøge at undgå, at dit erstatningskrav forældes.

Der er to forældelsesfrister, der løber samtidigt og parallelt, men fra forskellige tidspunkter:

 • En forældelsesfrist på 10 år, fra fejlen i it-systemet blev opdaget. Det blev den i 2017 ifølge Miljøstyrelsens notat.
 • En forældelsesfrist på 3 år, som løber fra det tidspunkt, hvor ansøger blev bekendt med fejlen og de mulige konsekvenser – eller burde have været bekendt hermed.

 

Forældelsen kan udskydes indtil videre eller indtil et aftalt tidspunkt, såfremt Miljøstyrelsen underskriver en erklæring herom. Hvis forældelsesfristen allerede er overskredet, er sådan en erklæring dog ikke en mulighed.

Spørgsmål
Mener du, at du kan have et erstatningskrav? Og har du brug for rådgivning om dine muligheder og det videre forløb? Så kontakt juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Nu skal du registrere dit hestehold i CHR

For mange husdyrproducenter er det langt fra nyt at registrere sine dyr i Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), men nu gælder samme regler også for heste, der ikke holdes som selskabsdyr.

Målet med at registrere hestehold i CHR er hurtigt og effektivt at kunne opspore og dernæst overvåge udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Du er ansvarlig for at registrere et hestehold i CHR, hvis:

 • Du selv har hestehold
 • Du ejer et stutteri, en rideskole eller en hestepension med forskellige hesteejere
 • Du ejer alle heste på et sted

 

Du kan registrere dit hestehold her.

Udover at registrere hestehold skal du stadig overholde gældende regler om mærkning med chip, identifikation af heste og hestepas. Herudover vil der på sigt komme krav om, at du også skal registrere flytninger af heste i CHR.

Har du spørgsmål til registrering i CHR? Kontakt miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen.