Kategoriarkiv: Jura

info

Fået udbetalt indefrosne feriepenge ved en fejl?

Hos Patriotisk Selskab har vi hørt fra flere virksomhedsejere, at de i efteråret anmodede om og fik udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge.

Men hverken ejere og direktører, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller medarbejdende ægtefæller (med eller uden lønaftale) er omfattet af ferieloven – heller ikke selvom det måtte stå i ansættelseskontrakten.

Derfor skal pengene betales tilbage.

Hvad gør du nu?
Hvis du har været inde og tilrette dine oplysninger hos Fonden for Lønmodtagernes feriemidler, så det ikke længere fremgår, at du havde feriepenge til gode, skal du blot afvente, at Fonden kontakter dig.

Efter den 1. marts vil Fonden undersøge, hvem der uberettiget har fået udbetalt feriepenge. Herefter vil du modtage et brev, hvor du bliver bedt om at tilbagebetale beløbet.

Det forlyder, at det vil være nettobeløbet, du skal tilbagebetale, mens Fonden selv klarer afregningen med SKAT.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter:
Gode digitale erfaringer, fornyelse og bedre omdømme

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

2020 er ved at rinde ud; et år, hvor den store overskrift har været coronavirus – og alt det, som virussen har ført med sig. Et år, som har krævet store omstillingsprocesser for den enkelte og for landet som helhed, og som har lært os nye måder at kommunikere på for at sikre sammenhængskraften over en bred kam.

Året igennem er nye digitale og virtuelle værktøjer blevet taget i brug. På kort tid har vi formået at drage læringer og erfaringer af den nye digitale virkelighed, og mange af de positive digitale gevinster vil vi utvivlsomt tage med ind i det nye år – også hos Patriotisk Selskab.

Når det er sagt, så har 2020 også været et år, der har budt på mange voldsomme begivenheder – senest minkskandalen.

Minkskandalen
Før der overhovedet var lovhjemmel hertil, beordrede regeringen hele minkerhvervet aflivet, og dét på et meget diskutabelt fagligt grundlag. Konsekvenserne – ikke bare for landbruget, men for Danmark i det hele taget – er store, desværre også på længere sigt. Vi mister godt 5.500 arbejdspladser og en eksport, der sidste år havde en værdi af fem milliarder kroner.

Ikke mindst har kommunikationen til og med erhvervet været stærkt kritisabel og uklar, og ønsket om at samarbejde med minkavlerne om en løsning, der måske kunne have reddet erhvervet, har øjensynligt været ikke-eksisterende.

Som følge af sagen kan vi nu byde velkommen til en ny fødevareminister; Rasmus Prehn – med forventningen om et godt samarbejde på et højt fagligt niveau. Den nye minister bliver budt velkommen af et landbrugs- og fødevareerhverv, som gennem hele det turbulente år 2020 har holdt fanen højt og sikret stabile forsyningskæder i alle led.

Et styrket omdømme
Mens Danmark ad flere omgange har været lukket ned, har hele fødevareerhvervet arbejdet professionelt videre. Midt i al uvisheden har denne forsyningssikkerhed, som erhvervet troligt leverer, givet ro og tryghed. Og der er derfor grund til at tro på, at landbruget går ud af coronakrisen med et styrket omdømme.

Det er nu, vi skal holde momentum for at bevare det positive syn på erhvervet, som krisen har bragt med sig.

Vi ser ind i et år med en ny formand for Landbrug & Fødevarer: Velkommen til Søren Søndergaard. Hos Patriotisk Selskab tror vi på, at han er den rette efterfølger til Martin Merrild, og at han har evnerne til at stå i spidsen for det værdifulde arbejde, som Landbrug & Fødevarer lægger for dagen.

Det er afgørende, at fanen fortsat holdes højt i forbindelse med klima, grøn omstilling og bæredygtighed, og at det konstante pres på det politiske system fortsættes. Kun på den måde kan vi bevare og forny erhvervet og overbringe det i god stand til den næste generation, som står klar i kulissen.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet et godt og udbytterigt nytår.

Solceller giver en god og stabil indtjening

Af chefkonsulent Michael Mortensen og juridisk seniorkonsulent Claus Munk

Det er oppe i tiden at etablere solceller på landbrugsjord – og umiddelbart har det da også vist sig at give en god og stabil indtjening for mange landmænd. Det kan være mere indbringende at udleje jorden end at forpagte den ud til landbrugsdrift, og du kan også tjene fornuftigt på at sælge jorden.

Solceller kan især være en god forretning, hvis du har jord, der er underlagt særlige dyrkningsmæssige begrænsninger, eller hvor udbyttet på grund af boniteten ikke er så stort.

Overvejer du, om du skal etablere solceller? Grøn energi er oppe i tiden, og de firmaer, der etablerer solcelleanlæg, er tilsyneladende på evig jagt efter brugbare arealer. Det er derfor fortsat meget aktuelt at etablere solceller, og vi hjælper dig gerne med at finde ud af, om det er noget for dig.

For og imod
Når du beslutter dig for at udleje din jord til solceller, skal du være opmærksom på, at der går lang tid fra tanke til handling – og til, at der står et solcelleanlæg på marken. Det skyldes, at især myndighedsbehandling og nabohøringer er tidskrævende. I ventetiden må du som hovedregel godt dyrke jorden, som du plejer.

De fleste firmaer vil gerne leje din jord i så lang tid som muligt – oftest i 25-30 år, hvilket giver dig en lang og sikker indtægt på jorden, som ligger væsentligt over det niveau, der kan høstes på de traditionelle afgrøder i de gode år. Samtidig kan du skåne følsom jord.

Du kan risikere at møde modstand mod solcelleanlægget, både lokalpolitisk og i nabohøringerne – men du kan gøre meget for at imødekomme dette ved at vælge den mest optimale placering af solcelleanlægget og den bedst mulige naturlige afskærmning. Desuden kan det være en god lynafleder at huske nabohøring tidligt i processen.

Hvis du har brug for likviditet eller nedbringelse af balancen, er det også en mulighed at sælge grunden til en hektarpris, der som oftest er væsentligt højere end den gængse i markedet. Det skal der dog regnes grundigt på i forhold til en god og lang lejeaftale.

Jura og skat: Det skal du være opmærksom på
Generelt er der meget, du skal overveje, og mange forhold du skal være opmærksom på, inden du beslutter dig for at sælge eller udleje din jord til et solcelleprojekt. Du kan se nogle af dem herunder.

Juridiske forhold
Af juridiske forhold i lejeaftalen skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • Placeringen af solcelleanlægget bør foretages, så du undgår, at dyrkningen af arealerne udenom forhindres eller besværliggøres.
 • Hvis der skal anlægges tilkørselsveje til solcelleanlægget, hvem gør så det, og hvem betaler?
 • Skal tilkørselsveje til solcelleanlægget fjernes igen, når lejemålet ophører? Skal jorden grubbes efterfølgende? Og hvem betaler?
 • Vil du gerne have etableret en økonomisk sikkerhed i form af en garanti fra lejer eller et depositum, der kan dække udgifterne ved aftalens ophør?
 • Må der udøves jagt på de arealer, som ikke udlejes?
 • Må lejer sætte en anden lejer i sit sted?
 • Opsigelsestidspunktet og opsigelsesfristen bør fastlægges, så der ikke spildes et høstår.
 • Der bør være erstatningspligt for lejer for afgrødebeskadigelse, opstået under det forberedende arbejde og under selve etableringen.
 • Der bør sikres fremdrift i projektet i forhold til kommunen og lokalplanen, så du får lejebetaling fra det tidligst mulige tidspunkt – det kan gøres ved hjælp af en optionspræmie.
 • Realkreditlån og andre lån skal rent tinglysningsmæssigt rykke for lejekontrakten, så lejekontrakten kommer til at stå på førsteprioritets-pladsen.
 • Som udgangspunkt udgår arealet med solceller af harmoniarealet, fordi betingelsen om udbringning af husdyrgødning på arealet ikke kan opfyldes. Derimod kan du evt. opnå hektarstøtte, hvis du kan dokumentere, at der foretages en landbrugsaktivitet, fx med græssende får.

 

Vær opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende, og at der kan være andre specifikke forhold på din ejendom, som du og lejer bør aftale jer ud af.

Skattemæssige forhold
Af skattemæssige forhold skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • I forbindelse med at din jord bruges til solceller, kan jorden skifte status fra landbrugsjord til industrijord med den konsekvens, at såvel vurderingsgrundlaget som grundskylden ændrer sig. Det gælder både i forhold til de nugældende og de nye, fremtidige vurderingsregler. Der er set eksempler på en mangedobling af skatten. Det bør der tages højde for i lejeaftalen, hvilket oftest sker ved en aftale om, at lejer betaler skattestigninger, som skyldes den ændrede anvendelse.
 • Lejeindtægter skal beskattes løbende.
 • Beskatning af en eventuel startydelse skal efter praksis periodiseres og beskattes over lejeperioden.
 • Der bør beregnes moms af lejen af hensyn til momsfradrag på omkostninger i virksomheden. Det kræver frivillig registrering hos SKAT for udlejning af fast ejendom.
 • Hvis du skal sælge din landbrugsejendom, kan der ved opgørelsen af ejendomsavancen ske en indeksering af anskaffelsessummen – dog ikke, hvis ejendommen har skiftet status til industriejendom pga. solcelleaktiviteten. Det medfører væsentlige skattemæssige konsekvenser, hvis der ikke kan foretages indeksering.
 • Afhængig af fremtidsplanerne og generationsskifteplanerne for din ejendom kan det måske være fordelagtigt at lægge solcelle-/udlejningsaktiviteten ind i et selvstændigt selskab. Det medfører dog den ulempe, at underskud i din personlige drift uden for selskabet ikke kan modregnes i overskuddet i selskabets drift.

 

Heller ikke denne liste er udtømmende, og ethvert projekt kræver en individuel vurdering.

Spørgsmål
Skal vi hjælpe dig med at finde ud af, om solceller kan være en god forretning for dig?

Selvom solceller er et forholdsvis nyt forretningsområde, har vi hos Patriotisk Selskab allerede en indgående erfaring med at rådgive herom.

Kontakt chefkonsulent Michael Mortensen eller juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Feriepenge indefrosset ved en fejl

Er du fejlagtigt kommet til at indbetale feriepenge til indefrysning til Fonden for Lønmodtagernes feriemidler for din medarbejdende ægtefælle med lønaftale? Eller for dig selv?

Så kan du indtil den 31. december 2020 ansøge om at få de indefrosne feriepenge tilbagebetalt til virksomheden.

Der har været noget forvirring på dette område, men hverken medarbejdende ægtefæller med eller uden lønaftale, ejere eller direktører, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er omfattet af ferieloven – heller ikke selvom det måtte stå i ansættelseskontrakten.

Det vil sige, at ingen af ovenstående skal have indefrosset deres feriepenge i Fonden for Lønmodtagernes feriemidler.

Sådan får du de indefrosne feriepenge tilbage
Inden den 31. december skal du rette indberetningen på din ægtefælle eller dig selv:

  • Gå ind på www.skat.dk
  • Vælg ”Erhverv” i toppen af venstre side (i stedet for ”Borger”).
  • Vælg kassen: ”Ansatte og løn”
  • Vælg ”Indberet løn (eindkomst)” (OBS. IKKE FERIEPENGE)
  • Vælg ”Indberet løn i eindkomst”

 

Når du kommer til indberetningen, vil der være en vejledning om ”sådan retter du”.

Anfør her, at du har indberettet ferie ved en fejl og søger om tilbagebetaling. Når feriekonto får denne melding, sender de dig besked om, at pengene kan søges udbetalt.

Vær dog opmærksom på, at hvis du bruger et lønbureau, så skal korrektionen ske gennem dem.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Coronatilsyn i virksomheder med udenlandske ansatte

Arbejdstilsynet fører i øjeblikket tilsyn med forebyggelsen af coronasmitte hos virksomheder, der ofte har mange vandrende arbejdstagere – herunder landbruget.

Der er tale om uanmeldte besøg. Hvis du får et besøg, vil der især være fokus på vejledning om de krav og anbefalinger, der er til smitteforebyggelse i forhold til vandrende arbejdstagere.

Hvis der er mangler i smitteforebyggelsen i din virksomhed, risikerer du et strakspåbud.

Der vil ikke blive foretaget en systematisk gennemgang af arbejdsmiljøet, men Arbejdstilsynet vil dog reagere, hvis de får øje på væsentlige problemer.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Nu lovligt at pålægge din medarbejder coronatest

Der er blevet vedtaget en ny lov, som gør, at du nu kan pålægge dine medarbejdere hurtigst muligt at blive testet for coronavirus og oplyse dig om testresultatet.

Du skal have en saglig begrundelse for at pålægge din medarbejder at blive testet – det kan enten være af driftsmæssige hensyn eller af hensyn til at begrænse spredningen af smitte med coronavirus.

Det er et krav, at du skriftligt informerer den pågældende medarbejder om, at du pålægger ham/hende at blive testet for coronavirus. I samme ombæring bør du informere om, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser (fx påtale, advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller opsigelse), hvis han/hun nægter at blive testet.

Testen skal i videst muligt omfang gennemføres i medarbejderens arbejdstid. Hvis det ikke er muligt – eller hvis du indgår en aftale med medarbejderen om, at det skal ske uden for arbejdstiden – skal medarbejderen have dækket rimelige udgifter, som han/hun afholder i forbindelse med testen, fx transportomkostninger.

Vær opmærksom på GDPR, når medarbejderen informerer dig om testsvaret, da der er tale om en personoplysning.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just. Har du spørgsmål til GDPR, så kontakt juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Ansættelseskontrakt til medarbejdende ægtefælle?

Kunne din medarbejdende ægtefælle få brug for at gå på efterløn eller modtage andre sociale ydelser?

Så skal han/hun være ansat i din virksomhed på almindelige ansættelsesvilkår. Det indebærer, at din ægtefælle har en ansættelseskontrakt og får udbetalt løn hver måned.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser har i en konkret sag truffet en afgørelse om, at en medarbejdende ægtefælle ikke kunne modtage efterløn. Årsagen var netop, at ansættelsesvilkårene ikke kunne betragtes som almindelige. I afgørelsen nævnte Styrelsen ligeledes vigtigheden af en ansættelseskontrakt.

Skal vi lave en ansættelseskontrakt til din medarbejdende ægtefælle?
Så kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Hent gratis lejeaftale i vores app

Når du indgår en lejeaftale, er det meget vigtigt, at du – af bevismæssige årsager – altid sørger for at få aftalen udformet skriftligt. Enhver af parterne kan desuden forlange, at aftalen nedfældes på skrift.

De fleste vælger at benytte den autoriserede typeformular A til udlejning af boliger i private udlejningsejendomme. Den gældende typeformular kan hentes gratis i Patriotisk Selskabs app – find den under menupunktet ”Shop” og klik dig derefter videre ind på ”Rådgivningsydelser”.

Mangler du vores app?
Du kan downloade vores app i App Store og Play Butik. Herefter skal du oprette en profil. Du opretter profilen med den mailadresse, du er registreret med hos Patriotisk Selskab. Herefter skal du lave et kodeord – det gør du ved at trykke på ”Glemt kodeord” og følge anvisningerne på siden.

I appen kan du bl.a. finde din rådgiver, se vores nyheder, tilmelde dig vores events og anmode om medlemskab af vores netværksgrupper – tilmeld dig fx vores netværksgruppe om udlejning.

Du kan ikke bare aftale det, du vil
Det er vigtigt, at du benytter den senest autoriserede version af typeformularen, da din aftale ellers vil være ugyldig, hvis den stiller lejeren dårligere end lejelovgivningens almindelige regler. Når du har hentet den gratis formular, gælder den derfor ikke for evigt. Næste gang du igen skal indgå en aftale, bør du lige tjekke, om der er kommet en ny formular, du skal bruge.

Udlejning af fast ejendom er undergivet stram lovregulering, og du kan langt fra bare aftale det, du vil med lejer. Det er derfor en god idé at få hjælp til at gennemgå lejeaftalen og formulere de særlige vilkår i aftalens § 11.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at gennemgå lejeaftalen, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Køb en landbrugsejendom og kom sikkert gennem handlen

Står du over for at skulle købe en landbrugsejendom?

Når først du har fundet den rette ejendom, er det med at komme godt og sikkert igennem handlen. I den forbindelse er det en god idé at inddrage en jurist. Det betyder samtidig, at du selv kan læne dig tilbage og slappe af – i hvert fald næsten. Juristen klarer det hårde arbejde og skal nok give dig besked, hvis der ”er noget galt” med ejendommen eller din aftale med sælger.

Køb af ejendom fra A-Z
Handelsforløbet foregår cirka sådan her:

 1. Når du og sælger er blevet enige om de vigtigste forhold, skal der udarbejdes en købsaftale, hvilket sælgers jurist typisk klarer. Det er meget vigtigt, at du sikrer dig, at der er et rådgiver- og finansieringsforbehold skrevet ind i aftalen. Forbeholdet betyder, at handlen – trods din underskrift – kan ophæves uden omkostninger for dig, hvis din jurist ikke kan godkende handlen, eller din bank ikke kan godkende finansieringen.
 2. Herefter gennemgår din jurist alle handlens relevante dokumenter, fx købsaftale, tingbog, servitutter og ejendomsdatarapport. Sidstnævnte kan bl.a. indeholde information om miljøforhold, gæld til det offentlige og naturudpegninger. Når juristen har læst det hele, fremhæver han/hun det vigtigste i et notat og gennemgår det sammen med dig.
 3. Hvis du og juristen bliver enige om noget, som I gerne vil have sælger til at fortælle mere om eller gøre anderledes, sender juristen bemærkningerne til sælger. Når du og sælger er blevet enige om eventuelle ændringer til aftalen, godkender juristen endelig handlen.
 4. Når købsaftalen er underskrevet, stiller din bank enten garanti eller deponerer købesummen. Deponeringen medfører, at du kan få dine penge igen, hvis handlen ikke gennemføres endeligt, idet sælger ikke kan råde over beløbet, før det bliver frigivet.
 5. Den, der har lavet købsaftalen, sørger for, at skødet oprettes digitalt hos Tinglysningsretten, så du og sælger kan underskrive det med jeres NemID. Når skødet er tinglyst, sørger sælgers bank for, at dennes lån bliver indfriet, imens din bank sørger for, at dit lån bliver hjemtaget og tinglyst.
 6. Når alt er på plads, kan købesummen frigives over for sælger.

 

Spørgsmål
Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe dig med handlen – uanset om du skal købe eller sælge. Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

I Patriotisk Selskabs app kan du desuden finde et gratis dokument med vilkår til en købsaftale, som du kan lade dig inspirere af under forhandlingen i den indledende fase.

Solceller kan være en god forretning

Af juridisk seniorkonsulent Claus Munk og chefkonsulent (økonomi) Michael Mortensen

Kunne du tænke dig at være fri for at dyrke noget af din landbrugsjord og alligevel tjene penge på den?

At vi tillader os at stille dette lidt provokerende spørgsmål skyldes, at grøn energi er oppe i tiden, og de firmaer, der etablerer solcelleanlæg, er på jagt efter brugbare arealer. Alene i 2018 har et enkelt firma haft behov for mere end 1.000 hektar, og behovet er stigende.

En udlejning af jord til solceller kan være mere indbringende end at forpagte ud. Ligeså kan du tjene på at sælge jorden. Solceller kan derfor være en god forretning – især hvis du har jord, der er underlagt særlige dyrkningsmæssige begrænsninger, eller hvor udbyttet på grund af boniteten ikke er så stort.

Fordele og ulemper ved at udleje din jord til solceller

Der er dog mange juridiske og skattemæssige forhold, du skal være opmærksom på, før du beslutter dig for at sælge eller udleje din jord.

Helt overordnet skal du være en tålmodig sjæl og samtidig være klar til at binde dig i lang tid. Der kan gå op imod fem år fra de første spæde tiltag, til der kommer en aftale i hus, og der står et solcelleanlæg på marken. Det skyldes primært, at der går lang tid med myndighedsbehandling og nabohøringer. I ventetiden må du som hovedregel godt dyrke jorden, som du plejer.

De fleste firmaer vil gerne leje din jord i så lang tid som muligt – oftest i 25-30 år.

Af juridiske forhold i lejeaftalen skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • Placeringen af anlægget bør foretages således, at du undgår, at dyrkningen af arealerne udenom forhindres eller besværliggøres.
 • Hvis der skal anlægges tilkørselsveje til solcelleanlægget, hvem gør så det, og hvem betaler?
 • Skal tilkørselsveje til solcelleanlægget fjernes igen, når lejemålet ophører? Skal jorden grubbes efterfølgende? Og hvem betaler?
 • Vil du gerne have etableret en økonomisk sikkerhed i form af en garanti fra lejer eller et depositum, der kan dække udgifterne ved aftalens ophør?
 • Må der udøves jagt på de arealer, som ikke udlejes?
 • Må lejer sætte en anden lejer i sit sted?
 • Opsigelsestidspunktet og opsigelsesfristen bør fastlægges således, at der ikke spildes et høstår.
 • Der bør være erstatningspligt for lejer for afgrødebeskadigelse opstået under det forberedende arbejde og under selve etableringen.

 

Listen er på ingen måde udtømmende, og der kan sagtens være specifikke forhold på din ejendom, som du og lejer bør aftale jer ud af.

Af skattemæssige forhold skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • I forbindelse med at din jord bruges til solceller, kan jorden skifte status fra landbrugsjord til industrijord med den konsekvens, at såvel vurderingsgrundlaget som grundskylden ændrer sig. Der er set eksempler på en mangedobling af skatten. Det bør der tages højde for i lejeaftalen.
 • Lejeindtægter skal beskattes løbende.
 • Beskatning af en eventuel startydelse skal efter praksis periodiseres og beskattes over lejeperioden.
 • Der bør beregnes moms af lejen af hensyn til momsfradrag på omkostninger i virksomheder. Det kræver frivillig registrering hos SKAT for udlejning af fast ejendom.

 

Heller ikke denne liste er udtømmende.

Hvis du vælger at sælge jorden frem for at leje den ud, elimineres ovennævnte risici væsentligt.

Fyraftensmøde den 21. november: Skal du etablere solceller eller ej?

Deltag i vores fyraftensmøde den 21. november, hvor vi får besøg af Better Energy, og hvor vi vil fortælle om de juridiske forhold og skattemæssige konsekvenser, du skal være opmærksom på.

LÆS MERE HER

Interesseret i en vurdering af, om solceller kan være en god forretning for dig? Vi kan hjælpe dig

Selvom solceller er et forholdsvist nyt forretningsområde, har vi hos Patriotisk Selskab allerede en indgående erfaring på området. Vi står derfor klar til at rådgive dig, hvis du overvejer eller har besluttet, at der skal etableres solceller på din jord.

Kontakt os endelig (juridisk seniorkonsulent Claus Munk eller chefkonsulent Michael Mortensen).