Kategoriarkiv: Jura

info

Tinglys dine aftaler, så de huskes

Har du en mundtlig aftale, der vedrører din egen eller en andens ejendom? Det kan fx være om køberet til en ejendom, om levering af gylle, om færdsel på en ejendom – eller måske har du aftalt med din nabo, at I har fælles adgangsforhold eller fælles mur i et skel?

Problemet med mundtlige aftaler er, at ingen andre kender til dem, og det kan derfor være svært at bevise og håndhæve dem, hvis man bliver uenige med hinanden, eller hvis den ejendom, som aftalen vedrører, skifter ejer.

Har du en bindende aftale, anbefaler vi derfor, at du får den tinglyst, så det offentliggøres over for alle, hvilke rettigheder og byrder der er på ejendommen.

Ved tinglysningen oprettes der en servitut i tingbogen på ejendommen, som enhver kan se. Det kommer dig til gavn, hvis din aftale bliver glemt eller overset – for servitutten kan nemlig først aflyses, når du skriver under på det.

Du kan fx få tinglyst en servitut om:

 • Gylleaftale
 • Færdselsret
 • Køberet
 • Forkøbsret
 • Lejekontrakt
 • Jagtret
 • Boligret

 

Brug for hjælp til tinglysning?
Kontakt en af vores juridiske sekretærer:

Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen

Uskiftet bo: Husket at få tinglyst skifteretsattesten?

Sidder du i uskiftet bo efter din afdøde ægtefælle? Så kan det få stor betydning for dig, om skifteretsattesten er tinglyst ”som adkomst” for dig.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du hverken sælge ejendommen eller optage og omlægge lån.

Brug for hjælp?
Skal vi hjælpe dig med at få tinglyst skifteretsattesten som adkomst for dig?

Så kontakt en af vores juridiske sekretærer:
Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen

Er dit gamle pantebrev aflyst i tingbogen?

Hvis du indfriede et privat pantebrev før 2009, kan der være en risiko for, at det stadig står i tingbogen på din ejendom. Det bliver et stort problem, når du skal sælge ejendommen.

Aflysning af pantebrev i tingbogen kan tage et år
I september 2009 blev tinglysningen digital. Pantebreve fra før september 2009 blev i den forbindelse tinglyst som ”papirpantebreve” – og skulle nu aflyses digitalt, når de blev indfriet. Det var der mange, der glemte – og nogen smed endda det indfriede pantebrevet ud, uden at få det aflyst.

Har du fået aflyst dit private pantebrev fra før september 2009? Hvis ikke, bør du se at få det gjort. Pantebrevet kan nemlig trække salget af din ejendom i langdrag, da du ikke kan få frigivet hele din købesum, før det er slettet fra tingbogen.

Hvis du stadig har det fysiske og originale pantebrev, kan det for det meste aflyses relativt nemt. Hvis ikke: Så er der tale om en proces, der tager et år!

Sådan gør du, hvis det fysiske pantebrev er blevet væk
Hvis det fysiske pantebrev er blevet væk, skal du bede retten om at afsige en dom over, at pantebrevet må aflyses – også kaldet en mortifikationssag.

Retten vil så annoncere i Statstidende, at pantebrevet ønskes aflyst. Herefter afsættes et år for at give plads til eventuelle indvendinger imod, at pantebrevet aflyses. Når der er gået et år, kan retten afsige en mortifikationsdom – og med den dom, kan Tinglysningsretten aflyse pantebrevet.

Gratis screening af tingbog
Skal vi tjekke din tingbog igennem for gamle, indfriede pantebreve?

Lad os lave en gratis screening af din tingbog. Hvis vi finder et gammelt pantebrev eller andre uhensigtsmæssigheder i din tingbog, giver vi dig besked. Vi hjælper dig selvfølgelig også gerne med at få aflyst gamle pantebreve mod almindelig timetakst.

Kontakt en af vores juridiske sekretærer:
Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen

Generationsskifte: Få kickstartet ”den svære samtale”

Et generationsskifte handler om meget andet og mere end økonomi, jura og skat – og bør begynde med, at man som familie tager ”den svære samtale”.

Den 18. maj kl. 15.00-20.30 på Dalum Landbrugsskole har du og din familie en unik mulighed for at få kickstartet den svære samtale. Patriotisk Selskab inviterer nemlig til et gratis møde for nuværende og kommende ejere, hvor der sættes fokus på familie- og arveret og de mere ”bløde værdier”. Mødet er en del af kurset Next Generation – læs mere og tilmeld dig her.

Nye roller til begge generationer
Til mødet vil der bl.a. blive lagt op til en diskussion af de nye roller, som både den nuværende og den nye generation på ejendommen skal indtage efter generationsskiftet. Eksempelvis bør man gøre sig følgende overvejelser inden et generationsskifte:

 • Far skal finde en ny identitet, nu hvor han ikke længere skal være ejer. Hvornår er han reelt klar til at give ansvaret videre til sin søn?
 • Hvornår er sønnen klar til at tage ansvaret for ejendommen helt alene?
 • Hvornår er den ældre generation klar til at flytte ud af stuehuset?
 • Hvordan kommer hverdagen til at blive, når den unge familie overtager? Hvordan fordeles de praktiske opgaver i hjemmet? Kan hustruen have en karriere? Hvad med fritid og ferie?
 • Hvordan skal forholdet mellem de to generationer være, når den nye generation overtager? Banker man på, inden man går ind? Må svigermor plukke solbær i haven? Hvordan siger man fra, hvis ens grænser overskrides?

 

Herudover vil der blive sat fokus på de overvejelser, som begge generationer må gøre sig vedrørende formueforhold og oprettelse af ægtepagt, testamente og fremtidsfuldmagt.

Praktisk info
Dalum Landbrugsskole vil være vært for kaffe og aftensmad.

Tilmelding skal ske senest den 9. maj.

Tilmelding her.

Skatteoptimering i levende live

Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab

For mange er det svært at tale om døden, selvom det er et livsvilkår. Det betyder, at det ofte er et manglende punkt på dagsordenen, når der afholdes regnskabsmøder med vores medlemmer.

Og det er ærgerligt, for det kan gøre en stor kontant forskel for dine efterladte, hvis du sørger for en skattemæssig forberedelse af din formue til den dag, hvor du ikke er her mere.

Nedenfor følger en gennemgang af de muligheder, der er for skatteoptimering, inden bedriften ender som dødsbo. Læs videre og få bl.a. svar på, hvilke værdier skattepligten måles på – og hvordan du kan nedbringe din formue inden din død for at optimere arven til dine efterladte. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig – find mine kontaktoplysninger her.

Hvornår er et dødsbo skattefrit?
I dag er et dødsbo skattefritaget, hvis værdien af boet er under 3.070.100 kroner.

Skattepligtsmålingen – det vil sige dødsboets værdi som summen af alle afdødes værdier minus al afdødes gæld – sker ud fra aktivsummen og nettoformuen. Heri medregnes ikke værdien af den skattefri beboelse.

Er man gift og har delingsformue, må den samlede formue således maksimalt beløbe sig til to gange 3.070.100 kroner – det vil sige 6.140.200 kroner.

Overstiger enten aktivsummen eller nettoformuen grænsen for skattefritagelse på skæringsdagen, er boet IKKE fritaget fra at skulle betale dødsboskat af boets indtægter samt skattepligtige kapitalgevinster som for eksempel fortjeneste på fast ejendom samt genvundne afskrivninger og aktiegevinster.

Dødsboskatten udgør 50 procent, mens aktieskatten er 42 procent på beløb over 57.200 kroner.

Der kan således påhvile et bo meget store udskudte skatter i form af værdistigninger og foretagne afskrivninger, hvis ejendommen er erhvervet for år tilbage. Det er i særligt disse situationer, man bør undersøge mulighederne for at foretage dispositioner, som nedbringer boets formue, før det ender som et dødsbo.

Praksis tillader skatteoptimering i tilknytning til nært forestående død
Det er ifølge praksis ganske lovligt at skatteplanlægge, også selvom man ved, at døden er nær, og det er derfor, man skatteplanlægger.

En af de mere kendte afgørelser på området er Vestre Landsrets kendelse fra 2016. Sagen omhandlede en formuende landmand, som ejede to landbrugsejendomme, hvorpå der påhvilede en betydelig latent skat.

Da han fik konstateret uhelbredeligt kræft, begyndte han målbevidst at reducere sin formue til et beløb under den skattefri bundgrænse.

Dette gjorde han blandt andet ved at optage gæld i ejendommene, hvorefter han overdrog provenuet som gave til sin ægtefælle som særeje.

Forud for disse dispositioner var hans nettoformue opgjort til godt 14 millioner kroner, mens ægtefællens formue var på knap en million kroner. Efter overførslen var landmandens formue nedbragt til 1,4 millioner kroner, mens ægtefælles formue var forøget til 13 millioner kroner.

Herefter optog han yderligere gæld med blandt andet pant i ægtefællens bankkonto, hvor den kontante gave var placeret, og overdrog samme dag 5,66 millioner kroner til sine to døtre i gave og betalte gaveafgiften.

Selvom Skattestyrelsen gjorde indsigelse, var det både Landsskatterettens og senere Vestre Landsrets opfattelse, at landmandens skattereducerende initiativer ikke kunne anfægtes. Herved blev skatten i dødsboet reduceret fra 6,2 millioner kroner til nul kroner.

Det gav fornyet liv i rådgivningsbranchen om mulighederne for optimering af skatten i levende live.

Sidste år fik vi endnu en dom på en lignende problemstilling – denne gang afgjort af Højesteret.

Sagen vedrørte en velhavende enke, som lige før sin død overdrog aktier og penge for cirka 13 millioner kroner til sin eneste søn.

Hun betalte gaveafgiften og aktieavancen, som beløb sig til cirka 6,3 millioner kroner, til skattemyndighederne. Det skete 11 dage før hendes død.

Skattemyndighederne gjorde gældende, at den frivilligt indbetalte skat, som endnu ikke var forfalden, samt gaverne til sønnen skulle indgå som aktiver i dødsboet, således at boet blev skattepligtigt.

Højesteret var ikke enige, og derfor forblev dødsboet skattefritaget.

Med Højesterets dom blåstemples skatteoptimering i tilknytning til en nært forestående død, også selvom dispositionerne utvivlsomt er begrundet i skattemæssige overvejelser.

Til trods herfor må anbefalingen fra Patriotisk Selskab dog være, at du begynder at nedbringe formuen i god tid inden din død, hvis det på nogen måde er muligt.

Sådan kan du nedbringe din formue
Der er flere måder at nedbringe din formue på – og hermed optimere det kommende dødsbo.

Gaver
Den mest anvendte metode til at nedbringe formuen er at give afgiftsfri gaver til børn, børnebørn og svigerbørn. Over en kortere årrække er det herved muligt at nedbringe sin formue væsentligt.

Det er en strategi, som hyppigt bliver anvendt, fordi der kan overføres store beløb til næste generation uden hverken skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser.

Er der ikke likvider nok, hvis for eksempel formuen er bundet i boligen, kan man overveje at belåne ejendommen til finansiering af gaverne på samme måde som i Vestre Landsrets afgørelse.

Da arveafgiften er den samme som boafgiften, kan det også være en fordel at give større gaver i levende live, hvis det betyder, at arvingerne i sidste ende vil spare 50 procent i dødsboskat, før arven tildeles.

Oprettelse af særeje
Hvis man har en ægtefælle, som har planer om at sidde i uskiftet bo, kan man overveje at placere de aktiver, hvorpå der påhviler en udskudt skat, i et særeje. Særejet bliver målt selvstændigt i forhold til skattepligt og skal skiftes ved død. Er særboets aktiver og nettoformue under beløbsgrænsen, kan særboets aktiver herefter udloddes til handelsværdi uden beskatning til arvingerne.

Oprettelse af særeje kan dog have andre familie- og arveretlige konsekvenser, som der skal tages hensyn til.

Skattefri virksomhedsomdannelse
En skattefri virksomhedsomdannelse kan også anvendes til at nedbringe formuen. Potentialet ved denne løsning ligger i, at værdien af virksomhedens aktiver og passiver efter virksomhedsomdannelsen bliver konverteret til et nettoaktiv, og derfor kan det have stor betydning for, om boet ligger over eller under den skattefri bundgrænse.

Optimeringsmuligheder hvis dødsboet ikke kan skattefritages
Der er også optimeringsmuligheder i forbindelse med selve dødsbobehandlingen.

Hvis dødsboet ikke kan skattefritages, vil fokus automatisk flytte sig til den skat, der så skal betales.

Her vil man foretage en konkret vurdering af, hvor beskatningen ligger bedst. Der er en væsentlig forskel på marginalskatten for fysiske personer, som ligger på cirka 56 procent, og på dødsbo-skatten, som ”alene” udgør 50 procent af den skattepligtige indkomst. Derfor er det ikke altid en fordel at skubbe skattebyrden videre til næste generation, hvorfor man i stedet skal tåle beskatningen i boet.

Det vil altid være en konkret vurdering.

Husk, at der også skal betales boafgift af arven
Dødsboets pligt til at svare indkomstskat må ikke forveksles med pligten til at svare boafgift af den arv, som i sidste ende tilfalder arvingerne. Boet skal betale en boafgift på 15 procent af arv til arvinger i den nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på 312.500 kroner i 2022.

Når boafgiften på 15 procent er trukket fra, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 procent af arv til arvinger udenfor den nærmeste familie.

Boafgiften betales således, efter der er indeholdt eventuel dødsboskat på 50 procent.

Står man i den situation, at man alene vil efterlade sig arvinger, der ud over boafgiften skal betale tillægsboafgift på 25 procent, kan man med fordel lade en eller flere velgørende foreninger arve 30 procent af formuen på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger. Arvingerne vil herefter modtage de 70 procent af formuen uden at skulle betale afgift.

Dette vil betyde, at dine arvinger får en større del af arven udbetalt.

Spørgsmål
Der er altså mange optimeringsmuligheder, som de færreste er bekendte med, og som du med fordel kan begynde at sætte i værk – også selvom du er sund og rask, og din død forhåbentlig ligger langt ude i fremtiden.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om optimering af skat i levende live? Så kontakt chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Vi tilbyder også et individuelt møde med fokus på arveplanlægning og optimering af din formue til en særpris á 2.500 kr. ekskl. moms. Læs mere her.

Ukrainere må arbejde uden opholdstilladelse

For nylig blev der vedtaget en særlov for ukrainske flygtninge, så de hurtigere kan komme i arbejde i Danmark. Med loven behøver ukraineren ikke en arbejdstilladelse, men kan komme direkte i arbejde, så snart opholdstilladelsen modtages.

Men da behandlingen af de mange ansøgninger om opholdstilladelse, som særloven har medført, tager tid, er det nu blevet besluttet, at ukrainere, der søger om opholdstilladelse efter særloven, må begynde at arbejde, så snart de har fået optaget biometri. Også selvom de ikke har fået opholdstilladelse endnu. Det træder i kraft fra fredag den 22. april.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.

Rod i tingbogen kan forsinke salg af ejendom

Vidste du, at det kan få stor betydning, hvad der er tinglyst på din ejendom – og at rod i tingbogen i værste fald kan komme til at stå i vejen, hvis du vil låne penge eller sælge ejendommen?

De fleste er slet ikke klar over, hvad der står i tingbogen på deres ejendom, og det er mere reglen end undtagelsen, at der ligger gamle servitutter og roder, som ikke gælder mere og derfor bør aflyses.

Det kan fx være servitutter om:

 • Jagtret
 • Boligret
 • Lejekontrakt
 • Færdselsret
 • Køberet
 • Forkøbsret
 • Og meget andet

 

Hvorfor skal der ryddes op i tingbogen?
I sig selv gør en forældet servitut i tingbogen ikke nogen forskel i hverdagen. Problemet kommer, hvis der skal lånes penge, eller ejendommen skal sælges.

Bankerne vil helst ikke have, at der ligger for mange gamle servitutter på ejendommen, hvis de skal udlåne penge, da det kan forstyrre deres prioritetsrækkefølge – og det kan også besværliggøre et salg af ejendommen.

Med en servitut følger nemlig en ”påtaleberettiget”. Det vil sige, at en person skal skrive under på, at servitutten må ændres eller aflyses. Hvis den påtaleberettigede ikke skriver under på, at eksempelvis en forkøbsret må aflyses, vil Tinglysningsretten ikke tinglyse en ny adkomsthaver på ejendommen, og dette kan dermed forhindre et salg.

Lever den påtaleberettigede ikke mere, kan servitutten være gået i arv – og kan i princippet gå i arv i flere generationer. Jo ældre servitutten er, jo mere besværligt og tidskrævende kan det være at få den aflyst – og det kan herved trække optagelsen af et lån eller salget af din ejendom i langdrag.

Gratis screening af tingbog
Vi kan hjælpe dig med at få de forældede servitutter ud af verden én gang for alle.

Lad os lave en gratis screening af din tingbog. Hvis vi finder servitutter, som bør aflyses, giver vi dig besked – og hjælper selvfølgelig også gerne med at aflyse dem mod almindelig timetakst.

Kontakt en af vores juridiske sekretærer:
Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen

Udenlandske ansatte: Regulér kun løn ved forlænget ophold

Når du ansætter udenlandske medarbejdere fra lande uden for EU, er det et krav, at løn- og ansættelsesvilkårene skal være sædvanlige efter danske forhold – ellers vil SIRI ikke give din medarbejder opholds- og arbejdstilladelse. Det betyder, at lønvilkårene skal følge den gældende overenskomst på området.

I starten af 2022 udmeldte SIRI, at løn- og ansættelsesvilkårene også skal være sædvanlige, når der søges om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelser.

Vi har ventet på en afklaring om, hvad dette betyder, og nu har SIRI præciseret, at de lønsatser, som opholds- og arbejdstilladelsen er givet efter, gælder i hele tilladelsesperioden, også selvom der kommer lønstigninger i mellemtiden.

Når du ansætter en udenlandsk medarbejder på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, skal lønnen hermed først reguleres, hvis der senere indgives en ansøgning om forlængelse af opholdet og arbejdstilladelsen.

Arbejdsgiverforeningerne udmelder nye lønsatser den 1. marts hvert år. I de tilfælde, hvor ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse er indgivet før den 1. marts, men hvor tilladelsen først bliver givet efter den 1. marts, er det de gamle lønsatser, der gælder.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.

Fremtidsfuldmagt: Hvis du bliver alvorligt syg

Hos Patriotisk Selskab oplever vi i øjeblikket stor interesse for fremtidsfuldmagter blandt vores medlemmer – og med god grund. For med en fremtidsfuldmagt ligger der nemlig en køreplan klar, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke, så du ikke længere kan tage vare på din virksomhed.

Fremtidsfuldmagten kan hermed være en stor hjælp og lettelse for dine pårørende og kan ret hurtigt aktiveres. Fx kan man leve mange år med demens – og så er det rigtig godt for din familie, at de hurtigt kan få styr på, hvem der kan handle på dine vegne.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
Med en fremtidsfuldmagt giver du en eller flere personer lov til at repræsentere dig i økonomiske og/eller personlige anliggender, indtil du dør – eller bliver rask igen. Du fastsætter selv grænserne for, hvilke opgaver fuldmagtshaver skal varetage.

Fremtidsfuldmagten kan desuden indeholde retningslinjer for, hvad der skal ske med din virksomhed, mens du fortsat lever, men ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fuldmagten træder i kraft på din eller fuldmagthavers begæring – og først når en lægeerklæring har vist, at du er ude af stand til at varetage dine anliggender.

Vær opmærksom på, at fremtidsfuldmagten ophører ved din død, og at du derfor også bør oprette et testamente.

Skal vi lave en fremtidsfuldmagt for dig?
Kontakt chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Hvad gør du, hvis din ukrainske medarbejder rejser hjem?

Flere arbejdsgivere oplever for tiden, at deres ukrainske medarbejdere rejser hjem for at forsvare deres land.

Overvejer din medarbejder at tage af sted? Eller er han allerede taget af sted og kan ikke komme tilbage til Danmark? Så er du måske i tvivl om, hvad dine rettigheder er.

Medarbejderen har ikke krav på at beholde sit job, hvis han tager til Ukraine
Din medarbejder har ikke krav på at få fri til at tage til Ukraine, hverken i medfør af lovgivning eller overenskomst. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde, så er det de almindelige ansættelsesretlige regler, der gælder – og det er derfor udelukkende dig, der bestemmer, om du vil imødekomme et ønske om at få fri.

Hvis du gerne vil give medarbejderen fri: Lav en aftale om fraværet
Hvis du gerne vil give din medarbejder fri til at rejse hjem, kan du og medarbejderen med fordel lave en aftale om, hvordan fraværet betragtes. Er det ferie? Orlov? Og hvor længe må han være væk? På den måde undgås problemer senere hen, når medarbejderen evt. kommer tilbage igen for at genoptage sit arbejde.

Du kan fx aftale med medarbejderen, at han holder ferie eller orlov uden løn frem til en given dato. Du kan også vælge at udbetale løn delvist i en kortere eller længere periode. Det er altid en god idé at have aftalen på skrift, også selvom medarbejderen ikke kan skrive under på aftalen, fordi han allerede er rejst.

Vær opmærksom på arbejds- og opholdstilladelsen
Husk altid at give SIRI besked, hvis medarbejderen rejser ud af landet, da det betyder, at hans opholdsgrundlag ændrer sig.

Vær også opmærksom på, at medarbejderens arbejds- og opholdstilladelse kan bortfalde ved udrejse – og husk, at medarbejderen ikke må begynde at arbejde igen, når han vender tilbage til Danmark, før han har fået en ny tilladelse.

Herudover er det vigtigt, at medarbejderen beholder sin bopæl i Danmark, hvis han gerne vil vende tilbage til Danmark for at genoptage sit arbejde. Medarbejdere med midlertidige arbejds- og opholdstilladelser som fx fodermestre kan nemlig være udrejst fra Danmark i op til seks måneder, hvis de fortsat har bopæl i Danmark. Hvis medarbejderen derimod opgiver sin bolig i Danmark, mister han også sin arbejds- og opholdstilladelse.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.