Kategoriarkiv: Jura

info

Benchmarking på boligudlejning

Optimér din udlejningsservice gennem unik markedsindsigt

Der er godt nyt til alle jer, som har efterspurgt benchmarking på udlejningsområdet! Patriotisk Selskab har netop indgået en særdeles fordelagtig aftale med EjendomDanmark, så vores medlemmer kan få adgang til fire af deres tjenester for udlejere til spotpris.

Vi har oplevet stor interesse for at kunne benchmarke på udlejningsområdet. Derfor har vi indgået et samarbejde med EjendomDanmark om fire af deres digitale tjenester, der bl.a. giver dig aktuelle nøgletal for udlejning i dit markedsområde og dermed sikrer dig den optimale lejeindtægt.

Ram det rigtige huslejeniveau

Aftalen omfatter adgang til tre tjenester, som på hver deres vis understøtter fastsættelsen af lejen for dine udlejningsboliger:

 • Medlemsstatistikken giver dig overblik over din egen udlejningsportefølje. Du kan se nøgletal som tomgang, fraflytningsrate og gennemsnitligt lejeniveau i din portefølje i forhold til markedet
 • Lejebenchmark beregner markedslejen for dine lejemål i forhold til sammenlignelige omkringliggende lejemål. Beregningen er baseret på EjendomDanmarks statistiske model, som tager højde for forskelle i lejemålenes anvendelse og karakteristika
 • Markedsstatistikken giver dig gennemsnitsberegninger på afgrænsede områder, så du kan se, hvad lejen er i dit nærområde – f.eks. for en kommune eller postnummer

 

EjendomDanmarks markedsstatistik består af oplysninger fra mere end 250.000 lejemål i hele landet. Det solide datagrundlag er et godt udgangspunkt for benchmarking, så du kan sætte huslejen på det rigtige niveau. Således kan værktøjerne både være med til at sikre dig mod sager om nedsættelse af huslejen og optimere værdien af din udlejningsportefølje.

Styr på de juridiske dokumenter

I aftalen indgår også en fjerde tjeneste: Blanketmodulet. Med det har du altid adgang til opdaterede versioner af de blanketter, du har brug for som udlejer. På den måde er du sikker på, at dine juridiske dokumenter altid er i orden.

Modulet giver bl.a. adgang til de seneste blanketter for lejekontrakter til beboelse og erhverv samt blanketter til beregning og varsling af omkostningsbestemt leje, skatte- og afgiftsforhøjelser, påkrav, ophævelse og ind- og fraflytningssyn.

Pris og betingelser

For medlemmer af Patriotisk Selskab er det muligt at få adgang til disse tjenester for 2.900 kr./året. Ved tilmelding senest den 31. marts 2023 får du som en særlig opstartspris det første år for kun 1.800 kr.

Forudsætningen for at få adgang er årlig indberetning af markedsdata for dine lejemål. Det er f.eks. oplysninger om ejendommens adresse og BBR-nr. og lejemålenes anvendelse, areal, aktuelle leje, tomgangsstatus og seneste indflytningsdato. Som en del af aftalen sørger Patriotisk Selskab for indberetning af de relevante oplysninger til EjendomDanmark den 1. januar hvert år.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at få adgang til EjendomDanmarks tjenester for udlejere, så kontakt chefjurist Rikke Bjerre Gade.

– Klimamål kræver saglige og velgennemtænkte løsninger

Nytårshilsen 2022 | Af bestyrelsesformand Christina Ahlefeldt-Laurvig, Patriotisk Selskab

Med krigen i Ukraine, den europæiske energikrise, stigende inflation og store krav til vores erhverv er horisonten prydet af sorte skyer. 2022 lakker mod enden, og det er tid til at gøre status – og se fremad.

Vi skal have økonomi til udvikling – ikke afgifter og afvikling
Udmeldingen fra vores nye regering om en CO2-afgift på landbruget vækker forståeligt nok dyb bekymring hos mange landmænd. Mange kan ikke se deres virksomheder overleve økonomisk, hvis de skal straffes for CO2-udledningen ved biologiske processer, der endnu ikke findes værktøjer til at nedbringe.

I skrivende stund er det endnu uklart, hvordan den kommende CO2-afgift kan tilrettelægges, så den er i overensstemmelse med klimaloven og landbrugsaftalen. Vi kan blot håbe, at det bliver på fornuftig vis, så den ikke kommer til at betyde en afvikling af et landbrugserhverv i verdensklasse! Indtægterne fra afgiften bør selvsagt kanaliseres tilbage til landbruget på en fair måde, så der også i fremtiden bliver økonomi til grøn udvikling.

Vi kan dog glæde os over et par andre punkter i regeringsgrundlaget. Bl.a. bedres mulighederne for generationsskifte med en sænket arveafgift, og lagerbeskatningen af investeringsejendomme, der ellers skulle være trådt i kraft efter nytår, annulleres. Det vil for nogle give et øget råderum til de nødvendige investeringer.

Landbruget blev symbolpolitikkens syndebuk
I efterårets valgkamp op til folketingsvalget endte landbruget som politisk prygelknabe.

Selvom den grønne skattereforms ekspertgruppe endnu ikke har fremlagt sine anbefalinger til, hvordan en CO2-afgift for landbruget kan skrues sammen, blev det et centralt tema i valgkampen. En debat, der savnede nuancer og langsigtede perspektiver.

Også andre overvældende krav såsom udspillet om såkaldte grundvandsparker blev smidt på bordet. De røde partier foreslog, at sprøjtning skulle forbydes på op mod 200.000 ha af hensyn til grundvandet – selvom vores strengt regulerede plantebeskyttelsesmidler ifølge flere forskere ikke er et aktuelt problem for grundvandet.

Socialdemokratiet har med regeringsdannelsen opgivet dette udspil – for nu. I regeringsgrundlaget erkendes det, at der er ”brug for betydelig mere viden om det eksakte behov for beskyttelse af grundvandet.” Den indrømmelse fjerner imidlertid ikke det skræmmebillede, som blev tegnet af landbrugets brug af planteværn under valgkampen.

Vi skal selvsagt passe rigtig godt på vores drikkevand – og klima. Men det hjælper ikke at forurene det med symbolpolitik! I en tid med fødevarekrise har vi brug for gennemtestet planteværn for at sikre en effektiv fødevareproduktion. Og hvis vi skal nå landets ambitiøse klimamål, kræver det saglige og velgennemtænkte løsninger.

Vi er på rette kurs
I landbruget ser vi allerede stor innovation. Vi ser nytænkning inden for både dyrkningsmetoder og teknologi, som har potentiale til at blive til internationale handelsvarer. Det er den retning, vi skal fortsætte i!

I rådgivningen ser vi det som en afgørende opgave at understøtte den fortsatte udvikling af landbruget, samtidig med at vi har bedrifternes indtjening for øje. Det vil således fortsat være rettesnoren for vores arbejde i Patriotisk Selskab, at landbrugenes indtjening skal sikres, så det også i fremtiden er muligt at udvikle.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere, kolleger og ikke mindst hele erhvervet en glædelig jul og et godt og udbytterigt nytår.

Christina Ahlefeldt-Laurvig,
formand for Patriotisk Selskab

Vil du have hjælp til at rekruttere din næste medarbejder?

Patriotisk Selskab har stor erfaring med alle led af rekrutteringsprocessen og hjælper dig gerne med at finde og ansætte din næste medarbejder.

Det kan være omstændigt at finde den helt rigtige medarbejder – men endnu mere krævende kan det blive, hvis du får ansat den forkerte. Derfor assisterer vi dig gerne i rekrutteringsforløbet, så du kan bruge din tid på de dele af virksomhedsledelsen, der optager dig mest.

Vi kan f.eks. hjælpe med:

 • Udarbejdelse og udbredelse af stillingsopslag
 • Kvalificering af ansøgerfeltet
 • Første samtalerunde
 • Præsentation af udvalgte kandidater
 • DISC-profilanalyse
 • Afstemning af vilkår og udarbejdelse af ansættelseskontrakt

 

Rekrutteringsforløbene aftales individuelt og med fokus på den enkelte ejendom og den enkelte ejers behov i processen.

Det er vigtigt for os at præcisere, at vi ikke tilbyder decideret headhunting.

Vi sikrer dig et professionelt forløb til fordel for både dig og din kommende medarbejder. En god begyndelse, hvor forventninger og vilkår er afstemt, er altid et godt udgangspunkt for et godt samarbejde fremadrettet.

Spørgsmål
Hvis du er interesseret i hjælp til at rekruttere din næste medarbejder eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør Christian H. Vesterager.

Nyt lovkrav til din bogføring gælder fra årsskiftet

Har du fået nedfældet en beskrivelse af dine bogføringsprocedurer?

Vi har fået en ny bogføringslov, som bl.a. indebærer, at de fleste virksomheder fra årsskiftet skal have en nedskrevet beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføringen.

Med undtagelse af små personligt drevne virksomheder med en årlig omsætning på under 300.000 kr. skal alle virksomheder senest 1. januar 2023 have en nedskrevet beskrivelse af bogføringsprocedurerne. Beskrivelsen skal bl.a. omhandle bogføringssystem og kontoplan, væsentligste transaktioner, afstemning af bogføringen samt opbevaring og fremfinding af regnskabsmaterialet. Det skal også angives, hvem der er ansvarlig for procedurerne.

Hjælp til at nedfælde beskrivelsen
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan anvendes af mindre og mellemstore virksomheder. Du kan selv hente den fra styrelsens hjemmeside her og udfylde den.

For mange af vores medlemmer kan korrekt udfyldelse af skabelonen imidlertid være en udfordring. Derfor tilbyder vi at udarbejde beskrivelsen for vores medlemmer til en favorabel pris, hvis du kontakter os inden 1. december 2022. Vi indhenter de relevante oplysninger fra jer ved et telefonisk interview og nedfælder beskrivelsen af jeres procedurer.

Den færdige beskrivelse sendes til jer, så den kan fremlægges, hvis myndighederne anmoder om det.

Vi udarbejder naturligvis også gerne beskrivelsen ved henvendelser efter 1. december – så vil arbejdet blot blive udført til almindelig timepris.

Spørgsmål
Den nye bogføringslov trådte i kraft 1. juli 2022 og indebærer flere krav, som løbende vil blive gældende over de kommende år. Hvis du vil læse mere, har vi beskrevet de væsentligste ændringer i artiklen her.

Ønsker du hjælp til beskrivelsen af dine bogføringsprocedurer, eller har du andre spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anders Halberg eller seniorkonsulent Palle Offersen.

Hvad betyder det nye huslejeloft for din udlejning?

Udlejer du boliglejemål, og har du aftalt med lejeren, at lejen reguleres efter nettoprisindekset? Så bør du være opmærksom på det nyligt vedtagne huslejeloft.

Loftet sætter i en periode en grænse for huslejestigning ved aftaler om stigning efter nettoprisindekset, således at der i 2022 og 2023 højest må ske en stigning på 4 procent. Loftet rammer ikke andre reguleringer som eksempelvis skatte- og afgiftsstigninger og forbedringsforhøjelser.

Loven trådte i kraft den 30. september 2022. Reguleringer efter nettopristallet efter denne dato kan foretages som aftalt, men kan maksimalt udgøre 4 procent.

Huslejestigninger før 30. september
Huslejeloftet rammer dog også reguleringer, der er foretaget før 30. september 2022. Her vil loftet få virkning med et varsel svarende til opsigelsesvarslet i lejekontrakten. Har du f.eks. meddelt lejer en stigning på mere end 4 procent i 2022, og er der 3 måneders opsigelsesvarsel i lejeforholdet, vil lejen således skulle nedsættes pr. 1. januar 2023. Her skal reguleringen nedjusteres til lovens maksimum på 4 procent.

Denne regulering er fremadrettet og indebærer altså ikke nogen tilbagebetaling til lejer af det reguleringsbeløb, der allerede er betalt i 2022.

Regulering af depositum og forudbetalt leje
Har du samtidig med en regulering efter nettoprisindekset før 30. september 2022 foretaget en regulering af depositum og forudbetalt leje, og nedsættes huslejen på grund af huslejeloftet, vil lejer have krav på en forholdsvis nedsættelse af depositum og forudbetalt leje – altså en forholdsmæssig tilbagebetaling til lejer.

Spørgsmål
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Kræver de nye barselsregler nye ansættelseskontrakter?

Siden 1. juli 2022 har de nye barselsregler, som bl.a. øremærker 11 ugers barsel til hver forælder, været gældende. Derfor får vi i øjeblikket mange henvendelser fra medlemmer, som er i tvivl om, hvorvidt de på foranledning af de nye barselsregler skal have udarbejdet nye ansættelseskontrakter. I mange tilfælde vil svaret være nej.

Om der er behov for at opdatere en kontrakt eller ej, afhænger af dens ordlyd. Hvis der f.eks. henvises til ”gældende lovgivning”, er der ingen grund til at udarbejde en ny kontrakt. Er der derimod henvisninger til specifikke paragraffer, kan der være brug for en gennemgang og opdatering af den.

Spørgsmål
Hvis du er medlem af Patriotisk Selskab og i tvivl om, hvorvidt en ansættelseskontrakt skal ajourføres med den nye lovgivning, er du velkommen til at sende en kontrakt til gennemsyn hos juridisk seniorkonsulent Bodil Just uden beregning. Bodil Just vil vurdere, om der er behov for opdateringer, eller om kontrakten stadig er gyldig.

Du kan desuden læse mere om de nye barselsregler her.

Ny typeformular til boligudlejning

I kølvandet på den nye lejelov, der trådte i kraft 1. juli 2022, er der nu kommet en ny typeformular til brug i boliglejemål. Den nye formular – Typeformular A, 10. udgave – kan bruges fra i dag, den 1. september 2022. Indtil årets udgang kan den gamle version – Typeformular A, 9. udgave – dog fortsat benyttes i en overgangsperiode.

Den nye formular indeholder kun mindre justeringer
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af typeformularen. Ændringerne består primært i små forbedringer i de enkelte afsnit til udfyldning. Derudover er der i § 11 indføjet afkrydsningsfelter, som kan bruges ved aftaler om pristalsregulering og ved lejemål, der er omfattet af fri huslejefastsættelse.

Vigtigt at bruge den nye typeformular fra årsskiftet
Den nye typeformular (A, 10. udgave) kan som sagt allerede bruges fra dags dato, og fra 1. januar 2023 er det den eneste gyldige. Efter årsskiftet er den gamle typeformular (A, 9. udgave) ikke længere autoriseret. Det betyder, at aftaler, der stiller lejeren ringere end lejelovgivningens almindelige regler, vil være ugyldige, hvis man efter årsskiftet anvender den gamle typeformular.

Du kan finde den nye typeformular fra Indenrigs- og Boligministeriet her. Den vil desuden blive lagt ud til gratis hentning i Patriotisk Selskabs app.

Husk desuden at opdatere §-henvisningerne i din nuværende tekst til typeformularens § 11, så der henvises til den nye lejelov. Det samme gælder andre skabeloner og standardbreve, du benytter ved udlejning af boliger.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lejelov eller typeformularen, er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Ny lov om udenlandske praktikanter på det grønne område

En ny lov skal sikre, at udenlandske praktikanter ikke fortrænger elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, som mangler lærepladser. Dermed stilles der nu krav til praktikstedet om, at rekruttering af elever og lærlinge fra erhvervsuddannelser opprioriteres. Samtidig styrkes de udenlandske praktikanters retsstilling, så de ligestilles med elever under erhvervsuddannelse ved tvister og uenigheder med praktikstedet.

Landbruget kan stadig frit rekruttere udenlandske praktikanter
Fremover kan udenlandske praktikanter inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet ikke få opholdstilladelse, hvis der er væsentlig mangel på lærepladser, medmindre praktikstedet allerede har en elev eller lærling ansat eller har forsøgt at rekruttere en inden for de seneste tre måneder. Elever og lærlinge skal søges via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal. Det følger af en lovændring, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Landbruget fritages imidlertid fra kravet, da der p.t. ikke er væsentlig mangel på praktikpladser i branchen.

Bedre retstilling for udenlandske praktikanter
Den nye lovgivning medfører også en bedre retsstilling for udenlandske praktikanter. Tidligere kunne udenlandske praktikanter ikke klage til et fagligt udvalg, hvis der opstod tvister eller uenigheder med praktikstedet. Med den nye lov har udenlandske praktikanter nu mulighed for at klage til Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, hvis der opstår uenigheder om f.eks. oplæring, løn eller andre ansættelsesforhold. Dermed ligestilles de med elever under erhvervsuddannelse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Tinglys dine aftaler, så de huskes

Har du en mundtlig aftale, der vedrører din egen eller en andens ejendom? Det kan fx være om køberet til en ejendom, om levering af gylle, om færdsel på en ejendom – eller måske har du aftalt med din nabo, at I har fælles adgangsforhold eller fælles mur i et skel?

Problemet med mundtlige aftaler er, at ingen andre kender til dem, og det kan derfor være svært at bevise og håndhæve dem, hvis man bliver uenige med hinanden, eller hvis den ejendom, som aftalen vedrører, skifter ejer.

Har du en bindende aftale, anbefaler vi derfor, at du får den tinglyst, så det offentliggøres over for alle, hvilke rettigheder og byrder der er på ejendommen.

Ved tinglysningen oprettes der en servitut i tingbogen på ejendommen, som enhver kan se. Det kommer dig til gavn, hvis din aftale bliver glemt eller overset – for servitutten kan nemlig først aflyses, når du skriver under på det.

Du kan fx få tinglyst en servitut om:

 • Gylleaftale
 • Færdselsret
 • Køberet
 • Forkøbsret
 • Lejekontrakt
 • Jagtret
 • Boligret

 

Brug for hjælp til tinglysning?
Kontakt en af vores juridiske sekretærer:

Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen

Uskiftet bo: Husket at få tinglyst skifteretsattesten?

Sidder du i uskiftet bo efter din afdøde ægtefælle? Så kan det få stor betydning for dig, om skifteretsattesten er tinglyst ”som adkomst” for dig.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du hverken sælge ejendommen eller optage og omlægge lån.

Brug for hjælp?
Skal vi hjælpe dig med at få tinglyst skifteretsattesten som adkomst for dig?

Så kontakt en af vores juridiske sekretærer:
Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen