Kategoriarkiv: Jura

info

Vil du have hjælp til at rekruttere din næste medarbejder?

Patriotisk Selskab har stor erfaring med alle led af rekrutteringsprocessen og hjælper dig gerne med at finde og ansætte din næste medarbejder.

Det kan være omstændigt at finde den helt rigtige medarbejder – men endnu mere krævende kan det blive, hvis du får ansat den forkerte. Derfor assisterer vi dig gerne i rekrutteringsforløbet, så du kan bruge din tid på de dele af virksomhedsledelsen, der optager dig mest.

Vi kan f.eks. hjælpe med:

 • Udarbejdelse og udbredelse af stillingsopslag
 • Kvalificering af ansøgerfeltet
 • Første samtalerunde
 • Præsentation af udvalgte kandidater
 • DISC-profilanalyse
 • Afstemning af vilkår og udarbejdelse af ansættelseskontrakt

 

Rekrutteringsforløbene aftales individuelt og med fokus på den enkelte ejendom og den enkelte ejers behov i processen.

Det er vigtigt for os at præcisere, at vi ikke tilbyder decideret headhunting.

Vi sikrer dig et professionelt forløb til fordel for både dig og din kommende medarbejder. En god begyndelse, hvor forventninger og vilkår er afstemt, er altid et godt udgangspunkt for et godt samarbejde fremadrettet.

Spørgsmål
Hvis du er interesseret i hjælp til at rekruttere din næste medarbejder eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør Christian H. Vesterager.

Nyt lovkrav til din bogføring gælder fra årsskiftet

Har du fået nedfældet en beskrivelse af dine bogføringsprocedurer?

Vi har fået en ny bogføringslov, som bl.a. indebærer, at de fleste virksomheder fra årsskiftet skal have en nedskrevet beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføringen.

Med undtagelse af små personligt drevne virksomheder med en årlig omsætning på under 300.000 kr. skal alle virksomheder senest 1. januar 2023 have en nedskrevet beskrivelse af bogføringsprocedurerne. Beskrivelsen skal bl.a. omhandle bogføringssystem og kontoplan, væsentligste transaktioner, afstemning af bogføringen samt opbevaring og fremfinding af regnskabsmaterialet. Det skal også angives, hvem der er ansvarlig for procedurerne.

Hjælp til at nedfælde beskrivelsen
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan anvendes af mindre og mellemstore virksomheder. Du kan selv hente den fra styrelsens hjemmeside her og udfylde den.

For mange af vores medlemmer kan korrekt udfyldelse af skabelonen imidlertid være en udfordring. Derfor tilbyder vi at udarbejde beskrivelsen for vores medlemmer til en favorabel pris, hvis du kontakter os inden 1. december 2022. Vi indhenter de relevante oplysninger fra jer ved et telefonisk interview og nedfælder beskrivelsen af jeres procedurer.

Den færdige beskrivelse sendes til jer, så den kan fremlægges, hvis myndighederne anmoder om det.

Vi udarbejder naturligvis også gerne beskrivelsen ved henvendelser efter 1. december – så vil arbejdet blot blive udført til almindelig timepris.

Spørgsmål
Den nye bogføringslov trådte i kraft 1. juli 2022 og indebærer flere krav, som løbende vil blive gældende over de kommende år. Hvis du vil læse mere, har vi beskrevet de væsentligste ændringer i artiklen her.

Ønsker du hjælp til beskrivelsen af dine bogføringsprocedurer, eller har du andre spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anders Halberg eller seniorkonsulent Palle Offersen.

Hvad betyder det nye huslejeloft for din udlejning?

Udlejer du boliglejemål, og har du aftalt med lejeren, at lejen reguleres efter nettoprisindekset? Så bør du være opmærksom på det nyligt vedtagne huslejeloft.

Loftet sætter i en periode en grænse for huslejestigning ved aftaler om stigning efter nettoprisindekset, således at der i 2022 og 2023 højest må ske en stigning på 4 procent. Loftet rammer ikke andre reguleringer som eksempelvis skatte- og afgiftsstigninger og forbedringsforhøjelser.

Loven trådte i kraft den 30. september 2022. Reguleringer efter nettopristallet efter denne dato kan foretages som aftalt, men kan maksimalt udgøre 4 procent.

Huslejestigninger før 30. september
Huslejeloftet rammer dog også reguleringer, der er foretaget før 30. september 2022. Her vil loftet få virkning med et varsel svarende til opsigelsesvarslet i lejekontrakten. Har du f.eks. meddelt lejer en stigning på mere end 4 procent i 2022, og er der 3 måneders opsigelsesvarsel i lejeforholdet, vil lejen således skulle nedsættes pr. 1. januar 2023. Her skal reguleringen nedjusteres til lovens maksimum på 4 procent.

Denne regulering er fremadrettet og indebærer altså ikke nogen tilbagebetaling til lejer af det reguleringsbeløb, der allerede er betalt i 2022.

Regulering af depositum og forudbetalt leje
Har du samtidig med en regulering efter nettoprisindekset før 30. september 2022 foretaget en regulering af depositum og forudbetalt leje, og nedsættes huslejen på grund af huslejeloftet, vil lejer have krav på en forholdsvis nedsættelse af depositum og forudbetalt leje – altså en forholdsmæssig tilbagebetaling til lejer.

Spørgsmål
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Kræver de nye barselsregler nye ansættelseskontrakter?

Siden 1. juli 2022 har de nye barselsregler, som bl.a. øremærker 11 ugers barsel til hver forælder, været gældende. Derfor får vi i øjeblikket mange henvendelser fra medlemmer, som er i tvivl om, hvorvidt de på foranledning af de nye barselsregler skal have udarbejdet nye ansættelseskontrakter. I mange tilfælde vil svaret være nej.

Om der er behov for at opdatere en kontrakt eller ej, afhænger af dens ordlyd. Hvis der f.eks. henvises til ”gældende lovgivning”, er der ingen grund til at udarbejde en ny kontrakt. Er der derimod henvisninger til specifikke paragraffer, kan der være brug for en gennemgang og opdatering af den.

Spørgsmål
Hvis du er medlem af Patriotisk Selskab og i tvivl om, hvorvidt en ansættelseskontrakt skal ajourføres med den nye lovgivning, er du velkommen til at sende en kontrakt til gennemsyn hos juridisk seniorkonsulent Bodil Just uden beregning. Bodil Just vil vurdere, om der er behov for opdateringer, eller om kontrakten stadig er gyldig.

Du kan desuden læse mere om de nye barselsregler her.

Ny typeformular til boligudlejning

I kølvandet på den nye lejelov, der trådte i kraft 1. juli 2022, er der nu kommet en ny typeformular til brug i boliglejemål. Den nye formular – Typeformular A, 10. udgave – kan bruges fra i dag, den 1. september 2022. Indtil årets udgang kan den gamle version – Typeformular A, 9. udgave – dog fortsat benyttes i en overgangsperiode.

Den nye formular indeholder kun mindre justeringer
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af typeformularen. Ændringerne består primært i små forbedringer i de enkelte afsnit til udfyldning. Derudover er der i § 11 indføjet afkrydsningsfelter, som kan bruges ved aftaler om pristalsregulering og ved lejemål, der er omfattet af fri huslejefastsættelse.

Vigtigt at bruge den nye typeformular fra årsskiftet
Den nye typeformular (A, 10. udgave) kan som sagt allerede bruges fra dags dato, og fra 1. januar 2023 er det den eneste gyldige. Efter årsskiftet er den gamle typeformular (A, 9. udgave) ikke længere autoriseret. Det betyder, at aftaler, der stiller lejeren ringere end lejelovgivningens almindelige regler, vil være ugyldige, hvis man efter årsskiftet anvender den gamle typeformular.

Du kan finde den nye typeformular fra Indenrigs- og Boligministeriet her. Den vil desuden blive lagt ud til gratis hentning i Patriotisk Selskabs app.

Husk desuden at opdatere §-henvisningerne i din nuværende tekst til typeformularens § 11, så der henvises til den nye lejelov. Det samme gælder andre skabeloner og standardbreve, du benytter ved udlejning af boliger.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lejelov eller typeformularen, er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Ny lov om udenlandske praktikanter på det grønne område

En ny lov skal sikre, at udenlandske praktikanter ikke fortrænger elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, som mangler lærepladser. Dermed stilles der nu krav til praktikstedet om, at rekruttering af elever og lærlinge fra erhvervsuddannelser opprioriteres. Samtidig styrkes de udenlandske praktikanters retsstilling, så de ligestilles med elever under erhvervsuddannelse ved tvister og uenigheder med praktikstedet.

Landbruget kan stadig frit rekruttere udenlandske praktikanter
Fremover kan udenlandske praktikanter inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet ikke få opholdstilladelse, hvis der er væsentlig mangel på lærepladser, medmindre praktikstedet allerede har en elev eller lærling ansat eller har forsøgt at rekruttere en inden for de seneste tre måneder. Elever og lærlinge skal søges via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal. Det følger af en lovændring, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Landbruget fritages imidlertid fra kravet, da der p.t. ikke er væsentlig mangel på praktikpladser i branchen.

Bedre retstilling for udenlandske praktikanter
Den nye lovgivning medfører også en bedre retsstilling for udenlandske praktikanter. Tidligere kunne udenlandske praktikanter ikke klage til et fagligt udvalg, hvis der opstod tvister eller uenigheder med praktikstedet. Med den nye lov har udenlandske praktikanter nu mulighed for at klage til Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, hvis der opstår uenigheder om f.eks. oplæring, løn eller andre ansættelsesforhold. Dermed ligestilles de med elever under erhvervsuddannelse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Tinglys dine aftaler, så de huskes

Har du en mundtlig aftale, der vedrører din egen eller en andens ejendom? Det kan fx være om køberet til en ejendom, om levering af gylle, om færdsel på en ejendom – eller måske har du aftalt med din nabo, at I har fælles adgangsforhold eller fælles mur i et skel?

Problemet med mundtlige aftaler er, at ingen andre kender til dem, og det kan derfor være svært at bevise og håndhæve dem, hvis man bliver uenige med hinanden, eller hvis den ejendom, som aftalen vedrører, skifter ejer.

Har du en bindende aftale, anbefaler vi derfor, at du får den tinglyst, så det offentliggøres over for alle, hvilke rettigheder og byrder der er på ejendommen.

Ved tinglysningen oprettes der en servitut i tingbogen på ejendommen, som enhver kan se. Det kommer dig til gavn, hvis din aftale bliver glemt eller overset – for servitutten kan nemlig først aflyses, når du skriver under på det.

Du kan fx få tinglyst en servitut om:

 • Gylleaftale
 • Færdselsret
 • Køberet
 • Forkøbsret
 • Lejekontrakt
 • Jagtret
 • Boligret

 

Brug for hjælp til tinglysning?
Kontakt en af vores juridiske sekretærer:

Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen

Uskiftet bo: Husket at få tinglyst skifteretsattesten?

Sidder du i uskiftet bo efter din afdøde ægtefælle? Så kan det få stor betydning for dig, om skifteretsattesten er tinglyst ”som adkomst” for dig.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du hverken sælge ejendommen eller optage og omlægge lån.

Brug for hjælp?
Skal vi hjælpe dig med at få tinglyst skifteretsattesten som adkomst for dig?

Så kontakt en af vores juridiske sekretærer:
Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen

Er dit gamle pantebrev aflyst i tingbogen?

Hvis du indfriede et privat pantebrev før 2009, kan der være en risiko for, at det stadig står i tingbogen på din ejendom. Det bliver et stort problem, når du skal sælge ejendommen.

Aflysning af pantebrev i tingbogen kan tage et år
I september 2009 blev tinglysningen digital. Pantebreve fra før september 2009 blev i den forbindelse tinglyst som ”papirpantebreve” – og skulle nu aflyses digitalt, når de blev indfriet. Det var der mange, der glemte – og nogen smed endda det indfriede pantebrevet ud, uden at få det aflyst.

Har du fået aflyst dit private pantebrev fra før september 2009? Hvis ikke, bør du se at få det gjort. Pantebrevet kan nemlig trække salget af din ejendom i langdrag, da du ikke kan få frigivet hele din købesum, før det er slettet fra tingbogen.

Hvis du stadig har det fysiske og originale pantebrev, kan det for det meste aflyses relativt nemt. Hvis ikke: Så er der tale om en proces, der tager et år!

Sådan gør du, hvis det fysiske pantebrev er blevet væk
Hvis det fysiske pantebrev er blevet væk, skal du bede retten om at afsige en dom over, at pantebrevet må aflyses – også kaldet en mortifikationssag.

Retten vil så annoncere i Statstidende, at pantebrevet ønskes aflyst. Herefter afsættes et år for at give plads til eventuelle indvendinger imod, at pantebrevet aflyses. Når der er gået et år, kan retten afsige en mortifikationsdom – og med den dom, kan Tinglysningsretten aflyse pantebrevet.

Gratis screening af tingbog
Skal vi tjekke din tingbog igennem for gamle, indfriede pantebreve?

Lad os lave en gratis screening af din tingbog. Hvis vi finder et gammelt pantebrev eller andre uhensigtsmæssigheder i din tingbog, giver vi dig besked. Vi hjælper dig selvfølgelig også gerne med at få aflyst gamle pantebreve mod almindelig timetakst.

Kontakt en af vores juridiske sekretærer:
Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen

Generationsskifte: Få kickstartet ”den svære samtale”

Et generationsskifte handler om meget andet og mere end økonomi, jura og skat – og bør begynde med, at man som familie tager ”den svære samtale”.

Den 18. maj kl. 15.00-20.30 på Dalum Landbrugsskole har du og din familie en unik mulighed for at få kickstartet den svære samtale. Patriotisk Selskab inviterer nemlig til et gratis møde for nuværende og kommende ejere, hvor der sættes fokus på familie- og arveret og de mere ”bløde værdier”. Mødet er en del af kurset Next Generation – læs mere og tilmeld dig her.

Nye roller til begge generationer
Til mødet vil der bl.a. blive lagt op til en diskussion af de nye roller, som både den nuværende og den nye generation på ejendommen skal indtage efter generationsskiftet. Eksempelvis bør man gøre sig følgende overvejelser inden et generationsskifte:

 • Far skal finde en ny identitet, nu hvor han ikke længere skal være ejer. Hvornår er han reelt klar til at give ansvaret videre til sin søn?
 • Hvornår er sønnen klar til at tage ansvaret for ejendommen helt alene?
 • Hvornår er den ældre generation klar til at flytte ud af stuehuset?
 • Hvordan kommer hverdagen til at blive, når den unge familie overtager? Hvordan fordeles de praktiske opgaver i hjemmet? Kan hustruen have en karriere? Hvad med fritid og ferie?
 • Hvordan skal forholdet mellem de to generationer være, når den nye generation overtager? Banker man på, inden man går ind? Må svigermor plukke solbær i haven? Hvordan siger man fra, hvis ens grænser overskrides?

 

Herudover vil der blive sat fokus på de overvejelser, som begge generationer må gøre sig vedrørende formueforhold og oprettelse af ægtepagt, testamente og fremtidsfuldmagt.

Praktisk info
Dalum Landbrugsskole vil være vært for kaffe og aftensmad.

Tilmelding skal ske senest den 9. maj.

Tilmelding her.