Kategoriarkiv: Jura

info

Ansættelseskontrakt til medarbejdende ægtefælle?

Kunne din medarbejdende ægtefælle få brug for at gå på efterløn eller modtage andre sociale ydelser?

Så skal han/hun være ansat i din virksomhed på almindelige ansættelsesvilkår. Det indebærer, at din ægtefælle har en ansættelseskontrakt og får udbetalt løn hver måned.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser har i en konkret sag truffet en afgørelse om, at en medarbejdende ægtefælle ikke kunne modtage efterløn. Årsagen var netop, at ansættelsesvilkårene ikke kunne betragtes som almindelige. I afgørelsen nævnte Styrelsen ligeledes vigtigheden af en ansættelseskontrakt.

Skal vi lave en ansættelseskontrakt til din medarbejdende ægtefælle?
Så kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Hent gratis lejeaftale i vores app

Når du indgår en lejeaftale, er det meget vigtigt, at du – af bevismæssige årsager – altid sørger for at få aftalen udformet skriftligt. Enhver af parterne kan desuden forlange, at aftalen nedfældes på skrift.

De fleste vælger at benytte den autoriserede typeformular A til udlejning af boliger i private udlejningsejendomme. Den gældende typeformular kan hentes gratis i Patriotisk Selskabs app – find den under menupunktet ”Shop” og klik dig derefter videre ind på ”Rådgivningsydelser”.

Mangler du vores app?
Du kan downloade vores app i App Store og Play Butik. Herefter skal du oprette en profil. Du opretter profilen med den mailadresse, du er registreret med hos Patriotisk Selskab. Herefter skal du lave et kodeord – det gør du ved at trykke på ”Glemt kodeord” og følge anvisningerne på siden.

I appen kan du bl.a. finde din rådgiver, se vores nyheder, tilmelde dig vores events og anmode om medlemskab af vores netværksgrupper – tilmeld dig fx vores netværksgruppe om udlejning.

Du kan ikke bare aftale det, du vil
Det er vigtigt, at du benytter den senest autoriserede version af typeformularen, da din aftale ellers vil være ugyldig, hvis den stiller lejeren dårligere end lejelovgivningens almindelige regler. Når du har hentet den gratis formular, gælder den derfor ikke for evigt. Næste gang du igen skal indgå en aftale, bør du lige tjekke, om der er kommet en ny formular, du skal bruge.

Udlejning af fast ejendom er undergivet stram lovregulering, og du kan langt fra bare aftale det, du vil med lejer. Det er derfor en god idé at få hjælp til at gennemgå lejeaftalen og formulere de særlige vilkår i aftalens § 11.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at gennemgå lejeaftalen, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Køb en landbrugsejendom og kom sikkert gennem handlen

Står du over for at skulle købe en landbrugsejendom?

Når først du har fundet den rette ejendom, er det med at komme godt og sikkert igennem handlen. I den forbindelse er det en god idé at inddrage en jurist. Det betyder samtidig, at du selv kan læne dig tilbage og slappe af – i hvert fald næsten. Juristen klarer det hårde arbejde og skal nok give dig besked, hvis der ”er noget galt” med ejendommen eller din aftale med sælger.

Køb af ejendom fra A-Z
Handelsforløbet foregår cirka sådan her:

 1. Når du og sælger er blevet enige om de vigtigste forhold, skal der udarbejdes en købsaftale, hvilket sælgers jurist typisk klarer. Det er meget vigtigt, at du sikrer dig, at der er et rådgiver- og finansieringsforbehold skrevet ind i aftalen. Forbeholdet betyder, at handlen – trods din underskrift – kan ophæves uden omkostninger for dig, hvis din jurist ikke kan godkende handlen, eller din bank ikke kan godkende finansieringen.
 2. Herefter gennemgår din jurist alle handlens relevante dokumenter, fx købsaftale, tingbog, servitutter og ejendomsdatarapport. Sidstnævnte kan bl.a. indeholde information om miljøforhold, gæld til det offentlige og naturudpegninger. Når juristen har læst det hele, fremhæver han/hun det vigtigste i et notat og gennemgår det sammen med dig.
 3. Hvis du og juristen bliver enige om noget, som I gerne vil have sælger til at fortælle mere om eller gøre anderledes, sender juristen bemærkningerne til sælger. Når du og sælger er blevet enige om eventuelle ændringer til aftalen, godkender juristen endelig handlen.
 4. Når købsaftalen er underskrevet, stiller din bank enten garanti eller deponerer købesummen. Deponeringen medfører, at du kan få dine penge igen, hvis handlen ikke gennemføres endeligt, idet sælger ikke kan råde over beløbet, før det bliver frigivet.
 5. Den, der har lavet købsaftalen, sørger for, at skødet oprettes digitalt hos Tinglysningsretten, så du og sælger kan underskrive det med jeres NemID. Når skødet er tinglyst, sørger sælgers bank for, at dennes lån bliver indfriet, imens din bank sørger for, at dit lån bliver hjemtaget og tinglyst.
 6. Når alt er på plads, kan købesummen frigives over for sælger.

 

Spørgsmål
Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe dig med handlen – uanset om du skal købe eller sælge. Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

I Patriotisk Selskabs app kan du desuden finde et gratis dokument med vilkår til en købsaftale, som du kan lade dig inspirere af under forhandlingen i den indledende fase.

Solceller kan være en god forretning

Af juridisk seniorkonsulent Claus Munk og chefkonsulent (økonomi) Michael Mortensen

Kunne du tænke dig at være fri for at dyrke noget af din landbrugsjord og alligevel tjene penge på den?

At vi tillader os at stille dette lidt provokerende spørgsmål skyldes, at grøn energi er oppe i tiden, og de firmaer, der etablerer solcelleanlæg, er på jagt efter brugbare arealer. Alene i 2018 har et enkelt firma haft behov for mere end 1.000 hektar, og behovet er stigende.

En udlejning af jord til solceller kan være mere indbringende end at forpagte ud. Ligeså kan du tjene på at sælge jorden. Solceller kan derfor være en god forretning – især hvis du har jord, der er underlagt særlige dyrkningsmæssige begrænsninger, eller hvor udbyttet på grund af boniteten ikke er så stort.

Fordele og ulemper ved at udleje din jord til solceller

Der er dog mange juridiske og skattemæssige forhold, du skal være opmærksom på, før du beslutter dig for at sælge eller udleje din jord.

Helt overordnet skal du være en tålmodig sjæl og samtidig være klar til at binde dig i lang tid. Der kan gå op imod fem år fra de første spæde tiltag, til der kommer en aftale i hus, og der står et solcelleanlæg på marken. Det skyldes primært, at der går lang tid med myndighedsbehandling og nabohøringer. I ventetiden må du som hovedregel godt dyrke jorden, som du plejer.

De fleste firmaer vil gerne leje din jord i så lang tid som muligt – oftest i 25-30 år.

Af juridiske forhold i lejeaftalen skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • Placeringen af anlægget bør foretages således, at du undgår, at dyrkningen af arealerne udenom forhindres eller besværliggøres.
 • Hvis der skal anlægges tilkørselsveje til solcelleanlægget, hvem gør så det, og hvem betaler?
 • Skal tilkørselsveje til solcelleanlægget fjernes igen, når lejemålet ophører? Skal jorden grubbes efterfølgende? Og hvem betaler?
 • Vil du gerne have etableret en økonomisk sikkerhed i form af en garanti fra lejer eller et depositum, der kan dække udgifterne ved aftalens ophør?
 • Må der udøves jagt på de arealer, som ikke udlejes?
 • Må lejer sætte en anden lejer i sit sted?
 • Opsigelsestidspunktet og opsigelsesfristen bør fastlægges således, at der ikke spildes et høstår.
 • Der bør være erstatningspligt for lejer for afgrødebeskadigelse opstået under det forberedende arbejde og under selve etableringen.

 

Listen er på ingen måde udtømmende, og der kan sagtens være specifikke forhold på din ejendom, som du og lejer bør aftale jer ud af.

Af skattemæssige forhold skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • I forbindelse med at din jord bruges til solceller, kan jorden skifte status fra landbrugsjord til industrijord med den konsekvens, at såvel vurderingsgrundlaget som grundskylden ændrer sig. Der er set eksempler på en mangedobling af skatten. Det bør der tages højde for i lejeaftalen.
 • Lejeindtægter skal beskattes løbende.
 • Beskatning af en eventuel startydelse skal efter praksis periodiseres og beskattes over lejeperioden.
 • Der bør beregnes moms af lejen af hensyn til momsfradrag på omkostninger i virksomheder. Det kræver frivillig registrering hos SKAT for udlejning af fast ejendom.

 

Heller ikke denne liste er udtømmende.

Hvis du vælger at sælge jorden frem for at leje den ud, elimineres ovennævnte risici væsentligt.

Fyraftensmøde den 21. november: Skal du etablere solceller eller ej?

Deltag i vores fyraftensmøde den 21. november, hvor vi får besøg af Better Energy, og hvor vi vil fortælle om de juridiske forhold og skattemæssige konsekvenser, du skal være opmærksom på.

LÆS MERE HER

Interesseret i en vurdering af, om solceller kan være en god forretning for dig? Vi kan hjælpe dig

Selvom solceller er et forholdsvist nyt forretningsområde, har vi hos Patriotisk Selskab allerede en indgående erfaring på området. Vi står derfor klar til at rådgive dig, hvis du overvejer eller har besluttet, at der skal etableres solceller på din jord.

Kontakt os endelig (juridisk seniorkonsulent Claus Munk eller chefkonsulent Michael Mortensen).

Få optimeret arronderingen for meget få penge

En ny ordning om støtte til erhvervsrettet jordfordeling giver mulighed for at få optimeret din bedrifts arrondering for meget få penge.

Tilskudsordningen er finansieret gennem Tørkepakken fra 2018, og der er i alt afsat 7,8 mio. kr.

Der stilles en række krav til ansøgerne:

 • De enkelte lodsejere skal gå sammen og danne en forening med eget CVR-nummer, ledelse og vedtægter.
 • Der skal være minimum 5 deltagere (ejere af flere ejendomme tæller som én deltager).
 • Der skal være et samlet projektareal på minimum 100 ha.
 • Der skal være en gennemsnitlig reduktion af kørselsafstanden mellem driftsbygningerne og omdriftsarealerne på minimum 750 meter.

 

Du skal forvente, at et jordfordelingsprojekt kan tage 12-24 måneder at gennemføre, og at der løbende skal afholdes omkostninger i perioden. Tilskuddet kommer først til udbetaling ved den endelige kendelse om jordfordelingen, og der dækkes maksimalt udgifter op til 3.500 kr. pr. ha – omkostninger over dette niveau, opnår du ikke støtte til.

Ansøgningsfristen er den 15. november, og midlerne i ordningen uddeles efter ”først til mølle”-princippet.

Hos Patriotisk Selskab leder, planlægger og faciliterer vi gerne et jordfordelingsprojekt, og vi er meget interesseret i at høre fra dig, hvis du ser potentiale i et sådant projekt. Kontakt juridisk rådgiver Peter Sigvardt eller teamleder Kristian Petersen.

Konflikt? Prøv med mediation, før du går i retten

Står du midt i en konflikt – fx med en samarbejdspartner, leverandør, håndværker eller lejer?

Så anbefaler vi selvfølgelig altid, at du selv prøver at løse den. Men hvis det ikke er muligt, så er det med at få noget hjælp.

Der findes flere muligheder. Det ultimative er en domstolssag.

I stedet kan du og modparten også vælge en voldgiftssag. Voldgift er en privat ret – men afgørelsen på sagen er stadig juridisk bindende. Fordelene ved en voldgiftssag er bl.a., at sagen hurtigere kan blive afgjort, og at du og modparten selv kan vælge en dommer med en særlig viden om det, sagen omhandler. Ulempen er, at det er omkostningstungt i sammenligning med en retssag ved domstolene eller mediation.

Mediation er nemlig den tredje mulighed. Og det bør i mange sager være første prioritet.

Med mediation bliver begge parter vindere i sagen
Hvis der anlægges en retssag, tilbyder domstolene gratis mediation, hvor en konfliktmægler hjælper med at finde en løsning, som både fungerer for dig og modparten. Det lykkes faktisk i rigtig mange af tilfældene.

Fordelen ved mediation er selvfølgelig, at udgifterne til sagen spares – men også, at du og modparten måske bliver så enige, at I kan genoptage samarbejdet. I en domstolssag er der en taber og en vinder, men formålet med mediation er, at I begge vinder, eller i hvert fald begge er med til at finde en løsning. Ingen får noget trukket noget ned over hovedet, og det er ofte befordrende for at komme videre.

Når der er fundet en løsning på sagen, skal I give domstolene besked. Lykkes det ikke, genoptager domstolene blot sagen – så I taber ikke noget ved at afprøve mediation.

Fyraftensmøde: ”Det er ikke kun naboen, det sker for”
Når man ejer en virksomhed, er der desværre meget, der kan gå galt – og det er ikke altid kun naboen, det sker for.

Til et fyraftensmøde den 31. oktober vil vi give vores bud på, hvordan du kan forebygge konflikter med medarbejdere, retssager og arbejdsulykker, samt hvordan du kan gøre det nemmere for de efterladte ved din egen sygdom eller død og sikre virksomhedens fortsatte drift på bedste vis.

LÆS MERE HER

Spørgsmål?
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at forhandle i en konflikt? Så er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Få styr på ansættelseskontrakterne – for din egen skyld

Det gælder om at holde tungen lige i munden, når du skal udarbejde ansættelseskontrakter. Der er nemlig mange regler at holde styr på, som skal overholdes, for at dine ansættelseskontrakter er i orden.

Men ansættelseskontrakterne skal ikke kun laves for at overholde lovgivningen. De skal også laves for din egen skyld. Hos Patriotisk Selskab hjælper vi med at håndtere en del sager, hvor der er opstået konflikter mellem arbejdsgiver og medarbejder som følge af uenighed om, hvad der er aftalt – enten fordi kontrakten er uklar, eller fordi den ganske enkelt mangler.

Konflikterne kan langt hen ad vejen undgås, hvis ansættelseskontrakten er god og tilpasset den enkelte ansættelse. Opstår der alligevel en konflikt, er det en stor hjælp, når der ikke er tvivl om ansættelsesvilkårene, fordi kontrakten er formuleret klart og tydeligt.

Risiko for bøder
Ud over muligheden for at forebygge konflikter, skal du også være opmærksom på de økonomiske risici, der er forbundet med manglende eller mangelfulde ansættelseskontrakter. Fører uklarheder eller andre mangler til en tvist, kan det blive en dyr affære, hvor du risikerer, at din medarbejder koster dig op til 20 ugers løn i godtgørelse. En helt manglende ansættelseskontrakt medfører typisk en godtgørelse på 10.000 kr.

Typiske årsager til konflikter
De fleste konflikter opstår i forbindelse med, at en medarbejder fratræder. Nogle af de punkter, der oftest opstår en tvist om, er:

 • Mængden af overarbejdstimer, og hvad der skal ske med dem ved fratræden
 • Opsigelsesvarslets længde
 • Hvor mange ferietimer medarbejderen har til gode.

 

Sørg derfor for, at din medarbejder er bekendt med sine vilkår, og at ansættelsesaftalen er klar og gennemarbejdet. Vi anbefaler, at du i forbindelse med ansættelsen bruger tid på at gennemgå ansættelseskontrakten grundigt med den ansatte, og at din virksomhed har klare regler for håndteringen af overarbejdstimer, ferieafholdelse m.v.

Brug for hjælp?
Hos Patriotisk Selskab hjælper vi gerne med udarbejdelsen af dine ansættelseskontrakter. Vi tilbyder også en skabelon for ikke-funktionærer med tilhørende vejledning, du selv kan udfylde. Bliver du i tvivl om noget, sidder vi klar med rådgivning.

Kontakt studentermedhjælper, stud.jur. Kamilla Bursø Rask eller chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Fyraftensmøde: ”Det er ikke kun naboen, det sker for”
Når man ejer en virksomhed, er der desværre meget, der kan gå galt – og det er ikke altid kun naboen, det sker for.

Til et fyraftensmøde den 31. oktober vil vi give vores bud på, hvordan du kan forebygge konflikter med medarbejdere, retssager og arbejdsulykker, samt hvordan du kan gøre det nemmere for de efterladte ved din egen sygdom eller død og sikre virksomhedens fortsatte drift på bedste vis.

Læs mere her

Netværksgruppe om boligudlejning

Udlejer du boliger? Og synes du også, at det kan være svært at finde rundt i reglerne om udlejning, og hvordan du smartest administrerer de opgaver, der er forbundet med udlejningen?

Så er vores netværksgruppe med fokus på udlejning måske noget for dig.

Som udlejer er det vigtigt, at du er professionel. Der kan hurtigt opstå udfordringer, fx i form af uenigheder med lejeren, og lovgivningen er langt hen ad vejen til lejers fordel. Følger du ikke nøje lejelovgivningens formkrav, har det store konsekvenser for gyldigheden af aftaler, varslinger om bl.a. lejestigning, forbedringer m.v., ligesom du fx nemt kan miste dit krav på istandsættelse ved fraflytning og efterbetaling i henhold til forbrugsregnskabet.

Netværksgruppen er derfor for dig, der – som en ekstra indtægtskilde – udlejer boliger ved siden af landbrugsdriften, men godt kunne bruge noget mere viden om reglerne på området og et netværk at dele praktiske spørgsmål med.

Ved at deltage i netværksgruppen kan du bl.a. blive klogere på:

 • Hvordan du laver en lovlig og brugbar lejekontrakt
 • Hvordan du fastsætter og regulerer huslejen
 • Hvad du gør, hvis lejeren ikke betaler
 • Hvordan der kan gennemføres forbedringer af lejemålet
 • Hvordan du laver forbrugsregnskaber
 • Hvordan du foretager indflytnings- og fraflytningssyn

 

Praktisk info
Det koster 6.000 kr. + moms at være med i netværksgruppen. Prisen dækker over 3-4 årlige heldagsmøder og forplejning.

Møderne afholdes på skift hos netværksgruppens deltagere.

Chefjurist Rikke Gade Trinskjær er facilitator for netværksgruppen og sørger for dagsorden og det faglige program, der udarbejdes i tæt samarbejde med gruppen. Af og til inviteres også en anden indlægsholder.

Vi har i forvejen to velfungerende netværksgrupper med fokus på udlejning, og – afhængig af din geografiske placering – kommer du måske til at indtræde i den ene af disse.

Interesseret?
Hvis du kunne tænke dig at deltage i en netværksgruppe om udlejning, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Slut med at blive “straks-skilt”

For ægtefæller med fælles børn under 18 år er det ikke længere muligt at blive straks-skilt med NemID.

Hvis du og din ægtefælle vil skilles, og I har fælles børn under 18 år, skal I som udgangspunkt igennem følgende proces:

 1. Sende en digital anmodning om skilsmisse til Familieretshuset
 2. Gennemgå en refleksionsperiode på 3 måneder og gennemføre et digitalt samarbejdsforløb med fokus på jeres børns behov
 3. Gen-bekræfte anmodningen om skilsmissen.

 

Der er tale om et helt nyt skilsmissesystem, som er indført med henblik på, at der skal tages mere hensyn til børnene i skilsmissesager.

Herudover er der, som en del af de nye skilsmisseregler, indført en række tiltag for at sikre ”ligeværdigt forældreskab”, hvad angår beslutningerne om børnenes liv og hverdag – som også gælder for par med fælles børn, der bor sammen uden at være gift.

I DENNE ARTIKEL AF JURIDISK RÅDGIVER JESPER BROBY HANSEN KAN DU LÆSE OM DET FORLØB, DU SKAL IGENNEM, HVIS DU STÅR I DEN UHELDIGE SITUATION, AT SKILSMISSE ELLER SEPARATION ER NØDVENDIG.

Brug for hjælp?
Patriotisk Selskab kan rådgive dig om reglerne om skilsmisse og separation, ligesom vi kan hjælpe med bodelingen, når du flytter fra din ægtefælle/samlever. Vi kan også hjælpe med at forebygge de økonomiske konsekvenser af en skilsmisse/samlivsophævelse, så du kan være sikker på, at din virksomhed kan køre videre bagefter.

Kontakt juridisk rådgiver Jesper Broby Hansen.

Persondata: Vær klar, hvis nogen beder om indsigt

Af direktionssekretær og sekretariatschef Marianne Neumann

Personer, som din virksomhed behandler personoplysninger om, kan til enhver tid bede om indsigt i personoplysningerne.

Hvis nogen beder om indsigt, skal du inden for en måned udlevere oplysningerne til personen.

Du kan med fordel lave en skabelon til et brev, som du kan udfylde og sende sammen med personoplysningerne, hvis en person anmoder om indsigt. På den måde er du klar til at reagere hurtigt.

Hvad gør du, hvis nogen beder om indsigt i sine personoplysninger?
Hvis en person beder om indsigt i sine personoplysninger, udleverer du hurtigst muligt (inden for en måned) en kopi heraf – det kan fx være på et USB-stik. Husk, at personoplysningerne kun må sendes via post eller sikker mail – ikke via almindelig mail.

Sammen med oplysningerne skal du også informere om følgende:

 • Formålene med behandlingen af personoplysningerne
 • Hvilke kategorier personoplysninger er i, herunder om der er tale om særlige kategorier af personoplysninger som fx straffedomme
 • Hvorvidt personoplysningerne overføres til modtagere i tredjelande
 • Hvor længe personoplysningerne vil blive opbevaret
 • Hvor din virksomhed har fået personoplysningerne fra, hvis det ikke er fra personen selv
 • Personens ret til at få rettet og suppleret urigtige oplysninger
 • Personens ret til i visse tilfælde at få slettet personoplysninger
 • Personens ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen af personoplysningerne
 • Personens ret til at gøre indsigelse mod din virksomheds ellers lovlige behandling af personoplysningerne
 • Personens ret til at klage til Datatilsynet.

 

Vigtigt med godt overblik over data
Forhåbentlig er det sjældent – hvis overhovedet nogensinde – at nogen vil anmode om indsigt i sine personoplysninger hos din virksomhed. Men det kan jo ske. Og jo bedre forberedt, du er, jo mindre er risikoen for, at det vil medføre en større konflikt med personen.

Vi har sagt det mange gange før: Men sørg for at have et godt overblik over, hvor du gemmer de forskellige persondata henne, og hvad procedurerne for behandling af persondata i din virksomhed er. Det er essentielt, hvis nogen anmoder om indsigt.

Har du spørgsmål? Så kontakt endelig mig (Marianne Neumann) eller juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Denne artikel er en del af en serie, hvor vi sætter fokus på persondataforordningen, og hvordan du kan gøre reglerne til en naturlig del af hverdagen i din virksomhed. Læs hele artikelserien HER.