Kategoriarkiv: Miljø

Sådan imødekommer dit landbrug en bæredygtig fremtid

Synes du, at det er udfordrende at tilpasse din produktion til omverdenens forventninger om bæredygtighed? Er du i tvivl om, hvad der egentlig forventes af dig? Hvordan du kan imødekomme forventningerne, samtidig med at du skal tjene penge på din produktion? Eller hvilke forventninger der kommer i fremtiden, som du skal tilpasse dig?

Med en RISE-analyse får du et overblik over, hvor bæredygtig din produktion allerede er – hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne imødekomme omverdenens forventninger og udvikle din virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Hvad er en RISE-analyse, og hvordan kan den hjælpe dit landbrug?
RISE-analysen måler niveauet af bæredygtighed i din virksomhed og produktion hele vejen rundt på forhold som jord, husdyrproduktion, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse. Mange opdager, at de faktisk har en mere bæredygtig virksomhed, end de går rundt og tror – og samtidig vil du med RISE-analysen finde ud af, hvilke knapper du kan dreje på for at skrue op for bæredygtigheden i lige netop din produktion.

I disse tider er en RISE-analyse hermed en fornuftig investering. Du får et produkt, du kan vise frem til samarbejdspartnere m.v., og du kan tydeligt se, hvilke tiltag du med fordel kan iværksætte, og hvad omkostningerne – men også gevinsterne – er herved. Alt i alt er RISE-analysen med til at fremtidssikre din virksomhed, både i forhold til bæredygtighed og klima.

Hvad Patriotisk Selskab kan gøre for dig
I forbindelse med udarbejdelsen af RISE-analysen hjælper vi dig også med at lægge en bæredygtig plan for udviklingen af din virksomhed, både med forslag til små ændringer, der ikke koster noget, og med bud på større investeringer, der kræver mere økonomi og overvejelse. Det kan samtidig være, at din plan medfører besparelser på tid eller omkostninger til fx brændstof, vand eller el.

Vi har selvfølgelig fokus på, at ændringerne skal give mening for dig og passe ind i den samlede plan for udviklingen af din virksomhed.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad RISE-analysen kan gøre for netop dit landbrug? Så kontakt vores miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Slagterinedlukninger: Styr på produktionstilladelsen?

Coronakrisen har hos nogle griseproducenter medført aflyste og ændrede aftaler om afhentning af grisene. Hvis det er tilfældet hos dig – har du så tjek på din produktionstilladelse, og at der ikke har været ændringer i vægtforholdene, der gør, at du overskrider tilladelsen ultimo 2020?

Hvis din produktion eller vægtintervallerne har ændret sig, så er det med at få det løst nu. Der er flere løsningsmuligheder. Vi tager gerne et kig på din produktion samt dine ønsker til produktionen fremover, så vi kan finde den bedst mulige løsning for dig.

Vi forventer, at der snart kommer et boom af tilsynsbesøg, idet kommunen pga. corona ikke har haft mulighed for at tage på besøg på bedrifterne i foråret.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt endelig miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen for en snak.

BNBO: Indgå en frivillig aftale inden udgangen af 2022

Er der en offentlig vandboring på eller nær din ejendom? Og er der i den forbindelse udpeget et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), som vil komme til at påvirke din drift?

Som lodsejer har du ret til fuldstændig erstatning på markedsvilkår for de konkrete økonomiske tab, som de givne restriktioner medfører. Men hvad vil det sige?

Det har du faktisk gode muligheder for selv at være med til at definere. Frem mod udgangen af 2022 skal kommunerne gennemgå alle BNBO’er og vurdere risikoen for udvaskning af pesticider til grundvandet. I den forbindelse har du som lodsejer mulighed for at indgå en frivillig aftale med kommunen og vandværket.

En frivillig aftale er din mulighed for at få kommunen og vandværket til at forholde sig individuelt til din ejendom. Vi anbefaler derfor, at du tager initiativ til at gå i dialog om en frivillig aftale.

Vilkårene i en frivillig aftale kan tilpasses din ejendom
Udgangspunktet for at beregne en erstatning er den værdi, som din jord har efter et påbud om pesticid- og/eller kvælstoffri dyrkning. Der skal med andre ord regnes på værdiforringelsen. Hvilket udbytte vil du kunne opnå på arealet efter påbuddet – i forhold til hvad du ellers ville have kunnet opnå?

Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe hele vejen rundt, både med erstatningsberegningen, forslag til den frivillige aftales indhold og selve forhandlingen med vandværket/kommunen.

For at der kan indgås en frivillig aftale, kræver det, at løsningen er til gavn for alle parter. En frivillig aftale kan i princippet indeholde alt, eksempler kan være:

 • Jordfordeling
 • Lukning af en gammel vandboring, så der ikke skal betales erstatning til dig alligevel
 • Flytning af en boring til et mindre værdifuldt areal i forhold til din drift
 • Placering af boring i en skov frem for på landbrugsjord.

 

Efter 2022 pålægges der et generelt påbud om pesticidfri dyrkning på alle BNBO’er, der ikke er indgået en frivillig aftale omkring. Det vil sige, at du efter 2022 ikke længere har mulighed for at få en skræddersyet løsning til din bedrift. Det er nu, du skal slå til.

Særligt for økologer
Som økolog kan du også indgå en frivillig aftale. En aftale vil få indflydelse på dit økologiske arealtilskud og dit omlægningstilskud. Kontakt vores økologiteam, hvis du har spørgsmål.

Fyraftensmøde om BNBO
Vi har planer om at afholde et fyraftensmøde om BNBO for berørte lodsejere. Der vil blive meldt mere information ud i vores nyhedsbrev. Vi giver dig også gerne personlig besked om fyraftensmødet, når dato og program er fastsat – lad os vide, hvis vi skal huske dig.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.

Kan du øge din produktion med en ny miljøgodkendelse?

Mange kan få gavn af en miljøgodkendelse efter de ”nye” regler, som trådte i kraft i 2017. Især som svineproducent har du lige nu en anledning til at undersøge dine muligheder. Kan du få flere grise igennem, mens priserne er gode?

Med en miljøgodkendelse efter de nye regler kan du lovligt producere flere dyr i den samme stald, hvis du vel at mærke er blevet mere effektiv og producerer flere hold dyr på kortere tid. Det skyldes, at en miljøgodkendelse i dag er baseret på produktionsarealet og ikke antallet af dyreenheder eller stipladser. Har du forbedret din effektivitet, kan du derfor med en ny miljøgodkendelse producere flere dyr og i det vægtinterval, du ønsker, så længe dyrevelfærdsloven overholdes.

Skal du have en ny miljøgodkendelse?
Hvis du har en miljøgodkendelse fra før 2017 og kan svare ja til flere af nedenstående udsagn, vil du med stor sandsynlighed kunne få gavn af en ny miljøgodkendelse efter stipladsmodellen:

 • Producerer du smågrise eller slagtesvin?
 • Har du ramt loftet i din produktionstilladelse?
 • Vil du gerne kunne variere i ind- og afgangsvægt?
 • Har du et ønske om at kunne skifte i dyretypen?

 

Spørgsmål?
Skal vi screene mulighederne for en konvertering eller udvidelse af din nuværende miljøgodkendelse? Så kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.

Kan du få tilskud til et minivådområde?

Snart kan du igen søge om tilskud til et minivådområde.

Der er i den forbindelse kommet et nyt udpegningskort, som er gældende for ansøgningsrunden 2020. På Fyn betyder det, at mange arealer, som hidtil har været vurderet uegnede til minivådområder, nu er egnede.

Hvis du tidligere har set på udpegningskortet og fundet ud af, at du ikke havde nogen muligheder for at få tilskud til minivådområder, bør du derfor kigge igen.

Af de to følgende kort fra hhv. 2019 og 2020 ses, at der er meget mere grønt (egnede arealer) på kortet til 2020, end der var på kortet til 2019.


Udpegningskort 2019


Udpegningskort 2020

Landmand.dk kan du finde teoretisk mulige placeringer af minivådområder – beregnet ud fra bl.a. topografien, teoretiske oplande og udpegningskortet.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt oplandskonsulenterne – fx teamleder Kristian Petersen – og få gratis rådgivning og hjælp til at gennemgå din ejendom for mulige projekter.

Påvirk vandplanerne på Sydfyn

Vandrådet, som skal komme med anbefalinger til vandområdeplanerne 2021-2027 på Sydfyn, efterlyser nu dine idéer.

DETTE KORT kan du se ved hvilke vandløb og spærringer, vandrådet skal komme med anbefalinger til konkrete indsatser, der kan være med til at forbedre vandmiljøet (se sorte prikker). Bemærk, at de indsatser, der planlægges, afhænger af, at tidligere fastlagte indsatser om at fjerne spærringer og rørlægninger gennemføres først. Det forudsættes, at dette er blevet gjort, når de nye indsatser iværksættes.

Har du nogen kommentarer eller ønsker, som vandrådet skal tage med i deres videre arbejde? Så vil vi gerne høre fra dig senest fredag den 24. januar. Send en mail til vandraad@patriotisk.dk. Så samler vi kommentarerne og drøfter dem med vores repræsentant i vandrådet.

Har du spørgsmål? Så kontakt teamleder Kristian Petersen.

Giv din mening til kende gennem nye vandråd

Der er nu etableret nye vandråd, og Patriotisk Selskab er – via en række landmænd – repræsenteret i fire af disse.

 • Assens Kommune: Lars Holmegård Larsen, Egerupgård
 • Odense Kommune: Torben baron Bille Brahe, Fraugdegård
 • Nyborg Kommune: Stig lensgreve Bille Brahe Selby, Rønningesøgård
 • Svendborg Kommune: Anders Ulrich, Skjoldemose Skovbrug

 

Formålet med vandrådene er, at de skal arbejde med konkrete opgaver, der er defineret af staten, og rådgive (komme med anbefalinger til) kommunerne om vandplan-indsatsen i forhold til vandplanerne 2021-2027.

Der er 23 vandråd, som arbejder med hvert sit vandopland. Da vandoplandene går på tværs af kommunegrænserne, er det ikke sikkert, at det er din egen kommune, der faciliterer dit lokale vandråd.

Har du spørgsmål eller input til arbejdet i vandrådene? Så kontakt direktør Christian H. Vesterager eller Patriotisk Selskabs repræsentant i dit lokale vandråd.

Bæredygtighed: Noget, landbruget skal tage ejerskab over

Det er oplagt, at de danske landbrugsvirksomheder benytter sig af de forretningsmuligheder, samfundets store fokus på bæredygtighed medfører. For den enkelte landbrugsvirksomhed betyder det, at der bør sættes en række konkrete bæredygtighedstiltag i værk. Når man gør det, er det vigtigt at have for øje, at bæredygtighed handler om andet og mere end klima. Grundlaget, for overhovedet at kunne udføre bæredygtige tiltag, er en bæredygtig økonomi og stabile medarbejdere. Til vores økonomikonference den 11. december vil miljørådgiver Kamilla From-Nielsen give et indlæg om, hvordan landbrugsvirksomheder kan skyde arbejdet med bæredygtighed i gang.

Debatten om klimabelastning, emissioner, biodiversitet, CO2 m.v. har eksisteret i mange generationer, men har nu for alvor taget fart.

”Vi kan ikke længere vende ryggen til og håbe, at det forsvinder – for det gør det ikke. Vi ser bl.a., at den finansielle sektor er begyndt at spørge ind til, om kundernes virksomheder er bæredygtige, og at Danish Crown og Arla sætter krav om bæredygtighed til deres leverandører”, fortæller miljørådgiver Kamilla From-Nielsen. Hun fortsætter:

”På linje med at have en sund økonomi, overholde lovgivningen og dyrke det gode landmandskab bør man i dag arbejde med at have en bæredygtig virksomhed. Bæredygtighed betyder kort sagt, at det, vi gør, ikke må begrænse fremtidige muligheder. For den enkelte virksomhed betyder det, at der skal arbejdes bevidst med tiltag, der gør produktionen mere bæredygtig”.

Mange måder at blive mere bæredygtig på
Bæredygtighed handler ifølge Kamilla From-Nielsen ikke kun om klima, og hvilke emissioner der udledes til den omkringliggende natur og naboerne:

”Fundamentet, for overhovedet at kunne udføre bæredygtige tiltag, er en bæredygtig økonomi og stabile medarbejdere. Et bæredygtigt tiltag kan derfor godt være at indføre nogle fordele for medarbejderne, der gør virksomheden mere attraktiv, så man bedre kan holde fast i de dygtige medarbejdere. Og så skal man huske, at bæredygtige tiltag ikke må være en decideret økonomisk belastning – men til gengæld gerne må være en forretning. Det må selvfølgelig også godt være en investering, der kan tjene sig selv hjem på sigt”.

For at finde de rette bæredygtige tiltag er det nødvendigt, at du reflekterer over din virksomhed:

”Arbejdet med bæredygtighed er ikke ens for to landbrugsvirksomheder. Man må starte der, hvor mulighederne er. Kan man fx levere et restprodukt eller dyrke en specialafgrøde til en virksomhed i lokalområdet? Eller er der modsat en virksomhed i området, der har et restprodukt, man selv kan bruge i sin produktion?

Hvad er der af muligheder i driften? Kan man producere grise eller kyllinger med dyrevelfærdshjerter på? Kan man købe foder lokalt i stedet for at bruge importeret sojaskrå fra Amazonas? Kan maskinparken opdateres, så der kan spares brændstof – eller er det en bedre forretning at udlicitere markarbejdet til en maskinstation? Kunne det være en fordel med en jordfordeling? Har man arealer, som kræver meget, før de er dyrkbare, og i stedet kunne omlægges til natur eller vådområder, evt. med tilskud?

Mulighederne for at optimere bæredygtigheden er mange. Det her er blot nogle få eksempler”, siger Kamilla From-Nielsen.

I Danmark har vi en oplagt mulighed for at blive førende på bæredygtighed
Det er afgørende, at landbruget ikke ser bæredygtighed som endnu en ting, ”vi får trukket ned over hovedet”, men i stedet tager ejerskab og udnytter mulighederne heri, mener Kamilla From-Nielsen:

”I Danmark scorer vi allerede højt på dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og -kvalitet og arbejdsforhold, samtidig med at vi producerer med et lavere miljø- og klimaaftryk pr. produceret enhed end tidligere. Det er derfor oplagt, at vi griber muligheden for at skabe et bæredygtigt brand og bliver førende producenter af bæredygtige fødevarer”, siger hun og afslutter:

”Som landmand skal man ikke bare indrette sig efter det eksterne pres og potentielt kommende lovgivning. For så er det nemlig, at bæredygtighed bliver en sur forpligtelse. Det er et forretningsmæssigt valg at gøre sin produktion mere bæredygtig”.

Patriotisk Selskabs årlige økonomikonference den 11. december
Til vores årlige økonomikonference den 11. december på Odense Congress Center vil bæredygtighed blive sat under lup – bl.a. af Kamilla From-Nielsen. Der vil også være indlæg af direktør for Landbrug & Fødevarer Anne Ahrnung, ejer af Ausumgaard Kristian Lundgaard-Karlshøj, forsker hos Thünen-Instituttet for landbrugsøkonomi i Tyskland Thomas de Witte, viceformand for Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed – og selvfølgelig Patriotisk Selskabs konsulenter.

Udover bæredygtighed vil resultater, prognoser, handel af korn, EU og økonomien i sukkerroer være på dagsordenen.

LÆS MERE HER

Grundvandsbeskyttelse og landbrug skal gå hånd i hånd

Er du særligt ramt af grundvandsreguleringen, eller er du i risikozonen? Har du fx arealer i et boringsnært beskyttelsesområde, eller har du en vaskeplads eller udlejningsejendom med egen boring, hvor reglerne er blevet skærpet?

I en ny netværksgruppe hos Patriotisk Selskab vil vi sætte fokus på, hvordan du håndterer nuværende og kommende krav til beskyttelse af grundvandet.

Krav, kompensation og kommuner
Ingen tvivl om, at vi skal værne om grundvandet. Men det skal også være muligt at drive landbrug – og hvis ikke, bør lodsejeren kompenseres.

Desværre er det ikke altid så simpelt. For hvornår er en kompensation god nok? Hvornår er det muligt at opnå en ekspropriation? Og hvordan forholder du dig til kommunen og opnår en retfærdig behandling?

Det er nogle af de emner, der kan diskuteres og udveksles erfaringer om i netværksgruppen.

Der kan også udveksles erfaringer om driften på arealer omfattet af den særlige grundvandsregulering, og hvordan kravene kan overholdes, uden at det begrænser produktionen, ligesom der kan kigges på alternative former for produktion. Det er i høj grad op til netværksgruppens deltagere, hvad møderne kommer til at handle om.

Info om netværksgruppen
Netværksgruppen kommer til at bestå af 18-20 deltagere, og der bliver 2 årlige heldagsmøder.

Til hvert møde vil der være et fagligt indlæg, enten fra Patriotisk Selskab eller en relevant ekstern indlægsholder. Herudover vil der være god plads til videndeling imellem gruppens deltagere.

Møderne holdes på skift hos deltagerne eller hos relevante virksomheder og myndigheder. Det giver også mulighed for at besøge arealer eller områder, hvor grundvandsreguleringen spiller en rolle.

Det koster 4.000 kr. plus moms om året at deltage i netværksgruppen.

Første møde bliver i starten af det nye år.

LÆS MERE HER

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, eller ønsker du at deltage i netværksgruppen? Så er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.

Få optimeret arronderingen for meget få penge

En ny ordning om støtte til erhvervsrettet jordfordeling giver mulighed for at få optimeret din bedrifts arrondering for meget få penge.

Tilskudsordningen er finansieret gennem Tørkepakken fra 2018, og der er i alt afsat 7,8 mio. kr.

Der stilles en række krav til ansøgerne:

 • De enkelte lodsejere skal gå sammen og danne en forening med eget CVR-nummer, ledelse og vedtægter.
 • Der skal være minimum 5 deltagere (ejere af flere ejendomme tæller som én deltager).
 • Der skal være et samlet projektareal på minimum 100 ha.
 • Der skal være en gennemsnitlig reduktion af kørselsafstanden mellem driftsbygningerne og omdriftsarealerne på minimum 750 meter.

 

Du skal forvente, at et jordfordelingsprojekt kan tage 12-24 måneder at gennemføre, og at der løbende skal afholdes omkostninger i perioden. Tilskuddet kommer først til udbetaling ved den endelige kendelse om jordfordelingen, og der dækkes maksimalt udgifter op til 3.500 kr. pr. ha – omkostninger over dette niveau, opnår du ikke støtte til.

Ansøgningsfristen er den 15. november, og midlerne i ordningen uddeles efter ”først til mølle”-princippet.

Hos Patriotisk Selskab leder, planlægger og faciliterer vi gerne et jordfordelingsprojekt, og vi er meget interesseret i at høre fra dig, hvis du ser potentiale i et sådant projekt. Kontakt juridisk rådgiver Peter Sigvardt eller teamleder Kristian Petersen.