Kategoriarkiv: Miljø

Få tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift

Fra den 1. februar kan du søge tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift. Kompensationen for værditabet af jorden udbetales ad én omgang, og herudover får du også fuldt tilskud til udgifter til anlæg og projektering.

For at få tilskud, skal du stoppe dræning og jordbearbejdning – men du må fortsat gerne have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden.

Kan du få tilskud?
For at kunne søge tilskud under den nye ordning skal der være tale om mere end 10 ha, og mere end 60 % af jorden skal have et kulstofindhold over 6 %. Zoom ind på kortet her og se din jords kulstofindhold.

Du kan søge tilskud til dine egne jorde, men det er også en mulighed at gå sammen med andre om ansøgningen.

Spørgsmål eller brug for hjælp til at søge tilskud?
Kontakt planteavlsmedarbejder Erik Willadsen eller natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Forventede natur-tilskudsordninger i 2021

Igen i år 2021 forventes der at åbne en række tilskudsordninger, som har fokus på natur, miljø og klima. Kan du måske få tilskud til et af de projekter, du har på tegnebrættet?

Vi har her samlet en oversigt over nogle af de tilskudsordninger, som vi tror kunne være interessante for vores medlemmer.

Relevante tilskudsordninger 2021

 • Tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder
 • Naturpleje i Natura 2000 – Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning – læs mere her
 • Privat urørt skov
 • Privat skovrejsning
 • Minivådområder (en del af den kollektive ordning med oplandskonsulenterne, hvor du kan få gratis rådgivning)
 • Diverse ordninger fra Jagttegnsmidlerne, bl.a.:
  • Plant for vildtet
  • Plant for hasselmusen
  • Plant for birkemusen
  • Vådområder og vandhuller – læs mere her

 

Spørgsmål
Lyder nogle af de nævnte tilskudsordninger interessante? Eller har du en idé til et projekt, som vi skal hjælpe dig med at undersøge tilskudsmulighederne for?

Så kontakt natur- og miljørådgiver og oplandskonsulent Thyge Feldskou Autzen.

Få tilskud til mindre vådområde

Kunne du tænke dig et mindre vådområde, som kan være med til at skabe en bredere diversitet af flora og fauna og give et større levegrundlag for vildtet på din ejendom?

Så kan du søge om tilskud hertil frem til den 31. januar 2021. Der ydes tilskud til etablering af vådområder med over 600 m2 vandspejl under normale vejrforhold. Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt.

Alle tilladelser skal dog være i hus, inden du søger om tilskud, hvilket ikke giver dig meget tid at løbe på. Men tilskudsordningen forventes at åbne igen næste år med en ansøgningsfrist i januar 2022.

Hvis du synes, at idéen om et vådområde er interessant, kan du med fordel kontakte os allerede nu, så vi kan hjælpe dig med at sikre, at idéen bliver til virkelighed – enten nu eller ved næste ansøgningsrunde.

Spørgsmål eller brug for hjælp
Kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Tilskud til naturpleje i Natura 2000

Frem til den 2. februar 2021 kan du søge om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder.

Det kan du få tilskud til
Du kan søge tilskud til de nødvendige udgifter, du har i forbindelse med projektet.

Under tilskudsordningen ”Rydning af tilgroede arealer” kan du søge tilskud til:

 • Konsulentbistand.
 • Materiel og anlægsarbejde vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet materiale.

 

Under tilskudsordningen ”Forberedelse til afgræsning” kan du søge tilskud til etablering af:

 • Hegn, herunder låger og led.
 • Drikkevandsforsyning.
 • Fangfolde.
 • Elforsyning.

 

Du ansøger om tilskud til udgifterne som standardomkostninger.

Er du interesseret?
Hvis du synes, det lyder interessant, så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen eller natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen. Så screener vi dine arealer for, om de lever op til bestemmelserne i tilskudsordningen.

Husdyrproducent: Klar til de nye krav i 2021?

Har du flere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 stipladser til søer eller 40.000 stipladser til fjerkræ? Så skal du have implementeret de nye krav om miljøledelse samt vedligeholdelses-, kontrol- og uddannelsesplaner inden den 21. februar 2021.

Herefter kan kommunen forlange dokumentation for, at du overholder kravene på din bedrift og kontrollere det ved tilsynsbesøg eller ved administrative tilsyn. Hvis du ikke får nogen tilsynsbesøg, skal du indberette dokumentation i slutningen af året.

Deltag i vores møde for griseproducenter den 19. november og bliv klogere på, hvordan du lever op til kravene – læs mere her.

Hvad indebærer de nye krav?
Formålet med de nye krav er at forebygge utilsigtet miljøpåvirkning omkring bedriften og uheld.

Når du skal i gang med dit miljøledelsessystem, kræver det, at du formulerer en miljøpolitik, fastsætter miljømål og udarbejder en handlingsplan. Handlingsplanen kan udarbejdes og formuleres, så den samtidig dækker behovet for vedligeholdelses- og kontrolplaner.

Et miljøledelsessystem skal evalueres mindst en gang om året – herunder skal mål og handlingsplanen tilpasses.

Kravet om uddannelsesplaner indebærer, at det for alle medarbejdere, der er tilknyttet din virksomhed, skal dokumenteres, at de har gennemgået den nødvendige uddannelse til at udføre deres arbejde. Herudover skal det kunne dokumenteres, at de er instrueret i, hvad de skal gøre, hvis der sker en ulykke eller et uheld på ejendommen.

Få det bedste ud af det
Om du er omfattet af de nye krav eller ej, kan det være en fordel med et miljøledelsessystem. Der er penge at spare på fx energi, vand, foder, brændstof m.v. Derudover har arbejdet med miljø en positiv effekt på omverdens opfattelse af landbruget.

Der er stor mulighed for at inkludere dine medarbejdere i arbejdet og give dem ansvar for dele af miljøledelsessystemet.

Miljøledelse kræver ikke nødvendigvis dyre investeringer. Det kan være, at du ønsker at reducere dit vand- eller brændstofforbrug det kommende år? Det kan også være, du gerne vil implementere nye tiltag, der kan gøre arbejdsmiljøet for dine medarbejdere bedre, fysisk eller psykisk? Måske har du mulighed for at udnytte overskudsvand eller -varme fra nærliggende industri – eller måske producerer bedriften selv overskudsvarme, der kan udnyttes af andre? Der er mange muligheder, og du kan arbejde med lige præcis det, der giver størst gevinst på din bedrift.

Et miljøledelsessystem bør ikke være for kompliceret. Der skal investeres tid i udformningen og tilpasningen af systemet, men herefter bør den daglige håndtering simplificeres. Systemet skal være et værktøj frem for en byrde, som kan bruges til at skabe fokus på en miljømæssig og bæredygtig udvikling af din bedrift – samtidig med at der kan være en økonomisk gulerod ved nogle af de miljøtiltag, der implementeres.

Spørgsmål
Her kan du tilmelde dig vores møde for griseproducenter, hvor du kan høre mere om de nye krav.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Sådan imødekommer dit landbrug en bæredygtig fremtid

Synes du, at det er udfordrende at tilpasse din produktion til omverdenens forventninger om bæredygtighed? Er du i tvivl om, hvad der egentlig forventes af dig? Hvordan du kan imødekomme forventningerne, samtidig med at du skal tjene penge på din produktion? Eller hvilke forventninger der kommer i fremtiden, som du skal tilpasse dig?

Med en RISE-analyse får du et overblik over, hvor bæredygtig din produktion allerede er – hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne imødekomme omverdenens forventninger og udvikle din virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Hvad er en RISE-analyse, og hvordan kan den hjælpe dit landbrug?
RISE-analysen måler niveauet af bæredygtighed i din virksomhed og produktion hele vejen rundt på forhold som jord, husdyrproduktion, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse. Mange opdager, at de faktisk har en mere bæredygtig virksomhed, end de går rundt og tror – og samtidig vil du med RISE-analysen finde ud af, hvilke knapper du kan dreje på for at skrue op for bæredygtigheden i lige netop din produktion.

I disse tider er en RISE-analyse hermed en fornuftig investering. Du får et produkt, du kan vise frem til samarbejdspartnere m.v., og du kan tydeligt se, hvilke tiltag du med fordel kan iværksætte, og hvad omkostningerne – men også gevinsterne – er herved. Alt i alt er RISE-analysen med til at fremtidssikre din virksomhed, både i forhold til bæredygtighed og klima.

Hvad Patriotisk Selskab kan gøre for dig
I forbindelse med udarbejdelsen af RISE-analysen hjælper vi dig også med at lægge en bæredygtig plan for udviklingen af din virksomhed, både med forslag til små ændringer, der ikke koster noget, og med bud på større investeringer, der kræver mere økonomi og overvejelse. Det kan samtidig være, at din plan medfører besparelser på tid eller omkostninger til fx brændstof, vand eller el.

Vi har selvfølgelig fokus på, at ændringerne skal give mening for dig og passe ind i den samlede plan for udviklingen af din virksomhed.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad RISE-analysen kan gøre for netop dit landbrug? Så kontakt vores miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Slagterinedlukninger: Styr på produktionstilladelsen?

Coronakrisen har hos nogle griseproducenter medført aflyste og ændrede aftaler om afhentning af grisene. Hvis det er tilfældet hos dig – har du så tjek på din produktionstilladelse, og at der ikke har været ændringer i vægtforholdene, der gør, at du overskrider tilladelsen ultimo 2020?

Hvis din produktion eller vægtintervallerne har ændret sig, så er det med at få det løst nu. Der er flere løsningsmuligheder. Vi tager gerne et kig på din produktion samt dine ønsker til produktionen fremover, så vi kan finde den bedst mulige løsning for dig.

Vi forventer, at der snart kommer et boom af tilsynsbesøg, idet kommunen pga. corona ikke har haft mulighed for at tage på besøg på bedrifterne i foråret.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt endelig miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen for en snak.

BNBO: Indgå en frivillig aftale inden udgangen af 2022

Er der en offentlig vandboring på eller nær din ejendom? Og er der i den forbindelse udpeget et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), som vil komme til at påvirke din drift?

Som lodsejer har du ret til fuldstændig erstatning på markedsvilkår for de konkrete økonomiske tab, som de givne restriktioner medfører. Men hvad vil det sige?

Det har du faktisk gode muligheder for selv at være med til at definere. Frem mod udgangen af 2022 skal kommunerne gennemgå alle BNBO’er og vurdere risikoen for udvaskning af pesticider til grundvandet. I den forbindelse har du som lodsejer mulighed for at indgå en frivillig aftale med kommunen og vandværket.

En frivillig aftale er din mulighed for at få kommunen og vandværket til at forholde sig individuelt til din ejendom. Vi anbefaler derfor, at du tager initiativ til at gå i dialog om en frivillig aftale.

Vilkårene i en frivillig aftale kan tilpasses din ejendom
Udgangspunktet for at beregne en erstatning er den værdi, som din jord har efter et påbud om pesticid- og/eller kvælstoffri dyrkning. Der skal med andre ord regnes på værdiforringelsen. Hvilket udbytte vil du kunne opnå på arealet efter påbuddet – i forhold til hvad du ellers ville have kunnet opnå?

Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe hele vejen rundt, både med erstatningsberegningen, forslag til den frivillige aftales indhold og selve forhandlingen med vandværket/kommunen.

For at der kan indgås en frivillig aftale, kræver det, at løsningen er til gavn for alle parter. En frivillig aftale kan i princippet indeholde alt, eksempler kan være:

 • Jordfordeling
 • Lukning af en gammel vandboring, så der ikke skal betales erstatning til dig alligevel
 • Flytning af en boring til et mindre værdifuldt areal i forhold til din drift
 • Placering af boring i en skov frem for på landbrugsjord.

 

Efter 2022 pålægges der et generelt påbud om pesticidfri dyrkning på alle BNBO’er, der ikke er indgået en frivillig aftale omkring. Det vil sige, at du efter 2022 ikke længere har mulighed for at få en skræddersyet løsning til din bedrift. Det er nu, du skal slå til.

Særligt for økologer
Som økolog kan du også indgå en frivillig aftale. En aftale vil få indflydelse på dit økologiske arealtilskud og dit omlægningstilskud. Kontakt vores økologiteam, hvis du har spørgsmål.

Fyraftensmøde om BNBO
Vi har planer om at afholde et fyraftensmøde om BNBO for berørte lodsejere. Der vil blive meldt mere information ud i vores nyhedsbrev. Vi giver dig også gerne personlig besked om fyraftensmødet, når dato og program er fastsat – lad os vide, hvis vi skal huske dig.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.

Kan du øge din produktion med en ny miljøgodkendelse?

Mange kan få gavn af en miljøgodkendelse efter de ”nye” regler, som trådte i kraft i 2017. Især som svineproducent har du lige nu en anledning til at undersøge dine muligheder. Kan du få flere grise igennem, mens priserne er gode?

Med en miljøgodkendelse efter de nye regler kan du lovligt producere flere dyr i den samme stald, hvis du vel at mærke er blevet mere effektiv og producerer flere hold dyr på kortere tid. Det skyldes, at en miljøgodkendelse i dag er baseret på produktionsarealet og ikke antallet af dyreenheder eller stipladser. Har du forbedret din effektivitet, kan du derfor med en ny miljøgodkendelse producere flere dyr og i det vægtinterval, du ønsker, så længe dyrevelfærdsloven overholdes.

Skal du have en ny miljøgodkendelse?
Hvis du har en miljøgodkendelse fra før 2017 og kan svare ja til flere af nedenstående udsagn, vil du med stor sandsynlighed kunne få gavn af en ny miljøgodkendelse efter stipladsmodellen:

 • Producerer du smågrise eller slagtesvin?
 • Har du ramt loftet i din produktionstilladelse?
 • Vil du gerne kunne variere i ind- og afgangsvægt?
 • Har du et ønske om at kunne skifte i dyretypen?

 

Spørgsmål?
Skal vi screene mulighederne for en konvertering eller udvidelse af din nuværende miljøgodkendelse? Så kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.

Kan du få tilskud til et minivådområde?

Snart kan du igen søge om tilskud til et minivådområde.

Der er i den forbindelse kommet et nyt udpegningskort, som er gældende for ansøgningsrunden 2020. På Fyn betyder det, at mange arealer, som hidtil har været vurderet uegnede til minivådområder, nu er egnede.

Hvis du tidligere har set på udpegningskortet og fundet ud af, at du ikke havde nogen muligheder for at få tilskud til minivådområder, bør du derfor kigge igen.

Af de to følgende kort fra hhv. 2019 og 2020 ses, at der er meget mere grønt (egnede arealer) på kortet til 2020, end der var på kortet til 2019.


Udpegningskort 2019


Udpegningskort 2020

Landmand.dk kan du finde teoretisk mulige placeringer af minivådområder – beregnet ud fra bl.a. topografien, teoretiske oplande og udpegningskortet.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt oplandskonsulenterne – fx teamleder Kristian Petersen – og få gratis rådgivning og hjælp til at gennemgå din ejendom for mulige projekter.