Kategoriarkiv: Økonomi

eco

Bevæg dig i en mere bæredygtig retning – sammen med ligesindede

Hvis du ønsker at udvikle din bedrift i en grønnere retning, så kom med i Patriotisk Selskabs nye netværksgruppe om bæredygtighed. Det bliver et fagligt forum, hvor vi skal lære nyt og kan dele vores tanker og strategier om bæredygtighed i landbruget.

I fællesskab skal vi blive klogere på emner som f.eks. klimaregnskaber, dyrkningsformer og ledelse. Patriotisk Selskab byder ind med faglige indlæg fra både interne og eksterne konsulenter, og sideløbende forventes netværkets medlemmer at deltage aktivt og dele egne overvejelser og erfaringer med gruppen.

Hvad får du ud af at være med?
Vi er stadig i begyndelsen af den bæredygtige omstilling, og kravene om klimaregnskaber og grøn udvikling vil kun være tiltagende i fremtiden. Derfor er her en mulighed for at komme på forkant med den grønne dagsorden og hente både konkrete værktøjer til dit daglige arbejde og inspiration til nye områder, du kan begynde at arbejde med.

Netværkets medlemmer vil være med til at sætte dagsordenen for møderne, men vi kunne f.eks. tage emner som disse op:

 • Klimaregnskab og miljøtiltag
 • ESG-afrapportering
 • Dyrkningsformer
 • Ledelse, strategi og økonomi
 • Arbejdsmiljø

 

Praktisk info om netværksgruppen
Netværksgruppen sammensættes på tværs af produktionsformer, så uanset om du arbejder med planteavl, svineproduktion, skovbrug eller noget helt fjerde, er du meget velkommen. Vi starter op i vinteren 2022/2023 med et møde hos Patriotisk Selskab i Odense, hvor vi skal lære hinanden at kende og drøfte, hvilke emner der skal være på programmet til vores første møder.

Derefter afholdes møderne skiftevis fysisk og online, således at der årligt bliver to kortere møder online og to fysiske heldagsmøder. De fysiske møder afholdes på skift ved medlemmerne, hvor værten får lov til at vise rundt på sin bedrift. Gruppens medlemmer får selv indflydelse på, hvilke emner der tages op, og til hvert møde vil der være en ”bordet rundt”, hvor medlemmernes egne udfordringer og erfaringer med arbejdet med bæredygtig omstilling drøftes.

Et års medlemskab af netværksgruppen koster 6000 kr. plus moms. Dagens vært ved de fysiske møder påtager sig udgifterne til forplejning.

Spørgsmål og tilmelding
Der er plads til højest 15 medlemmer i netværksgruppen, så skynd dig at give os en melding, hvis du ønsker at være med.

Tilmelding og spørgsmål rettes til miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, som bliver netværksgruppens facilitator.

Fra ringbind til elektronisk arkiv

Af chefkonsulent Anders Halberg og seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen, Patriotisk Selskab.

Den 1. juli trådte en ny bogføringslov i kraft, som skal sikre, at kravene til bogføring bliver tidssvarende. Hvad betyder det for dig?

De væsentligste ændringer

 • Krav om digital bogføring og opbevaring
 • Krav til beskrivelse af opbevaring og processer mv. for virksomhedens bogføring
 • Definition af regnskabsmateriale
 • Hjemmel til regnskabskontrol for Erhvervsstyrelsen
 • Væsentligt højere bøder for overtrædelse af bogføringsloven

 

Væk med bilag. Det hele bliver elektronisk!
Den eneste del af loven, der ikke gælder allerede nu, er kravene til digital bogføring og opbevaring. Disse krav vil for aktie- og anpartsselskaber blive gældende fra 2023 og for øvrige i 2024. Endelige ikrafttrædelsestidspunkter kan blive ændret.

Der kommer også krav til de digitale bogføringssystemer, som må anvendes. Denne proces er påbegyndt af Erhvervsstyrelsen, og det forventes, at alle i dag kendte bogføringsprogrammer vil blive godkendt – også Ø90.

Den digitale opbevaring af bogføring og bilag kan være på egen server, hos en edb-udbyder eller i skyen. Alle data skal være tilgængelige for virksomheden og myndighederne ved kontrol, og der vil være krav om en passende back-up.

Helt små virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. slipper for kravet om elektronisk bogføring og opbevaring og kan vælge at gemme bilagene i et ringbind som hidtil.

Beskrivelse af bogføringen
Senest ved starten af næste regnskabsår skal alle virksomheder udarbejde en beskrivelse af, hvordan bogføringen gennemføres, hvem der er ansvarlig, hvilket bogføringsprogram, der anvendes, hvorledes arbejdsgangene er tilrettelagt osv. Ligeledes skal der være en beskrivelse af, hvordan bogføring og bilag opbevares og kan genkaldes.

Erhvervsstyrelsen vil i efteråret udsende et hjælpeskema til brug for udarbejdelse af beskrivelsen – og ellers kan du også altid få hjælp hos Patriotisk Selskab. Ikke kun med efterlevelse af de mange lovkrav til virksomheder, der løbende indføres, men også med administrative processer generelt samt med tiltag, der kan være med til at optimere driften af din virksomhed.

Kontakt Anders Halberg eller Palle Offersen, hvis du har brug for hjælp.

Overset en opkrævning fra Forenede Gruppeliv?

Har du overset en opkrævning i e-Boks for din gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv?

Det er desværre sket for flere landmænd på det seneste, som derfor p.t. står uden forsikring.

Derfor har Forenede Gruppeliv besluttet, at medlemmer af Landbrug & Fødevarer i en begrænset periode ekstraordinært kan genindtræde i gruppelivsforsikringen uden afgivelse af nye helbredsoplysninger.

Sådan genopretter du din gruppelivsforsikring
Kontakt Forenede Gruppeliv senest den 1. oktober 2022:

Telefon 39 16 78 00 – tryk 1 (CPR) – tryk 5.

Venter du, vil du blive bedt om at ansøge om indtrædelse i forsikringen på lige vilkår som nye.

Hvis Forenede Gruppeliv modtager besked fra dig til tiden, vil de oprette din forsikring igen og sende et indbetalingskort for 2022. Indbetalingskortet vil blive sendt til dig på samme måde som hidtil via e-Boks. Tilmeld evt. din betaling til Betalingsservice, så du undgår at overse flere opkrævninger.

Kræver de nye barselsregler nye ansættelseskontrakter?

Siden 1. juli 2022 har de nye barselsregler, som bl.a. øremærker 11 ugers barsel til hver forælder, været gældende. Derfor får vi i øjeblikket mange henvendelser fra medlemmer, som er i tvivl om, hvorvidt de på foranledning af de nye barselsregler skal have udarbejdet nye ansættelseskontrakter. I mange tilfælde vil svaret være nej.

Om der er behov for at opdatere en kontrakt eller ej, afhænger af dens ordlyd. Hvis der f.eks. henvises til ”gældende lovgivning”, er der ingen grund til at udarbejde en ny kontrakt. Er der derimod henvisninger til specifikke paragraffer, kan der være brug for en gennemgang og opdatering af den.

Spørgsmål
Hvis du er medlem af Patriotisk Selskab og i tvivl om, hvorvidt en ansættelseskontrakt skal ajourføres med den nye lovgivning, er du velkommen til at sende en kontrakt til gennemsyn hos juridisk seniorkonsulent Bodil Just uden beregning. Bodil Just vil vurdere, om der er behov for opdateringer, eller om kontrakten stadig er gyldig.

Du kan desuden læse mere om de nye barselsregler her.

Sidste pulje for Økologisk investeringsstøtte åbner i december

Den 15. december 2022 åbner Landbrugsstyrelsen sidste ansøgningsrunde for ordningen Økologisk investeringsstøtte. Her kan økologer og landbrugere, der netop har søgt økologisk autorisation, søge om tilskud til nye investeringer, som fremmer produktiviteten på deres bedrifter.

Vi har været ordningens bekendtgørelse igennem og opremser nedenfor de teknologier, der lige nu står til at blive tilskudsberettigede.

Gode muligheder for at få støtte
Den samlede pulje er på 140 millioner kroner, og Landbrugsstyrelsen bekendtgør selv, at der er ”rigtig gode muligheder for at opnå tilsagn om tilskud.”

Puljen fordeles mellem sektorerne planteavl (53 mio. kr.), svin (8 mio. kr), æg og fjerkræ (34 mio. kr.), kvæg (34 mio. kr.), får og geder (1 mio. kr.) samt frugt, bær og grønt (10 mio. kr.).

Tilskud til alt fra lugerobotter til mobile stalde
Ordningen er p.t. i høring, så det er ikke endelig afgjort, hvilke teknologier der bliver tilskudsberettigede. Men som det ser ud nu, kan man forvente at kunne få støtte til teknologierne, oplistet herunder.

 

Planteavl

 • Radrenser til ukrudtsbekæmpelse
 • Lugerobot
 • Redskab til fritlægning af udløbere af rodukrudt
 • Kompostvender
 • Autostyring af redskab til mekanisk ukrudtsbekæmpelse med GPS eller kameraer
 • Justering af lufttryk i traktordæk under kørsel
 • Strigle eller harve til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
 • Stjernerullerenser til kamdyrkningssystemer
 • Høst med ribbe-/plukkebord
 • Tørresilo til afgrøder med højt vandindhold
 • Robotbaseret såning og ukrudtsbekæmpelse

 

Svin

 • Udstyr til indhegning
 • Halmstrøelsesmaskine til hytter og stalde
 • Moderne farehytte
 • Afskalningsanlæg
 • Strøelsesanlæg
 • Frostfri drikkevandsforsyning
 • Sensorovervågning af temperatur og luftfugtighed i lagre
 • Fodertrug eller -krybbe, der reducerer foderspild
 • Mobil slagtesvinestald

 

Æg- og fjerkræ

 • Rovdyrsikret hegn til hønsestalde og kyllingestalde
 • Opvarmning af slagtekyllingestalde med varmerør og regulerbar cirkulationspumpe
 • Afskalningsanlæg til hønsestalde og kyllingestalde
 • Etageopdrætssystem i hønnikestalde
 • Gødningsbånd til hyppig udmugning i hønsestald med etagesystem
 • Hængebanesystem til grovfoder til hønsestalde og kyllingestalde med foderblander eller påslag
 • Mobile huse til ænder, høns eller kyllinger
 • Sensorovervågning af temperatur og luftfugtighed i lagre
 • Varmeveksler til forbedring af staldklima og reduktion af varmeudgifter
 • Lavenergiventilation i slagtekyllingestalde, opdrætsstalde (hønniker) eller stalde til æglæggende høns

 

Kvæg

 • Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom
 • Selektionsudstyr i tilknytning til malkerobot
 • Intelligent system til at skræmme skadevoldende fugle
 • Kameraovervågning af husdyr i stald
 • Etablering af drivvej
 • Mælketaxa og pasteuriseringsudstyr
 • Robotudmugning
 • Udstyr til management af fodring og optimering af køernes ydelse
 • Mobilt kalveskjul
 • Bugseret eller bagmonteret strømaskine
 • Selvkørende strømaskine
 • System til råmælkshåndtering
 • Transport af kreaturer med mobil fangfold
 • Udfodring af frisk græs i stalden
 • Udstyr til indhegning
 • Afskalningsanlæg
 • Stationær eller bugseret fuldfoderblandeanlæg
 • Sandvasker
 • Mobil foderhæk

 

Får og geder

 • Udstyr til indhegning
 • Mobil foderhæk
 • Mobilt lammeskjul
 • Transport af får/geder med mobil fangfold
 • Bugseret eller bagmonteret strømaskine
 • Intelligent system til at skræmme skadevoldende fugle
 • Kameraovervågning af husdyr i stald
 • Flytbart hegnsystem til midlertidig afgræsning

 

Frugt, bær og grønt

 • Lagringskasse til CA-lagring
 • Markiser (regnslag) til beskyttelse mod regn i enkeltrækker eller i flere rækker
 • Ukrudtsbrænder med energioptimeret teknik for ukrudtsbrænding
 • Gardinanlæg til isolering af væksthuse (et- eller tolags)
 • Lugerobot til ukrudtsbekæmpelse
 • Kompostvender
 • Autostyring af redskaber til mekanisk ukrudtsbekæmpelse med GPS eller kamera
 • Dyrkningstunnel til beskyttet produktion
 • Højisolerende dækkemateriale til isolering af væksthuses nordvendte vægge
 • Redskab til frilægning af udløbere af rodukrudt
 • Kølerum med kontrolleret atmosfære
 • Robotbaseret såning og ukrudtsbekæmpelse

 

Ligesom til ansøgningsrunden i 2021 er tilskuddet på forhånd fastlagt som en standardsats.

Yderligere detaljer og specifikationer kan du finde i den foreløbige teknologiliste på s. 9-29 i Landbrugsstyrelsens Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til tilskudsordningen, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Hold fast i en god effektivitet

Af økonomikonsulent Lone Bendixen, Patriotisk Selskab

For griseproducenter er det helt normalt at opleve svingende konjunkturer; nogle gange er indtjeningen i griseproduktionen rigtig god og andre gange det modsatte. Alligevel er det en ekstraordinær situation, smågriseproducenterne står i lige nu, især dem der ikke har eget korn eller meget lidt til rådighed.

I 2019 og 2020 var indtjeningen for de fleste større end nogensinde før. Disse jubelår blev desværre afløst af den værste økonomiske krise i mands minde især for smågriseproducenterne.

Hvordan agerer du som griseproducent i disse tider?

Fokusér på det, du kan gøre noget ved
Du bør lægge dit fokus dér, hvor du kan gøre en forskel. Du har ikke indflydelse på afregningspriserne og udviklingen i foderpriser, men du har indflydelse på, hvordan du driver din virksomhed. Der er mange steder, du kan sætte ind, fx på:

Effektiviteten i stalden
Undersøg effektiviseringsmulighederne – er der steder, der kan optimeres?

Foder er den absolut største omkostning – kan spild minimeres? Kan billigere foderblandinger fungere?

Har du slagtegriseproduktion, kan du måske sælge grisene ved en lavere vægt, da de sidste kilo, som grisen vokser, er de mest omkostningstunge.

Fokuser og nedbring sodødeligheden, da den har stor indflydelse på økonomien.

Undlad at spare på indkøb/tillæg af polte. Det sparer likviditet på kort sigt, men forringer kvaliteten af dine avlsdyr og smitter af på produktiviteten senere, hvis du løber søer, som skulle have været slagtet.

Investerings- og vedligeholdelsesplaner
Spar likviditet nu og her og udskyd planlagte investeringer og vedligeholdelsesopgaver, hvis det ikke går ud over effektivitet og økonomi.

En dryssende foderkasse medfører et stort tab nu pga. den meget høje foderpris, så den slags vedligeholdelsesopgaver skal selvfølgelig ikke udskydes.

Handel
Det tager tid løbende at være ajour med, hvornår der skal handles – derfor: tegn medlemskab af AgroMarkets, og brug tiden til at sikre effektiviteten i stalden. AgroMarkets giver dig en god indikation af:

 • Hvornår det er godt at indgå kortere og længere foderkontrakter
 • Hvornår du skal sælge dine afgrøder og købe gødning, udsæd m.v.
 • Hvordan du opnår den bedst mulige finansiering

 

Sørg for at have dine leverandørkontrakter på plads på foder, brændstof el mv. Så ved du, hvilke udgifter du har i vente.

Kontakt til samarbejdspartnere
Det er altid vigtigt at holde dine kreditgivere orienteret om, hvad der sker i din virksomhed – og ekstra vigtigt lige nu. Tag kontakt til din bank, hvis du har brug for mere likviditet – i god tid inden behovet opstår.

Leje af stald
Undersøg rentabiliteten i lejede stalde. Viser det sig, at stalden giver underskud, kan du undersøge mulighederne for at finde en ny løsning og evt. opsige lejen.

Ledelse og medarbejdere
Hvordan du agerer som leder har stor betydning. Glade medarbejdere leverer bare bedre! Find ud af, hvordan dine medarbejdere trives og sæt ind der, hvor du kan øge dine medarbejderes lyst til at blive hos dig.

Det er dyrt at rekruttere og oplære nye medarbejdere, så det er bedre, hvis du kan holde på dem, du har.

Strategien
Det er oplagt at benytte disse krisetider som en anledning til at overveje, hvad der skal ske med din virksomhed på længere sigt.

Er det nuværende økonomiske uvejr noget, du forventer at komme igennem og ride stormen af? Eller er det nu, du skal vælge en anden vej?

Havde du alligevel planer om at stoppe med griseproduktion inden for en kortere årrække? Måske vil det være rettidig omhu at gøre det nu i stedet for? Disse og mange andre overvejelser kan du oplagt gøre dig nu.

Spørgsmål
Hvis du har brug for hjælp til beregninger eller til at sætte retningen for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Lone Bendixen.

Ny typeformular til boligudlejning

I kølvandet på den nye lejelov, der trådte i kraft 1. juli 2022, er der nu kommet en ny typeformular til brug i boliglejemål. Den nye formular – Typeformular A, 10. udgave – kan bruges fra i dag, den 1. september 2022. Indtil årets udgang kan den gamle version – Typeformular A, 9. udgave – dog fortsat benyttes i en overgangsperiode.

Den nye formular indeholder kun mindre justeringer
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af typeformularen. Ændringerne består primært i små forbedringer i de enkelte afsnit til udfyldning. Derudover er der i § 11 indføjet afkrydsningsfelter, som kan bruges ved aftaler om pristalsregulering og ved lejemål, der er omfattet af fri huslejefastsættelse.

Vigtigt at bruge den nye typeformular fra årsskiftet
Den nye typeformular (A, 10. udgave) kan som sagt allerede bruges fra dags dato, og fra 1. januar 2023 er det den eneste gyldige. Efter årsskiftet er den gamle typeformular (A, 9. udgave) ikke længere autoriseret. Det betyder, at aftaler, der stiller lejeren ringere end lejelovgivningens almindelige regler, vil være ugyldige, hvis man efter årsskiftet anvender den gamle typeformular.

Du kan finde den nye typeformular fra Indenrigs- og Boligministeriet her. Den vil desuden blive lagt ud til gratis hentning i Patriotisk Selskabs app.

Husk desuden at opdatere §-henvisningerne i din nuværende tekst til typeformularens § 11, så der henvises til den nye lejelov. Det samme gælder andre skabeloner og standardbreve, du benytter ved udlejning af boliger.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lejelov eller typeformularen, er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Ny lov om udenlandske praktikanter på det grønne område

En ny lov skal sikre, at udenlandske praktikanter ikke fortrænger elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, som mangler lærepladser. Dermed stilles der nu krav til praktikstedet om, at rekruttering af elever og lærlinge fra erhvervsuddannelser opprioriteres. Samtidig styrkes de udenlandske praktikanters retsstilling, så de ligestilles med elever under erhvervsuddannelse ved tvister og uenigheder med praktikstedet.

Landbruget kan stadig frit rekruttere udenlandske praktikanter
Fremover kan udenlandske praktikanter inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet ikke få opholdstilladelse, hvis der er væsentlig mangel på lærepladser, medmindre praktikstedet allerede har en elev eller lærling ansat eller har forsøgt at rekruttere en inden for de seneste tre måneder. Elever og lærlinge skal søges via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal. Det følger af en lovændring, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Landbruget fritages imidlertid fra kravet, da der p.t. ikke er væsentlig mangel på praktikpladser i branchen.

Bedre retstilling for udenlandske praktikanter
Den nye lovgivning medfører også en bedre retsstilling for udenlandske praktikanter. Tidligere kunne udenlandske praktikanter ikke klage til et fagligt udvalg, hvis der opstod tvister eller uenigheder med praktikstedet. Med den nye lov har udenlandske praktikanter nu mulighed for at klage til Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, hvis der opstår uenigheder om f.eks. oplæring, løn eller andre ansættelsesforhold. Dermed ligestilles de med elever under erhvervsuddannelse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

På forkant med klimadagsordenen

Tre af vores konsulenter har været på efteruddannelse i det digitale værktøj ESGreen Tool for at komme på forkant med fremtidens miljøkrav.

Mette Dyrup Truelsen, Lone Bendixen og Anders Holm Rasmussen er blandt de allerførste, som er blevet certificeret til at beregne klimaaftryk med ESGreen Tool. Det er et digitalt værktøj, som vi ikke kun bruger til at beregne din bedrifts aktuelle udledning af CO2-ækvivalenter, men som også kan bruges til beregninger af, hvilken effekt konkrete tiltag vil have på dit klimaregnskab. Det kunne f.eks. være etableringen af et luftrensningsanlæg i stalden, nedmuldning af halm eller tilsætning af nitirifikationshæmmere til gyllen. Og så regner vi naturligvis også på økonomien i det!

Hvorfor er et klimaregnskab relevant?
Du får ikke bare et tal på, hvor mange CO2-ækvivalenter din bedrift udleder. Vi udpeger også de lavthængende frugter, hvor du med en mindre indsats vil kunne se store effekter i dit klimaregnskab, og de længere træk, du med fordel kan begynde at lægge frø ud til. Vi regner på, hvad det vil koste dig, og hvad du kan hente hjem – både i sparet drivhusgas og kroner.

Er du i tvivl om, hvordan arbejdet med klimaaftryk er relevant for netop din bedrift, kan vores konsulenter også vejlede om det. Som udgangspunkt bliver arbejdet med ESG og klimaaftryk kun mere aktuelt i takt med, at:

 • Bankerne fra 2023 skal indberette deres kunders CO2-aftryk til Finanstilsynet
 • Arealstøtten ændres fra 2023, hvor der bl.a. indføres “eco-schemes”
 • Der er en CO2-afgift på vej, som vi endnu ikke kender omfanget og betydningen af

 

Det kan du læse mere om i denne artikel.

En af flere metoder til at beregne klimaaftryk
ESGreen Tool er den seneste tilføjelse til vores repertoire af miljø- og klimaværktøjer. Vores konsulenter har flere forskellige metoder til at beregne klimaaftryk og arbejde med natur- og miljøforbedrende tiltag.

Vi bruger også ConTerras klimaregnskabsmodel, der p.t. er den eneste på markedet, som kan inkludere skov i beregningen af klimaaftryk. Og Nordic Green Solutions, som kan bidrage til en ESG-rapport på driftsgrene som udlejning og energikilder. Det er også muligt at få besøg af en af vores konsulenter til et Naturtjek, som munder ud i konkrete forslag til at forbedre forholdene for naturen på netop din ejendom.

Hvad der er relevant for dig, afhænger af dine ønsker og din bedrifts sammensætning.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ESGreen Tool eller vores andre metoder til at beregne klimaaftryk og arbejde med miljøforbedrende tiltag, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen, økonomikonsulent Lone Bendixen eller økologikonsulent Anders Holm Rasmussen. Med udgangspunkt i dine ønsker og din bedrifts sammensætning tager vi dialogen om, hvilke beregningsmetoder og tiltag, der er mest relevante for dig.

Få den bedste pris for dine afgrøder – prøv Kornberegneren!

Med Kornberegneren fra AgroMarkets kan du finde frem til den foderstofforretning i Danmark, som giver den bedste nettopris for din høst.

Kornberegneren finder prisen for hvert enkelt parti hvede, raps, maltbyg, foderbyg, rug eller havre baseret på mængde, vandprocent, urenheder, rumvægt og proteinindhold.

I mange tilfælde vil Kornberegneren kunne vise, hvordan man tjener ekstra på sine afgrøder svarende til omkostningen til mejetærskning – blot ved at vælge det grovvareselskab med de bedste nettopriser.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan Kornberegneren bruges.

Lige nu tilbyder AgroMarkets 14 dages gratis adgang til Kornberegneren og deres hjemmeside for medlemmer af Patriotisk Selskab. Tilmelding til den gratis prøveperiode kan ske her.

Tilgå Kornberegneren her.