Kategoriarkiv: Økonomi

eco

Kom sikkert gennem salget af din landbrugsejendom

Står du over for at skulle sælge en landbrugsejendom?

Når du har fundet en køber, er det med at komme godt og sikkert igennem handlen. I den forbindelse er det en god idé at inddrage en jurist. Juristen klarer det hårde arbejde, så du selv kan læne dig tilbage og slappe af – i hvert fald næsten. Samtidig kan du være tryg ved, at alting går rigtigt for sig, og at køber fx ikke bagefter kan komme og stille dig til ansvar for, at der ”er noget galt” med ejendommen.

Salg af ejendom fra A-Z
Handelsforløbet foregår cirka sådan her:

  1. Som sælger er det typisk dig, der får en jurist til at udforme en købsaftale. Du og din jurist starter derfor med et møde, hvor juristen spørger ind til alt det, som skal med i aftalen. Meget af det kan juristen selv finde frem til, men det er vigtigt, at du får nævnt alle de fejl og mangler, som ejendommen har. Det lyder måske skørt, men da det ved handel af landbrugsejendomme ikke er muligt for køber at få en ejerskifteforsikring, gælder i stedet et mangelansvar i 10 år efter handlen. Det betyder, at køber kan komme tilbage til dig og kræve betaling for fejl/mangler ved ejendommen – men kun hvis køber ikke var informeret om de pågældende fejl/mangler, inden handlen blev gennemført. Derfor er det vigtigt at få alle fejl og mangler med i købsaftalen. De 10 års mangelansvar gælder desværre uanset hvad – du kan ikke bare aftale dig ud af det med køber.
  2. Juristen laver købsaftalen, som er det altafgørende dokument ved en ejendomshandel. Der en ingen formkrav til købsaftalen, men den bør udformes skriftligt og underskrives af begge parter. Købsaftalen indeholder de vilkår, du og køber har aftalt samt de vigtigste oplysninger om handlen. I købsaftalen står bl.a. oplysninger om parterne og ejendommen, overtagelsesdag, købesum og hvordan den berigtiges, hvad der medfølger af tilbehør i handlen, ejendommens fysiske forhold, servitutter og individuelle forhold, herunder bl.a. naturudpegninger og eventuelle kontrakter, som køber overtager.
  3. Du og køber bliver – med hjælp fra jeres jurister – enige om eventuelle ændringer til købsaftalen og underskriver herefter begge to.
  4. Købers bank stiller enten garanti eller deponerer købesummen.
  5. Den, der har lavet købsaftalen, sørger for, at skødet oprettes digitalt hos Tinglysningsretten, så du og køber kan underskrive det med jeres NemID. Når skødet er tinglyst, sørger købers bank for, at dennes lån bliver hjemtaget og tinglyst, imens din bank sørger for, at dit lån bliver indfriet.
  6. Når alt er på plads, bliver købesummen frigivet over for dig.

 

Skal du købe en ejendom?
Her kan du læse mere om, hvordan det foregår, når du skal købe en ejendom.

Spørgsmål
Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe dig med handlen – uanset om du skal købe eller sælge. Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

I Patriotisk Selskabs app kan du desuden finde et gratis dokument med vilkår til en købsaftale, som du kan lade dig inspirere af, når du forhandler med køber i den indledende fase.

Ukrainske medarbejdere: Dokumentér uddannelse bedre

Når du fremover ansætter en landbrugspraktikant, fodermester eller driftsleder fra Ukraine, skal der være bedre dokumentation for din kommende medarbejders uddannelse, når der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse.

Det skyldes, at ukrainsk politi har efterforsket en række uddannelsesinstitutioner pga. mistanke om svindel med uddannelsesdokumenter. Dette har ført til skærpet sagsbehandling af ukrainske ansøgere med uddannelsesbevis fra de pågældende uddannelsesinstitutioner hos SIRI, som nu generelt vil skærpe kravene til dokumentation for uddannelse udstedt i Ukraine.

Nye dokumentationskrav til medarbejdere fra Ukraine
Udover dokumentation for beståede fag skal der nu vedlægges anden dokumentation for uddannelsen, fx studiekort eller study record book. Herudover skal dokumentationen for uddannelsen være dateret, og navnet på uddannelsesinstitutionen skal være tydeligt.

Der skal fortsat vedlægges en kopi af de originale uddannelsesdokumenter oversat til dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk.

De nye dokumentationskrav gælder også igangværende sager – indsend gerne den yderligere dokumentation til SIRI allerede nu.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.

Opbevaringspligt for selskabsdokumenter fra 1. januar

Fremover skal alle dokumenter i relation til dit selskab opbevares i fem år efter udgangen af det regnskabsår, hvor dokumentet er blevet udarbejdet.

Det kan fx være stiftelsesdokument, ejerbog, vedtægter og protokollater – med andre ord: Alle dokumenter, som selskabet er forpligtet til at udarbejde på baggrund af selskabsloven, herunder også bilag til selskabsretlige beslutninger.

Sådan gør du
Bilagene skal opbevares enten digitalt eller fysisk. Hvis de opbevares fysisk, så skal de være i Danmark, og det skal på ethvert tidspunkt være muligt for ledelsen af selskabet at gøre dokumenterne tilgængelige for de danske myndigheder.

Det er selskabets direktør, der er ansvarlig for at sikre opbevaringspligten.

Vi anbefaler, at du laver en oversigt over de selskabsdokumenter, som der er for dit selskab. Tjek herefter, at alle dokumenterne ligger i gyldig form i selskabets arkiv – og har selskabet ikke et arkiv, så få oprettet ét. Mangler der et eller flere dokumenter, så få det fremskaffet og arkiveret snarest muligt.

Opbevaringspligten træder i kraft pr. den 1. januar 2021.

Spørgsmål
Har du brug for hjælp til at danne et overblik eller etablere et arkiv?

Så kontakt juridisk seniorkonsulent Claus Munk eller seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen.

Bekæmp rapsjordloppens larve nu!

Af planteavlskonsulent Mads Munkegaard

I de marker, jeg kommer i, har der været et moderat til højt niveau af voksne rapsjordlopper i efteråret. Mange har udført en tidlig behandling for at undgå, at rapsen gik i stå. Derefter har man ikke fulgt indflyvningen så nøje, da det ikke betyder det store, om der kommer lidt huller i de meget kraftige rapsplanter.

Indflyvningen af voksne jordlopper har dog været betydelig, og de har i ro og mag parret sig lystigt i august og september. Hunnerne har lagt deres æg ved jorden i september, og de er nu klækket til larver, som kan ses gnave på rødderne og stænglerne af rapsen lige nu.

Denne skade er uden betydning. Der, hvor den bliver farlig, er lige om lidt, når frosten sætter ind. Her trækker larven ind i rodhalsen, overvintrer og æder sig stor inde i stænglen. Det resulterer i stærkt hæmmede planter i foråret, hvor hovedskuddet ikke kommer. Dette forringer udbyttet kraftigt og gør det fra tid til anden nødvendigt med omsåning.

Heldigvis kan larverne bekæmpes med succes langt hen på efteråret. Har du ikke behandlet for jordloppens larve fra sidst i september til nu, så skal det gøres!

Der kan anvendes 200 gram Karate/Lamdex eller 100 gram Kaiso Sorbie pr. ha. Det kan blandes med Belkar og med Kerb 400 SC, som mange skal ud med ca. den 1. november. Selvom udbringningsteknikken til Kerb 400 SC helst skal nedbringe midlet på jorden, så er de praktiske erfaringer med sammenblanding rigtig gode.

Til næste år kan jeg anbefale, at du moniterer for de voksne jordlopper med gule fangbakker. Fanges der over 25 voksne på tre uger, skal du bekæmpe larver i oktober. Ifølge registreringsnettet i dette efterår er skadetærsklen overskredet i 25 procent af de tilmeldte marker.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, så skynd dig at kontakte mig (find mine kontaktoplysninger her)

Få vintersæden ren for græs inden nytår!

Stadig flere planteavlere har stigende problemer med græsukrudt, især med arterne væselhale, italiensk rajgræs og ager-rævehale. Et øget areal med tidlig såning har bestemt ikke gjort udfordringen mindre.

Løsningen er rettidig behandling med jordmidler og behandling med det mest effektive bladmiddel, når græsukrudtet er spiret helt frem, selvom det kan betyde flere kørsler med ukrudtsmidler i efteråret. Herved kan markerne blive helt rene til nytår – og det græs, der måtte spire hen over vinteren og foråret, er til at håndtere.

Med andre ord skal vi til at vænne os til, at ”oprydningsbehandlinger” i hvede i foråret ikke er vejen frem længere.

Vælg den rette bekæmpelsesstrategi
Valg af ukrudtsmidler og timing er ekstremt vigtigt for at opnå succes pga. begyndende resistens, og der samtidig er et meget begrænset udvalg af effektive midler.

De midler, der reelt har effekt mod rajgræs og rævehale i efteråret, er Boxer, Topik og Atlantis OD/Othello. På mange ejendomme ses der nu også for dårlig virkning af 0,2 liter Topik, som er den maksimale dosering i efteråret. Hvis det også er tilfældet hos dig, så skal du være hurtig til at sadle om og skifte til en Atlantis OD-strategi, der hvor trykket af rajgræs/rævehale er moderat til stort.

Gem ikke Atlantis OD til foråret i problemmarker
På grund af den langt bedre effekt af Atlantis OD ønsker mange at ”gemme” det til foråret. Det skal der laves om på! Især ved tidlig/middeltidlig såning, hvor græstrykket er stort. Her er de jævne Boxer-Topik-løsninger for slappe, og der bliver for meget græs tilbage, som bliver til store ”græstotter” inden foråret. Selv for de bedste midler er det en umulig opgave at bekæmpe store græsplanter om foråret, især hvis der også er begyndende resistens.

Desuden er vejrforholdene i det tidlige forår ofte ringere pga. vand, risikoen for frost og afgrødeskade, hvilket er med til at understrege, at hvis du har en effektiv strategi i efteråret, der blæser græsukrudtet ned, imens det er småt, så er dét den rigtige løsning.

Hvor der er behandlet rettidigt med Boxer og DFF suppleres derfor nu med imellem 0,45 og 0,75 liter Atlantis OD pr. ha plus et skadedyrsmiddel. Max 0,45 liter Atlantis OD i rug. Atlantis OD har effekt på rajgræs og rævehale og er ligeledes det stærkeste middel mod væselhale.

Du får mest ud af Boxer ved at bruge det, lige når plejesporene er synlige. Brug 1,5 til 2,5 liter Boxer pr. ha. Forsøgene har her vist, at tilsætning af 0,1 liter DFF pr. ha supplerer effekten med ca. 10 procent. Det bør du derfor tilsætte, hvis det ikke allerede er kørt ud på sort jord.

Ved meget svære tilfælde af rajgræs/rævehale iblandes 0,2 liter Topik pr. ha i den tidlige kørsel, da det absolut kun har effekt på meget små ukrudtsplanter. Har temperaturerne været for høje til at udbringe Boxer rettidigt, så køres Boxer ud nu sammen med Atlantis OD og DFF. Hvis kornet – og dermed også græsset – har flere blade nu, er det vigtigt, at du tilpasser blandingen ved at øge andelen af bladmiddel (Atlantis OD) og reducere Boxer-dosis til ca. en liter pr ha. Vi anbefaler 1 liter Boxer + 0,75 liter Atlantis OD og 0,1 liter DFF pr. ha.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, så skynd dig at kontakte planteavlskonsulent Mads Munkegaard.

Dansk griseproduktion er rentabel, men …

De danske griseproducenter er langt fra dem, der opnår de højeste afregningspriser. Men fordi effektiviteten hos de danske producenter er så høj, og omkostningerne så lave, kommer vi alligevel i mål med et fornuftigt resultat. Det er, hvad man kan konkludere, når man kigger på dansk griseproduktion i et internationalt perspektiv – og det var et af de budskaber, vi tog med fra agri benchmarks Pig Conference, som pga. corona blev afviklet online i år.

Til konferencen kunne vi se, hvordan det står til med økonomien og produktiviteten på en række ”typiske” danske griseejendomme – dvs. ejendomme, der er repræsentative for professionel dansk griseproduktion – som blev sammenlignet direkte med typiske ejendomme i Europa og resten af verden. År efter år har vi set, hvordan de danske ejendomme præsterer på alt fra høj effektivitet i soholdet målt på produceret kilo levendevægt til lave omkostninger pr. dyr.

Det går godt i Kina med bekæmpelse af afrikansk svinepest
Et andet budskab på konferencen var, at Kina stormer fremad i kampen med at komme afrikansk svinepest til livs.

For tiden bygges der kæmpestore griseejendomme i etager i Kina, hvor der kan produceres 14.000 til 20.000 grise om dagen. Samtidig tages der forholdsregler for at undgå ny smitte med afrikansk svinepest, bl.a. ved at alt, som transporteres med bl.a. lastbiler, skal desinficeres, før det kommer ind på ejendommen.

Danske griseproducenter har nydt godt af de højere afregningspriser forårsaget af især afrikansk svinepest – men måske går der ikke så lang tid, før verdensmarkedet er kommet sig igen. I en rundspørge blandt deltagerne til Pig Conference tror 52 %, at verdensmarkedet vil være tilbage ved normalen om 3-5 år.

Siden konferencen har coronavirus og senest udbrud af Afrikansk Svinepest i Tyskland også haft en negativ indflydelse på noteringen både for smågrise og slagtesvin.

Om agri benchmark og konferencen
Agri benchmark er et internationalt netværk med deltagelse fra forskere og landbrugsrådgivere fra en række lande i Vest– og Østeuropa, Sydamerika, USA, Rusland, Ukraine, Sydafrika og Kina, der belyser og sammenligner bl.a. griseproduktion og -økonomi i de medvirkende lande.

Til den årlige Pig Conference er Danmark repræsenteret med tre deltagere; to fra Patriotisk Selskab og én fra SEGES.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Tommy Bjerregaard eller økonomirådgiver Pia Christiansen.

Fredet ejendom: Har du betalt for meget i ejendomsskat?

Er du delvist fritaget for at betale ejendomsskat, fordi din ejendom er fredet? Så kan du nu – måske – få ændret fritagelsen, hvis du mener, at det fritagede areal burde have været større. Du skal i så fald anmode om genoptagelse hos Vurderingsstyrelsen senest den 31. oktober.

Hvem skal betale mindre i ejendomsskat?
Skattestyrelsen har udsendt et styresignal vedr. ejendomme, der alene delvist er fritaget for at betale ejendomsskat efter reglerne om fredede ejendomme med tinglyst bevaringsdeklaration.

Det har vist sig, at praksis for, hvordan man har skønnet grundens værdi, tidligere har været uens i forskellige situationer. Bl.a. hvor der forefindes andre bygninger på ejendommen, der ikke er fredet, eller hvor havens størrelse har givet anledning til, at daværende SKAT ikke har ment, at det har berettiget til fuld grundskyldsfritagelse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at anmode om genoptagelsen for din ejendom? Så kontakt chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Ø90 Online og Summax er ikke tilgængelige fra 15/10-19/10

Fra torsdag den 15. oktober kl. 17 til mandag den 19. oktober kl. 04 kan du ikke arbejde i Ø90 Online og Summax samt de tilknyttede funktioner. Husk derfor at løse dine vigtigste opgaver i Ø90 Online og Summax inden.

Du kan stadig sende dine bilag til Summax, som du plejer. Hvis du skal betale en regning, skal du gøre det via netbank.

SEGES beklager ulejligheden, der skyldes tekniske ændringer og vedligeholdelse af Summax.

Har du spørgsmål? Så kontakt:
Økonomirådgiver Helle Brixen
Økonomirådgiver Vathsala Varnakulasingam

Vigtigt at hente Landbrugsstyrelsens nye app

Landbrugsstyrelsen er som bekendt begyndt at bruge satellitfotos til at tjekke, om du overholder aktivitetskravene på dine marker. Som noget nyt har de nu lanceret en app, hvor kontrollen med markerne lægges over.

Appen er det eneste sted, hvor du kan reagere, hvis du har opfyldt aktivitetskravene, men din mark er rød på Landbrugsstyrelsens satellitfotos – og det er derfor vigtigt, at du får hentet appen.

Læs mere om appen her.

Login i appen kræver fysisk NemID-kort – skynd dig at bestille ét, hvis du mangler
For at kunne logge ind i appen, skal du bruge det fysiske NemID-nøglekort til din medarbejdersignatur. En NemID-medarbejdersignatur på nøglefil virker nemlig ikke på smartphones og tablets.

Skynd dig derfor at bestille et fysisk nøglekort til din medarbejdersignatur, hvis du ikke allerede har et. Der kan godt være noget ventetid, fra du bestiller kortet, til du modtager det.

Læs mere her.

Du modtager høringsbrev for røde marker allerede den 11/10 – og skal besvare det via appen
Du skal senest opfylde aktivitetskravene på dine marker den 25. oktober. Hvis der er en mark, hvor du ikke har mulighed for det, kan den trækkes ud af EU-ansøgningen.

Allerede den 11. oktober sender Landbrugsstyrelsen et høringsbrev til dig, hvis din mark er rød – også selvom du ikke har gjort noget forkert, og du stadig har to uger til at nå at opfylde aktivitetskravet.

Det er her, appen for alvor kommer ind i billedet: Gennem appen kan du tage billeder af dine marker, når aktivitetskravene er opfyldt, hvilket betragtes som en besvarelse af høringsbrevet. Hvis du ikke besvarer høringsbrevet gennem appen, vil din mark fortsætte med at være rød – også selvom du opfylder aktivitetskravet.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til appen eller den satellitbaserede kontrol – kontakt Landbrugsstyrelsen.

Har du mere plantefaglige spørgsmål, eller skal du have taget en mark ud af din EU-ansøgning – kontakt planteavlskonsulent Kasper Kjær Olsen.

Hvis du har brug for hjælp til at bestille et fysisk NemID-nøglekort – kontakt lønrådgiver Tina Christiansen.