Kategoriarkiv: plant

plant

Få tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift

Fra den 1. februar kan du søge tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift. Kompensationen for værditabet af jorden udbetales ad én omgang, og herudover får du også fuldt tilskud til udgifter til anlæg og projektering.

For at få tilskud, skal du stoppe dræning og jordbearbejdning – men du må fortsat gerne have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden.

Kan du få tilskud?
For at kunne søge tilskud under den nye ordning skal der være tale om mere end 10 ha, og mere end 60 % af jorden skal have et kulstofindhold over 6 %. Zoom ind på kortet her og se din jords kulstofindhold.

Du kan søge tilskud til dine egne jorde, men det er også en mulighed at gå sammen med andre om ansøgningen.

Spørgsmål eller brug for hjælp til at søge tilskud?
Kontakt planteavlsmedarbejder Erik Willadsen eller natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Patriotisk Selskab er blevet medejer af Syddansk Økologi

Patriotisk Selskab er pr. den 1. januar 2021 blevet en del af det økologiske samarbejde i Syddansk Økologi (SDØ).

Ejerkredsen bag den syd- og sønderjyske økologirådgivning består dermed af fem foreninger: LandboSyd, Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL), Landbrugsrådgivning Syd (LRS), Sønderjysk Landboforening (SLF) samt Patriotisk Selskab. Derudover indgår økologirådgivere fra Syddansk Kvæg i samarbejdet.

Der deltager i alt 22 rådgivere i samarbejdet. Vi har tre rådgivere med: To planteavlsrådgivere og en driftsøkonom.

Rådgiverne i SDØ dækker tilsammen faggrupperne: Planter, kvæg, svin, fjerkræ, driftsøkonomisk rådgivning og projektudvikling. Patriotisk Selskab bidrager til samarbejdet med specialviden om teknologi og mere viden om biogas.

Rådgiverne sparrer med hinanden til gavn for den økologiske landmand, uanset landmandens produktionstype og -størrelse. Høj faglighed og fokus på bundlinjen vægtes.

”Vi er glade for at tilslutte os det økologiske samarbejde i SDØ – og samtidig hente endnu mere økologisk viden ind i vores organisation til gavn for vores medarbejdere og kunder”, siger adm. direktør hos Patriotisk Selskab Nils Rasmussen.

Aase Holmgaard, koordinator for Syddansk Økologi, supplerer:

”Det glæder os rigtig meget, at Patriotisk Selskab har banket på vores dør og fundet os interessant som samarbejdspartner. Sammen styrker vi rådgivningen både på Fyn og i Syd- og Sønderjylland. For medlemmerne af SDØ vil der desuden være flere rådgivere at møde til kurser, møder og i netværksgrupper”.

Rådgivningen i SDØ følger udviklingen
SDØ arbejder for at skabe udviklende rådgivning, der har fokus på økologens muligheder og udfordringer.

”Det fokus, der er kommet på hjemmeavlet protein, falder fint i tråd med den store succes, vi i Syddansk Økologi havde med vores store Lupin-dag i 2020. SDØ vil derfor i 2021 sætte yderlig fokus på protein-dyrkning og -anvendelse, set både fra en planteavlers og husdyrproducents side”, fortæller Aase Holmgaard.

Nærhed til kunden
SDØ lægger vægt på nærheden til kunden, og har med ejerkredsen rådgivere placeret mange steder i landet. Man kan møde en økologikonsulent fra SDØ følgende steder: Kolding, Vojens, Aabenraa, Løgumkloster, Odense, Vejle og Varde.

Samtidig står SDØ, efter behov, gerne bag uformelle samarbejder med anden økologirådgivning rundt i landet, når det er til gavn for kunderne, ligesom der er et tæt samarbejde med både SEGES og Landbrug & Fødevarer.

Vil du vide mere?
Læs mere om SDØ på www.sdø.dk eller følg SDØ på Facebook: Syddansk Økologi.

Hvis du har spørgsmål til Patriotisk Selskabs samarbejde med SDØ, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Nils Rasmussen.

Sådan imødekommer dit landbrug en bæredygtig fremtid

Synes du, at det er udfordrende at tilpasse din produktion til omverdenens forventninger om bæredygtighed? Er du i tvivl om, hvad der egentlig forventes af dig? Hvordan du kan imødekomme forventningerne, samtidig med at du skal tjene penge på din produktion? Eller hvilke forventninger der kommer i fremtiden, som du skal tilpasse dig?

Med en RISE-analyse får du et overblik over, hvor bæredygtig din produktion allerede er – hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne imødekomme omverdenens forventninger og udvikle din virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Hvad er en RISE-analyse, og hvordan kan den hjælpe dit landbrug?
RISE-analysen måler niveauet af bæredygtighed i din virksomhed og produktion hele vejen rundt på forhold som jord, husdyrproduktion, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse. Mange opdager, at de faktisk har en mere bæredygtig virksomhed, end de går rundt og tror – og samtidig vil du med RISE-analysen finde ud af, hvilke knapper du kan dreje på for at skrue op for bæredygtigheden i lige netop din produktion.

I disse tider er en RISE-analyse hermed en fornuftig investering. Du får et produkt, du kan vise frem til samarbejdspartnere m.v., og du kan tydeligt se, hvilke tiltag du med fordel kan iværksætte, og hvad omkostningerne – men også gevinsterne – er herved. Alt i alt er RISE-analysen med til at fremtidssikre din virksomhed, både i forhold til bæredygtighed og klima.

Hvad Patriotisk Selskab kan gøre for dig
I forbindelse med udarbejdelsen af RISE-analysen hjælper vi dig også med at lægge en bæredygtig plan for udviklingen af din virksomhed, både med forslag til små ændringer, der ikke koster noget, og med bud på større investeringer, der kræver mere økonomi og overvejelse. Det kan samtidig være, at din plan medfører besparelser på tid eller omkostninger til fx brændstof, vand eller el.

Vi har selvfølgelig fokus på, at ændringerne skal give mening for dig og passe ind i den samlede plan for udviklingen af din virksomhed.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad RISE-analysen kan gøre for netop dit landbrug? Så kontakt vores miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

BNBO: Indgå en frivillig aftale inden udgangen af 2022

Er der en offentlig vandboring på eller nær din ejendom? Og er der i den forbindelse udpeget et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), som vil komme til at påvirke din drift?

Som lodsejer har du ret til fuldstændig erstatning på markedsvilkår for de konkrete økonomiske tab, som de givne restriktioner medfører. Men hvad vil det sige?

Det har du faktisk gode muligheder for selv at være med til at definere. Frem mod udgangen af 2022 skal kommunerne gennemgå alle BNBO’er og vurdere risikoen for udvaskning af pesticider til grundvandet. I den forbindelse har du som lodsejer mulighed for at indgå en frivillig aftale med kommunen og vandværket.

En frivillig aftale er din mulighed for at få kommunen og vandværket til at forholde sig individuelt til din ejendom. Vi anbefaler derfor, at du tager initiativ til at gå i dialog om en frivillig aftale.

Vilkårene i en frivillig aftale kan tilpasses din ejendom
Udgangspunktet for at beregne en erstatning er den værdi, som din jord har efter et påbud om pesticid- og/eller kvælstoffri dyrkning. Der skal med andre ord regnes på værdiforringelsen. Hvilket udbytte vil du kunne opnå på arealet efter påbuddet – i forhold til hvad du ellers ville have kunnet opnå?

Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe hele vejen rundt, både med erstatningsberegningen, forslag til den frivillige aftales indhold og selve forhandlingen med vandværket/kommunen.

For at der kan indgås en frivillig aftale, kræver det, at løsningen er til gavn for alle parter. En frivillig aftale kan i princippet indeholde alt, eksempler kan være:

 • Jordfordeling
 • Lukning af en gammel vandboring, så der ikke skal betales erstatning til dig alligevel
 • Flytning af en boring til et mindre værdifuldt areal i forhold til din drift
 • Placering af boring i en skov frem for på landbrugsjord.

 

Efter 2022 pålægges der et generelt påbud om pesticidfri dyrkning på alle BNBO’er, der ikke er indgået en frivillig aftale omkring. Det vil sige, at du efter 2022 ikke længere har mulighed for at få en skræddersyet løsning til din bedrift. Det er nu, du skal slå til.

Særligt for økologer
Som økolog kan du også indgå en frivillig aftale. En aftale vil få indflydelse på dit økologiske arealtilskud og dit omlægningstilskud. Kontakt vores økologiteam, hvis du har spørgsmål.

Fyraftensmøde om BNBO
Vi har planer om at afholde et fyraftensmøde om BNBO for berørte lodsejere. Der vil blive meldt mere information ud i vores nyhedsbrev. Vi giver dig også gerne personlig besked om fyraftensmødet, når dato og program er fastsat – lad os vide, hvis vi skal huske dig.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.

Præcisionsjordbrug: Et add on til det gode landmandskab

Præcisionsjordbrug er en udvidelse af det gode landmandskab; et ”add on”, der medfører en række fordele – og på sigt kan lede til et højere dækningsbidrag. Det fremhæver direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro, som til et fyraftensmøde hos Patriotisk Selskab vil fortælle om virksomhedens erfaringer med præcisionsjordbrug og give råd til dig, der ikke er kommet i gang med at anvende præcisionsjordbrug.

Præcisionsjordbrug kommer til at spille en essentiel rolle i fremtidens planteavl – dét er der slet ingen tvivl om. Men for nogen virker det måske lidt uoverskueligt at komme i gang med præcisionsjordbrug. For hvor starter jeg, hvad kan jeg opnå, og hvordan kommer jeg derhen?

Hos TH-Agro har de efterhånden en del erfaring med præcisionsjordbrug – men de var også selv nybegyndere engang:

”Man kan jo starte med at plukke de lavthængende frugter”, anbefaler direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro.

”Første skridt er at få sat noget GPS-udstyr på maskinerne, hvis man ikke allerede har det, og få det aktiveret. Og så kan man begynde at bruge nogle af de lette værktøjer som FieldSENSE og CropSAT. Det er ret nemt at lave tildelingsfiler ud fra satellitfotos. Og så er man i gang”, siger han og fortsætter:

”Efterfølgende kan man så tilpasse tildelingsfilerne ud fra sin viden om markerne – fx hvis der er lerpletter eller andet, som der bør tages forbehold for – og gøre filerne mere præcise hen ad vejen, som man drager sig erfaringer. Det er lidt mere kompliceret at tilpasse filerne, så her kan det være rart med noget hjælp”.

Bedre dækningsbidrag
Præcisionsjordbrug er ifølge Torben Briand Thomsen en ”udvidelse” af det gode landmandskab:

”Vi skal stadig følge de gode gamle dyder, vi altid har fulgt. Præcisionsjordbrug er bare et ’add on’, der gør, at vi kan dokumentere aktiviteterne i marken og på sigt opnå en bedre kvalitet og ensartethed i afgrøderne, en bedre fordeling af ressourcerne og opgaverne i virksomheden og hermed et bedre dækningsbidrag. Jeg forventer helt klart, at vi fremover vil kunne se en forskel i dækningsbidraget hos TH-Agro”.

Fordele
De første fordele ved anvendelsen af præcisionsjordbrug har allerede vist sig hos TH-Agro:

”Vi har været med i et SEGES-forsøg, hvor Patriotisk Selskab har hjulpet os med at graduere svampebekæmpelsen i vinterhvede. Tilsyneladende har vi opnået en gevinst ved at graduere”, fortæller Torben Briand Thomsen og fortsætter:

”Herudover er det en fordel, at vores nyere medarbejdere bare kan sætte en tildelingsfil i traktorens computer og herefter sætte sig ind og udføre et stykke arbejde, som ellers kræver mange års erfaring. Vi har mange marker, og vi er ikke længere så afhængig af, at nogen kan huske markernes særpræg ud og ind”.

Fyraftensmøde den 19. november: Kom godt i gang med præcisionsjordbrug
Den 19. november giver Torben Briand Thomsen et indlæg til et fyraftensmøde om præcisionsjordbrug hos Patriotisk Selskab . Her vil han bl.a. fortælle om, hvordan TH-Agro er nået dertil, hvor de er i dag, hvad der har været af bump på vejen og forventningerne til fremtiden.

Herudover vil vores konsulenter fortælle om, hvad du kan få ud af præcisionsjordbrug økonomisk og udbyttemæssigt, hvilken teknik, der kan anvendes, hvordan du kommer i gang med præcisionsjordbrug, uden det bliver for tidskrævende og besværligt, og hvordan Patriotisk Selskab kan hjælpe.

TILMELD DIG FYRAFTENSMØDET HER

Nu er satellit-kontrollen af aktivitetskrav i gang

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du nu se, om du – ifølge deres satellitovervågning – overholder aktivitetskravene på dine marker.

På arealer med MVJ-tilsagn om pleje af græs er sidste frist for overholdelse den 15. september.

På arealer, som du modtager grundbetaling for, er fristen den 25. september.

Sådan tjekker du, om aktivitetskravet er registreret som opfyldt på dine marker
Du kan se, om aktivitetskravet er registreret som opfyldt på dine marker, ved at gå ind på Landbrugsministeriets tast-selv-service og klikke på Markkort-fanen. Vælg fanen ”Korttemaer” og sæt flueben i boksen ”Monitorering”.

Grøn markering af marken = kravet er opfyldt.
Gul markering af marken = Landbrugsstyrelsen har ikke kunnet registrere, at kravet er opfyldt.

Vær opmærksom på, at der, fra du har opfyldt aktivitetskravet, vil gå 7-14 dage, før det kan ses på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Fra den 15. oktober vil de marker, hvor aktivitetskravet med overvejende sandsynlighed ikke har været opfyldt inden fristen, skifte farve til rød. Husk at tjekke, om du har røde marker, inden den 25. oktober, hvor ”trafiklyset” slukkes igen.

Hvis du har en rød mark, vil du modtage et fysisk kontrolbesøg og – hvis resultatet af den satellitbaserede kontrol kan bekræftes – blive trukket i landbrugsstøtte for et areal svarende til det, hvorpå du ikke har overholdt støttebetingelserne.

Marker, der fortsat er gule efter den 15. oktober, vil blive anerkendt som støtteberettigede, og du vil derfor få udbetalt støtten til gule arealer også.

Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Mia Worsøe.

Præcisionsjordbrug – kom I gang: Begynd med to marker

 
Planteavler Anders P. Møller begynder at kunne se resultater af sin graduering af udsæd og gødning. Præcisionsjordbrug er en disciplin, man hele tiden kan bygge ovenpå – jo flere data, man indsamler, jo mere kan man optimere udbyttet, fremhæver han. Men man skal jo starte et sted – og det kan sagtens være med blot to marker, som der kan udarbejdes tildelingsfiler til på ganske kort tid, pointerer planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen.

I 2018 blev der anvendt præcisionsjordbrug i en eller anden form på 57 % af det danske landbrugsareal. Det lyder af meget – men der sidder stadig mange planteavlere derude, som har den teknologi, der skal til, uden at de får den brugt.

Hvad mon det skyldes?

”Måske er det, fordi det virker uoverskueligt at komme i gang. I så fald vil jeg anbefale, at man starter med at prøve præcisionsjordbrug af på to marker – gerne to meget forskellige marker, så man kan drage sig de bredeste erfaringer. Man kan fx, i den kommende tid, komme ind forbi Patriotisk Selskab og få lavet tildelingsfiler til gradueret udsæd, der hvor man vil så vintersæd. Det tager ca. 1-2 timer for to marker, så det er til at overskue”, siger planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen og fortsætter:

”Det er afgørende, at man selv – eller ens driftsleder – sidder ved siden af konsulenten, når tildelingsfilerne laves, så man kan udpege de punkter i marken, hvor det er nødvendigt at skrue op og ned for udsæden. Formålet med gradueret udsæd er at opnå en ens biomasse over hele marken, og derfor er det vigtigt, at ens eget kendskab til marken indarbejdes i filerne. Vi har styr på teknikken – men det er landmanden selv, der kender sine marker bedst!”

Planteavler: Mere erfaring giver bedre og bedre udbytte med tiden
Anders P. Møller, Skattebøllegård ved Tranekær, er en af de planteavlere, som Patriotisk Selskab har hjulpet i gang med præcisionsjordbrug. Han er nået en del længere end til de første to marker – og begynder at kunne se fordelene:

”Bygmarkerne står rigtig flot lige nu. De stive pletter er ensartede med resten af marken, og det ser også godt ud i CropSAT – det gratis program til at danne overblik over biomassen i ens marker. Grunden, til at jeg begyndte at udnytte præcisionsjordbrug, var netop, at jeg ville optimere udbyttet, samtidig med at jeg gerne ville udnytte kvælstoffet bedre. Vi havde GPS-baseret autostyring og dermed i forvejen mulighed for at udnytte præcisionsjordbrug. Vi fik lavet tildelingsfiler til gradueret udsæd og gødning med hjælp fra Kristian Ladegaard Jensen, og så gik vi i gang”, siger han og fortsætter:

”Det er en ny verden, der åbner sig. Jeg er ikke nogen ’edb-ørn’, men jeg er efterhånden ved at få en god indsigt i, hvordan man gør – og hvis jeg kan, kan andre også. Præcisionsjordbrug er selvfølgelig ikke noget, man bare lige sætter i gang en søndag eftermiddag – det er en proces, hvor man lærer hen ad vejen, indsamler data og bruger dem til at blive endnu bedre. Fx har vi i år fået sat et GPS-anlæg på vores næsten nye John Deere-majetærsker, og på den måde kan vi få høstdata over i John Deeres autostyring. Med de data kan vi få lavet udbyttekort, som giver os en viden om, hvor udbytterne ligger henne i marken, som vi kan graduere ud fra i fremtiden. Én ting er at kigge på et satellitbillede af marken, som viser biomassen, men fx ikke, hvad der er korn, og hvad der er ukrudt. Når udbytterne er høstet, har vi nogle mere reelle data. Jeg ser derfor frem til årets høst. Herudover skal vi have lavet EM 38-kort, som viser lerprocenten og dermed jordens kvalitet – det kan vi også bruge i gradueringen fremover”.

Anders P. Møller synes altså, at det er spændende at arbejde med præcisionsjordbrug, selvom det kræver ressourcer:

”Vi bruger noget tid på at lære at bruge dataene rigtigt og få udstyret til at arbejde rigtigt sammen – men det skulle gerne tjene sig selv hjem igen. Især på sigt, når vi har indsamlet data for nogle år, samtidig med at maskinforhandlere m.fl. har videreudviklet på de tekniske muligheder inden for præcisionsjordbrug. Jeg kan derfor kun opfordre andre planteavlere til at komme i gang med at anvende præcisionsjordbrug – det bliver sjovere og sjovere med tiden”, afslutter han.

Styr på alle områder af marken – også selvom du har 1.000 ha
En af de store fordele ved præcisionsjordbrug er ifølge Kristian Ladegaard Jensen, at man ikke længere behøver at ”have det hele inde i hovedet”:

”Som bedrifterne bliver større og større, giver præcisionsjordbrug mere og mere mening. For når man har 1.000 hektar, kan det altså være svært at huske alle områderne af markerne. Men ved at anvende præcisionsjordbrug får man jo kodet alle markernes særpræg ind. Når først tildelingsfilerne er lavet, kan næsten hvem som helst sætte sig bag rattet og gøde, så og sprøjte optimalt. Man er ikke længere afhængig af, at det skal være en med kendskab til marken”, afslutter Kristian Ladegaard Jensen.

Interesseret?
Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe med at udarbejde gradueret udsæds-, gødnings- og plantebeskyttelseskort samt tildelingsfiler – klar til at lægge direkte ind i traktorens computer. Når kortene udarbejdes, kan der trækkes forskellige ”filtre” – fx EM 38-kort, udbyttekort og biomassekort – ind over. På den måde er det muligt at tage forbehold for markens særpræg og tildele udsæd, gødning eller plantebeskyttelse herefter.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen.

Husk at søge 5-årigt tilsagn til pleje af græs og økologi

Hvis vi ikke allerede har kontaktet dig – så er det nu, du skal give os besked, hvis du gerne vil have hjælp til en ansøgning om et nyt 5-årigt tilsagn til økologisk arealtilskud eller pleje af græs med start den 1. september 2019.

Tidligere gik ansøgninger om nye 5-årige tilsagn gennem fællesskemaet. Men der er nu blevet indført en ny procedure, som betyder, at ansøgningen om 5-årige tilsagn foregår i et separat skema med ansøgningsperiode mellem den 11. juni og den 23. august.

Mange penge at hente
Under ordningen ”Økologisk arealtilskud” kan du søge om:

 • Basistilskud: 870 kr./ha/år
 • Omlægningstillæg: 1.200 kr./ha/år (udbetales de første 2 år efter omlægning)
 • Frugt-/bærtillæg: 4.000 kr./ha/år
 • Kvælstoftillæg: 500 kr./ha/år (maks. 60 kg udnyttet kvælstof pr. ha)

 

Under ordningen ”Pleje af græs” kan du søge om:

 • Tilskud der kombineres med grundbetaling
  o Pleje med afgræsning: 1.650 kr./ha/år
  o Pleje med slæt: 850 kr./ha/år
 • Tilskud der ikke kombineres med grundbetaling
  o Pleje med afgræsning: 2.600 kr./ha/år
  o Pleje med slæt: 1.050 kr./ha/år

 

Et tilsagn kan hurtigt blive til rigtig mange penge. Derfor er det vigtigt, at du søger tilskuddet til tiden, så du ikke går glip af et års tilskud.

Er du berettiget til tilskud?
Begge tilsagnstyper stiller en række krav til dine arealer.

Overordnet set kræver et tilsagn til ”Pleje af græs”, at en vis del af det ansøgte areal er udpeget som Natura 2000, har en høj HNV-værdi eller indgår i et vådområde- eller lavbundsprojekt. Herudover er der naturligvis nogle krav til plejen af arealet, som du skal kunne opfylde, når du får tilsagn. Du skal eksempelvis have tilstrækkeligt med dyr til pleje af græs med afgræsning.

Økologisk arealtilskud kræver selvfølgelig, at din drift er økologisk, ligesom du skal være autoriseret til økologisk jordbrug – eller have ansøgt om det – senest den 1. september, hvor tilsagnene starter.

Læs mere om de to tilsagn her:

Pleje af græs- og naturarealer

Økologisk arealtilskud

Spørgsmål eller brug for hjælp til en ansøgning?
Er du i tvivl, om du er berettiget til et tilsagn om pleje af græs eller økologisk arealtilskud? Eller har du brug for hjælp til en ansøgning?

Så kontakt planteavlskonsulent Mia Worsøe eller planteavlsmedarbejder Erik Willadsen hurtigst muligt.

Gratis økologisk omlægningstjek

Kunne du tænke dig et økologisk omlægningstjek med 10 timers gratis rådgivning?

Omlægningstjekket inkluderer:

 • En vurdering af din bedrift, herunder jordtype, bygninger, beliggenhed, klima m.v.
 • En snak om dine muligheder for at omlægge til økologi
 • En opfølgende rapport med en kalkule over økonomien i økologi på din bedrift.

 

Hvis du på baggrund af omlægningstjekket beslutter dig for at omlægge til økologi, hjælper vi dig gerne i gang. Vi kan fortælle dig step for step, hvad du skal gøre for at omlægge, hjælpe dig med at vælge det rette sædskifte og ansøge om autorisation og økologisk arealtilskud på dine vegne.

Omlægningstjekket finansieres af Fonden for Økologisk Landbrug, men udføres af økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, der har mange års erfaring med økologisk planteavl.

Det er muligt at komme hurtigt i gang med at tjene penge på økologi
Pga. fordelagtige priser på fx omlægnings- og fremavlsafgrøder kan du hurtigt begynde at tjene penge på din økologiske produktion.

Jorden skal dyrkes økologisk i 24 måneder, før du kan sælge dine afgrøder som økologiske. Men hvis du fx starter omlægningen den 1. august 2019, kan du ved høst efter mindst 12 måneder sælge de høstede omlægnings- eller fremavlsafgrøder til gode priser.

Hvem bør booke et omlægningstjek?
Du skal først og fremmest booke et omlægningstjek, hvis du gerne vil have undersøgt, om økologi er en mulighed på din bedrift, og om det kan være en økonomisk fordel med en omlægning.

Økologi er for dig, der i forvejen har en stærk virksomhed, og gerne vil prøve noget nyt og spændende – og producere det, som den moderne forbruger efterspørger.

En anden årsag til at overveje et omlægningstjek kan være, hvis du har arealer i et boringsnært beskyttelsesområde. Regeringen har nemlig vedtaget, at kommunerne inden år 2022 via aftaler med lodsejerne skal sikre, at der ikke længere sprøjtes på de udpegede arealer. Hvis du omlægger til økologi, kan du stadig dyrke dine marker på trods af et sprøjteforbud – og ved omlægningstjekket beregnes det, hvad en omlægning vil koste dig, så du har et grundlag, hvorpå du kan forhandle en kompensation på plads.

På Danmarks Miljøportal kan du se, om dine arealer ligger i boringsnære beskyttelsesområder.

Kontakt økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, hvis du har brug for hjælp til at læse kortet.

Stadig stigende efterspørgsel på økologiske varer
Efterspørgslen på økologi er stadig høj, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Afsætningen af økologiske varer har været stigende i mange år med ca. 10 % om året.

Især kan fremhæves en stor efterspørgsel fra frøfirmaerne på økologiske frøafgrøder – så hvis du er frøavler, er der måske en mulighed her.

Også efterspørgslen på økologisk foder, brødkorn og proteinafgrøder er stigende.

Til gengæld kan det som økologisk husdyrproducent være svært at afsætte sine varer. Ikke fordi, der ikke er efterspørgsel hos forbrugerne, men fordi man ikke sådan lige kommer igennem nåleøjet hos slagterierne og mejerierne, der umiddelbart har de producenter, de skal bruge. Ofte kan producenterne udvide produktionen, når efterspørgslen stiger.

Økologisk arealtilskud: Satser
Der er fortsat tilskud at hente som økolog. Læs mere her.

Du kan søge følgende 5-årige tilsagn:

 • Basistilskud: 870 kr./ha/år
 • Omlægningstillæg: 1.200 kr./ha/år (udbetales de første 2 år efter omlægning)
 • Frugt-/bærtillæg: 4.000 kr./ha/år
 • Kvælstoftillæg: 500 kr./ha/år (max. 60 kg udnyttet kvælstof/ha)

 

Tilskuddet kan næste gang søges mellem den 3. juni 2019 og den 15. august 2019.

Interesseret i et gratis omlægningstjek?
Hvis du skal nå at omlægge til økologi pr. den 1. august 2019, så du kan sælge omlægningsafgrøder i 2020 – og du inden da også skal nå at søge om økologisk arealtilskud – så er det ved at være nu, du skal tage en beslutning.

Skynd dig at booke et omlægningstjek hos økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, så I sammen kan finde ud af, om der er økonomi i økologi hos dig.

Startpakke: Kom i gang med præcisionsjordbrug

På 57 procent af det danske landbrugsareal udnyttes i 2018 præcisionsjordbrug.

Omkostningerne er det, der oftest afholder landbrugsvirksomheder fra at komme i gang med præcisionsjordbrug. Men i mange tilfælde kan omkostningerne tjene sig selv hjem igen gennem et øget udbytte – især hvis du i forvejen har noget teknologi, du kan bruge.

Men hvordan kan præcisionsjordbrug udføres på lige præcis din bedrift?

Hos Patriotisk Selskab udbyder vi som noget nyt en præcisionsjordbrugspakke:

I rådgivningspakken er inkluderet:

 • To planlægningsmøder med en ejer eller driftsleder, som kender alle arealer. Mødet afholdes hos Patriotisk Selskab – ét i det tidlige forår og ét i sensommeren eller efteråret – hvor der efter ønske og behov udarbejdes gradueret udsæds-, gødnings- og plantebeskyttelseskort. Der debiteres ekstra, hvis der skal udarbejdes gradueringskort i den periode, hvor vi har travlt med markbesøg.
 • Udarbejdelse af tildelingsfiler. Filerne udleveres efter ønske på mail eller USB, klar til at sætte direkte ind i traktorens computer.

 

Har du spørgsmål, eller vil du gerne tage imod vores tilbud? Så kontakt planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen.

Eksempler på tildelingskort