17
Mar
Corona: Hvem bærer ansvaret for ikke-opfyldte aftaler?

Coronavirussen har ført til aflysninger af forskellige arrangementer og manglende opfyldelse af aftaler om leverancer af forskellige varer og ydelser. Er din virksomhed blevet ramt af dette? Og hvem bærer egentlig ansvaret, hvis en aftalepart lider et tab som følge af manglende levering?

Hvem, der skal bære tabet, afhænger i første omgang af, hvad parterne har aftalt.

Ingen aftale? Så gælder force majeure-princippet
Er der ikke aftalt noget – hvilket oftest vil være tilfældet – er der efter dansk ret mulighed for ansvarsfrihed efter det såkaldte ”force majeure”-princip, hvilket betyder, at den ene part ikke har pligt til at dække den andens tab.

Ved force majeure forstås hændelser, som er upåregnelige for parterne, uden for parternes kontrol og som forhindrer aftalens opfyldelse. Der skal altså være tale om uforudsigelige og ekstraordinære forhold. Typiske eksempler er naturkatastrofer, indførselsforbud og krig.

Hvis der foreligger en aftale: Er der en force majeure-klausul? Og dækker den corona?
Hvis der foreligger en aftale, er det nødvendigt med en fortolkning af aftalen for at vurdere, om der kan påberåbes ansvarsfrihed i den særlige situation, vi befinder os i lige nu.

Først og fremmest: Indeholder aftalen en force-majeure-klausul? Og står der noget i denne klausul om sundhedskriser?

Hvis nej, så kan aftalen IKKE føre til ansvarsfrihed.

Hvis ja, så skal den part, der vil påberåbe sig klausulen som grundlag for ansvarsfrihed, også kunne bevise, at det netop er corona, der er årsag til, at aftalen ikke kan opfyldes.

Det kan også være, at det i klausulen ikke er formuleret udtømmende, hvilke sundhedskriser der kan karakteriseres som force majeure. Der må således – hvis aftaleparterne ikke kan blive enige – føres en sag i retten, hvor det vurderes, om coronavirussen medfører ansvarsfrihed.

I en sådan sag vil der i første omgang blive lagt vægt på myndighedernes restriktioner og instruktioner i vurderingen af, hvor ansvaret ligger. Tidligere retspraksis viser, at det generelt er vanskeligt at komme igennem med et synspunkt om ansvarsfrihed på grund af force majeure.

Aftaler indgået efter, vi fik kendskab til corona
Er du kommet i problemer med en aftale, som er indgået efter, at vi fik kendskab til corona-udbruddet, er corona ikke en undskyldning for at påberåbe sig ansvarsfrihed.

Med andre ord: Vi kendte til risikoen forbundet med corona, og derfor var den manglende opfyldelse af aftalen ikke upåregnelig. Hermed er du ikke dækket ind af en force majeure-klausul, hvis aftalen er indgået, siden coronavirussen kom på dagsordenen i medierne.

Fremover er det nødvendigt nøje at aftale, hvem der bærer risikoen for et leverancesvigt, som er en direkte følge af coronavirus.

Tjek dine forsikringer
Hvis din virksomhed lider tab som en følge af corona-situationen og har en driftstabsforsikring, bør du undersøge, om tabet kan dækkes af forsikringen.

Her er de konkrete formuleringer i forsikringspolicen og betingelserne helt afgørende. Hvilke skadesårsager er omfattet? Dækker forsikringen andet end fysiske skader som brand, tyveri og vandskader? Nogle forsikringer dækker virusangreb og lignende forhold. Vær opmærksom på, om visse skadesårsager er direkte undtaget i betingelserne. Nogle gange er force majeure-begivenheder undtaget, og er det tilfældet, er du sandsynligvis ikke dækket af driftstabsforsikringen.

Hvis din virksomhed bliver mødt med et erstatningskrav, fx for et tab som følge af manglende levering, kan det være, at ansvarsforsikringen dækker. Igen: Indholdet af forsikringspolicen og de tilhørende betingelser er også her afgørende.

Nye politiske tiltag
Det går stærkt med de politiske tiltag i øjeblikket. Bl.a. er det indført, at løn til dine medarbejdere refunderes fra dag ét, hvis de bliver syge af corona eller sat i karantæne, og der ændres på betalingsfristerne for skat og moms.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til en aftale, der ikke er blevet opfyldt, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Claus Munk.