23
Maj
Vær opmærksom ved ansættelse af flygtninge

Kilde: Landbrug & Fødevarer

I 2015 fik mere end 10.000 flygtninge opholdstilladelse i Danmark, og antallet er fortsat stigende. Målet er, at flygtningene skal ud i integrationsforløb i kommunerne, hvor de hurtigst muligt skal hjælpes i job.

Der findes gode indslusningsordninger, såsom virksomhedspraktik og løntilskud, som kommunerne i samarbejde med virksomhederne kan bruge til at få flygtningene ind på arbejdsmarkedet.

Læs videre og få et overblik over de vigtigste regler samt de virksomhedsrettede ordninger, som du skal være opmærksom på, hvis din virksomhed ønsker at ansætte flygtninge.

Forskellen på flygtninge og asylansøgere
Flygtninge har fået en afgørelse fra de danske myndigheder, der giver dem ret til at opholde sig og arbejde i Danmark. Asylansøgere afventer derimod deres afgørelse og må kun arbejde under særlige betingelser.

Hvis du ansætter en medarbejder fra et 3. land (det vil sige et land uden for EU/EØS), skal du altid sikre dig, at medarbejderen har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Når personer fra lande uden for EU og EØS får opholds- og/eller arbejdstilladelse til Danmark, får de et opholdskort som bevis.

Hvad kan jobcentret hjælpe med?
Hvis du ønsker at få en flygtning i støttet beskæftigelse, skal jobcentret godkende indsatsen. Det er jobcentret, der beslutter, om en virksomhed kan få en flygtning i for eksempel virksomhedspraktik eller løntilskud. Det er også jobcentret, der vurderer, om der er brug for mentorstøtte eller opkvalificering i den konkrete situation.

Jobcentret kan fortælle mere om de konkrete samarbejdsmuligheder og sammensætning af forløb, der er i kommunen.

Hvilke virksomhedsrettede ordninger er der?
Alle flygtninge skal deltage i et integrationsprogram på 37 timer om ugen de første tre år. Programmet skal omfatte danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Det er kommunen, der har ansvar for indsatsen.

I integrationsprogrammet er der flere forskellige virksomhedsrettede tilbud, herunder virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordning:

Virksomhedspraktik
Der er ingen lønudgifter for virksomheden forbundet med virksomhedspraktik, da flygtningen ikke er ansat men modtager en ydelse fra kommunen under praktikken.

Virksomhedspraktikken vil som hovedregel have en varighed på op til 13 uger med mulighed for forlængelse i op til 26 uger. Arbejdstiden skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke overstige 37 timer pr. uge.

Virksomhedspraktikken må ikke have en konkurrenceforvridende karakter, dvs. at flygtningen ikke må erstatte en ordinær ansat.

Vilkårene for praktikopholdet vil fremgå af praktikaftalen. Det kan eksempelvis være, at flygtningen har ret til frihed i forbindelse med danskundervisning.

Da der ikke er tale om et almindeligt ansættelsesforhold, skal der ikke udarbejdes en ansættelseskontrakt, og praktikopholdet er ikke omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljø- og arbejdsskadereglerne, og praktikanten vil derfor også være omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring.

Ansættelse med løntilskud
Der er mulighed for at ansætte flygtninge med løntilskud i op til et år. Der er tale om et almindeligt ansættelsesforhold, og løn- og arbejdsvilkår skal være på overenskomstmæssige vilkår.

Som udgangspunkt er ansættelsen ubegrænset, men oftest følger ansættelsen den periode, hvor der kan bevilliges løntilskud. Der kan maksimalt bevilliges løntilskud i et år.

Løntilskuddet er på op til 74 kr. i timen, dog maksimalt 50 % af den løn, som udbetales til personen i det pågældende år.

Mentorordning
Der kan søges støtte til en mentorfunktion med henblik på at fremme, at flygtningen kan opnå eller fastholde et virksomhedsrettet tilbud. Mentorordningen betyder, at en medarbejder i din virksomhed kan blive frikøbt af kommunen til at være mentor for flygtningen. Kommunen giver dermed økonomisk støtte til, at medarbejderen kan varetage opgaver i relation til flygtningen udover sine almindelige arbejdsopgaver.

Hvilket arbejde må flygtningen varetage?
Flygtninge i virksomhedspraktik og løntilskud kan udføre de samme arbejdsopgaver som virksomhedens øvrige ansatte. Der er ingen begrænsninger i jobindholdet.

Både for virksomhedspraktik og løntilskud gælder der et merbeskæftigelseskrav, som indebærer, at der ved ansættelsen skal være tale om en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere. Flygtningen må altså ikke erstatte en fastansat medarbejder.

Derudover skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinære ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik eller løntilskud. Det betyder, at der skal være mindst fem almindeligt ansatte for hver person, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud.

Ansættelse af flygtninge uden om jobcentret
Du kan godt ansætte flygtninge i ordinær beskæftigelse uden om jobcentret, hvis du ikke har behov for støtte til at rekruttere og ansætte. Det er ikke et krav, at jobcentret skal formidle kontakten til flygtninge, hvis der er tale om ansættelse på almindelige vilkår.

Mere information
Hvis du ønsker mere information om, hvilke regler der gælder for udenlandske medarbejdere og praktikanter generelt, kan du læse mere her.

Du er også velkommen til at henvende dig til juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær eller Bodil Just.

Virksomhedsrettede jobordninger for flygtninge:

flygtninge medarbejdere