20
Mar
Håndhævelse af manglende gyllebarriere udskydes

Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg

Håndhævelse af manglende gyllebarrierer udskydes til den 1. oktober 2013. Meldingen kommer fra Miljøstyrelsen, der er nødt til at korrigere reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, før kravet om opførelse af gyllebarrierer kan håndhæves.

Korrektionen skyldes, at fristen for indsendelse af afviklingsplaner vedrørende gyllebarrierer ikke er videreført i den nye samlede husdyrgødnings-bekendtgørelse fra 2012. På Miljøstyrelsens hjemmeside står der: ”Senest den 1. januar 2012 har gyllebeholdere, hvor der på grund af placeringen er en særlig stor risiko for, at gyllen i tilfælde af et uheld strømmer ud i et vandløb eller en sø over 100 m, skullet være udstyret med en gyllebarriere.

Driftsherren kan dog alternativt vælge at afvikle beholderen. Reglerne blev indført ved en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 15. februar 2011. Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. august 2012, viderefører reglerne om gyllebarrierer. Kravet om, at en beholder kun kan afvikles, hvis driftsherren senest den 1. oktober 2011 har indsendt en afviklingsplan til kommunalbestyrelsen, er imidlertid ikke overført til den nye husdyrgødningsbekendtgørelse.

Miljøstyrelsen har på denne baggrund vurderet, at kravet om, at der skal være en beholderbarriere, ikke kan håndhæves, da driftsherren vil kunne henvise til, at beholderen afvikles. Fejlen vil blive rettet i en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. august 2013.

COLOURBOX1220560

Bekendtgørelsesændringen forventes at fastsætte den 1. oktober 2013 som ny frist for etablering af beholderbarriere eller indsendelse af afviklingsplan.

I perioden indtil den 1. oktober 2013 skal Miljøstyrelsen henstille til kommunerne om ikke at håndhæve reglerne i husdyrgødnings-bekendtgørelsens §19, stk. 2, jf. bilag 2, om beholderbarrierer, herunder ikke foretage indberet-ninger efter krav 1.32 om gyllebarrierer i Fødevareministeriets bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.”

Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Sheila Neldeborg, Patriotisk Selskab, tlf. 6315 5449 eller e-mail: shn@patriotisk.dk