03
Jul
Du må ikke trække private omkostninger i selskabet

Af konsulent Eva Damgaard Knudsen

Når du har valgt at drive din erhvervsvirksomhed i selskabsform, skal du være opmærksom på de skærpede skattemæssige forhold, som blev indført den 14. august 2012.

Efter denne dato har det haft skattemæssige konsekvenser at foretage private hævninger i selskabet. Mange selskabsejere har måske tidligere anvendt virksomhedsordningen, hvor en smuk blanding af erhvervsmæssige og private transaktioner har været mulig.

Vanen med at anvende driftskontoen til at betale for private omkostninger er ofte svær at slippe – men når man stifter et selskab, er der tale om en selvstændig juridisk enhed, som selskabsejerens privatøkonomi ikke må sammenblandes med. Fortsætter du den gamle praksis med at foretage private hævninger for nu selskabets midler, vil de private poster være ulovlige lån fra selskabet, da private hævninger som hovedregel ikke kan betragtes som ”en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, medmindre hævningerne kan modregnes i et eventuelt tilgodehavende i selskabet.

I selskabslovens § 210 fremgår det, at et kapitalselskab ikke direkte eller indirekte må stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Dertil kommer skærpelsen af skattereglerne i 2012, som fremgår af ligningslovens § 16 E. De nye regler medfører, at hvis et selskab direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt.

Umiddelbart er konsekvensen af de to regelsæt, at en privat hævning i selskabet skal forrentes og tilbagebetales og derudover beskattes samt pålægges en eventuel bøde, hvis der ifaldes ledelsesansvar. Derfor kan det blive rigtig dyrt for dig, hvis du bliver omfattet af regelsættene.

Forhold, som vil være omfattet af regelsættene, er for eksempel:

  • Egentlige lån fra selskab til hovedaktionær
  • Hovedaktionærens brug af firmakreditkort til private udgifter, hvis aktionæren ikke har noget tilgodehavende i selskabet
  • Hævninger af tilgodehavende, hvor hovedaktionæren på et tidspunkt har hævet mere end sit tilgodehavende
  • Rentetilskrivning til et aktionærlån.

 

Undgå dobbeltbeskatning af aktionærlån
Men der er lys forude. Af et styresignal fra SKAT fremgår, at for at undgå dobbeltbeskatning vil ulovlige aktionærlån kunne udloddes som enten løn eller udbytte. Det kræver dog iagttagelse af diverse formaliteter selskabsretligt, skatteretligt og regnskabsmæssigt – ellers vil der ske dobbeltbeskatning.

Det er altså ikke ligegyldigt, hvordan forholdet styres på plads, så der ikke sker dobbelt beskatning.

Tror du, at du kan være omfattet af en af ovenstående problemstillinger? Så anbefaler vi, at du kontakter din konsulent for at få håndteret problemstillingen korrekt.