22
Maj
Ejendomsvurdering 2012

Af udviklingsdirektør Peter Borreby    

Tjek den nye ejendomsvurdering grundigt – ændringerne i ejendomsværdien på de enkelte ejendomme kan variere meget.

Efter nogle meget store stigninger ved de offentlige vurderinger i 2006 og 2008, så har der i 2010 og senest ved den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 været moderate fald i vurderingerne. SKATs statistik for 2012 viser således, at ejendomsværdien for landbrugsejendomme samlet er faldet med 3 % og grundværdien med 11 %. For skove og plantager er vurderingen generelt uændret.

Der kan være store variationer i ændringerne i ejendomsværdien på de enkelte ejendomme, og vi opfordrer alle til at forholde sig til den nye ejendomsvurdering.  Hvis vurderingen ikke findes i overensstemmelse med virkeligheden, anbefaler vi at påklage denne. Klage over ejendomsvurderingerne 2012 for land- og skovbrugsejendomme skal ske senest 1. juli 2013.

Landbrug
For landbrugsejendomme er grundværdien nedsat med 20 % i Østdanmark samt 10 % i Jylland og på Fyn. De gennemsnitlige offentlige grundværdier er vist i nedenstående tabel.

Skema ejendomsvurdering

Ejendomsværdierne er forholdsmæssigt ikke nedsat i samme omfang som grundværdierne. Alt andet lige burde ejendomsværdierne følge udviklingen i grundværdien. Dog reguleres bygningstillæg m.v. ikke nødvendigvis med samme procent.

I de fleste tilfælde, hvor ejendomsværdien procentuelt ikke er faldet tilsvarende, har SKAT i forbindelse med vurderingen for 2012 hævet den såkaldte tillægsparcelværdiprocent. Værdien tillægges den offentlige grundværdi med det formål at finde jordens handelspris. Tillægsparcelværdiprocenten varierer meget efter område, men ligger typisk mellem 100 og 200 %.

Vi oplever, at SKAT i mange tilfælde har lagt sig fast på en fast handelsværdi af jorden og derfor regulerer tillægsparcelværdien uden hensyn til boniteten på den enkelte ejendom.

Herudover tillægges værdien af boliger og driftsbygninger på baggrund af kvadratmeterpriser. Det er således vigtigt at forholde sig til bygningernes værdi, både i forhold til de normtal, som SKAT anvender, og i forhold til, om bygninger og areal stemmer overens med de faktiske forhold. Driftsbygningernes værdi bør falde som følge af slid og teknologisk forældelse.

På Fyn skal ejerne være opmærksomme på, at der er ændret vurderingsprincip. For 2012 indgår nu både jordens handelsværdi samt driftsbygningernes værdi. De tidligere anvendte værdier for enten driftsbygninger eller tillægsparcelværdi skal tilpasses således, at begge værdier nu indgår. Særligt ejendomme med en stor bygningsmasse vil opleve stigninger i ejendomsværdien.

Endelig skal ejere af mindre ejendomme være opmærksomme på benyttelseskoden, hvor bebyggede landbrugsejendomme er vurderet som kode 05, og ubebyggede landbrugsarealer som kode 17. SKAT har i nogle tilfælde flyttet mindre landbrugsejendomme fra kode 05 til kode 01 (beboelse), hvilket bl.a. kan medføre en større ejendomsskattebetaling.

Skove
SKAT anmodede i forsommeren 2012 ejerne om at meddele væsentlige ændringer i skoven og eventuelt udfylde nye skovskemaer.

Skovvurderingerne bygger på en konkret beregning af skovværdien ud fra skovejernes indberetninger i 2006, hvor værdien blev beregnet ud fra tabelmateriale (venteværdier) for de enkelte træarter og boniteter. De efterfølgende vurderinger for 2008 og 2010 er generelt en fremskrivning af 2006-vurderingen. Tidligere er der indsendt skovskemaer og beregnet skovværdier hvert fjerde år. Der kan således være sket store ændringer i skoven, hvis der ikke er indberettet oplysninger siden 2006, herunder bl.a. bortfald af en række asketræer.

Skovværdien tillægges en kapitaliseret værdi af jagtrettigheder over 400 kr. pr. ha samt nettoindtægten ved pyntegrønt.

Grundværdien ansættes til 25 % af skovens normalværdi med tillæg af evt. øvrige arealer og grunde.

Der omsættes kun ganske få skovejendomme, hvorfor det statistiske grundlag er spinkelt. Skovejerne kan med fordel tage udgangspunkt i det underliggende beregningsskema fra 2006/2012, som kan rekvireres hos SKAT, til begrundelse ved eventuel klage.

Klage
En eventuel klage skal være begrundet og være vurderingsmyndighederne i hænde senest den 1. juli 2013. Begrundelsen kan eventuelt tage udgangspunkt i et eller flere af ovennævnte punkter. Økonomikonsulenterne i Patriotisk Selskab bistår gerne med formulering og begrundelse af klagen.

Hvis vurderingsmyndigheden (SKAT) er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke enig i klagen, videresendes den til afgørelse i vurderingsankenævnet. Ankenævnet udarbejder en sagsfremstilling, hvortil det er muligt at komme med bemærkninger. Er man ikke tilfreds med ankenævnets afgørelse, kan den senest 3 måneder efter påklages til Landsskatteretten mod en klageafgift på 800 kr.

Det er muligt at søge om omkostningsgodtgørelse ved Landsskatteretten, hvor 100 % af udgifterne til sagkyndig bistand refunderes ved hel eller delvis medhold. Tabes sagen, refunderes alene 50 %.

Patriotisk Selskab har generelt haft succes med klager over de tidligere vurderinger og har senest vundet en række sager i Landsskatteretten med nedsættelse af både grund- og ejendomsværdier.

Skatteministeren sendte i januar 2013 et nyt lovforslag i høring, hvorefter det ikke længere skulle være muligt at påklage vurderingssager til Landsskatteretten. Høringssvarene – fra bl.a. Ejendomsforeningen Danmark – har vist stor utilfredshed med lovforslaget. Vi forventer, at det også fremadrettet vil være muligt at indbringe vurderingsklager for Landsskatteretten.

For yderligere oplysninger  – kontakt udviklingsdirektør Peter Borreby