26
Apr
Ejendomsvurderingen står for forfald

Af direktør for økonomirådgivning Peter Borreby

Siden 2013 har et ekspertudvalg arbejdet med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem – og efter flere udskydelser, hvor de oprindelige vurderinger af både boliger og erhvervsejendomme tilbage fra hhv. 2011 og 2012 er blevet forlænget, har SKAT nu sendt et lovforslag i høring.

Der er tale om en grundlæggende forandring af hele ejendomsvurderingssystemet – og desværre ser vi hos Patriotisk Selskab en række udfordringer ved lovforslaget. Overvejer du og din familie at gennemføre et generationsskifte inden for en kortere årrække, anbefaler vi derfor, at I får vurderet de mulige konsekvenser af det nye ejendomsvurderingssystem, inden det træder i kraft.

Ejendomsværdi baseres på forventet værdi ved fri handel – og kan ikke umiddelbart ændres

Ifølge lovforslaget skal ejerboliger vurderes pr. 1. september 2018 og øvrige ejendomme – herunder land- og skovbrugsejendomme – pr. 1. september 2019.

Forslaget går på, at den tidligere vurderingsnorm ”værdien i handel og vandel” erstattes af ”den forventelige kontantværdi i fri handel for en ejendom af den pågældende type under hensyntagen til alder, størrelse, beliggenhed og øvrigt karakteristika”.

Samtidig indarbejdes et vurderingsskøn på plus/minus 20 procent. Det får en kæmpe betydning, idet det ifølge forslaget ikke vil være muligt at ændre vurderingen, med mindre den ligger mere end 20 % fra vurderingsskønnet – og det gælder både for ejendoms- og grundværdien.

Land- og skovbrugsejendomme: Store udfordringer i forhold til grundværdi og generationsskifte
Hvad angår land- og skovbrugsejendomme foreslås det, at der ikke længere udarbejdes en ejendomsværdi for de erhvervsejendomme, som ikke beskattes af ejendomsværdien. Ved generationsskifte eller lignende bliver det muligt at rekvirere en ejendomsvurdering mod betaling.

Det nye system vil generelt medføre en betydelig usikkerhed ved generationsskiftet. Godt nok nævnes det i høringsforslaget, at det er hensigten, at den nuværende 15-procentsregel ved overdragelse inden for familien udvides til 20 procent. Problemet er bare, at de 20 procent umiskendeligt svarer til det nye vurderingsskøn, samt at vurderingen ikke kendes på forhånd og vil være vanskelig at påklage ved uenighed.

Grundværdien på landbrugsejendomme skal ifølge forslaget beregnes som et gennemsnit af de nuværende hektarværdier. Inddelingen i god og dårlig jord bortfalder, og reguleringen af grundværdien vil fremadrettet ske efter et indeks beregnet af Danmarks Statistik. Det er således ikke længere muligt at påklage, hverken grundlaget for værdien eller den matematiske fremskrivning, og der vil ikke ske en nedsættelse af grundværdien, hvis jorden fx oversvømmes i forbindelse med et vådområdeprojekt. Det er ikke betryggende for retssikkerheden.

Den såkaldte ”bondegårdregel” i vurderingslovens § 14 fastholdes. Det betyder, at grundværdien for stuehuse ansættes ud fra 2.000 kvadratmeter af den gennemsnitlige hektarpris. Derimod vil der for øvrige beboelser blive ansat en højere kvadratmeterpris for grunden, uanset om boligerne anvendes til udlejning eller til at huse medarbejdere. Det vil medføre en forøgelse af beskatningsgrundlaget.

Hos Patriotisk Selskab har vi argumenteret for, at beskatning af produktionsjord helt bør afskaffes. Alternativt skal den nuværende opdeling i arealklasser bibeholdes, og der skal sættes et loft over stigningen i grundværdien, så eventuelle atypiske handler ikke vil kunne medføre væsentlige stigninger i beskatningsgrundlaget.

Nye vurderingsankenævn
Når lovforslaget træder i kraft, vil der blive iværksat en helt ny vurderingsorganisation, som ikke kun skal agere på et helt nyt lovgrundlag, men også inden for nye organisatoriske rammer og med en helt ny system- og metodemæssig understøttelse.

Hos Patriotisk Selskab har vores tidligere erfaringer med vurderingsankenævnene ikke været gode. Vi har ført en lang række vurderingssager i Landsskatteretten og har i alle sager fået helt eller delvist medhold.

Vi følger nøje det nye vurderingssystem og har ydet bistand til Landbrug & Fødevarer i forbindelse med afgivelsen af hørringssvar, ligesom vi er i tæt kontakt med ejendomsforeningen Danmark gennem vores samarbejde med dem.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte mig.