11
Nov
Er flydelaget på din gyllebeholder i orden?

Landets kommuner er i fuld gang med miljøtilsyn på landets bedrifter. I forbindelse med de traditionelle miljøtilsyn skal kommunerne også føre tilsynskampagner, hvor de vælger at have fokus på et bestemt emne. Tilsynskampagnerne skal være udført inden udgangen af 2016, og de skal både inkludere anmeldte og uanmeldt besøg på bedrifterne. Nordfyns Kommune har meldt ud, at deres tilsynskampagne i år vil have fokus på flydelaget på gyllebeholdere med afgasset biomasse. I flere andre kommuner er der ligeledes fokus på flydelaget, men vi hører også, at affaldshåndtering og fluer er i fokus i år.

Det er et lovkrav, at beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal være forsynet med enten fast overdækning eller tæt overdækning. Ifølge Miljøstyrelsen dækker ”tæt overdækning” hele beholderen, er sammenhængende og har en tør overflade (i tørvejr). En tæt overdækning er desuden stabil i forbindelse med blæst og kraftig nedbør.

Såfremt kommunerne ved de ordinære tilsyn eller ved tilsynskampagnen finder ulovligheder, kan det føre til en indskærpelse om at bringe forholdene i orden – og i værste fald kan det føre til økonomiske sanktioner.