10
Jul
Er succession ved ejerskiftet altid en god idé?

Af seniorkonsulent Karsten Hansen

I forbindelse med et ejerskifte er der en række økonomiske og skattemæssige beslutninger, som sælger og køber skal tage. Bl.a. skal de forholde sig til, om succession er vejen frem. Succession vælges ofte, men om det er en god idé, er meget individuelt. Bliv klogere herunder.

Hvad er succession?
Succession betyder, at køber indtræder i sælgers skattemæssige stilling, hvad angår anskaffelsessum, -tidspunkt og afskrivninger. I et generationsskifte betyder det, at køber overtager sælgers skattemæssige forpligtigelser på et eller flere områder. Til gengæld kan der ved beregningen af bo- og gaveafgiften indregnes en såkaldt passivpost på 30 % af den udsatte avance (købers betaling af ejendommen). Passivposten nedsætter hermed det beløb, som køber skal fremskaffe.

Formålet med succession er med andre ord at udskyde skatten til senere og dermed mindske likviditetskravet. Valget om succession kan dermed være mere eller mindre frivilligt afhængig af købers og sælgers likviditet ved et generationsskifte. Det er vigtigt at kende konsekvensen af succession, inden man træffer beslutningen.

Fordele og ulemper ved succession
Hvis der tages udgangspunkt i en beregnet ejendomsavance på 10 mio. kr., koster skatten heraf cirka 4,3 mio. kr. uden succession. Et beløb, som for det første skal finansieres og for det andet forrentes og afdrages fremover. Sandsynligvis af køber, da sælger gerne har et ønske om/et behov for et bestemt rådighedsbeløb efter overdragelsen. Hvis der vælges succession, sparer køber likviditet til finansiering og skat samt måske også et mindre beløb til renter og afdrag. Den udskudte skat er rente- og afdragsfri helt indtil den næste handel af ejendommen. Der er altså tale om et stående lån fra SKAT, der falder i værdi.

Ulempen ved succession er derimod, at køber skattemæssigt får ejendommen til en lavere oprindelig anskaffelsespris – og at denne lavere pris danner grundlag for indekseringen af anskaffelsessummen, dvs. den faste årlige værdiforhøjelse på landbrugsejendommen. Endvidere er passivposten ikke så stor som den udskudte skat. Det er en ulempe, hvis ejendommen handles hurtigt igen.

Det skal således i den enkelte situation vurderes, om det er bedst at succedere under de økonomiske vilkår, det medfører, eller om det er bedst at gennemføre ejerskiftet uden succession, men med den gæld, der følger med.

Kan succession betale sig?
Jeg har beregnet nogle eksempler på, hvad det koster at vælge og fravælge succession. Eksemplerne tager fortsat udgangspunkt i en ejendomsavance på 10 mio. kr., samt at alle skatteregler forbliver uændrede frem til den næste handel af ejendommen.

Hvis der vælges succession, og vi forudsætter en årlig indeksering af anskaffelsesprisen på 2 %, bliver avanceskatten på 43 % som følger efter henholdsvis 10, 20 og 30 år:

  • Mistet indeksering af 10 mio. kr. i 10 år: 2.189.000 kr. – dvs. en skat heraf på 941.000 kr.
  • Mistet indeksering af 10 mio. kr. i 20 år: 4.860.000 kr. – dvs. en skat heraf på 2.090.000 kr.
  • Mistet indeksering af 10 mio. kr. i 30 år. 8.114.000 kr. – dvs. en skat heraf på 3.489.000 kr.

 

Tilsvarende vil forrentningen på et lån på 4,3 mio. kr. – hvis succession fravælges – se ud som følger:

Eksemplerne ovenfor viser, at hvis der vælges succession, så er avanceskatten efter 10 år på 941.000 kr. Hvis der ikke vælges succession, er gælden til finansiering ved en rente på 2 % efter 10 år vokset med 942.000 kr. Heraf kan konkluderes, at hvis der kan lånes penge til lidt under 3 % eller lavere, er skatten den samme – succession eller ej.

Succession i andre aktiver
Succession i genvundne afskrivninger, bygninger, avance på maskiner, beholdninger nedskrevet til fremstillingspris osv. giver også en passivpost på 30 %. Dog kan posten udløse topskat, altså en beskatning på helt op til 56 %. Om det er en fordel med succession eller ej, er derfor et spørgsmål om den forventede skat for køber og sælger, samt i hvor lang tid skatten kan udskydes.

Er succession den rette løsning for dig?
Som ved alt andet beror det på en individuel vurdering, om succession er en fordel eller ej – og likviditet og lånebetingelser får det afgørende ord i sagen. Skatten er ved nogle generationsskifter så likviditetskrævende, at succession ofte er nødvendig.

Hvis man forventer at kunne holde en lav forrentning, er det en fordel at betale skatten af ejendomsavancen med det samme. Men hvis likviditeten ikke er til stede til en lav rente, er succession det bedste.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig (Karsten Hansen).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.