23
Okt
Få hjælp til at komme godt igennem KO-Kontrollen

Af planteavlskonsulent Michael Stensgaard Toft og miljøkonsulent Tine Zimmermann

Det kan være en udfordring at holde styr på alle KO-kravene, og en del bliver hyppigt overtrådt. I det følgende kan du læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med KO-kontrollen.

Tilser du hyppigt dine dyr? Alle dyr skal hyppigt tilses; mindst én gang om dagen. Der skal være fast eller mobil belysning, og syge og tilskadekomne dyr skal omgående have passende behandling. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt.

Har dine dyr adgang til vand og foder? Alle dyr skal behandles omsorgsfuldt. Herunder skal de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Har dine svin permanent adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale? Svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge og rode i. Det kan være halm, hø, træ, savsmuld, tørv eller en blanding heraf. Beskæftigelsesmateriale skal være tilgængeligt for dyrene hele døgnet.

Kan dine græsarealer klare kontrol? Græsarealer skal, hvis de ikke afgræsses, slås mindst én gang årligt i perioden 1. juli – 15. september. 325 landbrugere blev sidste år trukket i deres landbrugsstøtte, fordi de ikke havde overholdt krydsoverensstemmelsesreglerne omkring vedligeholdelse af græsarealer.

Græsarealer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i KO-kontrollen
Fra 2015 er det kun NaturErhvervstyrelsen, der vil foretage KO-kontrol. Til forskel fra nu, så vil alle relevante krav indenfor de fire områder (miljø, sundhed, dyrevelfærd og GLM) skulle kontrolleres på én gang; et besøg vil ikke kun inkludere tjek af fx miljø- eller velfærd. Ændringen vil sandsynligvis føre til færre sanktioner, men kan betyde, at de bedrifter, der kontrolleres, risikerer at få et større træk i EU-støtten.

Efteråret er sæson for miljøtilsyn og KO-kontrol. Er du i tvivl om, hvorvidt din bedrift overholder kravene om krydsoverensstemmelse, og ønsker du at være velforberedt og tryg inden kontrolbesøget, så kontakt Patriotisk Selskab og få lavet et forudgående KO-Tjek på din bedrift.

Læs mere om KO-Tjek