14
Aug
Få indflydelse på frekvensen af dine miljøtilsyn

Af miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann

Det er ved at være tiden for kommunernes miljøtilsyn, og i år kommer vi til at se virkningen af den nye tilsynsmodel. Tilsynsmodellen er opbygget omkring 3 typer af tilsyn – basistilsyn, prioriteret tilsyn og tilsynskampagner.

Hvor ofte, du får tilsyn, afhænger af to forhold – basistilsynet og din risikoscore.

Basistilsynet er en gennemgang af virksomheders og husdyrbrugs samlede miljøforhold, og tilsynsfrekvensen ved basistilsynet er bestemt ud fra, om bedriften er placeret i kategori 1 eller kategori 2. Virksomheder i kategori 1 skal som minimum have et basistilsyn inden for henholdsvis 3 år og virksomheder i kategori 2 skal have et basistilsyn inden for en 6 årig periode.

Derudover skal alle bedrifter have udarbejdet en risikoscore, der er baseret på en vurdering af forhold som aktiv miljøindsats, regelefterlevelse, størrelse af bedrift samt afstand til naboer og natur. Den samlede risikoscore får betydning for antallet af tilsyn ud over basistilsynet.

Risikoscoren er opbygget omkring to parametre – sandsynlighed og konsekvens. Det ene parameter – konsekvens – har du ikke indflydelse på, mens det er muligt at påvirke det andet parameter – sandsynlighed – med aktiv miljøledelse. Aktiv miljøledelse kan være et certificeret miljøledelsessystem, Grønt Regnskab, miljøpolitik med fastsat miljømål og procedurer til vurdering af emissioner og processer samt en skriftelig formuleret miljømålsætning.

Bedrifter, der overholder reglerne og aktivt arbejder med miljøforbedringer, vil kunne reducere deres risikoscore og derved med stor sandsynlighed opnå en effekt af færre tilsyn. Især et mere målrettet arbejde med aktiv miljøledelse kan gavne bedrifterne, både i form af færre tilsyn men også i forhold til, at signalere til omverdenen, at de har styr på deres miljøpåvirkninger. Samtidig kan der være økonomiske gevinster at hente ved at indføre miljøledelse. Der er f.eks. typisk store besparelser at hente på energi- og vandforbrug i produktionen.

Det kan derfor godt betale sig fremadrettet at arbejde mere målrettet med miljø på bedriften.

Udover basistilsyn og det prioriterede tilsyn er landets kommuner også forpligtet til at gennemføre en årlig tilsynskampagne, hvor der er fokus på et konkret miljøproblem eller miljøindsat.

En anden ændring i forbindelse med den nye tilsynsmodel er, at landets kommuner nu har pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Også tilsynsrapporterne for de seneste to tilsynsbesøg skal være offentligt tilgængelige digitalt.

Vil du vide mere om den nye tilsynsmodel eller muligheden for at påvirke din risikoscore, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann.