30
Jun
Få støtte til dit naturprojekt

Den Danske Naturfond støtter projekter, som sikrer den eksisterende natur eller skaber nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter. Fonden vil først og fremmest gerne støtte konkrete, arealrelaterede projekter – og det forventes derfor, at hovedparten af aktiviteterne, som støtten knytter sig til, angår direkte forbedringer af naturen på konkrete arealer, omend der også kan ydes støtte til medfølgende udgifter som fx projektudvikling, adgang, formidling og monitering.

Alle private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge om midler, men projektet skal helst bygge på et samarbejde mellem flere aktører. Stat og kommune kan være en mulig samarbejdspartner for dig i et lokalt projekt.

Ansøgningsfristen for 2016 er den 1. august, men vi anbefaler, at du allerede nu begynder at planlægge næste års projekter. Der kan søges op til 1,5 mio. kr. pr. projekt.

Kontakt natur- og miljøkonsulent Kristian Petersen, hvis du har brug for sparring om udvikling af et projekt eller hjælp med en ansøgning.