29
Mar
Få tilskud til modernisering af kvægstalden

Af miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann

Gennem tilskudsordningen “Modernisering af kvæg” vil det, som i 2015, igen i år være muligt at få tilskud til nybygning, tilbygning eller renovering af stalde, der bruges til malkekvæg, opdræt og/eller slagtekalve af malkekvægsracer. Ordningen vil til forskel fra sidste år også have fokus på økologiske kvægstalde.

Ansøgningsperioden forventes at løbe fra den 7. april til den 24. maj 2016.

Der er i alt afsat 108 mio. kr. til ordningen, og pengene er fordelt som følger:

kvægstalde tilskud

Der skal søges efter faste priser, og det er dermed ikke nødvendig at indhente tilbud, inden der kan søges tilskud. Vi anbefaler dog, at du indhenter tilbud iht. tilbudslovens regler, da der alligevel er krav om, at der skal indhentes tilbud, inden byggeriet sættes i gang. Tilskudsberettigede udgifter skal minimum udgøre 300.000 kr. pr. indsatsområde.

Der kan gives op til 20 % i tilskud til godkendte udgifter. Det forventes desuden, at de faste priser kan nedskrives med op til 40 %, hvis det skønnes, at opgaven kan laves til en lavere pris end den faste pris.

Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af en beregnet økonomisk effekt. Beregningen vil bl.a. blive foretaget på baggrund af antal staldpladser og evt. tilkøb af teknologi under indsatsområderne miljø og dyrevelfærd eller malkning og mælkeopbevaring. Ansøgningsprogrammet udregner ved udarbejdelse den økonomiske effekt, så den kendes, inden ansøgningen sendes ind.

Ansøgningerne bliver prioriteret efter et pointsystem, hvor der gives to point for hhv. en opnået miljøgodkendelse og byggetilladelse. Hvis der kun er indsendt en ansøgning, opnås 1 point. Har du opnået en finansieringserklæring, giver det tre point. Der skal opnås minimum fire point for at komme i betragtning til tilskuddet. Ved pointlighed er det størrelsen på den økonomiske effekt, der bliver afgørende.

Hvis de økologiske puljer bliver brugt, flyttes de resterende ansøgninger over i den konventionelle del og vil blive behandlet på lige fod med dem.

Kontakt miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann, hvis du har spørgsmål.