Miljøansøgninger

Ved etablering af dyrehold eller ved udvidelse eller ændring af det nuværende skal du søge om en miljøgodkendelse/-tilladelse eller benytte en anmeldeordning. Men at udarbejde en god miljøansøgning kræver mere end blot at udfylde et skema.

Vores erfarne miljøkonsulenter kan, i samarbejde med vores øvrige konsulenter, rådgive dig om mulighederne på din ejendom. Samarbejdet med de øvrige konsulenter sikrer, at der tages forbehold for flere faglige aspekter end blot de miljømæssige, når projektet med udvidelsen af dyreholdet skal gennemføres, og miljøansøgningen skal udarbejdes.

Før udarbejdelsen af ansøgningen startes, gennemgår vi din ejendom sammen med dig og afdækker, om der er udfordringer med dit projekt i forhold til naboer/lugt, ammoniakpåvirkning af naturområder eller BAT (bedst anvendelige teknologi).

Ud fra dine ønsker til udvidelsen eller ændringen af dyreholdet hjælper vi dig til at få den bedst mulige løsning med færrest muligt begrænsninger.

Hvornår skal jeg søge hhv. godkendelse, tilladelse og benytte en anmeldeordning?
Når din ejendom skal godkendes eller have en tilladelse, tages der afsæt i det givne produktionsareal, dyretype og staldsystem. Det er derved muligt at producere det antal dyr, stalden har plads til, og i det ønskede vægtinterval – dog skal dyrevelfærdskravene overholdes. Derudover kan du søge en miljøgodkendelse eller tilladelse, hvor der kan skiftes mellem to eller flere dyretyper.

Hvis dit husdyrbrug har en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år, skal du have en § 16a-miljøgodkendelse. Det gælder også, hvis dit husdyrbrug har:

• flere end 750 stipladser til søer
• flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
• flere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Hvis dit husdyrbrug har en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH3-N pr. år og et produktionsareal på 100 m2 og derover, skal du i stedet have en § 16b-tilladelse.

For husdyrbrug på under 100 m2 skal der som udgangspunkt hverken søges godkendelse eller tilladelse. Produktionen skal blot anmeldes til kommunen.

Hvis du ønsker at etablere forskellige driftsbygninger, skifte mellem dyretype eller øge dyreholdet ved hjælp af en emissionsbaseret produktionstilladelse, kan du benytte en anmelderordning. Ved brug af anmeldelser er der en række krav, der skal opfyldes, herunder afstandskrav, samme emission m.v. Her kan læse mere om de forskellige anmeldeordninger, der findes.

Vigtigt med god kontakt til kommune/sagsbehandler
Et vigtigt element i ansøgningsprocessen er en åben og konstruktiv dialog med kommunen/sagsbehandleren, hvor ansøgningen følges til dørs. Vi anbefaler et indledende formøde med kommunen på din ejendom, hvor projektet præsenteres, og sagsbehandleren får et førstehåndsindtryk af projektet og af dig.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.