Tilskudsordninger

– for yderligere oplysninger om tilskudsordningerne nedenfor – kontakt os.

 

Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger i landdistrikterne kan søges til projekter, der:

 • bevarer og fremmer den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter
 • bevarer og fremmer miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier og de rekreative værdier
 • etablerer forbindelseslinjer i landskabet og øger andelen af småbiotoper.

 

 

Biogas

Tilskud til biogas-projekter kan søges til:

 • Etablering og udvidelse af biogas-fællesanlæg
 • Etablering og udvidelse af biogas-gårdanlæg.

Supplerende bedriftsinvesteringer, der vurderes nødvendige for at kunne levere biomasse til anlæggene.

Ansøgningerne prioriteres blandt andet på baggrund af projekternes omkostningseffektivitet i forhold til at behandle mest husdyrgødning pr. investeret krone.

 

Natur- og miljøprojekter

Tilskud til Natur- og miljøprojekter kan søges til ikke-produktionsfremmende investeringer ved følgende projekttyper:

 • Planlægning af natur- og miljøprojekter
 • Udarbejdelse af naturplaner
 • Etablering af vegetationsstriber
 • Særlige levesteder for dyrearter
 • Græsningsprojekter
 • Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø
 • Jordfordeling.

 

Ansøgninger til den særlige pulje skal indsendes via regionerne. Kontakt regionen for oplysninger om deres ansøgningsfrister.

 

Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning kan søges til ikke-produktionsfremmende investeringer, der omfatter en af eller begge følgende foranstaltninger:

 • Rydning af tilgroede arealer
 • Forberedelse til afgræsning.

 

 

Miljøteknologi

Tilskud til miljøteknologi kan søges til projekter vedrørende investeringer i nye grønne teknologier på jordbrugsbedrifter – inden for følgende indsatsområder:

 • Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktionen
 • Reduktion af pesticidanvendelsen
 • Reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning
 • Reduktion af energiforbruget respektive reduktion af vand-, næringsstof og pesticidforbruget i gartnerisektoren
 • Tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne (“minivådområder”).

 

Læs mere

 

Fremtidens Herregård

Tilskud til herregårdsprojekter – under Realdania-kampagnen ”Fremtidens herregård” – kan søges til projekter, der:

 • aktiverer herregårdens bygninger og omgivelser, så de bidrager til at skabe nyt liv i landdistrikterne – fx som ramme om erhverv, turismetilbud, mødesteder, nye oplevelser osv.
 • viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

 

Læs mere

 

Privat skovrejsning

Tilskud til privat skovrejsning – under Naturstyrelsen – kan søges til:

 • Anlæg og pleje af bevoksninger
 • Tillæg for anlæg uden brug af pesticider
 • Tillæg for anlæg med skånsom jordbearbejdning
 • Opsætning af hegn mod vildtet
 • Udarbejdelse af skovkort og fastsættelse af areal
 • Jordbundsundersøgelse.