Skemaer

 

Oversigt over skadedyr i frøgræsmarker
Du kan her se en oversigt over hvilke skadedyr, der angriber hvilke afgrøder og hvornår.

 

Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2017/2018
Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i perioderne 1. oktober 2017 til  14. december 207 og fra 15. januar 2018 til 28. februar 2018 på vilkår, som fremgår af Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2017/2018.

Download erklæringen, som skal underskrives i to eksemplarer, et til leverandøren og et til opbevaring i brugers sprøjtejournal.

 

Egen udsæd af vintersæd
Hvordan egen udsæd af vintersæd bruges, fremgår af bilag fra NaturErhverv, herunder udsædsbårne svampesygdomme i korn, vejledende grænser for bejdsebehov i henhold til Plantedirektoratet og forventede tab ved kraftige angreb. Endvidere findes også liste over laboratorier, der udfører analyser for udsædsbårne sygdomme samt spireevne.


Forbud mod besiddelse af 880 gamle midler

Det blev fra 2. september 2012 forbudt at anvende og opbevare gamle versioner af midler, hvor nyere identiske midler lovligt kan anvendes. Du kan på www.middeldatabasen.dk se listen over forbudte midler. Midlerne har anvendelsesforbud i Danmark. Disse midler må hverken sælges, anvendes eller opbevares på landbrugsbedrifter, men skal bortskaffes på forsvarlig vis, dvs. via en modtagestation for farligt affald.

Listen viser dels forbud, som er gældende pr. dags dato, dels også forbud, som er varslet, men ikke trådt i kraft pr. dags dato.

 

Græsningsaftale
Der er bedrifter, hvor græsarealer indgår i bedriftens ansøgning om enkeltbetaling, men græsarealerne afgræsses af en anden mands dyr. Dette omtaler vi normalt som en græsningsaftale i modsætning til en forpagtning, hvor græsarealerne skal indgå i anden mands ansøgning om enkeltbetaling.

NaturErhvervstyrelsen har udsendt en afklaring af reglerne for rådighed ved græsningsaftaler. En græsningsaftale giver KUN anden mand lov til afgræsse arealet samt pligt til at holde opsyn med dyrene. Så snart en græsningsaftale går ud over retten til at holde arealet og fx indebærer forpligtigelse til at vedligeholde hegn, el og evt. vandforsyning, så vurderes aftalen som værende en forpagtning. Ved en forpagtning er det ikke ejer, men afgræsser, der skal ansøge om enkeltbetaling, og konsekvenserne kan blive voldsomme.

Det er derfor vigtigt, at du læser din aftale igennem, da det er indholdet og ikke overskriften, der afgør, om det er en græsningsaftale eller en forpagtning.

Da en græsningsaftale kan bestå af mange forskellige individuelle forhold, har vi ikke en færdig standardaftale, men opfordrer til, at du kontakter vores juridiske konsulenter, så de evt. kan gennemgå din græsningsaftale eller hjælpe dig med at udarbejde en ny.

 

Såtabel
Du kan her se planteavlsafdelingens såtabel 2022.

 

Syn af sprøjter
Nye sprøjter, købt efter 31. december 2013, skal synes inden 5 år efter anskaffelsen. Nye sprøjter, købt før 31. december 2013, skal synes ved indfasningsordningen for sprøjtesyn. Virksomhedens sprøjte bliver ikke indkaldt til syn. Man skal derfor selv henvende sig til en af de godkendte synsvirksomheder.

 

Tro og love erklæring frem til MAB-autorisation
Tro og love erklæring for personer/virksomheder, der frem til 1. juli 2020 ønsker at købe og anvende sprøjtemidler uden at have en medarbejder ansat, der er autoriseret i MAB og uden selv at være autoriseret i MAB. Hent Tro og lov erklæring frem til MAB-autorisation her.

Erklæringen skal opbevares på virksomheden og den skal opbevares sammen med original eller kopi af det relevante sprøjtecertifikat/sprøjtebevis eller bevis for gennemført opdateringskursus. Erklæringen skal på forlangende fremvises til kontrolmyndighed.

 

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse
Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller krav om overdækning af beholdere til flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse. Formålet med overdækningen er først og fremmest at reducere ammoniakfordampningen til et minimum. Formålet er tillige at reducere lugtgenerne for naboer.

Fast overdækning er flydedug, teltoverdækning eller lignende. Tæt overdækning er naturligt flydelag, halm letklinker (leca) eller lignende. Anvendelse af ammoniakreducerende teknologi, der er optaget på teknologilisten, der i visse tilfælde kan erstatte fast overdækning henholdsvis tæt overdækning.

Download: vejledning og skema

 

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter og anlæg af vaskeplads:
Vaskepladsbekendtgørelse FAQ

Der er nu udarbejdet en vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler.

Ligeledes er der også udarbejdet et Byggeblad, som beskriver, hvordan en vaskeplads kan anlægges.

 

Sprøjtejournal, dokumentation for anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteudstyr,  som omtalt i AfgrødeNyt nr. 9 af 1. maj 2017

 

Pesticidindberetning 2015-2016
Der skal for sæsonen 2015/2016 indberettes forbrug af pesticider på afgrødeniveau. Du kan her downloade et skema til brug for notering af startlager, indkøb, slutlager, forbrugt mængde og fordelingen af pesticider.

 

Transportdokumenter
Som oplyst ved ADR kap. 1.3 kursus skal der ved transport af farligt gods medbringes transportdokumenter vedrørende det transporterede gods. Føreren skal desuden medbringe et gyldigt ADR-kursusbevis. Transportdokumenterne kan ses på DM&Es hjemmeside.