12
Jun
Foreløbige driftsresultater for mark og svin 2013

Af udviklingsdirektør Peter Borreby

Trods gode resultater er indtjeningen i landbrugserhvervet fortsat lav. Ulige rammevilkår mellem Danmark og vores nabolande er en del af forklaringen. Det er det billede, som tegner sig i de foreløbige driftsresultater for 2013, som Patriotisk Selskab nu offentliggør.

Selv om resultaterne historisk set er gode, så er indtjeningen i erhvervet forsat lav i forhold til den investerede kapital og risici. Udviklingen i resultaterne understreger sårbarheden over for faldende afregningspriser og betydningen af forskellige rammevilkår i Danmark i forhold til vores nabolande.

Rammebetingelserne for opfedning af smågrise og slagtesvin er simpelthen bedre i bl.a. Tyskland, ligesom skat på produktionsjord, højere afgifter på bekæmpelsesmidler samt begrænsninger i kvælstoftilførsel kan mærkes i markbruget.

Markbrug
Selv om markbrugets resultat i 2013 er knap 1.400 kr. pr. ha under rekorden fra 2012, er nettoudbyttet på 2.476 kr. pr. ha stadig højt set i et historisk perspektiv.

Det var ventet, at resultaterne ikke kunne tangere toppen fra 2012, hvor afregningspriserne var rekordhøje. De foreløbige resultater er således 126 kr. pr. ha bedre end selskabets prognose, hvor bl.a. omsætning er bedre. Omkostningerne ved produktionen er dog også høje, og især gødning er dyrere.

Selvom udbytte og priser i kornafgrøderne generelt ligger over gennemsnittet, er det fortsat frøafgrøder og sukkerroer, som har de højeste dækningsbidrag. Særlig spinatfrø ser ud til at tangere den tidligere rekord fra 2009.

Ser vi frem mod høsten for 2014, viser det aktuelle prisniveau igen lavere afregningspriser samtidig med, at afgiften på bekæmpelsesmidler er forhøjet og skatten på produktionsjord stiger. Meget tyder således på et yderligere fald i indtjeningen for 2014.

Svineproduktion
For svineproducenter med sohold ser resultaterne for 2013 ud til at blive bedre end året før, med et historisk højt nettoudbytte på næsten 1.200 kr. pr. årsso. Det er især forsat stigende produktivitet samt efterspørgsel efter smågrise på eksportmarkederne, der fremmer resultaterne.

Derimod er resultaterne ved opfedning af smågrise og slagtesvin presset af de højere smågrisepriser på eksportmarkederne, og resultaterne i disse produktioner kan som gennemsnit ikke forrente den investerede kapital. Rammebetingelserne for opfedning af smågrise og slagtesvin er simpelthen bedre i bl.a. Tyskland.

For 2014 har afregningspriserne ikke kunnet leve op til forventningerne, og selv om foderpriserne er faldet, vil økonomien i opfedning af smågrise og slagtesvin i Danmark i 2014 alt andet lige fortsat være presset.

De endelige analyser udkommer i november
De endelige Driftsanalyser for 2013 udkommer i november. Driftsresultaterne, der er indsamlet fra en lang række større jordbrugsvirksomheder, viser analyser for malkekvæg, sohold, smågrise, slagtesvin, kyllinger og markafgrøder, suppleret med beregnet gennemsnit for bedste halvdel.
Derudover vil der i de samlede Driftsanalyser være prognoser for udviklingen i indeværende og kommende år samt aktuelle artikler med fokus på optimering, benchmarking og handleplaner.

Driftsanalyser 2013-2014 foreløbige resultater