15
Jun
Virksomhedsanalyser: Foreløbige resultater klar

”Der er ingen tvivl om, at landbrugsproduktionen i øjeblikket er udfordret af lave afregningspriser, og derfor kan vi kun være tilfredse med, at de foreløbige resultater ligger så tæt på prognoserne, som de gør”, siger udviklingsdirektør Peter Borreby.

I år er det 50 år siden, at vi begyndte at udgive detaljerede analysetal for de enkelte jordbrugsvirksomheder i opslagsværket Driftsanalyser, der udkommer hvert efterår. Hver sommer kan de foreløbige resultater for det pågældende år desuden offentliggøres – og de foreløbige prognoser for 2015/2016 ligger hermed klar nu.

Driftsanalyser viser på godt og ondt udviklingen i virksomhedernes indtjening:

”I den situation, som erhvervet befinder sig i, er der behov for realisme og for at kende den reelle produktionspris for de enkelte afgrøder og animalske produkter”, forklarer udviklingsdirektør Peter Borreby og tilføjer:

”Med den stigende internationale konkurrence er det desuden nødvendigt at kunne benchmarke de danske resultater med produktionsomkostningerne i andre lande”.

Siden år 2007 har vi hos Patriotisk Selskab deltaget i det internationale samarbejde agri benchmark, hvor danske resultater kan sammenlignes med resultaterne på repræsentative ejendomme fra andre lande.

 

DE FORELØBIGE RESULTATER

 

Markbrug
”Selv om der i prognosen var indregnet et mindre prisfald for afregningspriserne, så er særligt kornpriserne i løbet af 2016 faldet til et lavere niveau end det, som de fleste havde forudset var muligt. Derfor er det positivt at se, at afregningspriserne i de foreløbige resultater ikke ligger lavere, end de gør”, siger Peter Borreby og uddyber:

”I de foreløbige tal er der en del, som har disponeret deres avl tidligt til relativt fornuftige priser. Desværre er det vores forventning, at der fortsat mangler afregning af en del gammel høst, hvorfor de gennemsnitlige kornpriser kan falde yderligere, når de endelige tal bliver opgjort”.

Bedre udbytter og frøafgrøderne trækker op i forhold til prognoserne. Samtidig har der været en god omkostningsstyring og omkostninger lidt under prognoserne – bl.a. er de lavere energiomkostninger med til at sænke maskinomkostningerne.

 • Det foreløbige nettoudbytte udgør 1.173 kr. pr. ha – kun 7 kr. lavere end prognosen.
 • Udbytte i vinterhvede 9.122 kg pr. ha eller 122 kg pr. ha over prognosen.
 • Afregningspris vinterhvede 1,13 kr. pr. kg, 5 øre under prognosen pr. kg.

 

Svineproduktion
”Svinebrugets resultater er som helhed bedre end prognoserne som følge af højere effektivitet. Lavere priser på smågrise og relativt høje foderpriser presser smågriseproducenterne, når de måles i forhold til de senere års resultater. Omvendt har slagtesvineproduktionen været bedre”, udtaler seniorkonsulent Brian Bendtsen og uddyber:

”På trods af en effektivitet i  verdenseliten levner de nuværende afregningspriser ikke et nettoudbytte, der forrenter den investerede kapital. Kun den bedste fjerdedel har fortsat sorte tal på bundlinjen. Hvis de danske rammevilkår ikke forbedres, er jeg bekymret for udviklingen i den danske svinesektor.

Særligt det accelererende fald i produktionen af slagtesvin bekymrer. Med negativ vækst i antallet af slagtninger er slagterierne inde i en nærmest umulig kamp for at holde omkostningerne nede og noteringen oppe. Svineproduktionen er inde i en ond spiral, hvor producenterne ikke kan tjene til reinvesteringer, og slagteriernes omkostningseffektivitet presses af de færre dyr på slagtegangene. Den store taber er det danske samfund, der mister en masse arbejdspladser samt betydelige eksportindtægter”.

Sohold

 • En stor fremgang i antal grise pr. årsso giver en positiv afvigelse på bruttoudbyttet i forhold til prognosen.
 • Foderomkostningerne er blevet højere end ventet, hvilket kan henføres til en øget foderpris.
 • Omkostningseffektiviteten er ligeledes forbedret, idet de indirekte omkostninger samt kapacitetsomkostningerne er faldet.
 • Nettoudbyttet udgør 496 kr. pr. årsso for gennemsnittet og 1.059 kr. for den bedste halvdel.
 • Nettoudbyttet forrenter ikke den investerede kapital.

 

Smågrise 7 – 30 kg

 • Det foreløbige nettoudbytte er lavere end prognosen, primært som følge af en højere pris på foderet. Smågrisenes resultat ender således med at være det dårligste i 7 år. Salgsværdi vs. indsættelsespris understøtter ikke produktionen.
 • Nettoudbyttet er negativt med 24 kr. pr. stk., ca. 8 kr. lavere end prognosen, hvoraf foder udgør de 7 kr. af afvigelsen.
 • Den bedste halvdel af producenterne opnår dog et lille positivt resultat.
 • Nettoudbyttet forrenter ikke den investerede kapital.

 

Slagtesvin

 • Nettoudbyttet er 10 kr. pr. stk. bedre end prognosen som følge af en højere statusværdi og en forbedret fodereffektivitet, der mere end opvejer den højere pris pr. foderenhed.
 • Den bedste halvdel har et nettoudbytte, som er 20 kr. højere pr. stk. end gennemsnittet. Nettoudbyttet forrenter ikke den investerede kapital.

 

* Nettoudbyttet er produktionens bidrag til forrentning af den investerede kapital. Nettoudbyttet indeholder alle indtægter og omkostninger ved produktionen, herunder ejerens eget arbejde. Afkoblede produktionstilskud indgår ikke i nettoudbyttet.

 

Se de foreløbige tal her.