Forretningsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PATRIOTISK SELSKAB

1. Anvendelse og gyldighed

A. Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse fra Patriotisk Selskab, medmindre betingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

B. Betingelserne gælder både for nye og løbende kundeforhold.

C. I betingelserne forstås ved ”rådgiver”, den medarbejder, som Patriotisk Selskab udmelder til at påtage sig løsningen af en given opgave indenfor betingelsernes område. Ved ”kunden” forstås den person eller denne persons befuldmægtigede, som antager Patriotisk Selskab til løsning af opgaven.

D. Ved ”aftale” forstås den rådgivningsaftale eller ordrebekræftelse, som Patriotisk Selskab eventuelt måtte udarbejde forud for opgavens løsning.

E. Patriotisk Selskab yder alene rådgivning på baggrund af dansk lovgivning.

 

2. Rådgiverens pligter

A. Rådgiveren skal varetage kundens interesser, i det omfang disse ikke strider imod kravene til rådgiverens professionelle standard. Såfremt dette er tilfældet, skal rådgiveren orientere kunden herom.

B. Rådgiveren har tavshedspligt med hensyn til de informationer, oplysninger og materiale, som Patriotisk Selskab får betroet af kunden, eller som rådgiveren får kendskab til gennem sit arbejde for denne.

 

3. Modtagelse, gennemførsel og afslutning af opgave

A. Når Patriotisk Selskab påtager sig en ny arbejdsopgave, vil Patriotisk Selskab bestræbe sig på, at der bliver udarbejdet en aftale eller en ordrebekræftelse, der beskriver rådgivningens karakter, omfang og honorarform. Aftalen kan have karakter af en egentlig aftale, men kan også være en anerkendelse i brevform, e-mail eller lign., alt afhængig af opgavens karakter.

B. Finder Patriotisk Selskab, at der til opgavens gennemførelse er behov for speciel rådgivning udover den, som Patriotisk Selskab påtager sig at yde, skal kunden oplyses herom forinden aftale indgås, eller uden unødigt ophold.

C. Kunden kan ændre opgaven eller grundlaget for denne. Medfører ændringen et merarbejde, har Patriotisk Selskab krav på tilsvarende regulering af honoraret. En sådan regulering skal oplyses overfor kunden.

D. Patriotisk Selskab gennemfører som altovervejende hovedregel opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil kunden beder os afslutte denne. Patriotisk Selskab forbeholder sig dog ret til at standse arbejdet med en opgave, såfremt Patriotisk Selskab i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for opgavens gennemførelse, eller hvis Patriotisk Selskab mener, at det er i kundens interesse. I forbindelse med f.eks. negativ kreditvurdering eller anticiperet misligholdelse, indstiller Patriotisk Selskab straks arbejdet, og kunden orienteres uden unødigt ophold.

E. Gør kunden sig i øvrigt skyldig i væsentlig misligholdelse af aftalen, herunder nærværende forretningsbetingelser, er Patriotisk Selskab berettiget til at ophæve aftalen.

 

4. Priser og Betaling

A. For løsningen af den opgave, som er overladt til rådgiveren, oppebærer Patriotisk Selskab et honorar, hvis beregningsgrundlag eller størrelse fastsættes i aftalen med kunden.

B. Honoraret skal i forhold til såvel Patriotisk Selskab og kunden være rimeligt. Honoraret skal dække opgavens forsvarlige gennemførelse og en fyldestgørende varetagelse af kundens interesser.

C. Patriotisk Selskab har krav på honoraret for hele den aftalte opgave, dog under iagttagelse af reglerne om indstillelse, standsning eller misligholdelse. Det bevirker ikke fradrag i honoraret, at enkelte ydelser i en fase ikke er særskilt gennemført, hvis den aftalte opgave er løst på fyldestgørende måde.

D. Ved fast honorar forstås en mellem kunden og Patriotisk Selskab aftalt fast sum som honorar. Honoraret kan kun forlanges ændret, såfremt der sker ændringer i aftalens forudsætninger.

E. Ved honorar efter regning forstås et honorar udregnet på grundlag af det tidsforbrug, der er anvendt til opgavens løsning.

F. Ved succeshonorar forstås et honorar udregnet på grundlag af det resultat, som løsningen af opgaven medfører for kunden.

G. Er der i aftalen intet anført om honorarform, anses honoraret for at være efter regning.

H. Udgangspunktet for indgåelse af aftaler med Patriotisk Selskab er betinget af medlemskab. I forbindelse med særlige kunder, hvor medlemskab ikke falder naturligt, tillægges honorarer minimum 20 %.

I. De fastsatte honorarer er opgjort ekskl. moms, andre afgifter, told, gebyr, fragt, rejseudgifter og lignende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

J. Ved fast honorar eller honorar efter regning a conto fakturerer Patriotisk Selskab ved hvert kvartals udgang på baggrund af det i det forløbne kvartals udførte arbejde, medmindre andet er angivet i aftalen. Ved succeshonorar anføres i aftalen, hvornår fakturering finder sted.

K. Honoraret forfalder til betaling ved kundens modtagelse af fakturaen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Betales fakturaen ikke inden for betalingsfristen, er kunden pligtig at betale en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned, svarende til 19,57 % p.a.

L. Patriotisk Selskabs honorar omfatter ikke de udlæg, som rådgiveren afholder på kundens vegne i forbindelse med opgavens gennemførelse. Som udlæg betragtes (men er ikke begrænset hertil): udgifter i forbindelse med kørsel i bil, nødvendige rejser, afgifter til opgavens gennemførelse, nødvendige attester, laboratorieanalyser/undersøgelser, annoncering etc.

M. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre ydelser fra Patriotisk Selskab. Sådan tilbageholdelse er at anse som væsentlig misligholdelse.

 

5. Ophavsret

A. Patriotisk Selskabs rådgivning målrettes det konkrete formål og må derfor ikke anvendes til andet formål uden selskabets udtrykkelige forhåndsaccept.

B. Patriotisk Selskab kan efter særskilt aftale, i anonymiseret form, gøre brug af oplysninger om kunder og ydelser samt selskabets øvrige virksomhed i forbindelse med udarbejdelse af statistikker, analyser og lignende samt til brug for udvikling af nye produkter og tjenesteydelser.

C. Patriotisk Selskab kan videregive oplysninger til tredjemand, hvis kunden forud for videregivelsen skriftligt samtykker heri. Kundens samtykke omhandler kun de oplysninger, der konkret fremgår af samtykket, og kun for de perioder, der fremgår af samtykket.

D. Patriotisk Selskab er berettiget til at udlevere oplysninger til myndighederne, i det omfang myndighederne lovligt har adgang til at kræve oplysningerne udleveret.

 

6. Ansvar og forsikringsdækning

A. Patriotisk Selskab er ansvarlig over for kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er forsikret i et anerkendt selskab. Patriotisk Selskabs ansvar begrænses dog til maksimalt 5 gange det fakturerede honorar for den udførte opgave og kan aldrig overstige DKK. 30.000.000 pr. skade for rådgivningsfejl vedrørende driftsøkonomi og juridisk rådgivning og maksimalt DKK 5.000.000 pr. skade for rådgivningsfejl vedrørende planteavlsvejledning og svineproduktionsrådgivning.

B. Dog er Patriotisk Selskab under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskade, driftstab, tab af data, tab af goodwill, tab af image, mistet fortjeneste eller andet, der kan sidestilles hermed.

C. Patriotisk Selskab hæfter endvidere på ingen måde for erstatningsansvar som følge af fejl, forsømmelser eller mangler i forbindelse med rådgivning m.v., ydet af rådgiver, som selskabet har henvist kunden til.

D. Der kan træffes særskilt aftale mellem kunden og rådgiveren om fraskrivelse eller yderligere begrænsning af Patriotisk Selskabs ansvar og om forsikringsdækningen. Dette skal i så fald fremgå udtrykkeligt i den indgåede aftale om opgavens udførelse og skal have påtegning fra den administrerende direktør for Patriotisk Selskab.

E. Kunden mister retten til at gøre ansvar gældende imod Patriotisk Selskab, såfremt kunden ikke skriftligt reklamerer over for Patriotisk Selskab, så snart kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af Patriotisk Selskabs mulige erstatningsansvar.

F. Kunden skal holde Patriotisk Selskab skadesløs i den udstrækning, at Patriotisk Selskab pålægges ansvar overfor tredjemand for skade eller tab, som Patriotisk Selskab ikke er ansvarlig for overfor kunden.

G. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod rådgiveren eller kunden om erstatningsansvar på grundlag af en ydelse i henhold til den indgåede aftale, skal denne part straks underrette den anden herom.

H. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger i Patriotisk Selskabs ansvar finder ikke anvendelse, såfremt Patriotisk Selskab har udvist grov uagtsomhed eller forsæt med skade eller tab til følge.

 

7. Privatlivspolitik

A. Patriotisk Selskabs Privatlivspolitik kan læses her.

og her om Cookies på hjemmesiden:

B. Patriotisk Selskab videregiver kundens almindelige personoplysninger til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (L&F/SEGES) til analyse-, forsknings- og statistisk formål. I den forbindelse kan L&F/SEGES samkøre datasæt modtaget fra Patriotisk Selskab, lokal-foreninger, og fra øvrige virksomheder med egne data. Her kan L&F’ persondatapolitik læses.

 

8. Klager

A. Såfremt Patriotisk Selskabs ydelse eller honorar ikke lever op til kundens forventninger opfordres kunden til at kontakte den rådgiver, som er ansvarlig for kundeforholdet. Afklares forholdet ikke derved, videregiver rådgiveren omgående klagen til selskabets direktion.

 

9. Forældelse

A. Patriotisk Selskabs ansvar forældes efter dansk rets almindelige regler.

 

10. Lovvalg og værneting

A. Nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Alle tvister behandles ved retten i Odense.

B. Patriotisk Selskab og kunden er dog gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, der behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod én af parterne.

Læs vores forretningsbetingelser i PDF: Forretningsbetingelser.

For our terms and conditions in English please click here.

Vedtaget af Patriotisk Selskabs bestyrelse den 17. december 2018.

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228