10
Jun
Giv din bedrift et KO-Tjek og undgå sanktioner

Af miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann

Det kan være en god ide – og en økonomisk gevinst – at få foretaget et KO-Tjek af fx en planteavls-, miljø- eller svinekonsulent, inden myndighederne kommer på Krydsoverensstemmelseskontrol. Er der forhold, som ikke er i orden, kan det nemlig betyde økonomiske sanktioner og træk i EU-støtten.

Krydsoverensstemmelse betyder, at landbrug, der modtager støtte under direkte støtteordninger eller tilskud efter visse ordninger under landdistriktsprogrammet, skal overholde en række krav for at få udbetalt støtte og opnå udbetaling uden nedsættelse af beløbet.

På nuværende tidspunkt er der over 120 krydsoverensstemmelseskrav, men reglerne ændrer sig løbende, og det kan derfor være svært at bevare overblikket. De mange krydsoverensstemmelseskrav er fordelt inden for fire områder:

  • Natur og miljø
  • Folke-, dyre- og plantesundhed
  • Dyrevelfærd
  • God landbrugs- og miljømæssig stand

Kontrolbesøgene foregår både uanmeldt og varslet
Årligt udtages mindst 1 procent af alle støtteansøgere til KO-kontrol, og kontrolbesøgene foregår både uanmeldt og varslet og udføres af kommunen, NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Uanset om KO-kontrollen er varslet eller uanmeldt, skal kontrolløren have adgang til oplysninger og guides rundt på bedriften, og der kan være store penge at tabe, hvis ikke forholdene er i orden.

Hvis der ved et KO-kontrolbesøg konstateres en overtrædelse, kan det betyde træk i EU-støtten på 1 procent, 3 procent, 5 procent eller mere. For en bedrift med 870 ha vil et træk i EU-støtten på 1 procent resultere i et tab på ca. 17.400 kr., mens et træk på 3 procent eller 5 procent vil resultere i tab på henholdsvis ca. 52.200 kr. og ca. 87.000 kr.

Der er således al mulig grund til at være på forkant med både KO-kontrol og almindeligt miljøtilsyn, og det kan gøres ved enten at lade en konsulent gå bedriften igennem, inden myndighederne banker på, og tjekke, at alle krav er overholdt – eller at invitere en konsulent med ved en varslet kontrol.

Formålet med krydsoverensstemmelse
Formålet med krydsoverensstemmelse er fra NaturErhvervstyrelsens side at skabe sammenhæng mellem overholdelse af de gældende regler om miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand og udbetalingen af støtte og derved fremme bæredygtig landbrugsproduktion.

Krydsoverensstemmelse skal altså medvirke til forbedrede natur– og miljøforhold, bedre fødevarehygiejne, øget dyrevelfærd og til at landbrugsarealer, der er taget ud af drift, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand.

For yderligere oplysninger – kontakt Miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann