13
Jun
Godt år 2017 – men udsigterne for 2018 er ikke for lyse

Af chefkonsulent Thomas Skøtt

Vi har nu de foreløbige tal til Driftsanalyser 2017/2018 klar. Du kan se dem ved at klikke her.

De foreløbige resultater for 2017 ligger meget tæt på vores prognoser.

Overordnet set er resultaterne for 2017 gode. Især mælke- og svineproduktionen skiller sig positivt ud, men også planteavlerne har haft et acceptabelt år efter en udfordrende og våd høst.

Desværre vokser træerne ikke ind i himlen, og vi kan konstatere, at 2018 bliver et mere udfordrende år end forventet, og at der ikke er udsigt til tilsvarende resultater i 2018 – tværtimod.

Mark
Resultatet i marken for 2017 er før renter, jordleje og tilskud opgjort til 782 kr. pr. ha, hvor prognosen fra Driftsanalyser 2016/2017 lød på 930 kr. pr. ha. Helt som forventet er resultaterne i marken forbedret efter et skidt 2016 og bærer præg af, at de hævede gødningsnormer fra 2016 endelig er slået fint igennem. Udbytterne ligger generelt på et højt niveau. Kigger vi på bundlinjen, så opnås der gennemsnitligt en forbedring på 1.500 kr. pr. ha sammenlignet med 2016, uagtet at det har været en besværlig høst. Vi kan ligeledes se stigende indirekte omkostninger, hvilket netop må henføres til den besværlige høst.

Vinterhvede ligger udbyttemæssigt svagt over prognosen. Salgsprisen på vinterhvede har været lavere end forventet, og det har de direkte omkostninger samtidig også været. I vårbyg er prisen højere end forventet; en større andel af de foreløbige driftsanalyser på de enkelte bedrifter har kunnet holde kvalitetskravene til maltbyg. Hvad angår vinterraps kom høstudbyttet tilbage på femårsgennemsnittet efter et miserabelt 2016.

Spinat er p.t. den afgrøde, som har klaret sig bedst – og tendensen, til at frøafgrøderne generelt har et betydeligt bedre dækningsbidrag end kornafgrøderne, fastholdes hermed.

Af alt dette kan konkluderes, at udover variationen i udbytte, så har afgrødesammensætningen en stor betydning for de enkelte ejendommes resultat i marken, hvor den bedste halvdel har en større andel frøafgrøder end gennemsnittet.

Resultatet for den bedste halvdel i marken er 1.328 kr. pr. ha bedre end gennemsnittet. Det er en pæn stigning i forhold til 2016.

Svineproduktion
Svineproducenterne havde som ventet igen en stor fremgang i resultatet fra et flot 2016 til et endnu bedre 2017.

For smågriseproducenterne har der igen været en fremgang i effektiviteten, og smågriseprisen var over det forventede. Vi kan konstatere, at eksportnoteringen har drevet smågriseprisen op. Foderomkostningerne var dog også højere, og dækningsbidraget er dermed på niveau med prognosen. De øvrige omkostninger er i de første analyser svagt højere end i 2016. Samlet er resultatet før renter på 2.089 kr. pr. årsso, hvilket er på niveau med prognosen og næsten en fordobling af 2016-resultatet.

Afregningspriserne for smågrise og slagtesvin var højere end forventet i november og december 2017. Til gengæld kan vi se stigende indirekte omkostninger og kapacitetsomkostninger, hvilket indikerer, at der har været råderum til at gennemføre nødvendig vedligeholdelse.

For smågrise blev dækningsbidraget 73 kr. pr. stk., hvor forventningen var 75 kr. pr. stk. De øvrige omkostninger ligger over niveau med prognosen, og resultatet før renter på 15 kr. pr. stk. er således 9 kr. under prognosen.

For slagtesvin blev dækningsbidraget 175 kr. pr. stk., hvor forventningen lå på 152 kr. pr. stk. De øvrige omkostninger var over prognosen, og resultatet før renter på 46 kr. pr. stk. er hermed 12 kr. bedre end forventet.

Vi må glæde os over, at 2017 for svineproducenterne generelt har været et godt år, og – baseret på Patriotisk Selskabs tal – faktisk har været det bedste år i 10 år. Det skyldes primært stigende afregningspriser og forbedrede produktionsresultater.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til tallene, er du velkommen til at kontakte mig (Thomas Skøtt).