26
Jun
Gør din husdyrproduktion mere fleksibel

For snart et år siden trådte den nye husdyrlov i kraft – og nu har vi efterhånden gjort os nogle erfaringer med, hvad den betyder.

Godkendelsessystemet er i mange henseender mere fleksibelt, da der ikke længere gives tilladelse/godkendelse til et bestemt antal dyr (dyreenheder) i et givent vægtinterval. De nye tilladelser/godkendelser giver derimod lov til en produktion på et bestemt areal. Det er derfor nu muligt at producere det antal dyr, som staldene er indrettet til, i det vægtinterval, der ønskes, så længe dyrevelfærdsloven overholdes.

Mulighed for skift mellem fx smågrise og slagtesvin uden anmeldelse
Det er desuden også muligt at få en godkendelse/tilladelse til en såkaldt flexgruppe. Det betyder, at du uden anmeldelse kan veksle mellem fx smågrise og slagtesvin. På den måde har du mulighed for at tilpasse din produktion til efterspørgslen på markedet.

Ny lovgivning giver udfordringer på nogle bedrifter
At det nu er produktionsarealet, som udgør grundlaget for tilladelserne/godkendelserne, kan på nogle bedrifter give udfordringer med at overholde ammoniak- og lugtemission. Det skyldes, at ammoniak- og lugtemissionen under den tidligere lovgivning blev beregnet på det enkelte dyr, hvor emissionen nu beregnes på baggrund af produktionskvadratmeterne.

Udfordringerne med den nye lovgivning finder især sted på ejendomme, der har haft mere end de gældende kvadratmeter pr. dyr under den tidligere lovgivning eller ligger bynært, tæt på naboer, Natura 2000-områder eller anden sårbar natur.

Hvis du oplever udfordringer med at få en godkendelse/tilladelse til din produktion under den nye lovgivning, kan det måske løses med ammoniak- og/eller lugtreducerende teknologi.

Reglerne om overproduktion
Tidligere var der tale om overproduktion, hvis der var for mange dyr eller for mange dyr i et forkert vægtinterval. Nu er der tale om overproduktion, hvis der anvendes arealer, der ikke er godkendt som produktionsareal i din godkendelse eller tilladelse, eller hvis dyrevelfærdsloven ikke overholdes.

Forlænget frist for at udnytte tilladelsen/godkendelsen
Udnyttelsesfristen af godkendelsen eller tilladelsen – altså den tid du har til at få sat gang i den produktion, du har fået godkendelse eller tilladelse til – er blevet øget fra to til seks år. Dette er blevet vedtaget for at undgå, at for mange godkendelser og tilladelser bortfalder.

For at opretholde godkendelsen eller tilladelsen skal mindst 25 % af det godkendte eller tilladte produktionsareal anvendes driftsmæssigt i tre på hinanden følgende år – inden der er gået seks år. Ved driftsmæssig anvendelse forstås, at der skal produceres mindst 50 % af det antal dyr, som det er muligt inden for dyrevelfærdsreglerne og de andre krav, husdyrbruget er underlagt.

Dine arealer reguleres ikke længere sammen med husdyrproduktionen
Dine arealer reguleres ikke længere sammen med din husdyrproduktion. Arealvilkår i godkendelser og tilladelser fra før august 2017 er ligeledes bortfaldet. Dog skal du være opmærksom på, at hvis et arealvilkår er begrundet i BAT eller ammoniakemissionen fra husdyrbruget, så er vilkåret ikke bortfaldet. Det kan fx være, hvis der er krav om fosforindholdet i foderet eller vilkår om udbringningstidspunkterne for husdyrgødning.

Hvilken type godkendelse/tilladelse skal du have?
Der skelnes mellem en § 16b-tilladelse og § 16a-godkendelse. En § 16b-miljøtilladelse svarer til de tidligere § 10- og 11-miljøgodkendelser, og en § 16a-miljøgodkendelse svarer til den tidligere § 12-miljøgodkendelse.

Din husdyrproduktion skal godkendes efter § 16a, hvis der er en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3 pr. år eller flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. Efter 8 år vil der ske en revurdering af ejendommen ligesom for IE-husdyrbrug under den tidligere lovgivning.

Din husdyrproduktion skal have en tilladelse efter § 16b, hvis ammoniakemissionen er mindre end 3.500 kg NH3 pr. år, og produktionsarealet er på 100 m2 eller derover. En 16b-tilladelse skal ikke revurderes.

Hvis din husdyrproduktion har et produktionsareal på under 100 m2, skal du som udgangspunkt ikke længere have en godkendelse eller tilladelse. Du skal blot anmelde produktionen til kommunen.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at søge om en godkendelse eller tilladelse, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.