11
Sep
Græsningsprojekt sikrer unik naturperle

Med hjælp fra miljøkonsulent Kristian Petersen har et netop afsluttet græsningsprojekt på Lungholm Gods ved Rødby sikret, at den unikke flora med store forekomster af orkideen Bakke-Gøgelilje og et enestående yngle- og rasteområde for fugle er bevaret.

Igennem en længere periode havde en stor del af landbrugsarealerne på Lungholm Gods ved Rødby været braklagt, men efter at kravet om braklægning bortfaldt i 2008, blev hovedparten igen taget i drift.

På ca. 45 ha af det braklagte areal havde der imidlertid udviklet sig en varieret og spændende botanik, der som følge heraf er beskyttet under Naturbeskyttelsesloven § 3 og dermed fredet. Det var som følge af § 3 beskyttelsen nødvendigt at finde en anden driftsgren end kornavl, og derfor blev der blev der i 2011 indsendt en ansøgning til ”Natur- og miljøprojekter” (under NaturErhvervstyrelsen) om et planlægningsprojekt, der skulle klarlægge mulighederne for at drive arealet på en skånsom måde uden at forbryde sig mod fredningen.

Ansøgningen blev i mødekommet og et grundigt researcharbejde blev påbegyndt. Resultatet af undersøgelserne blev et græsningsprojekt omfattende hegning, strømforsyning og hvad dertil hører.

Projektet med græsning på Saksfjeldinddæmningen omhandler afgræsning af de beskyttede § 3 områder samt yderligere tilstødende områder, som efterfølgende er medtaget. Der er indgået aftale med lokal landmand om afgræsning af arealerne.

I maj 2013 blev kreaturer udsat på arealet, og de næste mange år er der således sikret græsning på området til gavn for flora og fauna herunder særligt den sjældne orkide Bakke-Gøgelilje samt flere andre orkidearter. Projektet har hele vejen været støttet af EU og Fødevareministeriet.

Tilvejebringelsen af tilskud eller fondsmidler er fortsat i gang på Lungholm Gods – med hjælp fra Patriotisk Selskab. Foreløbig er der  med dette græsningsprojekt skabt en naturperle, som ikke blot har sikret værdifuld flora og fauna, men også via gode tilkørselsforhold har sikret offentligheden adgang til et særegent landskab.

Lungholm