30
Sep
Græsningsprojekt ved Maribosøerne på Lolland

Med hjælp fra miljøkonsulent Kristian Petersen fra Patriotisk Selskab har et netop afsluttet græsningsprojekt på Engestofte Gods, nord for Maribosøerne på Lolland, sikret, at et værdifuldt naturområde bevares. Med bevarelsen af området sikres samtidig et unikt raste- og yngleområde for en række fuglearter.

  1. Projektet “Græsningsprojekt Engestofte” ligger umiddelbart nord for Maribosøerne – i et område, der er internationalt kendt som raste- og yngleområde for fuglearter som rørdrum, fiskeørn, havørn, trane, knarand, rødhovedet and, hvepsevåge og rørhøg.
  2. Desuden indeholder området en af landets største koncentrationer af  gæs, og omkring søerne findes forekomster af særlige orkideer og andre sjældne planter, som i den kalkholdige jord har optimale vækstbetingelser.

Hegning og elforsyning
Området, der er udpeget til Natura 2000-område, er således et særdeles værdifuldt naturområde, som med fordel kan understøttes af større græssede arealer, der kan medvirke til, at de sjældne naturforekomster beskyttes og bevares. På den baggrund søgte ejeren af Engestofte Gods om støtte til rydning af de tilgroede arealer – der hidtil har været slået – samt forberedelse til afgræsning.

For at få arealerne plejet ved afgræsning er hegning og elforsyning nødvendig. Hegnstypen med egetræspæle er velegnet til dette formål, og hegnstypen har tillige en forholdsvis lang levetid og lav omkostning, ligesom mellempælene af hårdttræ nemt kan skiftes. Solcelleanlægget Patura P-3500 til levering af strøm sikrer en stabil, økonomisk og miljøvenlig energikilde.

Projektet er støttet af EU og Fødevareministeriet.

Engtofte græsningsprojekt