06
Mar
Grundvandsbeskyttelse Odense Syd – indgiv høringssvar

Planen for grundvandsbeskyttelse for Odense Syd er sendt i 12 ugers offentlig høring. Sidste frist for at indgive høringssvar er fredag den 8. maj 2015. Planen betyder, at der for produktioner placeret i udpegede områder bliver sat stop for miljøgodkendelser.

Hvis du har udbringningsarealer inden for 200 års indvindingsoplande, der samtidig er indsatsområde (ION), og du ansøger om miljøgodkendelse af husdyrbrug, vil en af konsekvenserne ved indsatsplanen være et krav om reducering af nitratudvaskningen. Hvis den beregnede udvaskning af nitrat fra rodzonen i det konkrete opland er 50 mg nitrat pr. liter eller derover, og der samtidig er en stigende tendens til kvælstof i grundvandet, vil Odense Kommune stille vilkår om, at udvaskningen fra husdyrbruget ikke må overstige udvaskningen fra et planteavlsbrug med standardsædskifte. Er udvaskningen i indvindingsoplandene derimod mindre end 50 mg pr. liter, anvendes samme regulering som i nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

Hvis du ansøger om miljøgodkendelse af et husdyrbrug med udbringningsarealer i nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) eller i Indsatsområde (ION) uden for 200-års indvindingsoplande, træder husdyrlovens beskyttelsesniveau for grundvand i kraft. Det betyder, at husdyrbrug, der søger om udvidelse af produktionen, kan blive stillet forskellige krav, alt afhængig af udvaskningssituationen. Hvis nitratudvaskningen er under 50 mg nitrat pr. liter før udvidelsen, må den ikke efter udvidelsen stige til mere end 50 mg nitrat pr. liter. Hvis udvaskningen er større end 50 mg nitrat pr. liter før udvidelsen, må der ikke efter udvidelsen ske en merbelastning.

Du kan se indsatsområderne af følgende kort her

Grundvandskort

Planen for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af kommunen på baggrund af Naturstyrelsens kortlægning af grundvandets sårbarhed. Indsatsplanen er udarbejdet for at beskytte grundvandet, men er du af den opfattelse, at udpegningerne er fejlbehæftede, bør du indgive et høringssvar inden høringsfristen udløber.

Du kan se planen for grundvandsbeskyttelse i sin fulde længde samt de konkrete indsatser her

Du kan indsende høringssvar her eller ved at kontakte Patriotisk Selskab.

Er du i tvivl, om hvorvidt du vil blive ramt af de gældende indsatser, er du velkommen til at kontakte Tine Zimmermann.