20
Maj
Har du styr på krydsoverensstemmelseskravene?

Af teamleder Tine Zimmermann

NaturErhvervstyrelsen har netop offentliggjort de mest overtrådte krydsoverensstemmelseskrav i 2015. I den forbindelse har de lavet en top-10 liste, som kan hjælpe dig med at se, hvilke områder du med fordel kan have fokus på for at undgå støttetræk i forbindelse med kommende kontroller.

Billede1

Får du indberettet din kvægbesætning?
Alle hændelser vedrørende din kvægbesætning skal registreres i CHR-registret. Registreringen skal ske senest syv dage efter, at fødsel, dødsfald, slagtning eller flytning har fundet sted.

Bruger du mere kvælstof, end du må?
Du skal sørge for, at du ikke bruger mere kvælstof end den tilladte kvote for kvælstof på din virksomhed. Der er mange gode grunde til at arbejde struktureret med din virksomheds kvælstofudledning. Læs mere HER.

ko med øremærker
Har dine kvæg øremærker i begge ører?
Du er som ejer af en kvægbesætning ansvarlig for, at kvæg senest 20 dage efter fødsel, og inden det føres fra oprindelsesbesætningen, er forsynet med to godkendte øremærker, ét i hvert øre. Mindst det ene af mærkerne skal være husgavlsformet og have en højde på mindst 45 mm og en bredde på mindst 55 mm.

 

Opbevarer du kompost korrekt i marken?
Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 % må oplagres i marken. Oplaget skal opfylde afstandskravene og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Markstakken skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning. Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og en markstak må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. I forbindelse med udbringning må der i marken placeres midlertidige oplag af kompost uden overdækning i op til en uge.

markVed kompost forstås dybstrøelse, som er omsat i stalden eller på en møddingsplads. Med ”opbevaring i marken” menes, at markstakken opbevares på et areal, hvor der efterfølgende dyrkes en afgrøde, som også høstes.

 

 

 

 

 

 

Tilser du hyppigt dine dyr?
Alle dyr skal hyppigt tilses; mindst én gang om dagen. Der skal være fast eller mobil belysning, og syge og tilskadekomne dyr skal omgående have passende behandling. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt.

Kan dine græsarealer (permanente græsarealer og græsarealer i omdrift) klare kontrol?
Græsarealer skal, hvis de ikke afgræsses, slås mindst én gang årligt i perioden 1. juni – 15. september, for at kravene om krydsoverensstemmelse overholdes.

Er du i tvivl om, hvorvidt din bedrift overholder kravene om krydsoverensstemmelse eller har spørgsmål til et krydsoverensstemmelseskrav, så kontakt teamleder Tine Zimmermann eller planteavlskonsulent Michael Steensgård Toft.