15
Maj
Høring af vandplaner

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter

Onsdag den 8. maj offentliggjorde fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr de ”nye” vandplaner. I første omgang kommer vandplanerne i en kort teknisk forhøring i kommuner, regioner og hos myndigheder. Den offentlige høring går i gang inden sommerferien, hvor vandplanerne kommer i en seks måneder lang høringsproces. De nye statslige vandplaner forventes derfor at være klar i efteråret 2014.

Miljøministeriet har i denne omgang valgt at overholde Vandrammedirektivets krav om seks måneders høring. Netop en for kort høring var årsagen til, at de forrige vandplaner i december blev erklæret ugyldige.

Desværre kun få ændringer i vandplaner
Overordnet er målet med vandplanerne at forbedre vandkvaliteten ved at forbedre de fysiske forhold i:

  • 22.000 kilometer ud af de 70.000 km vandløb
  • Over 900 søer større end 5 hektar samt søer i Natura 2000 områder
  • Alle kyster og fjorde
  • 382 grundvandsforekomster

 

Der er udarbejdet i alt 23 vandplaner, som viser, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles i hele landet. Grundlæggende er der kun meget få ændringer til de “nye” vandplaner, hvilket inkluderer:

  • En redefinering af 1.700 km vandløb, hvoraf 1.400 km er ændret fra naturlige vandløb til kunstige (afvandings vandløb)
  • 310 km vandløb, der nu er ændret fra kunstige til naturlige vandløb
  • 410 km vandløb, hvor der nu ikke er påkrævet indsatskrav
  • Krav om miljøafgrøder, der tegner sig for 140.000 hektar på landsplan, hvilket nu foreløbig er udskudt frem til høstsæsonen 2014-2015.

 

Den største frygt hos kritikerne har været, at planerne ville betyde store oversvømmelser af frugtbar landbrugsjord. Den frygt har miljøministeren ønsket at imødekomme. Det sker med en præcisering i såvel planer som bekendtgørelse, at enhver vandløbsindsats altid skal konsekvensvurderes, før man endeligt kan beslutte, om den skal gennemføres.

Høringsprocessen
Den offentlige høringsproces vil være relevant for alle berørte lodsejere, som ønsker personligt at komme med bemærkninger til det processuelle, faktiske og faglige indhold af vandplanerne. Et udkast til alle vandplanerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Via Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk) vil links til høringen, kort m.v. blive offentliggjort.

Randzonekompensation
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri slår i pressemeddelelsen fast, at man med den seks måneder lange høringsperiode ikke kan opnå gyldige vandplaner i år.

Beslutningen om at sende vandplanerne i en ny seks måneders høring og den heraf følgende forsinkelse af planerne skaber problemer for randzonekompensationen. EU-Kommissionen har tidligere tilkendegivet, at kompensationen kan udbetales med tilbagevirkende kraft i 2013, forudsat at der er gyldige vandplaner i samme år.

Som en direkte konsekvens af de udskudte vandplaner falder den hidtil planlagte randzonekompensation for 2013 på gulvet. I stedet har Fødevareminister Mette Gjerskov udmeldt, at der etableres statslig støtteordning. Nogle landmænd vil ramme EU’s støtteloft.

Ordningen vil bl.a. betyde, at landmændene skal indsende en supplerende ansøgning om randzonestøtte, hvilket vil betyde nye sagsbehandlingstider. Det er imidlertid usikkert, hvornår ordningen vil træde i kraft. Oprindeligt var udbetalingen for 2013 lovet i december.

Patriotisk Selskab følger sagen tæt og afventer udmelding fra ministeriet. For yderligere oplysningver – kontakt afdelingsleder Lisbeth Shooter.