06
Jun
Høring: Natur- og Landbrugskommissionens rapport

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter  

Torsdag den 16. maj holdt Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer og Landbrug høring om rapporten ”’Natur og Landbrug – en ny start”, der er udarbejdet af den forhenværende Natur og Landbrugskommission. 

I rapporten fremlægger kommissionen sine anbefalinger for naturen i landbruget i fire hovedområder:

1. Mere målrettet og effektiv miljøregulering i landbruget. Dette skal ske ved at regulere stalde og bygninger til husdyrproduktion på emissionsbasis. Der skal ligeledes udvikles modeller til regulering af brugen af gødning på markerne, og følsomme landbrugsarealer skal omlægges til mere ekstensiv drift.

2. Mere og bedre natur, som skal udvikles ved etablering af et naturnetværk og en national naturfond. Der er foreslået ændringer til naturbeskyttelseslovgivningen og bedre udnyttelse af mulighederne i EU’s landbrugspolitik i forhold til natur.

3. Kapitaltilførsel, investeringer og professionalisering i landbruget, bl.a. ved fjernelse af landbrugslovens barrierer for selskabsdannelse. Der er skal sikres mulighed for en låneordning for yngre jordbrugere samt forbedrerede ordninger for vækstkaution og succession

4. Fremme af udvikling, vækst og innovation i landbruget ved at udvikle en national eksportstrategi og fremme af danske produkter i udenlandske certificeringsordninger. Den økologiske produktion skal styrkes. Ligeledes skal der være bedre råd og vejledning for nyetablerede virksomheder samt flere midler og tilskud til udvikling og afsætning af fødevarer.

Formand for den nu nedlagte kommission, Jørn Jespersen, adresserede nogle af de bekymringer, som var blevet fremhævet, siden rapportens offentliggørelse:

  • Rapportens målsætninger ligger ud over, hvad der er blevet fremsat for 2020 under overholdelse af øvrige forpligtelser med henblik på en strategi indtil 2050
  • Naturnetværket betyder ikke en reduktion af produktionsland. Områder, hvori det giver mest værdi at lægge naturzoner, bør identificeres, og ikke alle disse områder skal lægges om – kun hvor det giver mest mening. Naturfonden er et ”need to have” og ikke et ”nice to have” for at finansiere miljøanbefalingerne.
  • Indsatser for at forbedre vandområder skal være målrettede og evalueres på individuel basis. Ligeledes skal kvælstofregulering være målrettet. Det vil sige, at den totale kvælstofudledning skal reduceres på nogle områder, men øges på jorder, som kan tåle det.
  • Miljøgodkendelser skal beregnes på basis af emission og udledning og ikke på basis af den fysiske størrelse af produktionen.

 

Jørn Jespersen fremhævede ligeledes, at kommissionens anbefalinger hænger sammen fagligt og politisk, og at der ikke bør plukkes og udvælges fra rapporten.

I den efterfølgende diskussion var eksperter i henholdsvis natur, miljø, vækst og økonomi samt gæld og finansiering involveret. Jørn Jespersen foreslog blandt andet, at Videncenter for Landbrug & Fødevarer bør komme med videnbaserede forslag til, hvor naturområder kan blive udlagt uden at have for megen effekt på erhvervet.

Carl Åge Pedersen fra Videcenter for Landbrug spurgte seniorforsker Jesper Fredshavn fra DCE, hvad effekten af at bevare natur vil være, hvortil det blev responderet, at natur- og landbrugsinteresser bør gå hånd i hånd. Ivar Ravn fra L&F påpegede risikoen for at blive pålagt ekstra restriktioner på husdyrproduktionen for de lodsejere, der frivilligt vælger at udlægge natur, hvor det giver god mening.

Tilhører satte spørgsmålstegn ved emissions- og udledningsberegningerne: Ved vurdering af vandområders sårbarhed, hvor der skal beregnes udledning af kvælstof og næringsstoftab – vil beregningerne så tage tilstrækkelig hensyn til, at der vil være udledning til dræn, grundvand og søer? Og i så fald, hvordan kan det måles? Ikke desto mindre var der enighed om, at sådanne beregninger kan hjælpe ved for eksempel implementering af randzoner for optimal bedste effekt. Poul Erik Jørgensen fra Nykredit kommenterede, at tiltag som randzoner kan risikere at flytte investorer fra landbruget.

Rapporten kan læses på naturoglandbrug.dk
Videoklips fra høringen kan ses på miljøministeriets hjemmeside www.mim.dk