26
Jun
Høringssvar til Vandplanerne

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter   

Over 200 lodsejere var mødt op til Landbrug og Fødevarers stormøde i Lillebæltshallerne mandag aften. Med indlæg fra blandt andre L&F’s Martin Merrild og Lars Hvidtfeldt samt Thomas Bruun Jessen fra Naturstyrelsen var der lagt op til debat om konsekvenserne af de nye vandplaner.

L&F pointerede, at det var vigtigt at holde presset fra hver enkelt berørte lodsejer og opfordrede alle til at sende høringssvar. Budskabet var, at gjorde man intet, satte man sig reelt i en stiltiende, samtykkende position.

Thomas Bruun Jessen pointerede, at Naturstyrelsen reagerer på et politisk ønske, og han ønskede for så vidt kun at kommentere på det faglige indhold af vandplanerne. Det blev ligeledes fastslået, at alle høringssvar fra sidste runde var blevet læst. Hovedpunkterne fra debatten fra salen gik på:

  • Mangelfuld dialog eller dårlig kommunikation mellem lodsejere og Naturstyrelsen
  • Mange fejlklassificeringer af især mindre vandløb (naturlige vs. stærkt modificerede)
  • Bekymring om kommunernes kompetencer og ressourcer til at implementere vandplanerne samt fortolkning af disse
  • Relevans og brugbarhed af de baggrundsdata, som vandplanerne er baseret på
  • Konsekvensberegninger og præcisionen af disse
  • Kompensation (eller mangel på samme) til de berørte lodsejere
  • Forståelsen af de økologiske værdimål, som er opsat for nogle vandløb
  • Konsekvenserne for landbrugsjorde og de berørte lodsejere, hvis vandplanerne bliver implementeret fuldt ud
  • Overimplementering i forhold til EU’s regulativer

 

Da det er kommunerne, som administrerer vandplanerne, når de bliver vedtaget, er det disse, som lodsejerne skal i dialog med. Det blev sagt fra Naturstyrelsen, at kommunerne skal vurdere hver enkel indsats med lodsejeren. Hvis det vurderes fra begge parter, at indsatsen ikke skal gennemføres grundet proportionaliteten af indsatsen i forhold til omkostningerne, kan der søges om tilskud til en konsekvensberegning med henblik på bortfald af kravet til indsatsen.

Høringssvar
Det er vigtigt, at hver enkel lodsejer vurderer om denne vil blive berørt af vandplanerne.

Vandplanerne samt tilhørende kortværk kan ses her

Via Naturstyrelsens hjemmeside kan man afgive høringssvar relateret til specifikke indsatsområder via GIS kortet. Der kan også gives høringssvar via Naturstyrelsens online blanket, hvor der er felter til kommentarer for generelle afsnit i vandplanerne. Endelig kan høringssvar sendes til Naturstyrelsen med brev.

Husdyr-, Miljø- og Juraafdelingen er gerne behjælpelig med udarbejdning af høringssvar. Kontakt os for yderligere information. Hvis der tidligere er afgivet høringssvar, tages der naturligvis udgangspunkt i disse. Høringssvar skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest den 23. december 2013.