05
Jul
Hvornår på året skal der generationsskiftes?

Af seniorkonsulent Karsten Sørensen

Der er ikke noget entydigt svar på, hvilket tidspunkt på året det er bedst at generationsskifte – men der er en række vigtige personlige og økonomiske overvejelser, sælger og køber bør gøre sig, inden der besluttes et tidspunkt. I denne artikel vil jeg komme ind på nogle af de økonomiske forhold, I skal huske at tage stilling til i jeres generationsskifte.

Jordbeholdning: Salg før eller efter høst?
Et vigtigt forhold, der skal tages i betragtning, når tidspunktet for generationsskiftet vælges, er værdien af uhøstede afgrøder – også kaldet jordbeholdninger. Udtrykket dækker over afgrøder, der er sået/lagt i jorden, og mens de ”står på rod”, indtil udbyttet er høstet.

Som hovedregel regnes værdien af jordbeholdninger som en del af den faste ejendom og indgår således skattemæssigt i opgørelsen af ejendomsavancen. Hvis der er tale om en familiehandel, hvor prisen skal ansættes med udgangspunkt i den offentlige vurdering med fradrag af 15 %, har det stor betydning, om overdragelsen sker umiddelbart før eller efter høst. Overdrages der før høst, er det således muligt at overdrage høsten ”gratis”.

Vælges dette, så vær dog opmærksom på, at det vil medføre en stor skattepligtig indkomst for køber i købsåret, idet han kommer til at sælge en avl, som han ikke selv har betalt for at frembringe – han har kun afholdt omkostningerne til høst. Sælger, derimod, har afholdt omkostninger til at frembringe en afgrøde, som han har ”givet væk” til køber – og får derfor en lav eller en negativ indkomst. Begge dele kan være uhensigtsmæssigt – men forbereder man sig, kan de negative virkninger i et vist omfang imødegås. Køber kan nemlig spare op i virksomhedsordningen til en lav acontoskat, mens sælger kan modregne underskud i en ejendomsavance.

Der er også mulighed for at afvige fra hovedreglen om, at jordbeholdninger skattemæssigt er en del af den faste ejendom. Tilbage i 1961 og 1968 godkendte Ligningsrådet, at køber kan indregne værdien af jordbeholdningen som et fradrag i den skattepligtige indkomst i købsåret. Ønsker I at benytte denne mulighed i jeres generationsskifte, er der nogle betingelser, der skal opfyldes. De vigtigste er, at der skal afgives en erklæring ved indgivelse af selvangivelsen for købsåret, samt at køber er bundet til at føre fuldt beholdningsregnskab, så længe han ejer ejendommen. I de fleste tilfælde vil det dog ikke være noget stort problem, idet jordbeholdningen ved udgangen af december ikke er særlig stor og i de fleste tilfælde forholdsvis konstant. Når værdien opgøres ved årets afslutning, er der desuden kun krav om at medtage de direkte produktionsomkostninger som fx udsæd, gødning og planteværn. Ved overdragelsen af ejendommen er det den reelle værdi, der skal medtages som jordbeholdning.

Hvis I vælger at benytte jer af muligheden for at indregne jordbeholdningerne i købers skattepligtige indkomst – og sælger gennem sin ejertid har haft jordbeholdninger med i sit regnskab – så skal I være opmærksomme på, at jeres interesser i forhold til overdragelsestidspunktet vil være modstridende.

Sælger, som er tvunget til at medtage værdien af jordbeholdningerne i sin skattepligtige indkomst, vil være mest interesseret i at gennemføre overdragelsen, inden vækstsæsonen starter, så han kun er nødt til at indtægtsføre en værdi, der svarer til værdien i primo status. Men for køber vil dette betyde, at det kun er en ubetydelig værdi, der kan fradrages i købsåret.

Konklusionen herpå er, at det i de fleste tilfælde kun vil være hensigtsmæssigt at indregne jordbeholdning i hver anden generation.

Overdragelsestidspunkt ved succession i virksomhedsopsparingen
Udover at der kan succederes i ejendomsavance og genvunde afskrivninger, kan der også succederes i en eventuel opsparing i virksomhedsordningen. Hvis køber succederer i virksomhedsopsparingen, undgår sælger at blive beskattet af opsparingen; en beskatning, som senest sker året efter, at sælger ophører med driften af virksomheden. Til gengæld overtager køber skattebyrden på opsparingen.

Under forudsætning af at der samtidig ydes en gave, beregnes der som kompensation for den skat, køber skal betale, en passivpost, der nedsætter det gaveafgiftspligtige grundlag.

Hvis man ønsker at benytte sig af muligheden for succession i virksomhedsopsparingen, er det en forudsætning, at overdragelsen sker den første dag, efter sælgers regnskabsår er udløbet.

Har du spørgsmål til artiklen, eller vil du gerne diskutere det rette overdragelsestidspunkt i dit generationsskifte? Så er du velkommen til at kontakte mig (Karsten Sørensen).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse alle de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.