24
Jan
Indregn udskudt skat i årsrapporten

Hvis ikke den udskudte skat er indregnet i årsrapporten, estimerer nogle banker og realkreditinstitutter den selv. Da de ikke har det komplette grundlag for at beregne den udskudte skat, kan det medføre, at der opgøres en for stor udskudt skat, og at din rating hermed bliver for dårlig. Konsekvensen heraf er, at banken eller kreditinstituttet beregner sig en for stor rentemarginal eller bidragssats.

Vi opfordrer derfor til, at du som virksomhedsejer får opgjort og indregnet den udskudte skat i årsrapporten, så du kan få tilbudt den billigst mulige rente af kreditinstituttet.

Din økonomikonsulent hos Patriotisk Selskab kan beregne den udskudte skat for dig – tag endelig kontakt.

Udskudt skat giver overblik over resultat og egenkapital
Du får også et mere retvisende billede af virksomhedens og din økonomiske stilling, når den udskudte skat opgøres og indregnes i årsrapporten.

Du får bl.a. kendskab til den formue, du personligt har til rådighed, når alle skatter er betalt. Det gør du, fordi den udskudte skat udgør den skat, som vil komme til betaling, hvis virksomheden realiseres til de regnskabsmæssige værdier. Når den udskudte skat er beregnet og indregnet i balancen som en hensættelse, viser den opgjorte egenkapital ejers formue, efter at alle skatteforpligtelser er afregnet.

Årlige ændringer i den udskudte skat af skattemæssige nedskrivninger, skattemæssige merafskrivninger og andre skattemæssige reguleringer indregnes som en del af skatten af årets resultat. Det betyder, at den samlede skat i resultatopgørelsen er beregnet af årets regnskabsmæssige resultat, uafhængigt af hvornår/hvilket år skatten betales.

Ud over udskudt skat af skattemæssige reguleringer skal der beregnes udskudt skat af eventuelle opskrivninger af fast ejendom (landbrugsjord) eller andre aktiver. Den beregnede udskudte skat af opskrivninger og reguleringer heraf indregnes ikke i resultatopgørelsen, men direkte på egenkapitalen, ligesom opskrivningerne gør. På denne måde kommer disse reguleringer ikke til at påvirke årets resultat.

Hvis du har spørgsmål til udskudt skat, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jens Kring eller din konsulent.