28
Feb
Miljøgodkendelse efter kvm produktionsareal

Af seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg

Den nye husdyrbruglov er blevet vedtaget pr. den 1. august 2017. Fremover vil den komme til at gå under navnet Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Bemærk, at visse ændringer sandsynligvis vil træde i kraft inden den 1. august – dette informerer vi nærmere om på vores hjemmeside, når vi ved noget mere. Derudover er der en række overgangsregler med betydning for nuværende og fremtidige miljøgodkendelser og –tilladelser, som vi tidligere har beskrevet – se her.

Langt hen ad vejen er den kommende husdyrbruglov blevet, som vi havde forventet, men vi hæfter os dog ved, at produktionsrammen ved miljøgodkendelser af husdyrbrug vil blive fastsat ud fra produktionsarealets størrelse frem for på baggrund af antal dyr. Det skyldes en faglig vurdering af, at ammoniakudledningen afhænger mere af staldens overfladeareal end af mængden af husdyrgødning, dvs. antal dyr.

Det er svært at sige, hvordan reglerne om bygningens størrelse vil komme til at fungere i praksis. Jeg kan være bekymret for, om fremtidens miljøgodkendelser måske vil blive knapt så fleksible som håbet, idet der formentlig ikke gives godkendelse til et egentligt emissionsloft, men i stedet til et produktionsareal. Dog vil der inden for det godkendte areal fortsat være en vis fleksibilitet. Der er desuden stadig flere positive elementer i loven.

Det indeholder loven
Loven betyder kort sagt følgende ændringer:

 • Arealer og anlæg adskilles – reguleringen af udbringningsarealerne vil fremover ske gennem generelle regler
 • Mindre administration som følge af mere enkle regler
 • Færre miljøgodkendelser, da det udelukkende er IE-brugene og brug med mere end 3.500 kg NH3-N, som skal godkendes
 • Husdyrbrug med et produktionsareal på over 100 m2 skal søge om en tilladelse
 • Husdyrbrug med under 100 m2 produktion skal ikke søge godkendelse – produktionen skal blot anmeldes til kommunen på baggrund af de generelle afstandskrav samt reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen
 • Færre revurderinger
 • Det generelle ammoniakreduktionskrav erstattes af BAT (bedst tilgængelige teknologi)
 • Fosforlofter indføres
 • Dyreenhederne afskaffes
 • Harmonigrænsen for udbringning af husdyrgødning hæves til 170 kg N/ha
 • Længere udnyttelsesfrist af miljøgodkendelsen

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.